Waarom ik geen jehovah getuige ben?Dovnload 28.8 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte28.8 Kb.
Waarom ik geen JEHOVAH GETUIGE ben?


Wie zijn de 144.000?
Getuigen van Jehovah of van Jezus Christus?
Wie is Jezus Christus?
Het Koninkrijk opgericht?

U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u het leven hebt” - Johannes 5:39* 144.000 * De Wachttoren * Armageddon * Grote verdrukking * Ontwaakt *Getuigen van Jehovah of getuigen van Jezus?

De naam “getuigen van Jehovah” wordt in de Griekse Christelijke geschriften (Nieuwe Testament) niet gevonden; wel “getuigen van Jezus” (Handelingen 1:8; 13:31 en Openbaring 17:6 - vergelijk ook Openbaring 2:13 en Handelingen 22:20).Welke naam hebben de eerste christenen:

… genoemd? (Romeinen15:20);


… gepredikt? (Handelingen 8:12);
… aangeroepen? (Handelingen 22:16).

In welke naam werden:

… demonen uitgedreven? (Handelingen 16:18);


… wonderen gedaan? (Handelingen 3:6, 16; 4:10, 30).

In wie moet men:

… geloven? (Johannes 3:16; Handelingen 16:31; 1 Johannes 3:23; 5:13).In welke naam moet men:

… gedoopt zijn? (Handelingen 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).Door welke naam verkrijgen wij:

… vergeving van zonden? (Handelingen 10:43);


… het leven? (Johannes 20:31);
… rechtvaardiging? (1 Korinthe 6:11).

In welke naam:

… komt men samen? (Mattheüs 18:20);


… moet men alles doen? (Kolosse 3:17).

Welke naam moet men:

… vasthouden? (Openbaring 2:13);


… niet verloochenen? (Openbaring 3:8).

Welke naam is:

… boven alle naam? (Filippenzen 2:9).In welke naam zal :

… alle knie zich buigen? (Filippenzen 2:10).

Mag ik u vragen of u zich al voor Hem hebt neergebogen??

De 144.000 en het Koninkrijk


 1. Waar leert de Bijbel dat er onder de Christenen twee klassen gelovigen zijn; een hemelse klasse en een aardse klasse (Johannes 1:12; Galaten 3:26-28; 1 Korinthiërs 1:10-13)?

 2. Waarom verlangde Abraham naar een “hemels vaderland”, terwijl hij volgens uw leer geen deel uitmaakt van de 144.000 (Hebreeën 11:13-16)?

 3. De bijbel leert dat de doden in Christus samen met de levenden (namelijk bij de wederkomst van de Heer Jezus) Hem tegemoet zullen gaan in de lucht en niet een deel in 1918, (of andere data als het niet uitkwam) en de rest daarna (1 Thessalonicenzen 4:17).

 4. Waarom neemt u het getal 144.000 wel letterlijk maar de namen van de stammen niet?

 5. Waarom nemen alleen de gezalfden deel aan het zogenaamde avondmaal, terwijl de Heer Jezus het voor allen heeft ingesteld en elke gelovige uitnodigt om er aan deel te nemen (Markus 14:22-23; 1 Korinthiërs 10:17; 11:27-28)?

 6. Zou de Heer Jezus onzichtbaar terugkeren naar de aarde om het Koninkrijk op te richten (Handelingen 1:9, 11; Mattheüs 24:30; Openbaring 1:7)?

 7. Voor wie zal het Koninkrijk worden opgericht (Handelingen 1:6)?

 8. Wanneer zal het Koninkrijk worden opgericht (Handelingen 1:7; Markus 13:32; 1 Thessalonicenzen 5:1-2)?

Wie is Jezus Christus?

God?


 1. God is “de Eerste en de Laatste, de Alfa en de Oméga” (Openbaring 1:8; 21:6; Jesaja 44:6). Wie maakt er ook aanspraak op “de Eerste en de Laatste” te zijn (Openbaring 1:17-18; 22:13)?

 2. God is de Schepper volgens Psalm 102:25 en Jesaja 44:24. Wie is de Schepper volgens Hebreeën 1:2 en Kolosse 1:16?

 3. In Jesaja 10:21 wordt God de “Sterke God” genoemd. Wie wordt ook zo genoemd in Jesaja 9:5-6 ?

 4. God heeft profeten tot Zijn volk gezonden, (Jeremia 35:15) maar Wie stuurde ze volgens Mattheüs 23:34?

 5. God is de enige Redder (Jesaja 43:11). Wie is de redder waarvan Johannes 4:24 en 2 Timotheüs 1:10 spreekt?

 6. God geeft zijn eer (heerlijkheid) niet aan een ander (Jesaja 42:8; 48:11). Waarom wil de Vader dan dat men de Zoon eert zoals men Hemzelf eert (Johannes 5:23; Hebreeën 2:9; Openbaring 5:13)?

 7. God is het die de zonden vergeeft (Psalm 32:5; Jesaja 43:25; Lukas 5:21; Markus 2:7; Wie vergeeft de zonden volgens Markus 2:5; Lukas 5:20; 7:47-50; Kolosse 3:13?

 8. Hoe sprak Thomas de Heer Jezus aan (Johannes 20:28)?

 9. In Jesaja 45:23 en Romeinen 14:11 zegt God: “voor Mij zal elke knie zich buigen”. Voor Wie moet, volgens Filippenzen 2:10 elke knie zich buigen?

 10. Het is God die waardig is “de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen” (Openbaring 4:11). Maar Wie is ook waardig die te ontvangen (Openbaring 5:12)?

 11. Van Wie zag de profeet Jesaja in Jesaja 6 de heerlijkheid? En wat zegt Johannes 12:40 daarvan?

 12. Wie is de koning van Israël en de “Koning der koningen” volgens Zefanja 3:15 en 1 Timotheüs 6:15? En Wie volgens Openbaring 19:16; Jeremia 23:5; Lukas 1:32?

Wie is Jezus Christus?

Een engel? 1. Wie is de persoon van wie Daniël 10:5 spreekt? Te onderscheiden van de aartsengel Michaël (Daniël 10:12, 13, 21).

 2. Is er een bijbelgedeelte dat laat zien dat de Heer Jezus en Michaël dezelfde persoon zijn? Zo ja, welke dan?

 3. Is ooit door God tot een engel gezegd “Gij zijt mijn Zoon” (Hebreeën 1:5)?

 4. Zou God toelaten dat een engel zich aan Zijn rechterhand zou zetten (Hebreeën 1:13)?

 5. Mogen engelen aanbidding van mensen aanvaarden (Openbaring 22:8-9)?

 6. Aanvaardde Jezus Christus de aanbidding van mensen (Mattheüs 14:33; Lukas 24:52)?

 7. Door wie zijn de engelen geschapen (Kolossenzen 1:16; Johannes 1:3)?

Hoor raad, en ontvang tucht, opdat gij in uw laatste wijs zijt”


(Spreuken 19:20)

BENT U VERMOEID?

De Heer Jezus heeft gezegd: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11:28).Ga dus tot de Heer Jezus!

WILT U GERED WORDEN?

En de zaligheid [= redding] is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden (Handelingen 4:12).

Ga dus tot de Heer Jezus!

WILT U EEUWIG LEVEN HEBBEN?

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet
(1 Johannes 5:12).

Ga dus tot de Heer Jezus!

WILT U DE VADER KENNEN?

De Heer Jezus zegt: Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren (Mattheüs 11:27).Ga dus tot de Heer Jezus!

WILT U NAAR DE VADER GAAN?

De Heer Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6).Ga dus tot de Heer Jezus!

Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet
(
1 Johannes 2:23)
Tenslotte nog dit:

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling. De “bijbel” van de Jehovah getuigen is echter de “Nieuwe Wereld Vertaling” en dat is een pseudo-bijbel, want de leer van het Wachttorengenootschap werd daarin verweven! Om dit te bereiken werden woorden toegevoegd en afgenomen, en allerlei manipulaties aangebracht. Het is dus van het grootste belang dat u een Bijbel gebruikt die correct vertaald werd uit de betrouwbare grondteksten. Voor het Nieuwe Testament is dat de Textus Receptus1. Ik raad iedereen daarom aan de Statenvertaling2 te gebruiken.

Zie over dit onderwerp: “Foutieve vertalingen in de Nieuwe Wereld Vertaling”: DOC of PDF

De Textus Receptus, de Statenvertaling, en nog veel meer bijbelstudiemateriaal, kan u bij mij aanvragen (kosteloos): http://www.verhoevenmarc.be/studiemateriaal.htmZie hier verder onder “Jehovah’s Getuigen”: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm

1 De Textus Receptus (= Aanvaarde Tekst), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 1550 heeft als basis gediend voor het Nieuwe testament van de Reformatiebijbels, zoals de King James Version 1611 en de Nederlandse Statenvertaling 1637. De term ‘Textus Receptus’ werd betrokken van een uitgave van de Leidse drukkersfamilie Elzevier te Leiden, in 1633. De Textus Receptus werd niet samengesteld uit de corrupte Alexandrijnse teksten, waarop katholieke en moderne vertalingen zijn gebaseerd, maar volgt de betrouwbare Byzantijnse manuscripten.

2 De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637. Het bijzondere van deze reformatorische Bijbelvertaling is vooral dat zij direct uit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald werd - net als de King James Version (1611) - en niet meer gebaseerd was op de Vulgata, de algemeen gebruikte Latijnse vertaling (382-405) van Hiëronymus. De zgn. Jongbloed-editie kwam er in 1750 omdat de oude versie haast onleesbaar was geworden door de evolutie van het Nederlands. In de uitgave van 1977 werd het Nederlands opnieuw een beetje aangepast. De vertaling als zodanig bleef altijd behouden. Moderne vertalingen (sinds 1881) kan men beter mijden omdat deze mishandeld werden door vrijzinnigen en schipperaars. Zo zijn Bijbels die gebaseerd zijn op teksten van Westcott en Hort en Nestlé-Aland, corrupt te noemen. In het bijzonder de ‘bijbels’ in de omgangstaal, zoals de ‘Groot Nieuws Bijbel’, zijn dóór en dóór besmet en beslist te weren; maar ook de bekende ‘Nieuwe Vertaling’ (NBG 1951) werd niet getrouw overgezet.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina