Vragen Historische Quiz 2007 GeluidsvraagDovnload 78.6 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte78.6 Kb.
Vragen Historische Quiz 2007
1. Geluidsvraag:

fragment


 • Welke wetenschapper is hier aan het woord? Albert Einstein

 • Wanneer leefde hij? 1879-1955

antwoord: 2p

Albert Einstein, 1879-1955


2. Oudheid

Vraag:

Rond 600 voor Christus probeerde Athene het eiland Salamis te veroveren. Aangezien geen van beide partijen erin slaagde de overhand in het conflict te krijgen, besloot men de strijd op te geven. In Athene mocht er niet meer over de kwestie gesproken worden op straffe des doods. Er was echter een dichter die ondanks dat een propagandistisch gedicht schreef en die dat gedicht in het openbaar voordroeg, terwijl hij voorwendendde dat hij gek was geworden. Op deze manier wist hij de bevolking zo ver te krijgen om de strijd toch te hervatten,waarbij hij vervolgens zelf de opperbevelhebber werd. Wie was deze man?Antwoord: 1p

Solon van Athene (ca. 640-560 v.Chr.).


3. Nieuwste tijd

Vraag:

Eind 19e eeuw verschenen er in Nederland van meerdere schrijvers boeken over het leven in Nederlands-Indië. Max Havelaar van Multatuli en De stille kracht zijn daar natuurlijk overbekende voorbeelden van. Wie was echter de auteur van Uit de suiker, in de tabak en Goena-Goena?Antwoord: 1p

P.A. Daum (1850-1898).


4. Nieuwe tijd

Vraag:

Parijs is mij wel een mis waard’, was het commentaar van Hendrik van Navarra op zijn overstap naar het katholicisme die hem de Franse troon opleverde. Voor welke andere Europese vorst gold een vergelijkbaar ‘Warschau is mij wel een mis waard’?Antwoord: 1p

Frederick Augustus van Saksen

Frederick Augustus van Saksen, het voormalig ‘Schild der Reformatie’, werd op 15 september 1697 katholiek om aanspraak te kunnen maken op de Poolse troon.
5. Middeleeuwen

vraag:

Welke concilie zorgde er onbedoeld voor dat er drie pausen waren? En wanneer vond dat concilie plaats?antwoord: 2p

Het Concilie van Pisa in 1409


6. Oudheid/Middeleeuwen

vraag:

In Europa hebben we de neiging om de wetenschappelijke begaafdheid van de oude Grieken te overschatten ten opzichte van die van de Chinezen. Vaak liepen de Chinezen in wetenschappelijk opzicht voor op Europa. Zo ontwierpen zij in de derde eeuw iets praktisch, waar wij in Europa pas 1000 jaar later kennis mee maakten. Wat was dat?antwoord: 1p

 1. De hark

 2. De kruiwagen

 3. De mestvork


7. Verhaalvraag:

Haar vader was eigenaar van een postpapierbedrijfje. Haar moeders meisjesnaam was Ursula Maria Josepha Aloijsia Verdang. Zij studeerde scheikunde (1929 tot 1937), natuurkunde (doctoraal) tot 1942 en daarna medicijnen vanaf 1942. Deze studie moest ze afbreken in verband met sluiten van de Universiteit. Rond haar twintigste maakte zij een diepe geloofscrisis door.3p

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze actief in het verzet, onder meer als koerierster. Na de oorlog heeft ze zich meteen ingezet voor de wederopbouw. Voor haar was het een vanzelfsprekende zaak dat de vrouw in beginsel even geschikt was als de man voor welke functie ook. Dit was voor haar een drijfveer ook politiek bezig te zijn. Dit deed ze vol overtuiging en groeide in de politiek door.2p

Als Tweede Kamerlid was zij buitenlandwoordvoerster voor haar fractie en had ze grote belangstelling voor de Europese samenwerking. Op 13 oktober 1956 werd zij als minister van Maatschappelijk Werk de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Ze werd geroemd als een doortastend politiek zwaargewicht in de K.V.P. (Katholieke Volkspartij). Zo bracht ze in 1963 de Algemene bijstandswet tot stand. Van 1972 tot 1985 was ze voorzitter van de commissie Justitia et Pax Nederland.1p

Antwoord: 1p

Marga Klompé


8. Nieuwe tijd:

vraag:

In de kapel van welk voormalig Amsterdams klooster werd de voorganger van de UvA, het Atheneum Illustre Amstelodamensis, na haar stichting in 1632 ondergebracht?antwoord: 1p

Agnietenklooster


en een vraag die op de vorige vraag aansluit:

9. vraag:

Behalve deze kapel is er nog een andere middeleeuwse kapel in Amsterdam overgebleven, bij welk klooster hoorde deze kapel?antwoord: 1p

het Bethanienklooster


10. Middeleeuwen

vraag:

Wat is de naam van de groep kapers die iets voor 1400 actief waren op zowel de Oostzee als de Noordzee en vooral de Hanze-steden teisterde? 1. Likedeelers

 2. Störtebekers

 3. Gotlandbroeders

Antwoord: 1p

A. de Likedeelers. Deze kapers verdeelden hun buit eerlijk onder elkaar en hun naam betekent vrij vertaald dan ook iets als “gelijkedelers”. Klaus Störtebeker was één van hun leiders en de groep had een basis op Gotland.


11. Nieuwste tijd

Vraag:

Gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw werden er in Italië verwoedde pogingen gedaan om alle losse delen aanéén te smeden tot een geheel. In 1870 werd deze vereniging voltooid. Hoe werd dit streven naar Italiaanse eenwording genoemd?Antwoord: 1p

Il Risorgimento


12. Beeldvraag:

Van welk schilderij is dit een detail?antwoord: 1p

De Mona Lisa van Leonardo da Vinci


13. Middeleeuwen:

vraag:

Zet de volgende moslim-dynastieën in chonologische volgorde: Fatamiden, Ayyubiden, Omayyaden, Abbasiden.antwoord: 1p

 • Omayyaden (Damascus 661-750)

 • Abbasiden (Bagdad 750)

 • Fatamiden (Tunesië, vanaf 972 Cairo 910-1171)

 • Ayyubiden (oorsprong Tikrit, Cairo 1171-1250)


14. Nieuwste tijd

vraag VU-team:

Hoeveel faculteiten kende de Universiteit van Amsterdam bij haar stichting in 1877?vraag UVA-team:

en hoeveel de VU bij haar stichting in 1880?antwoorden: beide 1p

De UvA 5 en de VU 3 (rechten, theologie en letteren).


15. Middeleeuwen

Vraag:

Wat was de echte naam van de Mongoolse heerser Chinggis-khan? Wat betekent Chinggis-khan eigenlijk?Antwoord: 2p

Temujin. Chinggis-khan is een titel en betekent ofwel Hoogste Heerser der Oceanen (Supreme Ruler over the Oceans) ofwel Keizer der Keizers (Emperor of Emperors).


16. Nieuwste tijd

vraag:

Wie was de eerste vrouwelijke bewindspersoon in Nederland?antwoord: 1p

Dr Anna de Waal (KVP, 1906-1981) was de eerste vrouw die een kabinetspost kreeg. In 1952 kwam zij als deskundige op onderwijsgebied in de KVP-fractie en al na enige maanden werd zij staatssecretaris onder minister Cals.


17. Nieuwe tijd

vraag:

Welke Amsterdamse stadsarchitect ontwierp onder meer het Maagdenhuis op het Spui?antwoord: 1p

Abraham van der Hart.

Van der Hart ontwierp ook het Nieuwe Werkhuis aan de Roeterstaat in 1779 en het Van Brienenhof aan de Prinsgracht.
18. 21e eeuw

Vraag:

In 2005 werd er voor het eerst in Sudan iemand uit het zuiden op een hoge post bij de overheid aangesteld. Hij werd vice-president en deze benoeming werd nationaal en internationaal gezien als een belangrijke stap bij het vredesproces in het land. Een paar weken later verongelukte deze man echter met een helikopter. Wat was zijn naam?Antwoord: 1p

John Garang


19. Nieuwe tijd

vraag:

Wie schreef Die Metamorphose der Pflanzen (1790), een boek dat met enige goodwill beschouwd kan worden als de voorloper van Darwin’s On the origin of species? 1. Carl von Linné, oftewel Carolus Linnaeus

 2. Johan Wolfgang von Goethe

 3. Tsarina Catharina de Grote

antwoord: 1p

B. Johan Wolfgang von Goethe


20. Middeleeuwen

vraag:

Wie was de oprichter van de Orde van de Kouseband?antwoord: 1p

Koning Edward III

Koning Edward III richtte rond 1348 The Order of the Garter op. Over de reden hiervoor doen verschillende verhalen de ronde. Een verhaal ging dat Joan of Kent, in haar tijd gezien als de mooiste vrouw van het land, tijdens een intiem dansje met Edward haar kousenband verloor, hetgeen tot gegniffel bij de hovelingen leidde. Om haar een afgang te besparen, pakte Edward de kousenband op en deed hem om zijn eigen been, daarbij uitroepend ‘Honi soit qui mal y pense!’ ; “Wee hem, die hier slecht over denkt!” dat tot de dag van vandaag het motto van deze zeer exclusieve Orde is.
21. Oudheid

Vraag:

Op de plaats waar ooit de Etruskische stad Veii lag, zeventien kilometer ten noorden van Rome, is een grafkamer ontdekt. Het gaat om de oudste beschilderde grafkamer die ooit in het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied is gevonden. De grafkamer stamt van rond 690 v.Chr. en werd ontdekt na tips van een verdachte in een grafroofzaak. Hoe wordt deze grafkamer genoemd?Antwoord: 1p

 1. Tombe van de brullende leeuwen

 2. Tombe met de foeragerende watervogels

 3. Tombe met de hinnikende paarden


22. Middeleeuwen

Vraag:

Ik begin deze vraag met het voorlezen van een fragment uit een roman:"Maar vóór zij drie passen gedaan had, klonk uit de steeg luid geroep: 'Sla dood! Sla dood!'; met het kind op de arm haastte zij zich terug naar het raam. De edelman was van zijn rijdier gevallen - hij lag midden in de straat op zijn knieën, blootshoofds, het bloed stroomde over zijn gezicht; hij zei met zwakke stem, terwijl hij zijn armen afwerend omhooghief: 'Wie is dat, wie doet dat?' Nu zwermden van alle kanten gewapende mannen op hem toe - zij sloegen raak, met stokken, messen, bijlen. Het klonk Jacquette in de oren als het slaan op een matras, een levenloos ding. Zij hervond haar stem en gilde: 'Moord!'..."

De man die in dit fragment uit Het woud der verwachting van Hella S. Haasse vermoord werd, was Louis d’Orleans, oftewel Lodewijk I van Orléans. Wie had de opdracht gegeven voor deze moord?Antwoord: 1p

Jan Zonder Vrees, oftewel Jean de Nevers, graaf van Bourgondië


23. Geluidsvraag:

‘Wie’ wordt hier geïnterviewd?antwoord: 1p

Het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch uit 1893.


24. Middeleeuwen

Vraag:

Waarover heb ik het als ik zeg: snek, drakkar, karve en knarr?Antwoord: 1p

Vikingschepen.

Voor de Noormannen waren hun schepen enorm belangrijk. Ze stonden voor manhaftigheid, avontuur, zelfrespect en vooral voor de hoop op een eeuwig leven. Ze gaven hun schepen daarom namen als "Slang van de Zee", "Raaf van de Wind" of "Leeuw van de Golven.
25. Nieuwste tijd

Vraag:

Noem drie voormalige Duitse Koloniën in Afrika.Antwoord: 1p

Namibië (of Zuidwest Afrika), Togo, Kameroen en Tanganjika (Tanzania).


26. Beeldvraag:

Van welk gebouw is dit het interieur?antwoord: 1p

Pantheon
27. OudheidVraag:

Augustus wordt doorgaans beschouwd als de eerste keizer van Rome. De meeste keizers zagen zichzelf het liefst opgevolgd door een zoon, maar dit bleek om tal van redenen niet eenvoudig. Niet elke keizer had immers een zoon en niet elke zoon leefde langer dan zijn vader. De keizers losten dit vaak op door via hun testament alsnog iemand als zoon te adopteren. Op deze wijze werden vele keizers weliswaar door een adoptiefzoon, maar niet door hun biologische zoon opgevolgd. Welke Romeinse keizer was de eerste die er wèl in slaagde om zich door zijn biologische zoon te laten opvolgen? Let op: het goede antwoord is de naam van de vader, niet van de zoon.Antwoord: 1p

Keizer Vespasianus.

- Augustus werd opgevolgd door Tiberius, de zoon van Augustus’ vrouw Livia uit een eerder huwelijk (Augustus en Livia hadden geen kinderen samen).

- Tiberius werd opgevolgd door Caligula, de kleinzoon van Tiberius’ broer Drusus (en zoon van Drusus’ oudste zoon Germanicus).

- Caligula werd opgevolgd door zijn oom Claudius (tweede zoon van Drusus en broer van Germanicus).

- Claudius werd opgevolgd door Nero, de zoon van zijn (laatste) vrouw Agrippina (maar niet van Claudius). Agrippina was de dochter van een andere Agrippina, die met Claudius’ broer Germanicus getrouwd geweest was. Ze was dus behalve de echtgenote ook een nichtje van Claudius, en bovendien een zus van Caligula.

- Nero werd opgevolgd door 4 keizers die allemaal in een burgeroorlog aan de macht kwamen en geen familiebanden met elkaar deelden: Galba, Otho, Vitellius en Vespasianus.

- Vespasianus werd opgevolgd door zijn zoon Titus (die op zijn beurt werd opgevolgd door zijn broer Domitianus, de andere zoon van Vespasianus).


28. Nieuwste tijd

Vraag

Sir Paul Hasluck was Minister for Territories in Australie van 1951 tot 1974. Hij is met name bekend geworden doordat hij een voorstander was van een beleid waarbij alle mensen van Aboriginal afkomst werden geacht de normale, blanke manier van leven aan te nemen. De consequentie hiervan was, dat zij hun Aboriginal cultuur, of wat daar nog van over was, moesten opgeven. Dit beleid is ook te vinden in landen als Nieuw-Zeeland en Canada. Hoe wordt dit beleid genoemd?


antwoord: 1p
Assimilatie politiek
29. Geen tijdvak noemen, maar Middeleeuwen

Vraag:

Wanneer deed blokdruk - het drukken door middel van blokken waarop letters ingesneden zijn – zijn intrede in China?Antwoord: 1p

De eerste gedrukte boeken die gebruik maken van blokdruk dateren van omstreeks 700. We kennen ook enkele voorbeelden uit Korea en Japan. Deze uitvinding verspreidde zich op grote schaal vanaf de late 10e eeuw. Omstreeks de 12e eeuw werden meer-kleuren drukken gebruikelijk.


30. Nieuwste tijd

Vraag:

Welke achttienjarige hopman/verkennersleider uit Driehuis vroeg, op 26 oktober 1966, voormalig premier Jo Cals toestemming om zijn nieuwe groep de 'Mr. Jo Calstroep' te noemen?Antwoord: 1p

Pim Fortuyn

Fortuyn schreef Cals dat hij 'na rijp beraad' met zijn medewerkers had gekozen voor deze naam vanwege 'het imposante werk dat u in het Nederlandse maatschappelijk bestel heeft verricht.'
31. Verhaalvraag:

Haar precieze geboortejaar is niet bekend, maar zij overleed op 28 juni 548 n.Chr. Haar vader dresseerde, naar verluid, beren voor optedens tussen de wagenrennen in het Hippodrome van Constantinopel. Zijzelf onderscheidde zich in haar jeugd als getalenteerde actrice, wier ‘au naturel’ vertolking van het verhaal van Leda en de Zwaan tot nogal wat opschudding leidde.3p

Haar reputatie opende deuren en haar leven kwam in een stroomversnelling. In 523 trouwde zij met de Byzantijnse keizer, die uit waardering voor haar scherpe politieke inzicht, haar in 527 als keizerin installeerde. De verse keizerin zette zich in voor de bestrijding van corruptie onder ambtenaren, ondersteunde wetgeving gericht op een verbetering van de positie van de vrouw zoals het recht te scheiden en het recht op eigendom. Bovendien liet zij kloosters voor ex-prostituteés oprichten.2p

Haar kordate optreden tijdens de Nika-opstand van 532 tussen de Blauwe en de Groene facties in Constantinopel, versterkte de positie van het keizerschap. De voornaamste informatie over haar leven is gebaseerd de boeken De Aedificiis, Anecdota en De geschiedenis van de oorlogen van Justinianus. Uit deze drie boeken rijst een zeer verschillend beeld van de keizerin; de boeken die gepubliceerd werden tijdens haar leven, zijn aanmerkelijk flatteuzer dan de Anecdota waarin een veel minder fraai beeld geschets wordt van haar.Antwoord: 1p

Theodora.Pauze

32. Oudheid

Vraag:

In 507 v.Chr. werd Rome door de Etrusken, onder leiding van hun koning Lars Porsenna, belegerd. Een jonge Romeinse edelman infiltreerde in het Etruskische kamp met het doel Porsenna te vermoorden. Toen hij daar niet in slaagde en vervolgens als Romein ontmaskerd werd, stak hij zijn rechterhand in het vuur, tot daar weinig meer van over was. Het is niet duidelijk of hij dit deed om te laten zien dat hem martelen geen zin had of om zichzelf te straffen voor zijn falen, feit is wel dat hij een icoon van moed en standvastigheid werd. Hoe heette hij?Antwoord: 1p

Gaius Mucius, ook wel Mucius Scaevola (de linkerhand).


33. Nieuwe tijd

Vraag:

Politiek gemotiveerde moorden zijn niet enkel iets van deze tijd. In 1793 vermoordde Charlotte Corday in Parijs de uitgever van een opruiende krant, L’ami du Peuple. Het lijk dat zij achterliet, is te zien op één van de schilderijen van David. Wat was de naam van de vermoorde man?Antwoord: 1p

Jean Paul Marat


34. 21e eeuw

vraag:

In 2004 verscheen de film Der Untergang waarin de laatste dagen voor de val van Berlijn en de zelfmoord van Hitler zijn weergeven aan de hand van de van de memoires en vanuit het perspectief van een van de secretaresses van de Führer. Wat is haar naam?antwoord: 1p

Fraulein Traudl Junge


35. Nieuwe tijd

vraag:

Hoe heten de heiligdommen van de Polynesiërs op Paaseiland? 1. Ahu

 2. Rongorongo

 3. Raraku

Antwoord: 1p

A. Ahu
36. Middeleeuwenvraag:

Wie was de laatste Franse koning uit het geslacht Capet? Welke dynastie nam het Franse koningschap over?antwoord: 2p

Charles IV (1294-1328), het huis van Valois

Charles IV overleed zonder mannelijke opvolger. Hoewel hij wel een één-jarig dochtertje had, kwam deze volgens een enkele jaren daarvoor ingestelde regel niet in aanmerking voor de troon. Philip VI Valois, een neef van Charles, werd de nieuwe koning ten koste van Edward III van Engeland (ook een neef van Charles). De opvolging van Charles vormde dan ook de aanleiding voor de 100-jarige oorlog.
37. Nieuwste tijd

vraag:

In 1917 richtte een groep voornamelijk Nederlandse kunstenaars een kunsttijdschrift op. Met gebruikmaking van elementaire middelen (zoals de rechthoek en de rechte lijn) en primaire kleuren ontwikkelden zij een nieuwe richting in vooral de schilderkunst en de bouwkunst, maar ook in de grafische en toegepaste kunst. Enkele belangrijke vertegenwoordigers van deze groep waren Bart van der Leck, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. Hoe heette dit tijdschrift?Antwoord: 1p

De Stijl
38. Nieuwe tijdvraag:

De Boston Tea Party was:

a) een uit de hand gelopen volksfeest in Boston in 1776, die uitliep op een revolte tegen het Britse gezag

b) een politieke partij in Massachusetts die met name opkwam voor de koloniale handelc) de bestorming van enkele schepen met thee in de haven van Boston in 1773

d) een kring van vooraanstaande schrijfsters in Boston begin negentiende eeuw die elke zaterdagmiddag elkaars werk besprakenAntwoord: 1p

 1. De bestorming van enkele schepen met thee in de haven van Boston in 1773.

In 1773 bestormden op een avond de “sons of liberty”, verkleed als mohawk-indianen, drie schepen die in de haven van Boston voor anker lagen. Zij vernietigden, overigens zonder serieuze tegenstand van de bemanningen, de lading van deze schepen. Deze daad was een daad van verzet tegen het Engelse bestuur en wordt gezien als één van de gebeurtenissen die leidden tot de Amerikaanse Revolutie, en wordt de ‘Boston Tea Party’ genoemd.
39. Middeleeuwen

Vraag:

Hoe heette de grensversterking die het koninkrijk Mercia in de vroege middeleeuwen tegen Wales moest beschermen? 1. Hadrian’s Wall

 2. Mercia’s Fence

 3. Offa’s Dyke

Antwoord: 1p

Offa’s Dyke. In het noorden van Engeland liet keizer Hadrianus een muur bouwen om de noordgrens van zijn rijk in Engeland beter te kunnen beschermen. Hadrian’s Wall was ruim 120 kilometer lang, en een deel van de muur valt nog steeds te zien. Een soortgelijke grensbescherming, waarvan ook nog steeds delen zichtbaar zijn, is vermoedelijk tegen het einde van de achtste eeuw aangelegd langs de grens van Wales. De opdracht tot de bouw ervan wordt toegeschreven aan de koning van Mercia, die bijna de gehele tweede helft van de achtste eeuw regeerde. Naar de naam van koning Offa van Mercia wordt deze grensversterking Offa’s Dyke genoemd.
40. Nieuwste tijd

Vraag:

Aan het einde van de 19e eeuw slaagden Europa en de Verenigde Staten erin China de facto te controleren. Vele binnenlandse opstanden in de jaren 1850-1860 hadden China verzwakt. Wat waren de belangrijkste twee?Antwoord: 2p

 • De T’ai P’ing Opstand [Grote Vrede], geleid door de christen Hung Hsiu-ch’üan, die dacht dat hij de Messias was.

 • De Nien Opstand, vermoedelijk geïnspireerd door de Witte Lotus beweging.


41. Nieuwste tijd

vraag

Het “Bringing them Home” rapport (uitgegeven in 1997) was het resultaat van een intensief onderzoek naar één van de grootse mistanden uit de Australische geschiedenis; namelijk het wegnemen van Aboriginal kinderen uit hun familie. Dit gebeurde met het doel ze te laten opgroeien in een blank gezin, zodat zij hun Aboriginal roots zouden kwijtraken en als 'normale' burgers in de blanke maatschappij konden leven. Het is aannemelijk dat 1 op de 3 families hierdoor getroffen werd.

Hoe wordt deze groep kinderen, die van hun familie werd weggehaald, ook wel genoemd?
antwoord: 1p
The Stolen Generation.

42. Nieuwste tijd

Vraag:

Op hoeveel nobelprijswinnaars mag de UvA zich beroemen? Hoeveel heeft de VU er? Als jullie alle namen weten zit er een extra puntje in deze vraag..Antwoord: 1p voor goede aantallen, extra punt voor beide namen

Uva: 2; Zeeman en van der Waals, beiden voor Natuurkunde.

VU: 0
43. Middeleeuwen:

Vraag:

Hoe heet de reeks van lokale opstanden in het Spaanse Castilië tussen 1520 en 1521?Antwoord: 1p

De opstand van de Comunidades. (in het Spaans la Guerra de las Comunidades de Castilla)

De opstand vond plaats onder het bewind van Karel V, die opgegroeid was in de Nederlanden. Terwijl in de Nederlanden nog wel eens geklaagd werd over de invloed van Spanjaarden en andere vreemdelingen, gebeurde hetzelfde in Castilië en Aragon: ook daar vond men dat buitenlanders bevoordeeld werden.
44. Geluidsvraag:

Naar aanleiding van welke gebeurtenis is deze muziek (fragment Symfonie 7 – D. Shostakovich) geschreven?antwoord: 1p

De 7de of Leningrad Symfonie die Dmitri Shostakovich in 1941 componeerde en die in 1942 zijn premiere had, had de Duitse inval in de Sovjet Unie als thema. Het stuk is opgedragen aan het heldhaftige verzet van de inwoners van de stad. In diverse Shostakovich-biografieën wordt echter gesuggereerd dat de componist met dit stuk eigenlijk de Stalin-terreur van de late jaren ’30 wilde aanklagen.


45. Nieuwste tijd

vraag:

Welke Amerikaanse president werd beëdigd door zijn eigen vader? 1. Calvin Coolidge (1872-1933)

 2. Andrew Jackson (1767-1845)

 3. Zachary Taylor (1784-1850)

antwoord: 1p

A. Calvin Coolidge

Coolidge (1872-1933) was de 29ste vice-president van de Verenigde Staten en aansluitend de dertigste president. In 1920 volgde hij president Warren Harding op, na diens overlijden. Het bericht van Hardings dood bereikte hem 's nachts op zijn vaders boerderij in Vermont, waar Coolidge op dat moment verbleef. De oude Coolidge, als notary public daartoe bevoegd, beëdigde zijn zoon op de boerderij bij het licht van een olielamp. 
46. Nieuwe tijd

vraag:

Hij werd geboren in 1783 in Caracas en hij overleed in 1830 in Santa Marta. In landen als Venezuela, Ecuador, Peru, Panama en Colombia word hij gezien als de man die de weg naar de onafhankelijkheid baande. Een ander land is zelfs naar hem genoemd. Wat is zijn naam? En waar werd hij geboren?Antwoord: 2p

Simon Bolivar, Spanje


47. Middeleeuwen

Vraag:

In Middeleeuwse kluchten spelen de mannen vaak een nogal sullige rol. Zo ook in de sotternie waarin een man zijn echtgenote betrapt op overspel. Verbolgen bespiedt hij hen (Want si leet metten bloeten knien Ende hi esser tusschen gecropen). Hij neemt zich voor zijn vrouw te confronteren bij het thuiskomen. Hij wordt er echter door de boezemvriendin van zijn vrouw van overtuigd dat hij zich vergist heeft. Als de vrouw dit te horen krijgt, schrikt ze in het geheel niet, maar maakt ze haar man zelfs nog meer belachelijk door hem deze zogenaamde vergissing te verwijten.

Wat is de naam van deze man, tevens de naam van de klucht?

evt. hints: De naam is een vervorming van het middeleeuwse woord voor "kijken". De klucht hoort bij het abele spel Esmoreit.Antwoord: 1p

Lippijn
48. Nieuwste tijdvraag:

Wie was de bevelhebber van de Frans-Spaanse vloot bij Trafalgar?antwoord: 1p

Pierre Charles Silvestre de Villeneuve (1763-1806)


49. Oudheid

Vraag:

Op 24 en 25 augustus 79 na Christus vond wellicht de bekendste uitbarsting van de Vesuvius plaats. Pompeii, Herculaneum, Stabiae en andere plaatsen aan de baai van Napels werden volledig bedolven. Tijdgenoten schreven al uitgebreid over deze uitbarsting. Plinius de Oudere, de auteur van Naturalis Historia en op dat moment admiraal van de vloot te Misenum, voer eropaf – ongetwijfeld zowel in de hoop mensen te kunnen redden als uit pure fascinatie voor dit onbekende natuurverschijnsel. Zijn neefje Plinius de Jongere, die op dat moment de voorkeur gaf aan het lezen van Livius boven het vergezellen van zijn oom, schreef later in brieven een uitgebreid verslag van deze uitbarsting. Aan wie waren deze brieven van Plinius de Jongere gericht?Antwoord: 1p

Aan Tacitus, de geschiedschrijver van de Annalen en de Historiën.


50. Nieuwe tijd/ 21e eeuw

vraag:

De Engelse koningin Elisabeth II stamt ook af van een Gelders adellijk geslacht. Welk?antwoord: 1p

Het geslacht Bentinck.

De moeder van de “queen mom”, die net als haar nu regerende dochter Queen Elizabeth heette, droeg eigenlijk de naam Cecilia Nina Cavendish-Bentinck. De Bentincks waren een van oorsprong Gelders adellijk geslacht.
51. Nieuwste tijd

vraag:

De uitdrukking Im Westen nichts Neues is onder andere bekend dankzij het boek van Erich Maria Remarque met deze gevleugelde woorden als titel. Hoewel deze woorden ontleend kunnen zijn aan de gebruikelijke Duitse legerberichten gedurende de Eerste Wereldoorlog, zijn er in ieder geval twee voorlopers bekend van deze uitdrukking. Hoe luidden de twee eerdere varianten?

[Hint geven: 1 Duits en 1 Amerikaans?]

Antwoord: 2p

Von Paris nichts neues: Deze woorden schreef de Duitse generaal Von Podbielski in september en oktober 1870, tijdens de Frans-Duitse oorlog.

All quiet along the Potomac: Deze woorden zijn spreekwoordelijk geworden in het najaar van 1861, tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, toen de noordelijke general McClellan, hoewel hij in een uitstekende positie verkeerde, niets ondernam tegen de zuidelijke staten.
53. Geluidsvraag:

Naar aanleiding van welke gebeurtenis is deze muziek (fragment ‘Won’t you please come to Chicago’ – Graham Nash) geschreven?antwoord: 1p

De democratische conventie in Chicago in 1968


54. Nieuwe tijd:

vraag:

De huidige westerse interventie in Afghanistan is een nieuwe fase in de strijd om de beheersing van Centraal-Azië. Nu volgden Nato-troepen de Russen, die het land tussen 1979 en 1989 bezetten, met enige vertraging op. Maar in vroeger tijden was de strijd ook meer rechtstreeks. Sinds het begin van de negentiende eeuw waren Rusland en het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) in een meer of minder subtiele strijd om Afghanistan en het centrum van Azië verwikkeld. Hoe heet die strijd?Antwoord: 1p

The Great Game.


55. Nieuwe tijd

vraag:

Hij werd in 1858 geboren als Eliezer Jitschak Perlman in wat nu Wit-Rusland is. Na een studie in Parijs en een verblijf in Algiers trok hij in 1881 naar Palestina. Daar voedde hij zijn zoon Ben-Zion (Ben-Tsion) volledig in het Hebreeuws op. Hij werd de vader van het moderne Hebreeuws dat tegenwoordig in Israel wordt gesproken. Hij overleed in 1922. Onder welke achternaam is deze Eliezer Perlman bekend geworde?Antwoord: 1p

(Eliezer) Ben-Jehoeda.


56. Verhaalvraag:

Haar familie stamde af van een Hollandse immigrant die rond 1640 in Nieuw Amsterdam arriveerde. Ze werd op 11 oktober 1884 in New York, om precies te zijn op nummer 56 van West 37th street, geboren. Haar ouders overlijden als zij nog jong is en ze wordt opgevoed door haar kille oma van moeders kant, Mary Ludlow Hall.3p

Haar moeders familie accepteerde haar nauwelijks, alleen haar oom Ted en haar tante Bamie bekommeren zich een beetje om haar. Zij sturen haar naar een meisjeskostschool bij Londen, waar ze een gelukkige tijd beleeft. Na haar terugkeer naar de VS, ontmoet ze haar toekomstige echtgenoot, die bovendien een verre neef van haar blijkt te zijn.2p

In 1905 trouwt ze, ondanks tegenwerking van haar schoonmoeder, met hem. Tot haar dood in 1962, spreekt zij zich over een groot aantal politieke issues onomwonden uit, hetgeen haar echtgenoot nogal eens in een lastig parket brengt. Nadat hij in 1945 overlijdt, kan zij zich nog meer profileren; Zij is een van de opstellers van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens en spreekt zich uit tegen het Equal Rights Amendment, omdat ze die lang niet ver genoeg vindt gaan. In 1960 verzet zij zich actief tegen de nominatie van JFK, hetgeen volgens een biograaf voortkwam uit een diepgeworteld anti-katholicisme als gevolg van haar protestantse wortels.1p

Antwoord:

Eleanor Roosevelt


57. Nieuwe tijd:

vraag:

In welke Hongaarse stad staat een standbeeld van Michiel Adriaansz. de Ruyter?antwoord: 1p

Debrecen.

Michiel Adriaansz. de Ruyter wordt niet alleen in Nederland geeërd, maar ook in Hongarije. In 1676 wist hij namenlijk 26 Hongaarse protestantse predikanten die door de Oostenrijkse Habsburgse keizer tot galeislaaf waren veroordeeld, door onderhandelingen vrij te krijgen.

58. Middeleeuwen

Vraag:

Welke waarschijnlijk uit de Balkan afkomstige geschiedschrijver schreef in de zesde eeuw de geschiedenis van de Goten en hoe heet deze geschiedenis?Antwoord: 2p

Jordanes, De origine actibusque Getarum


Laatste vraag

59. Nieuwe tijd (milieugeschiedenis)

vraag:

De Dodo is in de loop van de 17e eeuw uitgeroeid – vandaar de Engelse uitdrukking Dead as a Dodo. Op welk eiland gebeurde dat?antwoord: 1p

Mauritius


Einde?

Shoot-out
Nieuwste tijd

Vraag:

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta de ‘Republik Indonesia’ uit. Na meer dan drie eeuwen van Nederlandse overheersing wilden ze 100% vrijheid hebben. Wat is het Indonesische woord voor vrijheid?Antwoord: 1p

Merdeka
Nieuwe tijd:Vraag:

Wat was het pseudoniem van François-Marie Arouet?Antwoord: 1p

Voltaire
OudheidVraag: De Helleense filosoof Epicurus was de grondlegger van het epicurisme, één van de scholen van de klassieke filosofie. Hoe werd de school van deze Griekse wijsgeer genoemd?

Antwoord: 1p

De tuin
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina