Wachtlijsten; Het verhaal achter de cijfersDovnload 446.42 Kb.
Pagina4/9
Datum23.07.2016
Grootte446.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Meetinstrumenten

De aard van hetgeen onderzocht wordt, de mogelijkheden die de onderzoekssituatie biedt, de haalbaarheidsoverwegingen en de mate waarin betrouwbaarheid en validiteit worden nagestreefd hebben mede de keuze van de methode bepaald. Deze gekozen kwalitatieve onderzoeksmethode is verreweg de meest geschikte vorm, om een antwoord te krijgen op de gestelde onderzoeksvraag.


Voor dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van een drietal instrumenten. Deze werden alle drie op hetzelfde moment afgenomen. Het betreft een interview, afname van een VAS-score en een afname van de EuroQol-5D. Alle drie de instrumenten zullen hieronder toegelicht worden.

4.2.2.1 Interview
In de werkgroep zijn relevante topics opgesteld. De in Kader 4.1 genoemde topics zullen de basis van het interview vormen.
Kader 4.1 Topiclijst


Deelvragen

 • Wat waren de redenen voor het aanvragen van de indicatie?

 • Waar bestaat de zorg uit die men nu ontvangt en is die zorg passend

(wordt de huidige zorg als voldoende ervaren)

 • Waar wacht men op?

 • Weet u dat u op een wachtlijst staat?

 • Wat is de reden dat u op de wachtlijst terecht bent gekomen?

 • Welke zorg hebt u momenteel?

 • Is de zorg die u momenteel heeft voldoende?

 • Welke zorgvragen hebt u momenteel nog?

 • Hoe kunnen we u helpen, dat u zich zelfstandig kunt redden

Wachtlijsten

 • informatievoorzieningen

 • ernst van de ziekte/kwaal

 • onzekerheid

 • lengte van de wachttijd

 • wachttijdperceptie

 • momenteel hulp

 • zorgbehoeften

 • needs and wants

 • coping

Kwaliteit van leven

 • pijn

 • pijnbeleving

 • emotie

 • gezondheidstoestand

 • belemmeringen

 • psychologisch welbevinden

 • fysiek welbevinden

 • sociale prestaties

Overig

 • pat.kenmerken, ADL (literatuur)

 • verzorgerkenmerken, concurrerende taken (literatuur)

 • omgevingskenmerken, financiën, woonsituatie, sociaal netwerk, professionele hulp aanwezig

De dataverzameling heeft plaats gevonden met behulp van het kwalitatieve interview.

Steeds is getracht een balans te vinden tussen de behoefte van de onderzoeker en de onderzochte (geven en nemen principe). Hierdoor zal het gesprek door beiden, voorzover dit mogelijk is, als bevredigend worden ervaren. Voor het interview is daarom ruim tijd uitgetrokken. Een ander punt in het kader van ‘geven en nemen’ is dat er een samenvatting van de onderzoeksresultaten verstuurd zal worden, en dat er een tussentijds dankwoord (bijlage 6) is verstuurd.
Voor de verzameling van kwalitatieve gegevens staat volgens Emans gesprekstechnieken, (participatietechnieken) en observatietechnieken centraal, maar het zwaartepunt ligt op het interview.

Voor dit kwalitatieve interview werd bij aanvang van het interview, op grond van literatuuronderzoek, slechts een zeer globale topiclijst ontwikkeld. Hier is voor gekozen omdat gestructureerde vragenlijsten, gezien de aard van hetgeen onderzocht moet worden niet wenselijk.

Waar mogelijk is deze dataverzamelingmethode gecombineerd met observaties en non-verbale uitingen. In de analyse zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van kenmerkende citaten passende in het behandelde thema.    1. VAS

Zoals eerder genoemd worden er ook enkele andere instrumenten toegepast. Er is namelijk met een VAS-score gemeten. In dit geval is de geïnterviewde gevraagd of hij/zij op een lijn van 0 tot 100 (in dit onderzoek omgezet naar een 10-puntsschaal) de ervaren gezondheidstoestand kan aangegeven voor de huidige situatie m.b.t. de kwaliteit van leven. Deze vraag is zowel aan de geïndiceerde als aan de eventueel aanwezige mantelzorg voorgelegd. Elke respondent heeft deze vraag afzonderlijk voor zichzelf beantwoord. De VAS-score houdt aldus een cijfer voor de huidige mate van de ervaren kwaliteit van leven in. In bijlage 4 is een illustratie te zien van een dergelijke VAS-schaal. Er is voor dit instrument, de VAS en de onderstaande EuroQol-5D gekozen, omdat het een praktisch in te vullen vraag is, waarbij er vanuit gegaan wordt dat iedereen nog zelf in staat is de vragen te beantwoorden. Tevens neemt dit instrument de minste tijd in beslag. Dit is in belang van het onderzoek omdat dit een instrument naast een al verkregen interview is, waarbij rekening moet worden gehouden met het tijdsbestek. Tot slot zijn de uitkomsten op dit instrument gemakkelijk te vergelijken, zodat snel een overzichtelijk geheel te verkrijgen is.4.2.2.3 EuroQol-5D
Het derde instrument dat is toegepast is de European quality of life ook wel aangeduid als de EuroQol-5D of EQ-5D. Hiermee wordt het gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (health related quality of life; HRQL) gemeten.

Dit is een gestandaardiseerd instrument om de gezondheidstoestand te meten.

Dit bevat 5 dimensies, waarin de respondent zijn eigen gezondheidsstatus kan invullen.

De EQ-5D is een korte, efficiënte vragenlijst: slechts 5 vragen met 3 mogelijke antwoordcategorieën. Elke vraag omvat één dimensie van kwaliteit van leven. De EQ-5D geeft een beschrijving van de kwaliteit van leven op de volgende dimensies: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten (zoals werk, studie, huishoudelijke activiteiten en recreatieve activiteiten), pijn of andere klachten en als laatste de dimensie angst/depressie.

De EQ-6D is een uitbreiding van het veel vaker gebruikte instrument de EQ-5D (EuroQol, 2007). Hierin wordt de dimensie 'cognitie' (zoals geheugen, concentratie, IQ) toegevoegd. In bijlage 5 is een illustratie te zien van dit toegepaste meetinstrument.

4.2.3 Ethische aspecten
Het is een vereiste op grond van de WMO (Wet wetenschappelijk Onderzoek met Mensen, 1999, Gee, Spijker & Stomp, 2004) om de proefpersonen te beschermen. Er is getracht om een verzoek in te dienen bij een ethische commissie. In de loop van het onderzoek bleek dat dit geen vereiste van de opdrachtgever is, en dat een screening door een ethische commissie niet uitvoerbaar is binnen Menzis. De WMO is vervolgens grondig doorgelezen.

Er is aan de hand van dit rapport in dit onderzoek rekening gehouden met de volgende ethische aspecten:


- schriftelijke informatie

- voldoende bedenktijd

- het terugtrekken uit het onderzoek zal ten allen tijde mogelijk zijn

- bescherming van persoonsgegevens en data

- vragenlijst afnemen en hierbij de termen, als Privacy en Inzagerecht benadrukken

Nu de richtlijnen van het onderzoek bekend zijn zullen vervolgens in hoofdstuk 5 de resultaten van deze drie instrumenten worden beschreven en aansluitend worden geanalyseerd.

Dit houdt in dat de uitgevoerde interviews uiteengezet worden en de resultaten op de EuroQol en de VAS schaal beschreven worden. Allereerst zijn in hoofdstuk 5 de demografische gegevens geanalyseerd.1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina