Waaraan moet uw organisatie volgens de Arbowet voldoen?Dovnload 16.03 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte16.03 Kb.
Waaraan moet uw organisatie volgens de Arbowet voldoen?
In de tabel hieronder staan de voorschriften uit de Arbowet over BHV. In de Arbocatalogus VVT krijgt u handvatten om daaraan te voldoen.

Naast de Arbowet zijn er voorschriften over brandveiligheid opgenomen in het Bouwbesluit en het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (kortweg het Gebruiksbesluit).Arbowet artikel 3

Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.
Arbowet artikel 15

 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

 2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
  a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  b) het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen;
  c) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting;

 3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.
Arbowet
artikel 15a

De werkgever zorgt ervoor dat de deskundige werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, en de arbodienst kennis kunnen nemen van:
a) de ongevalsrapportages en de lijst van arbeidsongevallen, bedoeld in artikel 9;
b) een eis als bedoeld in artikel 27, eerste lid;
c) een bevel als bedoeld in artikel 28, eerste lid;
d) een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 30, tweede lid;
e) een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of tot oplegging van een dwangsom als bedoeld in artikel 28a;
f) een rapport als bedoeld in artikel 36, eerste lid;
g) een beschikking als bedoeld in artikel 37, eerste lid.

 

Arbobesluit artikel 2.5c

 1. Ten behoeve van de planning voor noodsituaties wordt een intern noodplan opgesteld dat wordt gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, en de op grond hiervan getroffen maatregelen, bedoeld in artikel 2.5b, tweede lid.

 2. Bij het opstellen of wijzigen van het intern noodplan wordt, bij het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, overleg gevoerd met de belanghebbende werknemers. Over het intern noodplan en de wijziging daarvan wordt tevens overleg gevoerd met de werknemers van andere werkgevers, die op basis van een langlopende overeenkomst tot aanneming van werk mede in het bedrijf of de inrichting werkzaam zijn.

 3. Het intern noodplan wordt ten minste eenmaal per 3 jaar beproefd, geëvalueerd en indien nodig gewijzigd.

 4. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers, de bedrijfshulpverleners en de hulpverleningsorganisaties, bedoeld in artikel 15 van de wet, de deskundigen, genoemd in artikel 13 van de wet, de deskundigen of arbodiensten, genoemd in de artikelen 14 en 14a van de wet, en de werknemers van andere werkgevers, die mede in het bedrijf of de inrichting werkzaam zijn, desgewenst kennis kunnen nemen van het intern noodplan.

 5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de gegevens die in het noodplan worden opgenomen.
Arbobesluit artikel 3.25

 1. Indien de aard van de arbeid of de daaraan verbonden gevaren dit noodzakelijk maken, zijn, in aanvulling op artikel 15 van de wet, in het bedrijf of de inrichting voldoende eerstehulpposten aanwezig.

 2. In de eerstehulpposten zijn duidelijk zichtbare instructies voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig.

 3. In de eerstehulpposten is een alarmnummer duidelijk zichtbaar aangebracht.

 4. De eerstehulpposten zijn voorzien van de noodzakelijke eerstehulpuitrusting.

 5. De eerstehulpposten zijn gemakkelijk met brancards bereikbaar.

 6. De eerstehulpposten en de eerstehulpuitrusting zijn voorzien van een signalering die voldoet aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde.
Bouwbesluit

De bouwtechnische voorschriften voor bestaande gebouwen en voor het (ver)bouwen van schoolgebouwen zijn vermeld in het Bouwbesluit. De voorschriften hebben betrekking op bijvoorbeeld de veiligheid van een elektriciteitsvoorziening en de vluchtroutes. Het bouwbesluit gaat over alle soorten bouwwerken.

Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen voorschriften voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. De voorschriften voor brandveiligheid van bestaande bouw zijn minder streng dan die voor nieuwbouw.


Gebruiksbesluit

Per 1 november 2008 is het het Besluit brandveiligheid (kortweg het Gebruiksbesluit) in werking getreden. Voorheen stonden de eisen voor het brandveilig gebruik van gebouwen in de lokale bouwverordening, waardoor deze per gemeente konden verschillen. Het Gebruiksbesluit stelt brandveiligheidseisen die voor iedereen in elke gemeente gelijk zijn.
: public -> file
file -> Persbericht witrijt wordt Brabantse Natuurpoort voor Boswachterij De Kempen
file -> 17 en 18 Augustus 2013
file -> R&tte verklaring van Conformiteit (DoC) bij ieder product
file -> Leidraad voor Fabrikanten, Gevolmachtigden en Personen verantwoordelijk voor het op de markt brengen over: Verantwoordelijkheden Overeenstemmingsverklaring Gebruikersinformatie Productmarkering
file -> 19 oktober 1979 Ministerieel besluit betreffende de private radioverbindingen [I. Spectrumgebruik]
file -> Sociale Veiligheid Preventie en maatregelen ten aanzien van ongewenst gedrag
file -> Thema 1: hoezo dyslexie? College 1: dyslexie in het vo inhoud college
file -> Aa-accountant
file -> Best Safety Systems
file -> Vragen over kredietcrisis De kredietcrisis geeft onzekerheid en leidt tot veel vragen. Hieronder vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina