Vraagprogramm aDovnload 55.09 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte55.09 Kb.
V R A A G P R O G R A M M A

D.W.O.

OPEN TENTOONSTELLING KLEINDIEREN


DAARBIJ ONDERGEBRACHT DE

PROVINCIALE BONDSTENTOONSTELLING

VAN KLEINDIER LIEFHEBBERS DRENTHETE HOUDEN OP
13 EN 14 DECEMBER 2013IN SPORTHAL “DE SLENKEN” DE WIJK
V O O R W O O R D

Het is al weer een drie jaar geleden dat wij de Bondsshow hebben

georganiseerd. Konijnen- en Pluimveevereniging “D.W.O.” heeft gemeend om dit jaar ter ere van haar 70- jarig bestaan een Open provinciale bondstentoonstelling te organiseren. Wij als bestuur zijn er trost op dat wij door Kleindier Liefhebbers Drenthe in de gelegenheid worden gesteld om een dergelijke show te mogen organiseren. Degene die onze jaarlijkse clubshow wel eens bezocht heeft, zal weten dat wij over een uitstekende accommodatie beschikken. nl. sporthal

“DE SLENKEN”.

De organisatie van deze Bondsshow wordt mogelijk gemaakt door

een enthousiaste groep vrijwilligers en de financiële steun van een

groot aantal adverteerders. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.

De show van Konijnen, Cavia’s, Sierduiven, Oorspronkelijke Duiven, Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s, Siervogels en Watervogels wordt gehouden op 13 en 14 december 2013 in sporthal

“De Slenken” in de Wijk.

De officiële opening is gepland voor vrijdagavond 13 december om 19.00 uur. Wij hopen dat u allemaal een aantal dieren zult inzenden en een bezoek zult brengen aan deze Bondsshow.

Het bestuur van Konijnen- en Pluimveevereniging “D.W.O.”


de Wijk

WWW.DWODEWIJK-KLEINDIEREN.NL


TOT ZIENS IN SPORTHAL DE SLENKEN.
TENTOONSTELLINGSBESTUUR
T. Spijkerman Voorzitter Tel. 0522-254692

Oosterboerseweg 14, 7943 KG Meppel

J. Koetsier Secretaris Tel. 0522-452322

De Berken 22, 7958 VA Koekange Email: secretarisdwo@home.nl

E. Kalter Penningmeester Tel. 0522-442661

Julianaweg 17, 7957 BK de Wijk

Email: kalterdekker@ziggo.nl

H. Kloeze Lid

S. Schoonvelde Lid

J.H.J. Kruidhof Lid

S. Veenstra Lid
GEDELEGEERDE F.B. / AFGEVAARDIGDE K.L.D.
P.B.M. Langenkamp, Prieswijk 115, 7916 RL Elim.

Tel. 0528-351328. Email: p.langenkamp@planet.nlVETERINAIR TOEZICHT

Dierenartsenpraktijk Zuid West Drenthe, Lepelaar 70,

7943 SH Meppel. Tel. 0522-238508.
De tentoonstelling wordt gehouden in
SPORTHAL “DE SLENKEN”,
H.Tillemaweg 63b, 7957 CB de Wijk. De sporthal is tijdens de tentoonstellingsdagen bereikbaar onder tel. 0522-441088.

Echter NIET voor inlichtingen over uitslagen.


De tentoonstelling is geopend op:

Vrijdag 13 december 2013 van 10.30 – 22.00 uur

Zaterdag 14 december 2013 van 10.00 – 16.00 uur
Officiële opening op vrijdag 13 december 2013 om 19.00 uur

KEURMEESTERS

Konijnen


Hoofdereprijzenjury: A.L.F. de Vos(voorz.), A.C. Verhelst en G.E.A. Grooten
A.L.F. de Vos A : Hollander, Gr. Lotharinger, Kl.Lotharin-

ger en alle niet genoemde rassen.

G.E.A. Grooten A : Vl. Reus, Rus, Belg.Haas

Groot Zilver, Parelfeh, Alaska, Tan,

Nw. Zeelander en Rode Nieuw Zeelander

R.A. Schraa A : Franse Hangoor, Gr.Chinchilla, Wener,

Thüringer, Beige en Rex.

A.C. Verhelst A : Polen en KleurdwergenCavia’s

Hoofdereprijzenjury: J.C. van Riessen
J.C. van Riessen A : Alle rassen
Hoenders

Hoofdereprijzenjury: E.W. Zwama(voorzitter) en J.L. Albada

E.W. Zwama A : Braekel, Nederijns hoen, Sulmtaler,

Ancona, Leghorn, Australorp, Vecht-

hoenders en alle niet genoemde rassen.

J.L. Albada A : Hollands hoen, Drentse hoen, Twents

Hoen, Noord Hollands hoen en Brahma.
Dwerghoenders

Hoofdereprijzenjury: H.L. Timmer (voorzitter) en H. Hoving

H.L. Timmer A : Brabanter kr., Bielefelder kr., Java kr.

en alle niet genoemde rassen.

J.L. Albada A : Hollandse kr. en Wyandotte kriel.

Drentse kriel

E. W. Zwama A : Twentse kr., Welsumer kr. Leghorn kr.

en Barnevelder kriel.

H. Hoving A : Oud en Modern Engelse vechtkrielen,

Ned. Sabelpootkriel, Antw.baardkriel en

Sulmtalerkriel.

H. Hoving A : Serama’s

Siervogels

Hoofdereprijzenjury: H. Hoving

H. Hoving A : Alle rassenOorspronkelijke duiven

Hoofdereprijzenjury: H. Hoving

H. Hoving A : Alle rassenWatervogels

Hoofdereprijzenjury: H. Hoving

H. Hoving A : Alle rassenSierduiven

Hoofdereprijzenjury: W.B. Halsema

W. B. Halsema A : Meeuwen, Trommelduiven, Vormduiven

en alle niet genoemde rassen

W. Nieuwenhuis C : Kropper rassen, Tuimelaars,

Hoogvliegers en Kleurduiven.

GENOEMDE INDELINGEN ZIJN NIET BINDEND


TENTOONSTELLINGSVOORWAARDEN
1 : De algemene tentoonstellingsbepalingen vermeld in de almanak van 2013, gelden ook voor deze tentoonstelling. Iedere inzender wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit reglement en deze te erkennen. Het reglement ligt ter inzage bij het tentoonstellingssecretariaat.
2 : Gevraagd worden: enkelen nummers zowel oud als jong, mannelijk en vrouwelijk, van alle erkende rassen, kleuren en variëteiten van konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, water- en siervogels, oorspronkelijke duivensoorten en serama’s.
3 : Het inschrijfgeld en catalogus:

  • per enkel nummer €. 3,25

  • bij 8 of meer dieren €. 3,00

  • jeugdleden ( alleen enkele nummers) €. 2,50

  • één verplichte catalogus per huisadres €. 5,00

  • administratie kosten per huisadres eenmaal €. 3,00

  • doorlopend toegangsbewijs €. 5,004 : De volledig ingevulde inschrijfformulieren moet u zenden aan

J. Koetsier, De Berken 22, 7958 VA Koekange. Dit mag ook per

email naar secretarisdwo@home.nl


5 : De inschrijving sluit op maandag 11 november 2013.
6 : Het verschuldigde inschrijfgeld voor de tentoonstelling moet gelijk

met de inzending van het inschrijfformulier worden overgemaakt

op rekeningnummer 34.18.84.030 t.n.v. Konijnen-en

Pluimveevereniging “D.W.O.” te de Wijk.7 : Inzendingen moeten worden ingekooid op woensdag 11

december tussen 18.00 en 21.00 uur.
8 : De keuring vindt plaats op donderdag 12 december 2013 en is zonder beroep. De uitspraak van de keurmeester is DEFINITIEF.
9 : Tijdens de keuring en zolang de tentoonstellingsruimte niet voor het publiek toegankelijk is, wordt niemand toegelaten anders dan diegenen die bij de werkzaamheden zijn betrokken.
10 : Collectieprijzen: Een collectie moet bestaan uit ZES (6) dieren, enkele nummers van één ras en één kleur. Heeft men meer dan 6 dieren ingezonden dan zelf 6 dieren aankruisen. Worden 12 dieren van één ras ingeschreven b.v. 6 dieren in wit en 6 dieren in kleur dan kan men met twee collecties meedoen. Eén collectie met 1 keer X aankruisen. Tweede collectie met 2 keer XX aankruisen. Derde collectie met 3 keer XXX aankruisen enz.

De collectie met het hoogste aantal punten is winnaar.Bij gelijk aantal punten tellen de punten verworven door jonge dieren dubbel. Is dan het aantal punten nog gelijk dan gaat de inzending met de meeste mannelijke dieren voor. Is er dan nog geen winnaar dan beslist het lot.

Als punten telling gelden, door de keurmeester toegevoegde punten aan het predicaat. Voor de KONIJNEN zijn de punten als volgt:

U = 100-99-98, F = 97-96-95, ZG = 94-93-92, G = 91-90-89 en

V = 88-87-86.

Voor PLUIMVEE/GEVOGELTE zijn de punten:

U= 97, F = 96, ZG = 95-95-93, G = 92 en V = 91.

Voor de CAVIA’S zijn de punten

U = 5, F = 4, ZG = 3, G = 2 en V = 1 punt.
11 : Iedere inzender is verantwoordelijk voor een juiste invulling van zijn inschrijfformulier. Foutieve en onleesbaar ingevulde inschrijfformulieren worden terzijde gelegd.
12 : Alle inzendingen kunnen op het inschrijfformulier te koop worden aangeboden tegen betaling van €. 1,00 per nummer. De prijzen worden in de catalogus opgenomen en de “te koop” kaarten

worden voor vrijdagmorgen 13 december 10.30 uur aan de kooien

bevestigd. De inzender die op of na 13 december ingezonden

dieren te koop wil stellen, betaald voor ieder nummer €. 1,50.

Verhogen van prijzen is niet toegestaan. De minimumprijs van te

koop gezette dieren bedraagt per enkel nummer €. 15,00.

Gekochte dieren moeten direct worden afgerekend bij het

verkoopbureau. Indien dit niet gebeurd is de koop ongeldig.13 : Het verkoopbureau is geopend: vrijdag van 11.00 – 21.00 uur en

zaterdag van 11.00 – 15.00 uur. De koopsom wordt na aftrek van 10% zo spoedig mogelijk aan de verkoper uitbetaald. Bij voorkeur tijdens de show. Tot zaterdag 14.00 uur kunnen dieren te koop worden gezet.


14 : De verkochte dieren kunnen zaterdag vanaf 15.30 uur worden afgehaald en afgevoerd via de speciale uitgangen.

15 : De tentoonstelling is geopend: vrijdag 13 dec. van 10.30–22.00 uur. (19.00 uur officiële opening) zaterdag 14 dec. van 10.00–16.00 uur.

16 : De entree bedraagt alle dagen voor éénmalig bezoek €. 3,00 per persoon. Men kan ook een doorloopkaart kopen, welke €. 5,00 zal kosten. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Leden van D.W.O. hebben gratis toegang.

Tot zaterdag 15.15.uur is entree verplicht.

17 : Iedere inzender voor de tentoonstelling van de in punt 2 gevraagde dieren moet in het bezit zijn van een geldig fokkersnummer welke dient te zijn uitgegeven door Kleindier

Liefhebbers Nederland of door de N.B.S.

18 : De inzender dient op zijn inschrijfformulier duidelijk aan te geven of hij de gewonnen prijzen wil ontvangen als eremetaal of als geld prijs. Indien geen keuze op het inschrijfformulier is aangege-

ven dan zullen eventuele gewonnen prijzen als geld prijs worden

uitgekeerd. Prijzen in eremetaal kunnen op zaterdag 14 december na 10.00 uur worden opgehaald bij het secretariaat.

Gewonnen geldprijzen zullen z.s.m. na afloop van de tentoonstelling via de bank worden uitbetaald. Het is dus belangrijk een bank of gironummer op het inschrijfformulier te vermelden.


19 : De beoordelingskaarten die boven de kooien hangen kunnen tijdens het uitkooien worden meegenomen.

20 : Het is verboden in de tentoonstellingsruimte zonder toestemming

dieren binnen te brengen of te halen. OOK HET ROKEN IN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE IS VERBODEN.


21 : Indien een inzender jeugdlid is moet dit duidelijk op het

inschrijfformulier worden vermeld. ( t/m 17 jaar is jeugdlid )22 : Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren worden buiten de

tentoonstellingsruimte ondergebracht.23 : Afhalen der ingezonden dieren moet gebeuren op zaterdagmiddag

14 dec. om 16.30 uur. Het uitkooien geschiedt van 16.00-16.30 uur.24 : Reclames van welke aard dan ook kunnen na 14 februari 2014 niet meer in behandeling worden genomen.
25 : In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders en dwerghoenders en andere hoenderachtige en loopvogels worden toegelaten van eigenaren die al hun genoemde dieren op door de overheid voorgeschreven wijze hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD). Elke inzending van genoemde dieren dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient ondertekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.

Deze entverklaring dient voor het inkooien in geleverd te worden bij het secretariaat.
Te winnen prijzenALGEMEEN
Voor het winnen van een prijs moet tenminste het predikaat ZG en voor een hoofdereprijs tenminste het predikaat F worden behaald.
VOOR EREPRIJZEN, BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE

SPECIAALCLUBS, ZIE DE ALMANAK VAN 2013.
KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND ( KLN )
Ereprijs 500. Kleindier Liefhebber Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van €. 7,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren ( minimumpredicaat ZG). Ook dieren met buitenlandse merken ( alleen de bij de Entente Européenne (EE) erkende ) of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. Aan het beste dier van de keurmeester moet een KLN-prijs toegekend worden. Indien een keurmeester in meer dan één diergroep keurt, moet aan het beste dier van elke groep een KLN-prijs toegekend worden, mits daarin minimaal 11 dieren ingeschreven zijn.
Secr. G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom.

Tel.: 0318-416953


Overige prijzen KLN voor de Provinciale Bondstentoonstelling:
549 Bondsmedaille voor fraaiste ram oud

550 Bondsmedaille voor fraaiste voedster oud

551 Bondsmedaille voor fraaiste ram jong

552 Bondsmedaille voor fraaiste voedster jong

553 Bondsmedaille voor fraaiste cavia ( min 15 dieren )

554 Bondsmedaille voor fraaiste cavia ander geslacht (min 30 dieren)

557 Bondsmedaille voor het fraaiste hoen

558 Bondsmedaille voor het fraaiste hoen ander geslacht

559 Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen

560 Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen ander geslacht

561 Bondsmedaille voor fraaiste serama

562 Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke duif, lachduif of diamantduif ( samen min 15 dieren)

563 Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel ( samen min 15 dieren )

564 Bondsmedaille voor fraaiste gedomesticeerde eend ( min 20 dieren )

565 Bondsmedaille voor fraaiste gedomesticeerde gans ( min 15 dieren )

566 Bondsmedaille voor fraaiste oorspronkelijke eend ( min 20 dieren )

567 Bondsmedaille voor fraaiste oorspronkelijke gans ( min 15 dieren )

Kleindier Liefhebbers Drenthe,

Secr./Pennm: G.J.C. Nienhuis-van Rijn,

Van Bergenstraat 2, 9301 EH Roden. Tel. 050-5014424

stelt op deze tentoonstelling een ereprijs voor konijnen

beschikbaar voor :

Mooiste konijn grote rassen

Alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart dingen

mee naar deze prijs.

Het Drenthe Erecertificaat

Aangeboden door Kleindier Liefhebbers Drenthe voor alle

dieren die het predicaat U behalen.

Kleindier Liefhebbers Drenthe

Secr/Pennm. G.J.C. Nienhuis-van Rijn,

Van Bergenstraat 2, 9301 EH Roden. Tel. 050-5014424
stelt op deze tentoonstelling een ereprijs voor hoenders etc.

beschikbaar voor:Mooiste dwerghoen

Alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart dingen mee naar deze ereprijs en dient in concurrentie gewonnen te worden.


NED.BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS-

VERENIGINGEN ( NBS ).

Secr.: R. Bijkerk, Rosa Canianlaan 9, 9674 EC Winschoten.

Tel.: 0597-414314
5000 K-prijs (= keurmeestersprijs ) ad. €. 6,00 per keurmeester die minimaal 50 sierduiven te keuren heeft voor de fraaiste sierduif van zijn keuring.

Voor een K-prijs geldt het werkelijk aantal gekeurde dieren!

5001 R-prijs ( = ringenprijs ) ad €. 4,00 per 25 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.

(een restgetal van 13 of meer dieren levert nog een R-prijs op )HOOFDEREPRIJZEN.
1. €. 25,00 of beker voor het fraaiste konijn.

2. €. 25,00 of beker voor de fraaiste cavia.

3. €. 25,00 of beker voor het fraaiste grote hoen.

4. €. 25,00 of beker voor het fraaiste dwerghoen.

5. €. 25,00 of beker voor de fraaiste sierduif.

6. €. 25,00 of beker voor de fraaiste watervogel.

7. €. 25,00 of beker voor de fraaiste sierv/oorspronkelijke duiven.

8. €. 25,00 of beker voor de fraaiste serama

9. €. 25,00 of beker voor de fraaiste kwartel/patrijs of frankolijn.

10. €. 25,00 of beker voor de fraaiste lach of diamantduif.

11. €. 25,00 of beker voor de fraaiste fazant, pauw of over.rassen.

Prijs 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 en 8 worden beschikbaar gesteld door

Kleindier Liefhebbers Drenthe bij minimaal 15 inzendingen en zijn alleen te winnen door inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart. Voor eventuele winnaars met een andere fokkerskaart wordt de prijs beschikbaar gesteld door D.W.O.

12. €. 12,50 of beker voor het fraaiste konijn op 1 na

13. €. 12,50 of beker voor de fraaiste cavia op 1 na

14. €. 12,50 of beker voor het fraaiste grote hoen op 1 na

15. €. 12,50 of beker voor het fraaiste dwerghoen op 1 na

16. €. 12,50 of beker voor de fraaiste sierduif op 1 na

17. €. 12,50 of beker voor de fraaiste watervogel op 1 na

18. €. 12,50 of beker voor de fraaiste sierv/oorspr.duif op 1 na

19. €. 12,50 of beker voor de fraaiste serama op 1 na

20. €. 12,50 of beker voor de fr. kwartel/patrijs of frankolijn op 1 na

21. €. 12,50 of beker voor de fr. lach of diamantduif op 1 na

22. €. 12,50 of beker voor de fr. fazant, pauw of over.rassen op 1na


ATTENTIE

Bij minder dan 15 ingeschreven dieren in één van de groepen, genoemd bij prijs 1 t/m 11 wordt het bedrag gewijzigd van €. 25,00 in €. 10,00 en bij minder dan 10 ingeschreven dieren gewijzigd in €. 5,00

Bij minder dan 15 ingeschreven dieren in één van de groepen vervallen ereprijzen 12 t/m 22 voor de fraaiste op 1 na.

HOOFDEREPRIJZEN 1 t/m 22 zijn te winnen bij deelname door tenminste twee fokkers in de betreffende diergroep.

EREPRIJZEN. Voor alle diergroepen.
De keurmeesters mogen ereprijzen toekennen voor het fraaiste dier van hun keuring.
23. €. 10,00 of beker voor het fraaiste dier van de keurmeester

( bij minimaal 25 dieren per diergroep )

24. €. 5,00 of beker voor het fraaiste dier van een keurmeester voor een diergroep met minder dan 25 dieren.
RASPRIJZEN, gelden voor alle diergroepen.
Bij minder dan 4 ingeschreven dieren per ras, worden rassen

samengevoegd.


25. €. 5,00 of eremetaal voor de fraaiste samengevoegde rassen.
26. €. 5,00 of eremetaal voor de fraaiste ( t/m 15 dieren )

27. €. 3,00 of eremetaal voor de fraaiste op 1 na ( t/m 30 dieren )

28. €. 3,00 of eremetaal voor de fraaiste op 2 na ( t/m 45 dieren )

29. €. 3,00 of eremetaal voor de fraaiste op 3 na ( t/m 60 dieren )

30. €. 3,00 of eremetaal voor de fraaiste op 4 na ( t/m 75 dieren )
Bij eventueel nog grotere klassen dan genoemd, worden per 15 dieren

ereprijzen à €. 3,00 toegevoegd.


COLLECTIE PRIJZEN, voor alle diergroepen
31. €. 10,00 of beker voor de beste collectie van 6 dieren van één ras, één kleur. ( minimaal 10 collecties per diergroep )

32. €. 5,00 of eremetaal voor de beste collectie van 6 dieren van één ras, één kleur op 1 na ( minimaal 10 collecties per diergroep )

33. €. 7,50 of eremetaal voor de beste collectie van 6 dieren van één ras, één kleur. ( minimaal 3 en maximaal 9 collecties per diergroep )
Zie voor deelnamevoorwaarden art. 10 in het vraagprogramma.
JEUGDPRIJZEN voor alle diergroepen.
Deze prijzen zijn te winnen bij minimaal 5 dieren en 3 deelnemers per

diergroep.


34. Beker voor fraaiste dier per diergroep van een jeugdlid.

35. Standaard voor fraaiste dier per diergroep van een jeugdlid op

1 na. ( bij meer dan 20 dieren en 5 deelnemers per diergroep )

36. Herinneringsmedaille voor elke inzending van een jeugdlid.PRIJZEN ALLEEN VOOR LEDEN VAN “D.W.O.”

37. Wisselbeker + herinneringsprijs voor mooiste grote hoen

Aangeboden door L. Koezen

38. Wisselbeker + herinneringsprijs voor mooiste dwerg hoen

39. Wisselbeker + herinneringsprijs voor mooiste konijn

Aangeboden door J. Krikken

40. Wisselbeker + herinneringsprijs voor mooiste konijn van een jeugdlid.

41. Wisselbeker + herinneringsprijs voor mooiste hoen van een jeugdlid.

42. Hendrik Veneman wisselbeker + herinneringsprijs voor de mooiste collectie konijnen.

43. Wisselbeker + herinneringsprijs voor de mooiste sierduif.

44. Wisselbeker voor de mooiste collectie sierduiven.

Aangeboden door W. Martens


Tatoeëerprijzen.
Alleen konijnen getatoeëerd met WX kunnen deze prijzen winnen
45. €. 15,00 voor de mooiste jonge voedster

46. €. 15,00 voor de mooiste jonge ram

47. €. 15,00 voor de mooiste oude voedster

48. €. 15,00 voor de mooiste oude ram

49. €. 15,00 voor het mooiste viertal

Deze viertallen moeten vooraf worden opgegeven. Als puntentelling gelden de door de keurmeester toegevoegde punten aan het predicaat.KONIJNEN EN PLUIMVEEVERENIGING

D.W.O. de Wijk.

Secr. J. Koetsier

De Berken 22

7958 VA Koekange.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina