Wan Les Komopo foe JosafatDovnload 24.39 Kb.
Datum02.10.2016
Grootte24.39 Kb.


1Wan Les Komopo foe Josafat

Tekst: II Kor. 6:14. No tai oensrefi makandra nanga soema disi no de bribi; bikasi sortoe gemeenschap dem regtvaardiki soema abi nanga dem soema disi no de regtvaardiki? En sortoe wroko leti abi nanga doengroe? 15. En sortoe akkorderi Kristus abi nanga Belial? En sortoe pisi wroko wan bribisoema abi nanga wan soema disi no de bribi? 16. En sortoe akkorderi da tempel foe Gado abi nanga dem popki? Bikasi oen de da tempel foe da libilibi Gado. So leki Gado de taki: Mi sa libi na dem ini, en Mi sa waka na dem mindri, en Mi sa de dem Gado, en dem sa de Mi pipel. 17. Foe dat'ede, komopo na dem mindri, en tan aparti: so Masra de taki: En no meri da doti sani, en Mi sa teki oen; 18. En Mi sa de wan Tata gi oen, en oen sa de manpikin nanga oemapikin foe Mi: so Masra Almakti de taki.
Inleiding:

Som leisi wi doe sani nanga boen bedoeling disi tjari trobi gi wisrefi. A kan de wan toemoesi boen soema disi doe so - ma wi no moesoe poti wi koni na fesi foe da koni foe Gado. Meki wi loekoe na da tori foe Josafat tide:
 1. Josafat ben de wan toemoesi boen man - da beste kownoe sinsi David: II Kron. 17:1. En Josafat hem manpikin ben tron kownoe na hem presi, en a ben meki hemsrefi kom tranga agensi Israël. 2. En a ben poti dem legre na ini ala dem foto foe Juda di abi skotoe, en a ben seti dem fetiman na ini da kondre Juda, en na ini dem foto foe Efraïm disi hem tata Asa ben wini. 3. En MASRA ben de nanga Josafat, bikasi a ben waka na ini dem fosi pasi foe hem tata David, en a no ben soekoe dem Baäl; ma a ben soekoe da Gado foe hem tata, 4. En a ben waka na ini Hem komanderi, en a no ben waka na baka san dem ben doe na ini Israël. 5. Foe dat'ede MASRA ben seti da kownoekondre faste na ini hem anoe, en heri Juda ben tjari presenti kom gi Josafat, en a ben abi foeroe goedoe nanga bigi nem. 6. En a ben opo hem hati na ini dem pasi foe MASRA; moro fara, a ben poeroe dem hei presi nanga dem flaga-tiki foe Juda trowe. 7. So srefi na di foe drie jari di a ben de kownoe, a ben seni dem fesiman foe hem, .... En dem ben leri dem soema na ini Juda, en dem ben abi da boekoe foe da wet foe MASRA nanga dem, en dem ben go lontoe na ala dem foto foe Juda, en dem ben leri da pipel. 10. En da frede foe MASRA ben fadon na tapoe ala dem kownoekondre foe dem kondre lontoe Juda, so dati dem no ben feti agensi Josafat.

  1. A ben seti hemsrefi boen

  2. A ben poeroe dem sani foe dem falsi gado

  3. A ben leri da folkoe abra Gado

  4. Te wi loekoe na da kaba pisi foe da tori, a ben abi wan groepoe fetiman foe 1.160.000 (moro leki 1.000.000 soema - bijna 1.200.000)

 2. Achab ben kari Josafat kom, en a ben aksi hem foe go na Ramot-Gilead

  1. Josafat ben de eens

  2. Ala falsi profeti taki dati a sa waka boen

  3. Josafat ben aksi foe wan profeti foe Masra - & Micha ben taigi dem dati Achab sa dede

  4. Achab ben proberi foe kibri hemsrefi - vermom leki wan gewoon fetiman

   1. A ben taigi Josafat foe weri hem feti-krosi

   2. Dem Arameer soema ben kisi opdrakti foe kiri da kownoe foe Israel, en bijna dem kiri Josafat

   3. Gado kibri Josafat

   4. Wan man soetoe wan peiri sondro foe loekoe

    1. A boro na ini Achab

    2. A dede saf’safri nanga foeroe lasi broedoe

    3. Dem wasi hem broedoe na da gron foe Nabot, en dem dagoe leki hem broedoe leki Gado srefi ben taki

 3. Josafat kisi wan vermane:

  1. II Kron. 19:1. En Josafat, da kownoe foe Juda ben go baka na hem oso na Jerusalem na ini vrede. 2. En Jehu, da loekoeman, da manpikin foe Chanani, ben go miti hem, en a ben taki gi kownoe Josafat taki: Joe sa jepi dem goddeloze soema, en lobi dem soema disi no lobi MASRA? Foe dat'ede da hatibron foe MASRA de na joe tapoe. 3. Tokoe A ben feni wantoe boen sani na joe, bikasi joe ben poeroe dem flaga-tiki komopo foe da kondre, en joe ben meki joe hati klari foe soekoe Gado.

   1. Da profeti sori Josafat hem foutoe

   2. A sori dati a ben doe boen ma a meki foutoe pe a tai hemsrefi

  2. Josafat ben teki da vermane boen

   1. A no ben sroto da profeti leki hem tata Asa ben doe, en moro lati Asa ben dede foe wan siki foe hem foetoe

   2. II Kron. 19:4. En Josafat ben libi na ini Jerusalem, en a ben go doro da heri folkoe foe Berseba te leki Efraïm agen, en a ben tjari dem kom baka na MASRA Gado foe dem tata. 5. En a ben seti kroetoeman na ini da kondre na ini ala dem foto nanga skotoe na ini Juda, foe wan foto te leki da tra foto. 6. En a ben taki gi dem kroetoeman taki: Loekoe boen nanga san oen de doe; bikasi oen no koti kroetoe gi libisoema, ma oen koti kroetoe gi MASRA, disi de nanga oen na ini da kroetoe. 7. Foe dat'ede meki da frede foe MASRA de na oen tapoe; loekoe boen, en doe dati; bikasi no wan sondoe de kwet'kweti nanga MASRA wi Gado, en A no loekoe na soema persoon, en A no teki presenti. 8. Moro fara, Josafat ben seti dem Leviet soema nanga dem priester nanga dem fesiman foe dem tata foe Israël na ini Jerusalem, foe da kroetoe foe MASRA, en foe koti kroetoe gi dem di ben kom baka na Jerusalem. 9. En a ben taki gi dem taki: So oen moesoe doe na ini da frede foe MASRA, na wan vertrouw fasi, en nanga wan krin hati.

    1. Wi kan breiti foe si dati da folkoe ben gi jesi di Josafat seti hemsrefi so wan fasi

 4. Josafat ben wini wan toemoesi bigi feti agensi 3 kownoe

  1. II Kron. 20:1. So srefi a ben pasa toe dati baka da sani disi, dan dem Moabiet soema, dem Ammoniet soema nanga wan tra folkoe leki dem Ammoniet soema ben kom foe feti agensi Josafat. 2. Wantoe soema ben kom taki gi Josafat taki: Wan bigi hipi soema de kom agensi joe, foe da tra sei foe da zee, foe Aram; loekoe, dem de na ini Chaseson-Tamar, dati wani taki, Engedi. 3. En Josafat ben frede, en a ben seti hemsrefi foe soekoe MASRA, en a ben kari wan faste gi heri Juda. 4. En Juda ben kom makandra foe aksi da jepi foe MASRA; dem ben komopo foe ala dem foto foe Juda foe kom soekoe MASRA. 5. En Josafat ben tanapoe na ini da komakandra foe Juda nanga Jerusalem, na ini da oso foe MASRA, na fesi foe da njoen opo presi,

   1. Heri Juda ben gi jesi en kom na fesi foe Gado

   2. Gado ben piki doro wan Leviet man dati dem no abi foe frede

  2. Josafat ben bribi tapoe Gado, en a ben poti wan koor na fesi foe da feti

   1. Gado ben meki dem feanti kisi trobi makandra te dem kiri demsrefi

   2. Juda no ben abi foe feti sref’srefi, ma a teki 3 dei foe tjari dem wini-sani gowe

   3. Dem ben hori wan bigi prijse dienst gi Gado

   4. Dem tra kondre ben frede foe feti agensi Josafat

 5. Tokoe Josafat no ben leri hem les...

  1. II Kron. 20:35. Baka dati, Josafat, da kownoe foe Juda, ben meki wan verbontoe nanga Achazja, da kownoe foe Israël, disi ben doe foeroe ogri. 36. En a ben meki wan verbontoe nanga hem foe meki sipi foe go na Tarsis. En dem ben bouw dem sipi na Esjon-Geber. 37. Dan Eliëzer, da manpikin foe Dodawahu, di ben komopo foe Maresa, ben meki wan profeti-taki agensi Josafat taki: Bikasi joe ben verbontoe joesrefi nanga Achazja, MASRA ben broko joe wroko. En so dem sipi ben kom broko, so dati dem no ben man waka go na Tarsis.

  2. Josafat ben tai hemsrefi toe nanga da boi foe Achaz - en wi sa si dati disi ben tron wan famiri foe Josafat srefi

 6. Josafat ben gi pasi foe hem boi Joram foe trow nanga Atalia, da oemapikin foe Achab nanga Izebel - da takroe koningin disi ben tjari Baal dienst kom na Israel. Meki wi si san ben pasa:

  1. II Kron. 21:1. Now Josafat ben sribi nanga hem avoo, en dem ben beri hem nanga hem avoo na ini da foto foe David. En Joram, hem manpikin ben tron kownoe na hem presi. 2. En hem brada ben de dem manpikin foe Josafat: Azarja, nanga Jechiël, nanga Zekarja, nanga Azarjahu, nanga Michaël nanga Sefatja. Dem alamala ben de dem manpikin foe Josafat, da kownoe foe Israël. 3. En dem tata ben gi dem bigi presenti foe sorfoe nanga gowtoe nanga diri sani nanga dem foto nanga skotoe na ini Juda; ma a ben gi da kownoekondre na Joram, bikasi a ben de da fosi-gebore. 4. Now di Joram ben teki da kownoekondre foe hem tata, a ben meki hemsrefi kom tranga, en a ben kiri ala dem brada foe hem nanga howroe, nanga tra fesiman foe Israël toe. 5. Joram ben de drie tenti na toe jari owroe di a ben tron kownoe, en a ben de kownoe aiti jari langa na ini Jerusalem. 6. En a ben waka ini da pasi foe dem kownoe foe Israël, so leki da oso foe Achab; bikasi a ben trow nanga da oemapikin foe Achab, en a ben doe ogri na ini da ai foe MASRA.

   1. Joram ben kiri ala hem brada bikasi foe Atalia

   2. Gado ben opo feanti, en dem ben komopo foe Juda

   3. Juda ben doe afgodrei leki Israel

   4. Dem Filistijn soema ben tjari dem wefi nanga pikin foe hem gowe

   5. A ben dede nanga wan ogri inibere siki.

  2. Josafat ben kisi ete wan waarskow:

   1. Joram ben kari Josafat foe feti agensi Moab; dem Edomiet soema ben sluit aan foe feti Moab

   2. Bijna dem dede bikasi watra no ben de

   3. II Kon. 3:5. Ma a ben pasa so dati di Achab ben dede kaba, dan da kownoe foe Moab ben opo hemsrefi agensi da kownoe foe Israël. 6. En da srefi tem, kownoe Joram ben komopo foe Samaria, en a ben teri heri Israël. 7. En a ben seni kari Josafat, da kownoe foe Juda kom taki: Da kownoe foe Moab ben opo hemsrefi agensi mi. Joe sa go nanga mi foe feti agensi Moab? En a ben piki taki: Mi sa go. Mi de leki fa joe de; mi pipel de leki joe pipel, en mi asi de leki joe asi.

    1. Josafat meki da srefi foutoe baka

   4. 8. En a ben aksi taki: Sortoe pasi wi sa teki? En a ben piki taki: Da pasi disi de go doro da woestijn foe Edom. 9. So da kownoe foe Israël ben go nanga da kownoe foe Juda nanga da kownoe foe Edom, en dem ben waka go lontoe sebi dei langa; en watra no ben de gi dem fetiman nanga dem meti disi ben waka go na dem baka. 10. En da kownoe foe Israël ben taki: Heloe foe oen! MASRA ben kari dem drie kownoe disi kom makandra foe gi dem abra na ini da anoe foe Moab! 11. Ma Josafat ben taki: No wan profeti foe MASRA de dja, disi wi kan aksi sani foe MASRA doro hem? En wan foe dem dinari foe da kownoe foe Israël ben taki: Elisa, da manpikin foe Safat de dja, disi ben kanti watra tapoe da anoe foe Elia. 12. En Josafat ben taki: Da woortoe foe MASRA de nanga hem. So da kownoe foe Israël nanga Josafat nanga da kownoe foe Edom ben go na hem. 13. En Elisa ben taki gi da kownoe foe Israël taki: San mi abi foe doe nanga joe? Go na dem profeti foe joe tata nanga dem profeti foe joe mama. En da kownoe foe Israël ben taki gi hem taki: Nono; bikasi MASRA ben kari dem drie kownoe disi kom makandra, foe gi dem abra na ini da anoe foe Moab. 14. En Elisa ben taki: So leki MASRA foe dem legre de libi, di mi tanapoe na Hem fesi, foe troe, efoe Josafat da kownoe foe Juda no ben de dja, mi no ben sa loekoe na joe efoe si joe.

   5. Elisa ben begi, en a ben sori dem foe diki gotro en dati dem sa wini

 7. Achazja ben tron kownoe: II Kron. 22:1. En dem soema disi ben libi na ini Jerusalem ben meki Achazja, hem moro jongoe manpikin, tron kownoe na hem presi; bikasi da groepoe foe mansoema disi ben kom nanga dem Arabier soema ben kiri ala dem moro bigiwan. So Achazja, da manpikin foe Joram da kownoe foe Juda ben tron kownoe. 2. Achazja ben de fo tenti na toe jari owroe di a ben tron kownoe, en a ben de kownoe wan jari langa na ini Jerusalem. Hem mama nem ben de Atalja, da granpikin foe Omni. 3. So srefi a ben waka na ini dem pasi foe da oso foe Achab, bikasi hem mama ben de hem raiman foe doe ogri. 4. Foe dat'ede a ben doe ogri na ini da ai foe MASRA so leki da oso foe Achab; bikasi dem ben de hem raiman baka da dede foe hem tata, disi ben pori hem.

  1. Achazja ben doe foeroe ogri

  2. Gado ben gi pasi foe Jehu foe kiri hem di a ben kiri Joram, da kownoe foe Israel

  3. Atalia ben sori hem makti: II Kron. 22:7-12 7. Di Achazja ben kom na Joram, Gado ben besroiti kaba foe kiri hem, bikasi di a ben kom, a ben go nanga Joram agensi Jehu, da manpikin foe Nimsi, disi MASRA ben salfoe foe figi da oso foe Achab poeroe. 8. En a ben pasa so dati di Jehu ben koti kroetoe agensi da oso foe Achab, a ben feni dem fesiman foe Juda, nanga dem manpikin foe dem brada foe Achazja disi ben dini Achazja, en a ben kiri dem. 9. En a ben go soekoe Achazja, en dem ben kisi hem (bikasi a ben lon go kibri na ini Samaria), en dem ben tjari hem kom na Jehu, en di dem ben kiri hem, dem ben beri hem: Bikasi, dem ben taki, a ben de da manpikin foe Josafat, disi ben soekoe MASRA nanga hem heri hati. So da oso foe Achazja no ben abi makti foe hori da kownoekondre nanga rostoe. 10. Ma di Atalja, da mama foe Achazja, ben si dati hem manpikin ben dede kaba, a ben opo go figi da heri kownoe oso foe Juda poeroe. 11. Ma Jehosabat, da oemapikin foe da kownoe, ben teki Joas, da manpikin foe Achazja, en a ben poeroe hem komopo na mindri foe dem manpikin foe da kownoe disi dem ben go kiri, en a ben kibri hem nanga hem kweki-mama na ini wan sribi-kamra. So Jehosabat, da oemapikin foe kownoe Joram, en da wefi foe Jojada da hogepriester, (bikasi a ben de wan sisa foe Achazja), ben kibri hem foe Atalja, so dati a no ben kiri hem. 12. En dem ben kibri hem na ini da oso foe Gado siksi jari langa, en Atalja ben de koningin abra da kondre.

 8. Now san wi kan taki abra da tori foe Josafat?

  1. Fosi, Josafat ben de wan boen soema

   1. Gado srefi taki so

   2. Mi ben froestan dati a ben de wan foe 3 kownoe foe Juda nomo disi dem ben taki ben waka na baka David

   3. Gado ben blesi hem foeroe

  2. Mi bribi dati Josafat ben abi wan boen bedoeling

   1. Baka Salomo, na ondro Kownoe Rechabeam, da kondre foe Israel ben prati na toe - Israel nanga Juda

   2. Israel no ben hori krosibei na Gado bikasi Kownoe Jerobeam ben opo hem egi religie

   3. Mi bribi dati Josafat ben wani tjari dem kondre kom baka na wan

   4. A ben denki dati a kan tjari Israel kom na Gado foe bribi tapoe Gado

  3. Ma san ben pasa?

   1. Israel no ben kom baka na Gado, bikasi noiti dem ben abi wan boen kownoe

   2. Ma doro dem tai nanga Juda, dem ben kom pori Juda saf’safri

   3. Gado ben gi wanlo waarskow na Josafat doro dem profeti

   4. Gado ben sori Josafat

    1. Achab no ben de wan troe mati, ma a ben wani kiri hem

    2. Joram no de wan boen man, ma

   5. Te foe kaba, Joram ben go doro nanga afgodrei, en hem frow Atalia bijna ben kiri ibri soema foe da famiri foe David - wan boi nomo ben tan na libi leki wan baby

 9. Lobiwan, wi moesoe de voorzichtig

  1. No denki dati bikasi mi de wan boen man dati mi kan doe san mi wani

  2. No denki dati joe kan doe ogri foe meki wan moro bigi boen komopo

  3. Loekoe langa na ini da toekomst. San wi doe nownow kan abi bigi invloed tapoe tra soema o langa na ini da toekomst!

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina