Wapen: In blauw een zilveren wereldbol, goud gekruist en omgord, het kruis met bolvormige uiteindenDovnload 62.99 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte62.99 Kb.
GENEALOGIE


C A N N E M A N

(bijgewerkt tot december 2012)


Wapen: In blauw een zilveren wereldbol, goud gekruist en omgord, het kruis met bolvormige uiteinden.

Helmte­ken: een vlucht van blauw en zilver.

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.
Dit wapen komt voor op een glasruit in familiebezit, gedateerd 1689, afkomstig uit een woonhuis te Hasselt. De glasruit bevat de namen van de kinderen van Lucas Jansz. Canneman (1633-1704). Het veld is hier rood en het wapen voorzien van twee rood-getongde bruine leeuwen als schildhouders.
N.B: De afbeeldingen van het kruis op de rijksappel in het Nederland’s Patriciaat jaargangen I en XXVIII zijn onjuist. Het betreft geen breedarmig (Johanniter) kruis maar een bolkruis (appelkruis). In de 82e jaargang van het Nederland’s Patriciaat en het Wapenregister van het Centraal Bureau voor Genealogie (Jaarboek 2000 pag 265) is het juiste wapen opgenomen.

Genealogie


 1. Jan Pieters, van Hasselt, schuytevoerder, overl. vóór 1 dec. 1665 en waarsch. al vóór 9 febr. 1659. tr. Kampen (Ge­ref.Kerk) 17 okt. 1630 Nissien Jans Canneman, overl. vóór 1 dec. 1665, dr. van Johan Woltersz. Canneman en Grietjen N.N.

[N.B: zie voor zijn afstamming bijlage 1]
Uit dit huwelijk:
1. Jan.

2. Lucas, volgt II.

3. Eilleke, ged. Hasselt (Nederduits Herv.Kerk) 7 febr. 1636.

4. Grieten.

5. Jennichjen.

6. Jonge Jan; tr. Henrickjen Jans.

II. Lucas Jansz. Canneman, ged. Hasselt (Nederduits Ger. Kerk) 3 nov. 1633, in 1669 schuytevoerder op Kampen, schepen en raad van Has­selt, overl. 17 jan. 1704; tr. Cathari­na Boger­man(s).

Uit dit huwelijk:


1. Jan, volgt III.

2. Niesie(n), ged. Hasselt 27 juli 1659.

3. Willem, ged. Hasselt 27 jan 1661, in 1684 te Utrecht als stu­dent inge­schreven.

4. Marta, ged. Hasselt 14 dec. 1662.

5. Peter, ged. Hasselt 4 dec. 1664.

6. Peter, ged. Hasselt 15 juli 1666.

7. Elisabeth (Esebelle?), ged. Hasselt 15 maart 1668.

8. Catrijna, ged. Hasselt 24 nov. 1669.


III. Jan (Johannes) Canneman, ged. Hasselt 24 jan. 1658, overl. Kampen 1 sept. 1704; tr. (on­dertr. Kampen 18 mei 1683) Engeltje Dops, ged. Kampen 7 sept. 1664, overl. Kampen 5 oktober 1716, dr. van Matthijs Jacobs Dop(s) en Maria Stoffels.


Uit dit huwelijk:

1. Catrijna, ged. Kampen 17 febr. 1684, overl. vóór 1690.

2. Nycolaes, ged. Kampen 8 aug. 1686 jong overleden.

3. Maria, ged. Kampen 17 febr. 1688; lidmaat Geref.Kerk Kampen van het Boven­kwartier 21 aug. 1708 begr. Ald. 8 nov.1720, tr. Kampen(Geref.Kerk) 19 dec. 1714 Claas van Dijck, van Kampen, begr. Ald. 1 juni 1736; hij hertr.(ondertr. Kampen 9 april) 1721 Femmetje Helt.

4. Catrijna, ged. Kampen 7 febr. 1690; lidmaat 29 sept. 1712, begr. Ald. 30 dec. 1718, tr.Kampen 25 april 1714 Joost Tebbet­man, uit Kampen, begr. Ald. 23 okt.1756, zn. Van [Albertus en Geertruid Joosten]; hij tr. 2e Kampen 30 april 1719 Gesina Mulders, tr. 3e Kampen 25 jan. 1722 Magteldje Visschers, tr. 4e (ondertr. Kampen 4 aug.)1730 Tobina Houwink.

5. Anna, ged. Kampen 19 april 1693, overl. voor 12 nov. 1748..

6. Lucas, ged. Kampen 3 mei 1696, jong overl.

7. Nyssien, ged. Kampen 6 mei 1698; lidmaat Ger. Kerk ald. 29 sept. 1717, begr. Ald. 20 april 1776, tr. Kampen 6 mei 1722 Frederik de Bruyn, ged. Kampen 14 aug. 1700, gemeensman ald. 1766-1774, begr. Kampen 11 juli 1774, zn. Van Hendrik Frederiksen de Bruijn en Elisabeth Jans.

8. Lucas, ged. Kampen 21 sept. 1701, jong overl.

9. Jan, volgt IV.

IV. Jan Canneman, ged. Kampen 19 okt. 1704, lidm. Ger.Kerk Bovenkwartier ald. Pasen 1721, begr. ald. (Bovenkerk) 2 okt. 1779; tr. (ondertr. 12 april) Kampen 1 mei 1726 Hillegien van der Kamp uit het graafschap Bent­heim, begr. Kampen (Bovenkerk) 7 nov. 1767.


Uit dit huwelijk:
1. Johannes, ged. Kampen 1 maart 1727, koopman in loten, overl. 's-Gravenhage 25 nov. 1775; tr. ald. 5 febr. 1747 Aeltjen van Zuyli­chem, ged. [Waar­denburg en Neerrijnen 18 febr. 1725], overl. (aangeg. ’s Gravenhage 1 april) 1794, dr. Van [Jeremias en Maria van de Gragt]; zij hertr. Den Haag 1 mei 1781 Hendrik Cornelis van Echten, geb. Rijswijk.

2. Engeltje, ged. Kampen 2 mei 1728, lidmaat Bovenkwartier kerst 1749, begr. Kampen (Bovenkerk) 21 sept. 1793.

3. Gerrit, ged. Kampen 21 sept. 1729, begr. ald.(Bovenkerk) 1 maart 1738.

4. Catharina, ged. Kampen 28 dec. 1732, lidmaat Bovenkwartier pasen 1749, begr. Kampen(Boven­kerk) 11 sept. 1779.

5. Maria ged. Kampen 10 okt. 1734, jong overl.

6. Maria, ged. Kampen 19 aug. 1736, lidmaat Bovenkwartier 24 juni 1752; att. naar Hattem jan. 1800.

7. Gerrit, volgt V.

V. Gerrit Canneman, geb. Kampen 16 (ged. 19)maart 1741, att. naar Amster­dam 31 aug. 1758, koopman ald., overl. ald. 27 okt. 1784, begr. Kampen(Bovenkerk) 3 nov. 1784; tr. Steenwijk 23 mei 1774 Gesina Alida van der Souw, geb. Zwartsluis 17 mei 1775, overl. De Bilt 9 okt. 1830, dr. van Ds Elias en Lidia ten Hoven; zij hertr. Sloterdijk 20 nov.1785 Gerardus Abraham Seven­huysen, geb. St.Philipsland 13 febr. 1755, overl. Maarssen 15 maart 1836, zn. van Gerardus en Alletta Maria van Rouveroij.


Uit dit huwelijk:


 1. Hilletje, geb. Amsterdam 21 aug. 1775, overl. Maarssen (huize Over­kerk) 4 sept. 1855, tr. Amersfoort 25 dec. 1815 Johannes Bouman, ged. Amsterdam 14 dec. 1746, koopman ald., overl. Zeist (huize Rhijn­soever) 16 aug.1824, zn. van Egbertus en Geertrui Milaan en wedr. Van 1e Maria Baalde en 2e Johanna Sussanna Luderus.

 2. Elias, volgt VI.

 3. Lydia Catharina, geb. Amsterdam 12 okt. 1779, overl. Vleuten (huize de Meern) 16 mei 1860, tr. Christophorus Noltenius van Elsbroek, geb. Nijmegen 28 juli 1778, ontvanger Directe Belastingen, overl. Den Haag 29 jan. 1846, zn. van Jan Matthijs van Elsbroek en Elisabeth Johanna Noltenius.

 4. Johanna, geb. Amsterdam 21 maart 1781, overl. ald. 3 april 1826, tr. Amsterdam 6 okt. 1801 Johannes van Bemmel, geb. ald. 21 maart 1778, meester timmerman en makelaar, overl. Amsterdam 26 juli 1822, zn. van Steven en Wijntje de Vries.

 5. Johannes, geb. Amsterdam 15 jan. 1784, overl. ald. juni 1785, begr. Kampen(Bovenkerk) 29 juni 1785.

VI. Elias Canneman, heer van de Mijle (C.N.L., Grootkr.Eikenkroon, Comm. Leopoldsorde) geb. Amsterdam 25 jan.1777, adjunct-secretaris Generale Beleenbank van de Provincie Holland, chef van het bureau van de agent van Finantiën van de Bataafse Republiek, griffier 1802-, secretaris-geneneraal 1805 en plaatsvervanger voor de secretaris van Staat voor de Financiën 1806-1811, directeur directe belastingen in het Departement van de Monden van de Maas 1811-1813, secretaris Voorlopig Bewind 1813, commissa­ris-generaal der Financiën 1813-1814, Staatsraad 1814, Staatsraad i.b.d. 1814-†, president-commissaris liquidatie Franse Kroon 1814-1819, lid Tweede Ka­mer der Staten-Generaal 1815-1819, lid raad van ’s Gravenhage 1830-1851, kon. Commissaris Nederlandsche Handel Mijaatschappij 1836-, overl. Oosterbeek (huize Hartestein) 6 okt 1861, begr. Den Haag, tr. Maar­sen 10 nov. 1799 Geertruy Antonia van Vloten, geb. Amster­dam 6 nov. 1773, overl. Den Haag 27 aug. 1827, dr. van Abra­ham en Anna Maria Metelerkamp.


Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Abraham, volgt VIIa.(A)

 1. Abraham Canneman, geb. Den Haag 24 juni 1802, overl. Maars­sen 17 juli 1803.

 2. Abraham, volgt VIIb.(B)

 1. Anna Maria Canneman, geb. Den Haag 24 maart 1806, overl. Wage­ningen 16 jan. 1885, tr. Den Haag 24 juni 1829 Mr Abraham Francois Jean Romswinckel(R.N.L.), geb. Leiden 25 maart 1789, re­ferendaris Dept. van Justitie, overl. Den Haag 1 juli 1844, zn. van Joost en Henriette Geer­truy Verster.

 2. Antony Elias Canneman, geb. Den Haag 4 febr. 1808, overl. Utrecht 3 juli 1821.

 3. Mr Dirk Wernard Canneman, geb. Amsterdam 16 aug. 1811,jur.dr Leiden 1839, advo­caat te ’s Gravenhage 1839-†, overl. Maarssen (huize Overkerk) 16 dec.1845.

 4. Lidia Christine Adelaide Canneman, geb. Den Haag 7 febr. 1813, overl. ald. 1 juni 1881, tr. Den Haag 27 mei 1835 Mr Johannes Dijckmeester, geb. Tiel 29 juli 1808, advocaat-generaal Prov. Gerechtshof van Gelder­land, overl. Den Haag 10 juni 1850, zn. van Mr Herman Jacob en Anna Elsabé des H.R.R. Barones van Omphal.

 5. Geertruy Antonia Canneman, geb. Den Haag 1 okt. 1814, overl. ald. 10 okt. 1867, tr. Den Haag 24 dec. 1845 Marinus Clarinus Jan Piepers(R.N.L., R.E.K.), geb. ald. 7 jan. 1817, directeur Aken-Maastrichtsche Spoorweg Mij 1853-1859, voorz. Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, overl. Den Haag 28 april 1908, zn. van Willem Johannes en Hendrica Clara Haringman.

 6. Willem Canneman, geb. Den Haag 19 maart 1816, ambtenaar in Ned.-Indië 1839-1866, assistent-resident te Poerbolinggo (Banjoemans) 1851-1854, te Ledok (Baglen) 1854-1855, inspec­teur der cultures 2e afdeling op Java (1855-1864), overl. Arnhem 3 sept. 1881.

Uit zijn relatie met Wilhelmina Catharina Reichman:  1. Adolph Lodewijk Canneman, geb. Poerbolinggo 15 mei 1852, lid firma Berlijnsche stoomwasscherij, stoomververij, chemische wasscherij en machinale tapijtreiniging te Amsterdam –1899, overl.Wiesbaden 14 okt.1907, tr. Amsterdam 5 juli 1894 (echtsch.ingeschr. ald. 28 okt 1898) Mathilde Charlotte Marie Emma Hirsche, geb. Celle(Dlnd), dr van Heinrich Friederich Christian en Marie Sophie Dorothea Leimers.

  2. Mr François Gustaaf Canneman, geb. Poerbolinggo 1 dec. 1853, jur.dr. Leiden 1879, advocaat en procureur te Arnhem 1879-1885, kantonrechter-plv. ald. 1883-1885, schoolopziener in het arrondissement Doesburg 1884-1902, ambtenaar Openbaar Ministerie te Arnhem 1885-1896, lid gemeenteraad Arnhem –1903, overl. na 17 sept. 1903.

  3. Louise Catharina Canneman, geb. [5 aug. 1854](erkenning Poerbolinggo 13 sept. 1855), overl. Utrecht 17 febr. 1906.

10. Gabrielle Theodora Johanna Canneman, geb. den Haag 23 juli 1818, overl. Arnhem 29 jan. 1867, tr. den Haag 9 nov.1842 Frederik Wilhelm Fabius (RNL),geb. Amsterdam 27 juni 1810, notaris, lid gemeenteraad en majoor der schutte­rij ald., overl. Amsterdam 14 mei 1863, zn. van Mr Jan en Anna Maria Heem­skerk.A.

VIIa. Mr Gerrit Abraham Canneman, geb. Den Haag 31 juli 1800, jur.dr. Groningen 1825, advocaat 1825-, rech­ter rechtbank van eerste aanleg te Alkmaar 1831-1833 en Den Haag 1833-†, overl. Den Haag 25 febr. 1855, tr. ald. 29 juni 1831 Maria Cornelia Philipse, geb. Middelburg 12 okt. 1801, overl. Den Haag 25 aug. 1891, dr. van Mr Anthoni Willem en Anna Johanna van Lemzeele.


Uit dit huwelijk:

1. Geertruy Antonia Canneman, geb. Alkmaar 20 nov. 1832, overl. Den Haag 20 april 1919.

2. Jacoba Maria Canneman, geb. Den Haag 21 april 1834, overl. ald. 28 april 1862.

3. Elias Anthony, volgt VIIIa.

4. Maria Johanna Canneman, geb. Den Haag 7 maart 1840, overl. Gorssel 13 nov. 1907.

5. Willem Cornelis Canneman, geb. Den Haag 10 dec. 1843, overl. ald. 25 juni 1847.


VIIIa. Elias Anthony Canneman, geb. Den Haag 6 april 1837, hoofdcom­mies Dept. van Financiën, overl. Den Haag 23 febr. 1929, tr. 1e Arnhem 18 okt. 1866 Geer­truid­a Antonia Dijckmeester, geb. Gorinchem 10 febr. 1838, overl. Den Haag 21 aug. 1886, dr. van Mr Johannes en Lidia Christine Adelaide Canneman (zie VI,7); tr. 2e Tiel 9 mei 1888 Geertruida Anna Adriana Hassel­man, geb. Buiten­zorg 24 dec. 1840, overl. Den Haag 10 okt. 1911, dr. van Johannes Jerphaas en Katharina Johanna Steyn Parvé.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Abraham Canneman, geb. Den Haag 11, overl. ald. 18 aug.1868.

2. Levenloze dochter, geb. Den Haag 1 nov.1870.

3. Elias, volgt IXa.

4. Maria Cornelia Canneman, geb. Den Haag 2 okt. 1874, overl. ald. 4 nov. 1928, tr. Den Haag 16 febr. 1899 (echtscheiding ingeschreven Den Haag 28 april 1928) Willem Hasselman, geb. Tiel 3 oct.1870, admini­strateur suikerfabriek Ketanen (Java), overl. Hilversum 1 mei 1950, zn. van Benjamin Richard Ponningh en Gertrude Jeanne Marie Tydeman; hij hertr. Den Haag 12 okt. 1928 Antoinette Aleida Hooft.

IXa. Elias Canneman (O.O.N.), geb. Den Haag 6 juli 1872, referenda­ris Min. Onder­wijs,Kunsten & Wetenschappen, overl. ald. 2 okt. 1948, tr. Tiel 23 nov. 1899 Cathérine Jeannette Françoise Charlotte Hasselman, geb. Tiel 8 jan. 1872, overl. Den Haag 30 maart 1955, dr. van Benjamin Richard Ponningh en Gertrude Jeanne Marie Tydeman.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrude Cathérine Canneman, geb. Den Haag 5 mei 1901, hoofd-commies Min. Cultuur, Recreatie en Maatschappe­lijk Werk, overl. ald. 1 mei 1987.

2. Maria Cornelia Canneman, geb. Den Haag 3 aug. 1902, overl. Bloemen­daal 16 juni 1985, tr. ald. Mr Johannes Cornelis de Bruyn Ouboter, geb. Hulst 7 juli 1894 kandidaat-notaris, hoofd-administrateur Provinciale Waterstaat Noord-Hol­land, overl. Bloemendaal 31 aug. 1983, zn. van Rudolf en Cornelia Gerardina Jäger.

3. Elias Anthony, volgt Xa.

4. Benjamin Richard, volgt Xb.

5. Gerrit Abraham, volgt Xc.
Xa. Elias Anthony Canneman,(O.O.N., O.Orde v.Verd.BRD) geb. Den Haag 12 juli 1905, hoofdarchitect Rijksdienst Monumenten­zorg, erebur­ger van Sluis, Zierik­zee en Edam, overl. Houten 25 nov. 1987, tr. Den Haag 20 febr. 1934 Maria Elisabeth Philipse, geb. Dordrecht 4 dec. 1909, tuinarchitecte, overl. Houten 8 aug. 1987, dr. van Herman en Armanda Jacoba Wtte­waal.
Uit dit huwelijk:
1. Armanda Jacoba Canneman, geb. Den Haag 27 sept. 1938, bloemiste, tr. ald. 30 sept. 1961 (echtsch. ingeschr. ald. 14 dec.1989) Gregorius Mees, geb. Rotterdam 6 aug. 1931, employé K.L.M., foto­handelaar, overl. Amsterdam 30 april 1993, zn. van Mr Philip Adriaan en Madelai­ne Sara Leonore Everts [Leiden].

Xb. Mr Dr Benjamin Richard Canneman (R.O.N.), geb. Den Haag 13 aug. 1909, jur.dr. Leiden 1936, afd.hoofd Prov.Griffie Drenthe, chef Kabinet Comm. der Koningin Drenthe, burge­meester van Hoorn 1949-1971, overl. Den Haag 28 okt. 1982, tr. den Haag 15 juni 1936 Digna Adrienne Boland, geb. Den Haag 10 nov. 1912, aquarelliste, overl. ald. 12 febr. 2003 dr. van Dr Gerrit Willem en Adriënne Françoise Gelinck [Den Haag].


Uit dit huwelijk:
1. Catherina Adrienne Canneman (R.O.N.), geb. Veenhuizen (gem. Norg) 3 maart 1937, theol.kandidaat, lid Ge­meenteraad Den Haag 1986-1992, tr. Hoorn 5 mei 1967 Mr Gijs­bertus Wennemar van Her­waarden (R.O.N.), geb. Den Haag 20 april 1936, hoofd afd.Monumenten Min. C.R.M. 1974-1987, secretaris Rijkscommis­sies voor de Monumenten en de Archeologie 1987-1995, zn. van Mr Gerrit Hendrik en Josephina Theodora Huls­hoff Pol [Den Haag].

2. Renée Canneman, geb. Veenhuizen (gem. Norg) 6 dec. 1938, oud-directrice vormingscentrum resp. educatieve werk­plaats, tr. Eelde 17 aug.1979 Drs Jan de Vries, geb. Hilversum 22 febr. 1930, Drs geografie, oud-wetensch.hoofdmedewerker Geo­grafisch Instituut R.U. Groningen, zn. van Jan en Elbertje Knul [Eelde].

3. Drs Maria Cornelia Canneman, geb. Assen 26 april 1944, Drs geschiedenis, archi­varis, medew. Alg.Rijksarchief Den Haag, tr. Hoorn 5 okt. 1973 Henri Wijnand van Leeuwen, geb. Rotterdam 19 mei 1927, Indol.cand., archivaris, oud-ar­chief medew. G.A.Delft, zn. van Wij­nand en Blanche Margareta Martens [Den Haag].

4. Elias Willem, volgt XIa.

XIa. Mr Elias Willem Canneman, geb. Assen 17 maart 1946, Adj.Secretaris Bureau Bierhandel & Mineraalwaterindustrie 1972-1975, Alg.Secretaris/Directeur Federatie Goud en Zilver 1975-1989, General Manager Vereniging FME-CWM 1989-2007, Directeur/voorzitter Ned. Ver. Verwijdering Metalektro Producten 1998-2011, tr. Zoetermeer 1 febr. 1974 Ietje Roos, geb. Zoeter­meer 1 jan. 1944, tandarts-assistente/labo­rante, dr. van Leendert en Janke de Jong [Den Haag].
Uit dit huwelijk:
1. Elias Richard, volgt XIIa.

2. Ing. Jojanneke Lenore Canneman, geb. Den Haag 6 juni 1978, mode- en grafisch ontwerpster [Den Haag]

XIIa. Ing. Elias Richard Canneman, geb. Rotterdam 9 sept. 1976, directeur Canneman Consultancy Pte., geregistreerd partner Marit Kievit, geb. 12 jan. 1973, global brand director Lux at Unilever dr. van Gerrit en Ineke Broeze [Singapore]
Uit deze relatie:
1. Elias Jacob Canneman, geb. Singapore 10 aug. 2010 [Singapore].
Xc. Mr Gerrit Abraham Canneman, geb. Den Haag 17 aug. 1911, hoofd­administra­teur Min.Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, overl. Den Haag 9 jan. 1973, tr. Den Haag 4 juni 1943 Maria Elisabeth Houck, geb. Deventer 25 juni 1913, dr. van Egbert Cornelis Christiaan en Isabella de Josselin de Jong [Den Haag].

Uit dit huwelijk:


1. Mr Isabella Catherina Canneman, geb. Utrecht 17 juli 1944, tr. Den Haag 31 aug. 1968 Drs Bastiaan Johan Gen, geb. Hilversum 22 okt. 1943, Inspecteur 's Rijks Finan­ciën, Fin.Raad Ned.vert. NAVO, Head Adm. Dpt.NAVO, senior beleidsmedew. Min. Van Fin.,zn. van Ing. Pieter Jo­han­nes en Wout­rina Adriana Volker [Den Haag].

2. Elias Egbert, volgt XIb.

XIb. Mr Elias Egbert Canneman, geb. Den Haag 28 juni 1946, hoofdad­ministra­teur Min.v.Financiën, directeur/secretaris St.Toezicht Effecten­verkeer, tr. Den Haag 28 sept. 1974 Ina Maria Theresia Snorn, geb. Leiden 21 april 1946, dr. van Rudi Walter en Catherina Sara Cornet [Voorburg].
Uit dit huwelijk:
1. Frédérique Cathérine Canneman, geb. Den Haag 24 okt. 1975, gereg. partner van Jeroen Meeder, ….

2. Henriëtte Elisabeth Canneman, geb. Den Haag 19 aug. 1977, tr. Amsterdam 10 sept. 2010 Auke Wieringa, grafisch ontwerper, zn. vanB.

(Uitgestorven 1923).


VIIb. Abraham Canneman, geb. Den Haag 1 dec. 1804, officier genie 1827-, laatsel. kapitein-inge­nieur 1847-1862, overl. Arnhem 9 febr. 1867, tr. 1e Oostburg 17 mei 1838 Petronella Johanna van Hoek, geb. ald. 22 mei 1817, overl. Oostburg 24 juli 1839, dr. van Christiaan Marinus en Maria Catharina van Valkenburg; tr. 2e Amersfoort 14 okt. 1849 Catharina Gerardina van Hoek, geb. Oostburg 5 jan. 1826, overl. Middelburg 29 dec. 1873, zuster zijner eerste echtge­note.


Uit het eerste huwelijk:

1. Elias Canneman(R.M.W.O.4), geb. Oostburg 24 juli 1839,officier van administratie marine 1862-1870, overl. Groes­beek 30 nov. 1905 (officieel 3 april 1906).


Uit het tweede huwelijk:

2. Christiaan Marinus Canneman, geb. Hellevoetsluis 23 aug. 1850, overl. ald. 20 sept. 1851.

3. Willem Abraham Canneman, geb. Hellevoetsluis 6 nov. 1853, overl. Den Haag 28 mei 1918.

4. Herman Frederik Marinus Canneman, geb. Hellevoetsluis 27 juli 1855, student Indische Instelling Delft, overl. Leiden 3 mei 1880.

5. Maria Catharina Canneman, geb. Venlo 10 febr. 1861, overl. Den Haag 11 jan. 1923, tr. Middelburg 28 april 1884 Lodewijk Willem van Hoek (R.N.L. en R.O.-N.), geb. Amsterdam 20 aug. 1851,officier inf. 1872-, laatst. Kolonel 1906-1907, generaal-majoor tit., overl. Den Haag 3 maart 1934, zn. van Sander Adrianus en Petro­nella Louise van den Broecke.

Bijlage


(genealogie Wolter Jansz. Kanneman) 1. Wolter Jansz. Kanneman, overl. voor 1602, tr. Hille(ken) Lamberts.

Uit dit huwelijk:

  1. Albertgen

  2. Johan, volgt II.

  3. dochter, overl. voor 19 mei 1602, tr. Henrich N.
 1. Johan Woltersz. Canneman, tr. Grietjen N.,

Uit dit huwelijk mogelijk:

  1. Wolter, volgt IIIa.

  2. Hermen, volgt IIIb.

  3. Trijne, tr. Jan Passer, zn. van Claas Passer.

  4. Niessien Jans Canneman, overl. voor 1 dec.1665, tr. Kampen 17 okt. 1630 Jan Pieters, uit Hasselt, schuitevoerder, overl. voor 1 dec. 1665 (zie generatie I van de genealogie Canneman, hiervoor).

IIIa. Wolter Jansen Canneman te Kampen, tr. 1e Kampen (Geref. Kerk) 20 april 1645 Aeltien Hindrichs, uit Kampen, overl. voor 1657, tr. 2e Kampen 22 april 1657 Marrigjen Arendts, uit Kampen.


IIIb. Hermen Jansen Canneman, overl. voor 10 okt. 1703, tr. voor 1 dec. 1665 Hillichjen Passer, dr. van Claas Passer, overl. voor 10okt. 1703

Literatuur

Genealogie:


1. Nederland’s Patriciaat 1 (1910) pag 79-81

2. Nederland’s Patriciaat 28 (1942) pag 41-47

3. Nederland’s Patriciaat 82 (1999) pag 119-133

4. Kwartierstatenboek Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 2 (’s Gravenhage 1983), pag 146

5. E.W.Canneman: Inventaris familiearchief Canneman,2e editie (Den Haag 1996) e.v.

© Copyright: E.W.Canneman, Den Haag


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina