Wachtlijsten; Het verhaal achter de cijfersDovnload 446.42 Kb.
Pagina3/9
Datum23.07.2016
Grootte446.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Methode

Dit methodehoofdstuk zal ten eerste bestaan uit de onderzoeksvragen met daarbij specifieke deelvragen. Tevens worden de toegepaste methodiek, de gebruikte meetinstrumenten en de ethische aspecten beschreven. Allereerst is beschreven wie er bij dit onderzoek betrokken zijn en hoe het onderzoek is vormgegeven.


Bij dit onderzoek zijn verschillende instanties betrokken, namelijk Menzis, Zorgkantoor Twente en de Universiteit Twente. Menzis is de daadwerkelijke opdrachtgever. Menzis heeft destijds, april 2006, haar onderzoeksvoorstel neergelegd bij het Kennistransfer van de Saxion Hogeschool Enschede, onder de Academie Gezondheidszorg. In werkgroepverband, waarin alle instanties vertegenwoordigd zijn, hebben er 5 à 6 bijeenkomsten plaatsgevonden.
De categorieën die uiteindelijk in de conclusie en discussie terug zullen komen zijn;


 • Zorgvraag

 • Kwaliteit van leven

 • Indicatiestelling

 • Wachtlijsten

 • Draagkracht en draaglast

 • Beeldvorming

Analyse:


Na vier interviews is er in overleg met de werkgroep beoordeeld of de opgestelde topics voldeden. Vervolgens is er bij ongeveer vijftien tot twintig interviews vastgesteld dat de saturatie bereikt is. Van de vervolgens op band opgenomen interviews is een transcript geschreven. Aan de hand van dit transcript is er met de werkgroep een bijeenkomst georganiseerd waarin de thema’s zijn vastgesteld. Vervolgens is er een reflectieverslag geschreven voor Menzis, waarin de belangrijkste bevindingen beknopt zijn weergegeven. Ook hier is een werkgroepbijeenkomst aan gekoppeld om te beoordelen of het onderzoek de gewenste vorm krijgt. Tot slot heeft er een laatste werkgroepbespreking plaatsgevonden rondom het conceptverslag. Ten aanzien van deze werkgroepbijeenkomsten is er herhaaldelijk overleg geweest tussen de onderzoeker en de begeleiding vanuit de Universiteit Twente.


  1. Onderzoeksvragen

Hieronder staan allereerst de deelvragen beschreven. Deze deelvragen zijn aan de thema’s uit het theoretisch kader gekoppeld. In het conclusie- en discussiehoofdstuk zullen deze onderzoeksvragen behandeld en voor zover mogelijk beantwoord worden. Deze reeks vragen wordt afgesloten met twee overkoepelende onderzoeksvragen, die gedurende het gehele onderzoek centraal zullen staan.


Indicatiestelling

 • Hoe gaat een indicatiestelling daadwerkelijk te werk, wat kan hierin verbeterd worden?

 • Zijn wachtlijsten voor toelating in een bejaardenhuis een accurate reflectie van de vraag en/of behoefte van oudere mensen voor services in hun latere leven?


Feitelijke zorgvraag

 • Wat zijn de daadwerkelijke wensen, behoeften en zorgvragen (feitelijke zorgvraag) van mensen die op een wachtlijst staan, met de indicatie Verblijf?


Kwaliteit van leven

 • Wat wordt er door ouderen verstaan onder het begrip ‘Kwaliteit van leven’?

 • In hoeverre wordt de kwaliteit van leven van deze wachtenden beïnvloed door het op een wachtlijst staan?


Wachtlijsten/beeldvorming

 • Wat wordt er verstaan onder wachtlijsten en zijn er wel echt wachtlijsten, of zijn dit ‘vermeende’ wachtlijsten?

 • Hoe definieert men (de ouderen) wachtlijsten en wat zijn hun verwachtingen betreffende het feit dat zij op deze wachtlijst staan?

 • Klopt het dat minimaal 90 % van de wachtenden overbruggingszorg heeft?

 • Zijn de huidige tussenvoorzieningen, denk hierbij aan aanleunwoningen en/of overbruggingszorg toereikend om aan de feitelijke zorgvraag te voldoen?

 • Wat beïnvloedt de balans van thuis naar opnamesituatie?

 • Hoe ervaren AWBZ verzekerden, (die bij Menzis geregistreerd staan als ‘wachtend op verblijf’) hun huidige leefsituatie?

 • Hoe ervaren zij de hierin aangeboden zorg en dienstverlening?

 • Wat is de beleving van het daadwerkelijk ‘wachten’?

Overkoepelende onderzoeksvragen:
 • Is er samenhang tussen kwaliteit van leven en de wachtbeleving ten gevolge van de feitelijke zorgvraag en zorgbehoefte? • Komen de al eerder onderzochte cijfers overeen met de onderzochte kwalitatieve gegevens? Met andere woorden, kunnen we conclusies trekken over wachtlijstgegevens wanneer er alleen maar cijfers bekend zijn of moet hiervoor meer achtergrond informatie (ook wel het gezicht van de wachtende genoemd) zijn om daadwerkelijk juiste conclusies te kunnen trekken over deze wachtlijsten?


4.2 Procedure

Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek waarbij diepte-interviews zijn gehouden. Deze interviews zijn gehouden in de periode augustus tot en met september 2006. In deze periode is een diepte-interview gehouden bij een respondentgroep (het gaat hierbij om ouderen met een indicatie tot Verblijf) en eventueel aanwezige mantelzorg. De vorm van het interview is gebaseerd op een open interview (bijlage 2 en 3). Aan de hand van een aantal topics, is het interview aangestuurd. De afname van het interview heeft plaatsgevonden bij de respondent thuis, omdat is aangenomen dat de respondent zich in zijn/haar eigen omgeving het meest op zijn/haar gemak zal voelen. Dit komt de open sfeer in het interview ten goede (Maso & Smaling, 2004, Duijnstee, 1993 en Emans, 2002).

Het interview is steeds gecombineerd met een afname van enkele meetinstrumenten, namelijk de VAS-schaal (bijlage 4) en de EuroQol-5D (bijlage 5). Door de afname van het interview te combineren met deze instrumenten, is getracht een inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen kwaliteit van leven en de wachtbeleving van de respondent. De personen die aan het onderzoek mee hebben gewerkt, doen dit op vrijwillige basis en zonder dat er een vergoeding tegenover staat.
Door middel van telefoongesprekken heeft Menzis getracht de interesse voor deelname aan dit onderzoek te wekken. Bij concrete interesse werd door de onderzoeker een brief (bijlage 1) toegezonden, met de doelstelling van het onderzoek en informatie over zaken als plaats, tijdsinvestering en anonieme verwerking van gegevens. Vervolgens werd (door de onderzoeker) met de betreffende persoon of de bijbehorende contactpersoon contact opgenomen om een daadwerkelijke afspraak voor het interview te plannen.
De daadwerkelijke interviews duurden gemiddeld anderhalf uur en werden opgenomen op de geluidsband, waarna ze integraal werden uitgetypt. Dit materiaal vormde de grondslag voor de gegevensanalyse, waarvan de resultaten in hoofdstuk 5 beschreven zijn.

4.2.1 Respondentengroep
In de onderzoeksgroep bevinden zich respondenten die uit een selectie naar voren zijn gekomen, aan de hand van de volgende criteria;
Inclusiecriteria;


 • Diegene die een verblijfsindicatie hebben (al dan niet met behandeling bij verblijf).

 • Bij wie de indicatie minimaal 6 maanden geleden afgegeven is (in de praktijk vóór 1 januari 2006).

 • Diegene die op dit moment de verblijfsindicatie niet verzilveren (dus geen gebruik maken van verblijf).

 • Tevens is er geselecteerd op leeftijd, spreiding qua geografie (er is getracht een gevarieerde groep te werven).

 • Bij aanwezigheid van mantelzorg, ligt de focus van het interview op de ‘wachtende’.


Exclusiecriteria;

 • Mensen die al zijn opgenomen zijn uitgesloten van deelname.

 • Betreft geen urgentie.

Er moet bij vermeld worden dat het niet eenvoudig is alleen de geïndiceerde te interviewen. Er is een systeembenadering (bijvoorbeeld mantelzorg en/of het gezin), waar nodig, toegepast om te voorkomen dat er verschillende verhalen verkregen worden.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina