Vzw Associatie ku leuven Schapenstraat 34, b-3000 LeuvenDovnload 14.63 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte14.63 Kb.

vzw Associatie KU Leuven

Schapenstraat 34, B-3000 Leuven


Associatie KU Leuven

Een netwerk van kansen

De Associatie KU Leuven is een open en dynamisch netwerk van hogescholen verspreid over Vlaanderen en Brussel en de KU Leuven. Samen hebben zij een sterke en invloedrijke positie in het Vlaamse en Europese hoger onderwijs.

De Associatie KU Leuven is een cluster van centres of excellence op vlak van onderwijs, onderzoek en kunsten. Ze versterken elkaar door hun expertise uit te wisselen en middelen te bundelen. Samen zijn ze beter in staat om de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek te vergroten.

De Associatie KU Leuven biedt studenten een breed en gevarieerd studie- en vormingsaanbod aan. De student staat centraal.

De Associatie KU Leuven voert haar opdracht uit in dialoog met en in dienst van de samenleving en laat zich daarbij door het christelijke gedachtegoed inspireren.


Een decennium vol veranderingen


De associatievorming is een gevolg van de Europese Bolognaverklaring (1999) en de vertaling hiervan naar de Vlaamse regelgeving. De Bolognaverklaring zorgde voor een betere afstemming van de systemen van hoger onderwijs in Europa, bijvoorbeeld door het invoeren van een vergelijkbaar gradensysteem (bachelor-masterstructuur).

In Vlaanderen ging de vertaling van de Bologna - verklaring gepaard met de introductie van een tweeledige hoger onderwijsstructuur met professioneel gerichte bachelors enerzijds en academisch gerichte bachelors en masters anderzijds. Professioneel gerichte bachelors worden aangeboden door de hogescholen. Academisch gerichte bachelors en masters kan je volgen aan hogescholen, in de context van een associatie, en aan universiteiten.

De omvorming naar academisch gerichte bachelors en masters in de hogescholen vergde een ‘academisering’ van deze opleidingen. Dit betekent dat die opleidingen stevig verankerd moeten zijn in het wetenschappelijk onderzoek. Om die verankering te verwezenlijken zijn associaties gevormd van universiteiten en hogescholen. Elf hogescholen, verspreid over Vlaanderen en Brussel, zijn geassocieerd met de KU Leuven en samen vormen zij sinds 2002 de Associatie KU Leuven. Intussen is het acade - miseringsproces bijna afgerond. Vanaf 2013-2014 integreren alle academisch gerichte hogeschool - opleidingen in de universiteit van hun associatie.

Naast de academisering, lagen ook andere belangrijke elementen aan de basis van de associatievorming: het tegengaan van versnippering van middelen (bv. onderzoeksmiddelen) en het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van het onderwijsaanbod. Intussen zijn de associaties belangrijke spelers geworden in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De overheid ziet ze als fora voor de evolutie naar één hoger onderwijsruimte. In de toekomst zullen ze die rol verder blijven invullen en zich in het bijzonder blijven toeleggen op de samenwerking tussen de hogescholen en de universiteit, en tussen professioneel en academische gerichte opleidingen. De Associatie KU Leuven wil de nauwe band die de voorbije jaren gegroeid is – zowel op het vlak van onderwijs, onderzoek als ondersteunende processen - verder versterken.


Een sterk verweven structuur


De Associatie KU Leuven is een netwerk met een sterk verweven bestuurlijke structuur. Naast de decretaal verplichte associatie-vzw, vormen de associatieleden een federatie waarbij gekozen is om de samenstelling van de hoogste beleidsorganen van alle leden grotendeels gelijk te maken. De Algemene Vergadering/Inrichtende Overheid van elk van de leden is identiek en vormt ook de Algemene Vergadering van de associatie.

In de Raad van Bestuur zetelen vertegenwoordigers van elke hogeschool, evenveel vertegenwoordigers aangeduid door de universiteit en studentenvertegenwoordigers.

Om de beleidsdoelen van de associatie te realiseren, doen de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur beroep op adviesorganen. Die adviesorganen brengen specialisten uit de verschillende instellingen samen rond een bepaald thema. Naargelang hun expertise treden de instellingen op als voorzitter van adviesorganen. Zo verdelen ze het werk. De adviesorganen werken aan de realisatie van de prioriteiten, zetten gezamenlijke projecten op en vormen ontmoetingsfora voor expertiseen ervaringsuitwisseling. Ze vormen de spil van de associatiewerking.

De associatie is actief binnen drie domeinen: onderwijs en studenten, onderzoek en innovatie, en ondersteuning en organisatie. Daarnaast stimuleert de associatie haar leden om samen te werken binnen elk studiegebied.


Focus op zes prioriteiten


De activiteiten van de Associatie KU Leuven kaderen binnen haar prioriteiten voor de volgende jaren:

De geïntegreerde hogeronderwijsruimte voorbereiden


De hogescholen en de universiteit bieden een brede waaier aan opleidingen aan: bachelors, masters, banaba’s, manama’s, doctoraten en permanente vorming. De associatie spant zich in om al die opleidingen optimaal te profileren en complementair op elkaar af te stemmen. Bijzondere aandacht gaat naar de plaats van de kunstenopleidingen en het hoger beroepsonderwijs (HBO5).

De associatie stimuleert levenslang leren. Ze zet volop in op flexibele opleidingstrajecten (bijv. vlotte overstappen tussen opleidingen) en aangepaste onderwijsvormen (bijv. afstandsonderwijs). Door intensieve studie- en studentenbegeleiding en een adequaat diversiteitsbeleid beoogt de associatie talentontwikkeling voor alle studenten.


Een performante organisatiestructuur uittekenen


Binnen de associatie staan grote hervormingen op til. Enerzijds integreren de academisch gerichte hogeschoolopleidingen in de universiteit. Anderzijds zijn binnen de associatie fusieen integratieprocessen tussen de hogescholen op gang getrokken met de bedoeling te komen tot een vijftal clusters (meer info vindt u bij het overzicht van de leden; zie aparte folder). Hiervoor werkt de associatie aangepaste bestuursen organisatiemodellen uit.

Ondersteunende processen integreren


Een performante organisatie kan niet zonder performante ondersteuning van haar beleid en haar basisopdrachten. Hoger onderwijsinstellingen hebben als basisopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De associatieleden optimaliseren hun ondersteunende processen en stemmen ze verder af. Binnen een ‘Competentie - centrum Diensten Algemeen Beheer’ stellen de leden van de associatie hun expertise, ervaring en competenties inzake bedrijfsvoering integraal ter beschikking van elkaar o.a. op vlak van ICT, aankopen, verzekeringen, bibliotheken en audiovisuele diensten. Door deze samenwerking benutten de associatie - leden heel wat schaalvoordelen.

Multicampusonderwijs uitrollen


Gezien haar unieke geografische spreiding zet de Associatie KU Leuven in op multicampusonderwijs. Daaronder verstaat de associatie het delen van leermaterialen (vb. cursussen, labo’s), interne mobiliteit van personeel en studenten, en afstands onderwijs.

Innovatie, valorisatie en maatschappelijk engagement aanmoedigen


De Associatie KU Leuven is een belangrijke innovatiemotor. Duizenden onderzoekers zijn dagelijks bezig hun kennis om te zetten in nieuwe toepassingen. Door de juiste mensen en ideeën bij elkaar te brengen over de grenzen van instellingen, disciplines en onderzoekstypes heen, ontstaat er innovatie. Daarenboven stimuleert de associatie haar onderzoekers actief om hun onderzoeksresultaten om te zetten naar de praktijk, naar nieuwe toepassingen voor de bedrijfswereld en de bredere maatschappij. Ook op het vlak van onderwijs zorgen samen - werking en bundeling van troeven voor een betere aansluiting op nieuwe evoluties. De associatieleden leggen jaarlijks 1 miljoen euro samen in een fonds dat samen werkings projecten financiert die leiden tot innovatieve onderwijsmethodes en –instrumenten. Ondernemerschap en maatschappelijk engagement stimuleren, staat centraal. Dat levert voordelen op voor de regio’s, maar ook breder via internationale relaties en ontwikkelingssamenwerking.

Professionalisering, expertise-uitwisseling en betrokkenheid stimuleren


Meer nog dan een netwerk van instellingen is de Associatie KU Leuven een netwerk van mensen. Gezamenlijke professionaliseringsinitiatieven brengen collega’s van alle associatiepartners met elkaar in contact en geven ze de kans om hun expertise te delen en aan te scherpen.Via de adviesorganenstructuur betrekt de associatie studenten en personeelsleden maximaal bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering.

Meer info


www.associatie.kuleuven.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina