Waar leven liefde is, zal er geen dood zijn, geen vergeten zijnDovnload 396.01 Kb.
Pagina1/5
Datum27.08.2016
Grootte396.01 Kb.
  1   2   3   4   5
Inleiding.

“Waar leven liefde is, zal er geen dood zijn, geen vergeten zijn”.


Omdat de tijd tussen overlijden en uitvaart erg kort is en er van alles geregeld moet worden staat de eigen invulling van de uitvaartdienst vaak onder druk. En toch is die persoonlijke invulling van wezenlijk belang. Wij proberen de overledene neer te leggen in Gods handen zoals hij is, was en blijft.
Om u te helpen de uitvaartdienst zo persoonlijk mogelijk te maken hebben we een aantal teksten bij elkaar gezet, waaruit u een eigen keuze kunt maken. Als u een eigen boekje wilt laten drukken, kunt u contact opnemen met G. Minkels, Tuinstraat 54, telefoon 073 – 594 1465. Daarna kunt u de tekst via e-mail toesturen aan: info@sintjacobusdemeerdere.nl
Voor afspraken over de gezangen tijdens de uitvaart kunt u contact opnemen met Sjan van Boven telefoon: 073 - 594 1963.
De map is als volgt samengesteld:
In deel 1 (pagina 4-24) vindt u de volledige viering zoals die staat afgedrukt in het vaste uitvaartboekje van de parochie.
In deel 2 kunt u de teksten zien waaruit u – per onderdeel- kunt kiezen. Als u de volgorde aanhoudt ( zie nummers) is het niet moeilijk een eigen boekje samen te stellen. In bijlage 3 zijn de Nederlandse gezangen opgenomen, waaruit u desgewenst een keuze kunt maken.
Vaak wordt de vraag vragen gesteld of er CD.’nummers gedraaid mogen worden tijdens de viering.
Als u kiest voor een gebedsviering is er veel mogelijk. Dan kunt u –in overleg- kiezen welke nummers er op welke plaats gedraaid worden.
Kiest u voor een Eucharistieviering, dan is het goed te weten dat er tijdens de viering geen cd’ s gedraaid worden. Er is een mogelijkheid om een “gepast” nummer af t spelen bij binnenkomst, tijdens het ophangen van het kruisje en bij het verlaten van de kerk, nadat het koor het in paradisum of de eerste twee coupletten van U zij de glorie heeft gezongen.
Wij hopen dat we - middels deze voorbeeldmap - de drempel voor het samenstellen van een eigen viering, lager hebben gemaakt en meer nog hopen wij dat het uitzoeken van teksten, die bij de overledene passen, u zullen helpen bij het verwerken van dit verlies. Een warme en persoonlijke viering is vaak het begin van een goede rouwverwerking.

Pastor Chr. van Beurden.


DEEL 1. HET UITVAARTBOEKJE VAN DE PAROCHIE.
In deel 2 staan dezelfde teksten als in deel 1, maar aangevuld met een aantal teksten, waaruit u ook vrij kunt kiezen.
1. Intredezang.
Subvenite, Sancti Dei, occurrite, Angeli Domini: Suscipiéntes animam eius: Offerentes eam in conspectu Altissimi.

Suscipiat te Christus, qui vocavit te: et insinum Abrahae Angeli deducant te. Suscipientes animam eius: Offerentes eam in conspectu Altissimi.


(Heiligen Gods, staat ons bij, engelen des Heren, kom ons te hulp. Neem zijn ziel aan en draag hem voor de ogen van de Allerhoogste).
of Nederlandstalig lied naar keuze.
Nader mijn God.
Nader mijn God, bij U - U naderbij.

Nader mijn God, bij U - U naderbij.

Wat ook de toekomst zij, breng mij dan naderbij.

Nader mijn God, bij U - U naderbij.


Schoon op mijn pelgrimspad de zon verdwijnt,

Rustplaats voor ’t moede hoofd, een steen moogt zijn.

Nader mijn God, bij U – U nader – naderbij

Nader mijn God, bij U – U naderbij.


Leer ons de stilte Heer, leer ons verstaan.

Hoed ons voor kilte Heer, kom bij ons aan.

Blijf bij ons ’t allen tijd, breng ons U naderbij,

Nader mijn God, bij U – U naderbij.


2. Gebed.
Als het lichaam van de overledene voor in de kerk is geplaatst, bidt de priester het volgende gebed:
Almachtige Vader, wij zijn hier samengekomen om afscheid te nemen van … U hebt hem uit ons midden weggeroepen, niet om hem van ons te scheiden, maar opdat hij ons voorgaat naar Uw vrede. Geef ons het vertrouwen dat dit afscheid niet eeuwig zal zijn, maar dat U … en eens ons allen, laat delen in de verrijzenis en het leven van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft, God, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3. Introïtus
Als u gekozen hebt voor Nederlandse liederen, volgt nu het woord van welkom. In een Gregoriaanse viering volgt nu: Requiem.
Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem:Exaudi orationem meam ad te omnis caro veniet.


(Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem. U komt een lofzang toe, o God, op Sion en een dankoffer worde U gebracht in Jeruzalem: verhoor mijn gebed: ieder schepsel komt u toe.)
4. Woord van welkom.
Indien een van de naaste familieleden een persoonlijke herinnering wil uitspreken is daarvoor ruimte na het woord van welkom.
5. Kyrie-litanie
Kyrie-litanie 1.
De paaskaars is een teken van licht en warmte zoals wij ook … hebben leren kennen als een warme en lichtbrengende man. Het licht van de paaskaars is een teken van overwinning op de duisternis, een teken ook dat God ons vasthoudt door de dood heen. Nu het licht gedoofd lijkt door de dood van … nodig ik … uit het licht van de paaskaars over te brengen naar de zes kaarsen bij …
Licht voor … als een teken van leven. Door en in zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen leeft hij voort. Als dank daarvoor ontsteken we twee kaarsen en bidden dat … eeuwig leven mag bij God onze Heer.
Kyrie eleison, Heer ontferm U
Licht voor … als ’n teken van vreugde. … beleefde vreugde aan de kleine dingen in het leven. Hij vond het altijd gezellig als iedereen thuis was. Als een teken daarvan ontsteken we weer twee kaarsen en danken U voor alles.
Christe eleison, Christus ontferm U
Licht voor … als een teken van het geloof dat hij uitstraalde.

Wij bidden in geloof tot God dat er na de nacht van de dood toch een nieuw licht is voor … en voor ons allen. Als een teken daarvan ontsteken we nog twee kaarsen.


Kyrie eleison, Heer ontferm U

Kyrie-litanie 2
De paaskaars is een teken van licht en warmte zoals wij ook … hebben leren kennen als een warme en lichtbrengende man. Het licht van de paaskaars is een teken van overwinning op de duisternis, een teken ook dat God ons vasthoudt door de dood heen. Nu het licht gedoofd lijkt door de dood van … nodig ik …uit het licht van de paaskaars over te brengen naar de zes kaarsen bij …
Heer, God van ontferming, die … het levenslicht heeft doen aanschouwen, wij danken U voor het licht van uw ontferming, dat hij uitstraalde in zijn gezin en in zijn omgeving. Wil met Uw licht alle duistere momenten van zijn en onze menselijke zwakheid overstralen.
Kyrie eleison, Heer ontferm U
Christus, Heer van alle leven, die door Uw Geest aan … het leven heeft gegeven,

wij danken U dat hij, die zo gehecht is aan het leven, met vallen en opstaan getracht heeft Uw wil te doen. Wil door Uw leven gevende Geest hem en ons uittillen boven alle momenten van dood en duisternis.


Christe eleison, Christus ontferm U
Heer, Vader van allen, die in Jezus uw Zoon ons heeft aangenomen als uw kinderen, wij danken U dat … Uw vaderlijke liefde mocht uitstralen en zich tegelijkertijd mocht verheugen om Uw kind te zijn. Wil met Uw ontfermende liefde zijn en onze zonden bedekken met de mantel van Uw barmhartigheid.
Kyrie eleison, Heer ontferm U.

Kyrie-litanie 3.
De paaskaars is een teken van licht en warmte zoals wij ook … hebben leren kennen als een warme en lichtbrengende man. Het licht van de paaskaars is een teken van overwinning op de duisternis, een teken ook dat God ons vasthoudt door de dood heen. Nu het licht gedoofd lijkt door de dood van … nodig ik …uit het licht van de paaskaars over te brengen naar de zes kaarsen bij …
De eerste kaars als: Licht van zijn liefde

De tweede kaars als: Licht van zijn zorgzaamheid

De derde kaars als: Licht van zijn positief denken

De vierde kaars als: Licht van zijn kracht

De vijfde kaars als: Licht van zijn trouw

De zesde kaars als: Licht van zijn leven met ons.
Koor

Kyrie eleison (2x) Heer, ontferm U (2x)

Christe eleison (2x) Christus, ontferm U (2x)

Kyrie eleison (2x) Heer, ontferm U (2x)

6. Openingsgebed.
Gever van alle leven, hier in dit uur bijeen willen we …

gedenken met eerbied en dankbaarheid. We openen ons voor woorden die ons zeggen dat het leven sterker is dan de dood. Geef ons, God, de kracht om dat te kunnen geloven en doof niet in ons uit wat ………. ons aan goeds en liefs heeft voorgeleefd. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.


DE DIENST VAN HET WOORD.
7. Eerste lezing
Lezing 1. uit het boek Prediker (3, 1-16.) De mens op zoek.
Alles gebeurt op tijd en uur, zo gaat dat hier beneden. Baren en sterven, planten en uitrukken; alles heeft zijn tijd. Slaan en genezen, afbreken en opbouwen; alles heeft zijn tijd. Huilen en lachen, rouwen en feesten, omhelzen en afweren; alles heeft zijn tijd. Stenen werpen, stenen rapen, het spoor zoeken en bijster raken, bewaren en verspillen, scheuren en aaneenrijgen, alles heeft zijn tijd. Ja, alles gebeurt op tijd en uur, zwijgen en spreken, liefhebben en haten, oorlog en vrede; alles heeft zijn tijd. Maar getroost dan de zwoeger zich geen moeite voor niets? Zo leerde ik begrijpen dat God al dat slaven en draven tot een taak voor de mensen heeft bestemd, en al wat Hij tot stand bracht, het dient altijd ergens toe. Zo ligt Gods eeuwigheid in het mensenhart besloten, en toch zal de mens de werken van God nooit van het begin tot einde doorgronden. En ik begreep het: Een mens kan niet beter doen dan blij van zijn leven genieten. Want het is een gave van God dat we kunnen eten en drinken en gewin hebben van ons getob. Toen zag ik het in: Wat God doet houdt stand. Niemand draagt daaraan bij, geen mens doet daar iets aan af. Zo eerbiedigt men God in zijn werk. Wat nu bestaat was vroeger al, wat nog zijn zal, heeft reeds bestaan: Want al wat voorbij trekt, God roept het als nieuw tevoorschijn.

Zo spreekt de Heer. Allen: Wij danken God.Lezing 2. uit de profeet Jesaja (55, 8-12)
Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, zo luidt de Godsspraak van Jahweh, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de hongerige; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd waartoe Ik het heb gezonden. Want in vreugde zult gij vertrekken en in vrede worden thuisgebracht.

Zo spreekt de Heer. Allen: Wij danken God.Lezing 3. uit het boek der wijsheid (4, 7-15)
Een goed mens vindt rust, ook al sterft hij vroeg. Want ouderdom wordt niet berekend naar het aantal der jaren, maar naar goedheid en een vruchtbaar leven. Ook al is dus het einde vroeg gekomen, toch heeft hij veel bereikt, omdat hij deed wat de Heer van hem verlangde. Nu wordt hij gerekend onder de heiligen Gods, nu deelt hij in het lot van de heiligen. Hij blijft voor eeuwig leven, vindt zijn loon bij de Heer.

Zo spreekt de Heer. Allen: Wij danken God.Lezing 4. uit de 2e brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. (2 Kor. 4, 16-5,1)
Broeders en zusters, Ik spreek omdat ik geloof; ik spreek omdat ik weet, dat God - die Jezus niet in de dood liet - ook óns met z’n allen bij zich zal opnemen. Daarom raken wij niet ontmoedigd. Want terwijl het lijkt alsof wij ten onder gaan, vernieuwt het leven zich in ons van dag op dag. Wij gaan dan ook niet af op wat zich afspeelt voor onze ogen, maar op wat leeft in het verborgene. Wat wij zien gaat voorbij en het eeuwige dat blijft, dat zien wij niet. En toch weten wij dat -wanneer ons lichaam als een tent wordt neergehaald- God ons blijvend onderdak verleent. Geen mens heeft daarvan durven dromen.

Zo spreekt de Heer. Allen: Wij danken God.8. Tussenzang.
Absolve, Domine animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. Et gratia tua illis seccurente, mereantur evadere iudicium ultionis. Et lucis aeternae beatitudine perfrui.
(Heer, ontsla de zielen van alle gelovigen uit de greep van de zonden en mogen zij met de hulp van Uw genade het laatste oordeel doorstaan en genieten van geluk en eeuwig licht.)
of Nederlandstalig lied naar keuze.
Blijf mij nabij.
Blijf mij nabij wanneer het avond is,

wanneer het licht vergaat in duisternis.

Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,

bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.


Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord,

wijs mij de weg en leid mij veilig voort.

Blijf mij nabij in vreugde en verdriet,

ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.


Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,

wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,

dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet,

dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.


9. LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE.
Lezing 1. uit het evangelie volgens Johannes (11,17-27)
In die tijd, toen Jezus te Bethanië aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Zodra Martha, de zuster van Lazarus, hoorde dat Jezus onderweg was, ging zij Hem tegemoet en zei tot Hem: "Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik, dat God U alles zal geven wat U vraagt.” Jezus zei tot haar: "Uw broer zal verrijzen". “Ja,” zei Martha, "Ik weet dat Hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag". Jezus zei haar: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder, die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dit?". Martha zei tot Hem: "Ja, Heer, ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen".

Zo spreekt de Heer. Allen: Wij danken God.Lezing 2. uit het evangelie volgens Johannes (14, 1-4)
Ooit - toen Hij zijn einde voelde naderen - stelde Jezus zijn vrienden gerust en Hij zei: “Vrienden, wees niet bang. Geloof in God en geloof anders maar in Mij. Ik ben ervan overtuigd dat er ruimte is bij God, hoe je ook bent en wie je ook bent. Ik ga daarheen en Ik zal daar een plaats voor jullie bereiden. Ik zal jullie daar opwachten en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Je weet waar Ik heen ga en je kent de weg die je moet gaan”. En toen riep Thomas: “Dat weten wij niet, laat staan dat wij weten hoe we er moeten komen”. Jezus keek hem aan en zei: “Ik ben die weg gegáán, Ik ben die weg geworden. Ik heb laten zien wat echt leven kan zijn en hoe je deel kunt hebben aan dat leven. Ik bén die weg en dat leven. Wordt niet bang, want dat volle leven wacht ook jullie”.

Zo spreekt de Heer. Allen: Wij danken God.Lezing 3. uit het evangelie volgens Johannes (12, 23-28).
In die tijd zei Jezus: “Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een graankorrel blijft een graankorrel als hij niet in de aarde valt en sterft. Maar als hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zijn leven veilig wil stellen zal het verliezen, maar wie het in deze wereld wil prijsgeven, zal het behouden en eeuwig leven. Als iemand Mij wil dienen, moet hij Mij volgen; dan zal waar Ik ben ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal Mijn Vader hem eren”.

Zo spreekt de Heer. Allen: Wij danken God.


10. Overweging.
11. Geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde,

en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden.

Die opgestegen is ten hemel,

zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader,

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen,

de vergeving van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven. Amen.
12. Voorbeden.
13.Dienst van de tafel en offerandelied.
Klaarmaken van de altaartafel. Collecte.
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni, et de profundo lacu: libera eas deore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum: sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam: quam olim Abrahae promisisti, et semini eius.
(Heer Jezus Christus, Koning van Glorie, verlos alle overleden gelovigen van hel en afgrond, uit de muil van de leeuw en alle duisternis, laat Michaël, de vaandeldrager, ze brengen naar het heilige licht dat ge ooit Abraham hebt beloofd)
of Nederlandstalig lied naar keuze.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen,

De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,

staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.

Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,

dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken,

de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven,

die gingen in rouw tot aan de einder der aarde

één voor één en voorgoed, die keren in stoeten.

Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,

schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.


De dode zal leven, de dode zal horen; nu leven,

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven,

dode, dode sta op, het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen.

Ik open hemel en aarde en afgrond, en wij zullen horen,

en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven.14. Gebed over de gaven.
Bidt broeders en zusters, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit Uw handen aannemen tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige Kerk.
Gever van alle leven, aanvaard ons zoals we zijn: bedroefd en

met onze gedachten bij ……….. Aanvaard uit onze handen ook

dit brood en deze wijn. Zegen, God, ons en deze gaven, zodat

wij Jezus Christus liefdevol in ons midden mogen ervaren en omgeef ………. . met uw liefde voor altijd. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.15. Prefatie.
In een Gregoriaanse mis wordt de prefatie gezongen in het Latijn.
Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Sursum corda.Habemus ad Dominum.

Gratias agamus Domino Deo nostro.Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est ….Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini: Hosanna in excelsis.

De Heer zal bij u zijn.De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan Uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop; in onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op Uw woord; en als ons aardse huis - ons lichaam - afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Uw huis, om daar voorgoed te wonen. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini: Hosanna in excelsis.
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den Hoge.

16. Het grote dankgebed
Wie kan gaat nu knielen.
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in Uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dankzij Jezus Christus, Uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept, Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe.
Heilig deze gaven met de dauw van Uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende het brood, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Ook nam Hij de beker in zijn handen, bracht U opnieuw dank, zegende de beker en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.


Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Heer onze God, zo gedenken wij Hem, die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal Uw rechterhand en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Gedenk … , die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem die in de doop met Christus gestorven en herboren is nu ook verrijzen tot nieuw leven met Uw Zoon.
Wij bidden U: Zend dan Uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor Uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig Uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in

liefde en geloof, tezamen met Uw dienaar … onze paus en met alle bisschoppen. Samen met heel Uw volk, met Maria altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al Uw heiligen, vragen wij om Uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij Uw grootheid en brengen wij U onze dank.  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina