Vraag 1: Een initiatiefnemer wil in zijn woning, dat niet in een interferentiegebied is gelegen, een klein (< 70 kW) gesloten systeem plaatsen. Wat moet hij doen?Dovnload 13.1 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte13.1 Kb.
Vragen verdieping vergunningverlening Schakel 3 december
Vraag 1:

Een initiatiefnemer wil in zijn woning, dat niet in een interferentiegebied is gelegen, een klein (< 70 kW) gesloten systeem plaatsen. Wat moet hij doen?
a) Melding ogv het Activiteitenbesluit
b) Melding ogv het Besluit lozen buiten inrichtingen

c) Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen


Antwoord B:

Volg stroomschema. Indieningvereisten en algemene regels zijn identiek aan die in Barim. Melding is vormvrij, maar OLO is digitale loket.
Vraag 2:

Wat moet ik in ieder geval doen met een binnengekomen melding als bevoegd gezag?
a) De melding toetsen op volledigheid

b) Niets, de melding is meteen uitgewerkt

c) De melding registeren in het LGR
Antwoord A:

In ieder geval toetsen op volledigheid. Voor zover mogelijk beoordelen of systeem na de installatie zal voldoen aan wettelijke verplichtingen (de algemene regels). Een aantal gegevens die bij de melding worden gevraagd kunnen pas in de beheerfase worden getoetst

Registreren van de systemen is niet verplicht voor gemeenten, maar wordt wel aanbevolen.
Vraag 3:

Een inrichtinghouder wil een groot (> 70 kW) gesloten systeem binnen een interferentiegebied plaatsen. Wat moet hij doen?
a) Melding ogv Activiteitenbesluit

b) OBM


c) OBM en melding ogv Activiteitenbesluit
Antwoord C:

Volg stroomschema. Bij de OBM aanvraag moet de inrichtinghouder dezelfde gegevens bijvoegen als bij de melding Activiteitenbesluit. Het OLO is zo ontworpen dat voor deze gegevens om de melding Activiteitenbesluit wordt gevraagd. De aanvraag OBM via het OLO is daarom pas compleet als ook de melding Activiteitenbesluit is gedaan.
Vraag 4:

Wat moet ik doen met een aanvraag voor een OBM als bevoegd gezag?
a) Niets, aan de OBM kunnen geen voorschriften worden verbonden

b) Toets de aanvraag OBM aan ondoelmatig gebruik van bodemenergie en interferentie

c) De aanvraag OBM registeren in het LGR
Antwoord B:

Bij de aanvraag OBM heb je een toetsmoment vooraf. De OBM heeft alleen betrekking op het installeren van het systeem. Daarna is de vergunning uitgewerkt en zijn de bepalingen uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Indien de gemeente beleidsregels heeft opgesteld, dient de OBM ook aan deze regels te worden getoetst. Zij geven invulling aan ondoelmatig gebruik van bodemenergie en tegengaan van interferentie.
Vraag 5:

Meldingen voor gesloten systemen toetst men (naast volledigheid en juistheid) op:

a) retourtemperatuur, energiebalans en interferentie

b) energiebalans en interferentie

c) interferentie


Antwoord C:

Zie indieningvereisten en wettelijk eisen. Je kunt de melding alleen toetsen op interferentie, overige zaken kun je pas toetsen in de beheerfase.
Vraag 6:

Een inrichtinghouder wil een groot gesloten systemen (> 70kW) aanleggen in een bij PMV aangewezen milieubeschermingsgebied en doet daarvoor een aanvraag OBM. Hoe reageert bevoegd gezag?
a) OBM vergunning verlenen

b) OBM vergunning niet verlenen

c) Anders
Antwoord C:

Strikt juridisch gezien kun je de OBM hier niet aan toetsen en zul je de OBM moeten verlenen. Echter zul je in de praktijk vooroverleg hebben en de initiatiefnemer op de hoogte stellen van de beperkingen in gebruik.
Casus Villanova
Projectontwikkelaar Bodem+ Bouw gaat een kantoorpand Villanova bouwen in het centrum van de stad Toezicht. Het pand wordt uitgerust met een gesloten systeem. Het bodemzijdig vermogen is 65 kW. De warmtevraag van het kantoorpand is 70 MWh/jaar. Het bodemenergiesysteem wordt ingezet voor verwarming en passieve koeling van het gebouw.

Vraag 8: Is de opgegeven warmtevraag realistisch?

Ja, zie warmtevraag bij gebouwtype D2 in tabel 1.b (70-72 MWh/jaar).

In de nabije omgeving (binnen straal van 120 meter) van het kantoorpand is eind 2011 door de heer Lus voor de koeling en verwarming van zijn woning een bodemenergiesysteem aangelegd. Dit systeem heeft een bodemzijdig vermogen van minder dan 11 kW.


Vraag 9: Moet de projectontwikkelaar Bodem+ bouw bij de aanleg van het bodemenergiesysteem voor het appartementencomplex rekening houden met het bodemenergiesysteem van de heer Lus?
Ja, uitgangspunt van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) is dat negatieve interferentie moet worden voorkomen. Lastig wordt het als de heer Lus zijn bodemenergiesysteem niet heeft gemeld bij bevoegd gezag.

Het WBBE zegt dat een nieuw systeem niet mag interfereren met een reeds geïnstalleerd systeem. Een initiatiefnemer heeft dus een zekere onderzoeksplicht naar systemen in zijn buurt (binnen zijn invloedsgebied). Hij zal daarom in ieder geval rekening moeten houden met reeds gemelde systemen (want die zijn bekend bij bevoegd gezag en bij voorkeur ook geregistreerd). Daarnaast wordt geadviseerd binnen je straal van invloedsgebied na te gaan of er al bestaande systemen in de grond zitten. Je wilt immers niet dat jouw systeem daardoor niet goed werkt.

Zie bovenstaande figuur. U kunt van de volgende gegevens uitgaan. De grondwaterstromingssnelheid is 5 m/jr en de bodemopbouw bestaat uit voornamelijk kleiige grond. De afstand tussen beide systemen is 25 meter.


Vraag 10: Veroorzaakt plaatsing systeem Villanova interferentie?

  1. Ja

  2. Nee

  3. Geen oordeel mogelijk


Antwoord B: Nee, want de afstand tussen de middelpunten van de systemen van Villanova en het Bankkantoor is 25 meter en dus groter dan 20 meter.
De initiatiefnemer doet er verstandig aan om te controleren of de afstand tussen de dichtstbijzijnde lussen groter is dan 5 meter (conform advies in de ISSO-publicatie 73 ‘Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars’)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina