Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over controle op buitenlandse wapenproductie onder Nederlandse licentieDovnload 6.92 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte6.92 Kb.
2009Z05319
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over controle op buitenlandse wapenproductie onder Nederlandse licentie. (Ingezonden 23 maart 2009)
1

Kunt u de Kamer een overzicht geven van bij de overheid bekende overeenkomsten waarbij buitenlandse bedrijven op basis van een licentieovereenkomst met een Nederlands bedrijf strategische goederen (mogen) produceren? 1)


2

Voert de Nederlandse overheid toezicht uit op de verkoop van op Nederlands ontwerp gebaseerde en mogelijk met Nederlandse onderdelen geproduceerde, militaire en dual-use goederen door het tegenwoordige BEL Optronic Devices Ltd. aan derde landen? Zo ja, in welke vorm vindt deze controle plaats? Zo nee, is er enig toezicht op de licentieproductie van het in 2002 aan het Indiase bedrijf BEL verkochte aandeel van Delft Instruments in de joint venture BE-Delft Electronics Ltd.?


3

Hoe controleert de Nederlandse overheid in licentie gebouwde schepen van bijvoorbeeld Damen Shipyards? Speelt daarbij eventuele bewapening ter plekke politioneel dan wel militair gebruik een rol? Zo ja, welke?


4

Is het u bekend dat Bharat Electronics Limited (BEL) de AWLLADWCS (PIW 529), een variant op de in licentie gebouwde Flycatcher, aanbiedt op de defensie(export)markt? Zijn de afspraken tussen BEL, Thales Nederland en de Nederlandse overheid over de uitvoer van in licentie geproduceerde goederen ook op dit afgeleide product van toepassing?


5

Is het waar dat het Turkse bedrijf Aselsan een licentie voor de verkoop van militaire radio-apparatuur van Thales heeft gehad? Zo ja, loopt deze licentie nog steeds? Welke voorwaarden zijn/waren aan deze licentie verbonden? Aan welke landen is de betreffende apparatuur door Aselsan geleverd?


6

Hoe beoordeelt u de risico's voor wat betreft zowel ongewenst eindgebruik van door China onder Nederlandse licentie geproduceerde nachtzichtapparatuur alsook de levering van productietechnologie voor nachtzichtapparatuur aan China, mede ook in het licht van het illegaal kopiëren van in licentie geproduceerde Russische vliegtuigen en -onderdelen door China? 2)


7

Hoe implementeert Nederland het in artikel 5 van de EU Common Position on Arms Exports vastgelegde vereiste dat bij de beoordeling van aanvragen inzake vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen of technologie bestemd voor productie in derde landen, de lidstaten in het bijzonder rekening houden met het potentiële gebruik van het eindproduct in het producerende land en met het risico dat het eindproduct kan worden afgeleid of uitgevoerd naar een ongewenste eindgebruiker?


8

Eist het kabinet van buitenlandse licentiebouwers overlegging van eindgebruikerverklaringen voor de in licentie geproduceerde strategische goederen? Zo ja, hoe krijgt dit vereiste vorm? Hoe vindt hierop controle plaats? Zo nee, waarom niet?


9

Hoe is in andere EU-landen de controle op licentieproductie van militaire goederen in het buitenland geregeld?


10

Deelt u de mening dat er een vergunningenstelsel moet komen voor overeenkomsten door Nederlandse bedrijven voor licentieproductie van strategische goederen in het buitenland? Zo nee, waarom niet?1) Campagne tegen Wapenhandel, rapport “Licentie-productie van wapens – gebrekkige controle” http://www.stopwapenhandel.org/publicaties/2009/licentieproductie2.pdf

2) DefenseNews, 16 februari 2009: “Russia admits China illegally copied plane”De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina