Voorzitter: Ik verzoek alle leden die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog te doen. Iedereen die de lijst wel heeft getekend, verzoek ik plaats te nemen. We gaan stemmen. Het is een lange en ingewikkelde stemmingslijstDovnload 195.48 Kb.
Pagina1/3
Datum18.08.2016
Grootte195.48 Kb.
  1   2   3
De voorzitter:

Ik verzoek alle leden die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog te doen. Iedereen die de lijst wel heeft getekend, verzoek ik plaats te nemen.

We gaan stemmen. Het is een lange en ingewikkelde stemmingslijst. Een aantal leden wil vooraf nog wat zeggen. Als eerste geef ik het woord aan de heer Duisenberg.
De heer Duisenberg (VVD):

Voorzitter. De heer Rog en ik willen het amendement-Duisenberg/Rog op stuk nr. 20, vermeld bij agendapunt nr. 5, intrekken.


De voorzitter:

Het amendement-Duisenberg/Rog (33519, nr. 20) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Het woord is aan de heer Klein.


De heer Klein (50PLUS):

De motie die ik heb ingediend op stuk nr. 409, bij agendapunt 19, wil ik aanhouden.


De voorzitter:

Op verzoek van de heer Klein stel ik voor, zijn motie (29984, nr. 409) aan te houden.


Daartoe wordt besloten.
Stemmingen sociaal akkoord
Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het dertigledendebat over het sociaal akkoord,

te weten:

- de motie-Pechtold c.s. over een snel besluit over aanvullende maatregelen (33566, nr. 16);

- de motie-Pechtold/Van Haersma Buma over de financiële dekking van extra uitgaven aan infrastructuur (33566, nr. 17);

- de motie-Pechtold/Roemer over werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (33566, nr. 19);

- de motie-Van Ojik/Krol over koppeling tussen bezuiniging op sociale werkplaatsen en het aantal duurzame banen (33566, nr. 21);

- -de motie-Krol over een actuariële berekening waaruit de effecten voor de verschillende generaties blijken (33566, nr. 22).
(Zie vergadering van 17 april 2013.)
De motie-Pechtold c.s. (33566, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het kabinet de besluitvorming over de begroting 2014 heeft uitgesteld, maar dat de kans zeer reëel is dat er in het najaar alsnog aanvullende maatregelen moeten worden genomen;
overwegende dat zekerheid over de inhoud van aanvullende maatregelen voor de begroting 2014 nodig is voor het creëren van het noodzakelijke vertrouwen en rust, en tevens nodig is voor het maken van afspraken met het parlement;
verzoekt de regering, zo snel als mogelijk een concreet voorstel te doen over een pakket met aanvullende maatregelen over de begroting 2014 en de Kamer hierover voor de zomer te informeren, zodat voor het reces de Kamer hierover nog een debat kan voeren met het kabinet met oog op de definitieve besluitvorming na het verschijnen van de MEV-raming,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34, was nr. 16 (33566).


De voorzitter:

De motie-Pechtold/Roemer (33566, nr. 19) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat in het sociaal akkoord is afgesproken om structureel 125.000 extra mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden;
verzoekt de regering, in 2013 een nulmeting uit te voeren van het aantal werkenden binnen de doelgroep van het wettelijke quotum en vanaf 2014 jaarlijks het aantal extra gerealiseerde werkplekken te monitoren;
verzoekt de regering tevens, in het eerste jaar dat het aantal gerealiseerde werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijft bij de afspraken, zonder dat hiervoor extern verklaarbare oorzaken zijn, het wettelijk quotum te activeren, zodat als in 2016 blijkt dat het in 2015 niet gehaald wordt, het quotum ingaat,
en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 35, was nr. 19 (33566).


De motie-Krol (33566, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de regering de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies wenst te beperken door de opbouwpercentages te verlagen tot 1,75;
constaterende dat de regering er daarbij van uitgaat dat ondanks deze verlaging het nog steeds mogelijk is om na 40 jaar werken een pensioen op te bouwen van 70% van het middelloon;
verzoekt de regering, deze bewering te onderbouwen door een actuariële berekening waaruit de effecten voor de verschillende generaties blijken en de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36, was nr. 22 (33566).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold c.s. (33566, nr. 34, was nr. 16).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de motie-Pechtold/Van Haersma Buma (33566, nr. 17).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold/Roemer (33566, nr. 35, was nr. 19).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Ojik/Krol (33566, nr. 21).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de gewijzigde motie-Krol (33566, nr. 36, was nr. 22).
De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.


De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, wil ik vragen of hierover voor 10 mei kan worden bericht.


De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar de regering.


Stemmingen MIRT
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het MIRT,

te weten:

- de motie-Elias over uitvoering van de geplande projecten (33400-A, nr. 54);

- de motie-Elias/Kuiken over de verkeersveiligheid op de N35 (33400-A, nr. 55);

- de motie-Elias/Kuiken over het project A1 zone (33400-A, nr. 56);

- de motie-De Boer/Kuiken over afspraken over het traject Eindhoven-Heerlen-Aken (33400-A, nr. 57);

- de motie-De Rouwe over afzien van de bezuiniging van 3.750 miljoen euro (33400-A, nr. 58);

- de motie-De Rouwe/Ouwehand over de snelfietsroute Houten-Bunnik (33400-A, nr. 59);

- de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over knooppunt Joure met Skarster Rien (33400-A, nr. 60);

- de motie-De Rouwe over opwaarden van de N35 (33400-A, nr. 62);

- de motie- De Rouwe/Dik-Faber over de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken (33400-A, nr. 63);

- de motie- Van Veldhoven c.s. over de MKBA over de Ring Utrecht (33400-A, nr. 64);

- de motie-Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht (33400-A, nr. 65);

- de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over 30 miljoen euro voor de A58 en A67 (33400-A, nr. 66);

- de motie-Van Veldhoven/Kuiken over aanleg van de A67 door temporisering elders (33400-A, nr. 67);

- de motie-De Graaf over niet indexeren van gelden uit het Infrastructuurfonds (33400-A, nr. 68);

- de motie-De Graaf over terugdraaien van de bezuinigingen op infrastructuur (33400-A, nr. 69);

- de motie-De Graaf/Wilders over een bijdrage vanuit de reservering opheffing belemmeringen grensoverschrijdend vervoer (33400-A, nr. 70);

- de motie-De Graaf over zonder vertraging aanleggen van de Ruit Eindhoven (33400-A, nr. 71);

- de motie-De Graaf over de projecten A1/A6/A9 (33400-A, nr. 72);

- de motie-De Graaf over de projecten op en rond knooppunt Hoevelaken (33400-A, nr. 73);

- de motie-De Graaf over de projecten op de A35 (33400-A, nr. 74);

- de motie-Kuiken/Elias over een pilotstatus voor het project GOL (33400-A, nr. 76);

- de motie-Klein over niet temporiseren van de aanpak van knooppunt Hoevelaken (33400-A, nr. 77);

- de motie-Klein over nadere uitwerking van de code Maatschappelijke participatie (33400-A, nr. 78);

- de motie-Bashir over geld uit het "investeringspakket" voor spoor en vaarwegen (33400-A, nr. 79);

- de motie-Bashir over snelle realisering van de verbinding Eindhoven-Heerlen-Aken (33400-A, nr. 80);

- de motie-Bashir over schrappen van de ruit om Eindhoven (33400-A, nr. 81);

- de motie-Bashir/Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27 (33400-A, nr. 82);

- de motie-Ouwehand/De Rouwe over het parkeren van fietsen (33400-A, nr. 83);

- de motie-Ouwehand over een 80 km-zone op de A27 (33400-A, nr. 84);

- de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over een budget voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één burgeralternatief (33400-A, nr. 85);

- de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over Portway 2012 (33400-A, nr. 86);

- de motie-Dik-Faber over een bezuiniging op de wegenprojecten rond de vier grote steden (33400-A, nr. 87);

- de motie-Dik-Faber over de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en aquaduct Skarster Rien (33400-A, nr. 88);

- de motie-Dik-Faber over de Noordelijke Randweg Utrecht (33400-A, nr. 89);

- de motie-Dik-Faber over het station Zoetermeer Bleizo (33400-A, nr. 90).
(Zie wetgevingsoverleg van 8 april 2013.)
De voorzitter:

Aangezien de aangehouden motie-Dik-Faber (33400-A, nr. 90) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.


Op verzoek van mevrouw van Veldhoven stel ik voor, haar motie (33400-A, nr. 67) aan te houden. Op verzoek van de heer Bashir stel ik voor, zijn motie (33400-A, nr. 79) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (33400-A, nr. 86) aan te houden.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter:

De motie-De Boer/Kuiken (33400-A, nr. 57) is in die zin gewijzigd (33400-A, nr. 95) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat versterking van de internationale ov-verbindingen met kenniscentra over de grens van grote betekenis is voor de economie van Nederland;
overwegende dat met een intercityverbinding op het traject Eindhoven-Heerlen-Aken de kenniscentra rondom de technische universiteit Eindhoven (TU/e), Sittard (Chemelot-campus) en de technische universiteit Aken (RWTH) beter met elkaar worden verbonden;
overwegende dat een dergelijke grensoverschrijdende verbinding ertoe bijdraagt dat er een directe aansluiting op de Europese hogesnelheidstreinen wordt gerealiseerd;
tevens overwegende dat hiervoor reeds 23,8 miljoen beschikbaar is gesteld;
verzoekt de regering om eerst sluitende afspraken te maken met de regio over de dekking van de exploitatieverliezen voor de 1e fase, het zogenaamde voorloopbedrijf waarbij zonder infrastructurele investeringen een diesel-IC moet gaan rijden vanaf 2014 dan wel de huidige Euregiobaan wordt voortgezet;
overwegende dat aansluitend voor de tweede fase maximaal 18 miljoen euro extra benodigd is voor de infrastructuur tussen Heerlen en Herzogenrath;
verzoekt de regering tevens, als voorwaarde hierbij afspraken te maken over de tweede fase met betrokken partijen (provincie Limburg, de Duitse overheid en vervoerders) over de noodzakelijke stappen om een geëlektrificeerde IC-verbinding te realiseren en als de plannen nader uitgewerkt zijn afspraken te maken over de daarvoor benodigde kosteneffectieve infrastructurele investeringen en de verdeling van de exploitatieverliezen om de IC tussen Eindhoven-Heerlen-Aken op een verantwoorde manier te kunnen laten rijden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 96, was nr. 95 (33400-A).


De motie-De Graaf (33400-A, nr. 74) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering, onverkort en zonder vertraging door te gaan met de projecten op het "karrespoor van Twente", de N35,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 97, was nr. 74 (33400-A).


De voorzitter:

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.
Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. De motie-Pechtold/Van Haersma Buma op stuk nr. 17 bij het eerste punt van onze stemmingslijst vroeg om helderheid over de 300 miljoen voor infrastructuur. Komt dat bedrag er nu wel of niet? Deze motie is verworpen en dat betekent dat de Kamer nu moet stemmen over een MIRT-pakket waarvan de dekking voor een deel onzeker is. Daarom stemt mijn fractie bij de moties onder voorbehoud van deze financiële dekking. Wanneer zou blijken dat deze dekking er niet is, verwachten wij per direct een brief van de minister over een aanpassing van het pakket, als die extra 300 miljoen zou vervallen.


Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks heeft dezelfde positie als zo uitmuntend is verwoord door mijn collega van D66. Wij stemmen onder voorbehoud van de financiële dekking.


Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Met betrekking tot de stemmingen over het MIRT kan ik mij aansluiten bij de woorden van mevrouw Van Veldhoven van de fractie van D66. Wij stemmen ook met dat voorbehoud over de moties van het MIRT.


De heer De Rouwe (CDA):

Wij steunen de stemverklaring van D66.


In stemming komt de motie-Elias (33400-A, nr. 54).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de motie-Elias/Kuiken (33400-A, nr. 55).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de motie-Elias/Kuiken (33400-A, nr. 56).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de nader gewijzigde motie-De Boer/Kuiken (33400-A, nr. 96, was nr. 95).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de motie-De Rouwe (33400-A, nr. 58).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Rouwe/Ouwehand (33400-A, nr. 59).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Veldhoven (33400-A, nr. 60).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Rouwe (33400-A, nr. 62).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Rouwe/Dik-Faber (33400-A, nr. 63).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (33400-A, nr. 64).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (33400-A, nr. 65).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Veldhoven/De Rouwe (33400-A, nr. 66).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Graaf (33400-A, nr. 68).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Graaf (33400-A, nr. 69).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Graaf/Wilders (33400-A, nr. 70).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Graaf (33400-A, nr. 71).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Graaf (33400-A, nr. 72).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-De Graaf (33400-A, nr. 73).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de gewijzigde motie-De Graaf (33400-A, nr. 97, was nr. 74).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Kuiken/Elias (33400-A, nr. 76).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de motie-Klein (33400-A, nr. 77).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Klein (33400-A, nr. 78).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Bashir (33400-A, nr. 80).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Bashir (33400-A, nr. 81).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Bashir/Van Tongeren (33400-A, nr. 82).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Ouwehand/De Rouwe (33400-A, nr. 83).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de motie-Ouwehand (33400-A, nr. 84).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven (33400-A, nr. 85).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Dik-Faber (33400-A, nr. 87).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Dik-Faber (33400-A, nr. 88).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Dik-Faber (33400-A, nr. 89).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


Stemmingen EU-voorstel maritieme richtlijn
Aan de orde zijn de

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina