Wapen: In rood drie concentrische gouden ringen. Helmteken: drie rode struisveren om welker ondereinden de drie gouden ringen zijn geslagen. Dekkleden: goud en roodDovnload 38.78 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte38.78 Kb.
Bron: Nederlands Patriciaat 1950
ROMSWINCKEL

Protestant - Land van Kleef

(Reeds opgenomen N.P. 1, jrg. 1910).

Wapen: In rood drie concentrische gouden ringen. Helmteken: drie rode struisveren om welker ondereinden de drie gouden ringen zijn geslagen. Dekkleden: goud en rood.

N.B. Dit wapen werd, blijkens zegels van 1588, ‘89 en ‘95, gevoerd door gen. IV, Mathias Romswinckel, richter der stad Goch.
Inleiding: Naar aanleiding van het gepubliceerde door de heer J. A. M. van der Loo in de Ned. Leeuw, jrg. 1943, kolom 85 e.v., werden de eerste vijf generaties, vermeld in .Ned. Patriciaat jrg. 1910, blz. 386, vervangen door de hier volgende generaties 1 en 11.
Genealogie

(De uitwerking begint na generatie IK).

1. Wessel N., tr. Gertrude N.

11. Johan Rumswinckel, geb. omstr. 1460, rentmr. van

Wessel van den Loe, t Holten (bij Wezel) 1537, tr. Barbara

Koermans, t Holten 19 Maart 1543.

111. Godschalk Romswinckel, geb. 1506, burggraaf te

Wissen, richter te Holten en Goch, t Goch Mei 1566, tr.

Elisabeth Spuldres, geb. 1504, t Goch 6/7 Juni 1581, dr.

244 ROMSWINCKEL

van Wilhelm en Ida van Ophuisen en wed. van Johann

Schlüsters.

IV. Mathias Romswinckel, geb. 1552, schepen, later

richter te Goch, t vóór 1630, tr. Henrica von Holthausen,

dr. van Franz en Agneta von Drips.

Uit dit huwelijk:

1. Frans Romswinckel, stichter van een tak, die te

Nijmegen in de regering zat.

2. Godschalk, volgt V.

V. Godschalk Romswinckel, geb. Goch 27 Oct. 1576, t

Amsterdam tussen 1631 en ‘44, tr. (ondertr. Keulen 11

Juni) 1604 Anna Steffens, geb. 25 Nov. 1583, t na 1644,

dr. van Wiihelm en Anna Schruijff.

VI. Ds. Johannes Romswinckel, geb. Mülheim (Keulen)

25 Aug. 1614, pred. laatst te Lisse, t ald. 9 Sept. 1661, tr.

Amsterdam 12 Juli 1644 Catharina Boddens, geb. ald. 20

Febr. 1623, t ald. 25 Nov. 1694, dr. van Jean en Susanna

Ruts.


VII. Nicolaas Romswinckel, geb. Lisse 7 Jan. 1660, koopman,

burgemr. van Moskou 1703, t Amsterdam 27 Sept.

1727, tr. Moskou 26 April 1687 Dorothea Henrix, geb. 5

Jan. 1669, t Leiden 21 April 1746, dr. van Michiel en

Elisabeth Marselius.

VIII. Mr. Nicolaas Romswinckel, geb. Archangel31 Dec.

1707, veertigraad, later schepen te Leiden, t ald. 11 Juni

1755, tr. Leiden 20 Mei 1732 Katharina Marcus, geb. ald.

19 Juli 1713, T ald. 23 Mei 1775, dr. van Mr. Pieter en

Catharina van Hoogenhouck.

1X. Joost Romswinckel, geb. Leiden 20 Dec. 1745, veertigraad

en schepen ald., gecomm. ter St.-Gen., t ‘s-Gravenhage

28 Mei 1824, tr. le Leiden 28 Jan. 1781 Gerardina

Barbara Beeldemaker, geb. Rotterdam 10 Mei 1755, t

Diemermeer 4 Juni 1783, dr. van Mr. François en Johanna

Viruly en wed. van Jan van der Poorten; tr. 2e ‘s-Hertogenbosch

10 April 1787 Henrietta Geertruy Verster, geb.

ROMSWINCKEL 245

ald. 1 Jan. 1760, t ‘s-Gravenhage 22 Febr. 1829, dr. van

Abraham en Florentia van Woerkom.

Uit het eerste huwelijk behalve 1 jong-overleden kind:

1. Cathérine Jeanne Gérardine Romswinckel, geb. Leiden

17 Oct. 1781, t Wageningen 22 Juli 1851, tr. Leiden 11

Nov. 1805 Mr. Alexander Lion van der Niepoort, geb.

Soerabaja 4 Juni 1776, controleur Entrepôt In- en Uitg.

Rechten en Acc. te Amsterdam, t Wageningen 30 Sept.

1840, zn. van Rudolph Florentius en Debora Johanna

Gobius.


Uit het tweede huwelijk behalve 3 jong-overleden kinderen:

2. Matthia Romswinckel, geb. Leiden 30 Jan. 1788, i

ald. 12 Jan. 1807.

3. Abraham François Jean, volgt Xa.

4. Françoise Cathérine Marguérite Romswinckel, geb.

Leiden 27 Sept. 1791, t ald. 28 Jan. 1811.

5. Flore Antoinette Emilie Romswinckel, geb. Leiden

28 Maart 1794, t a/b schip Cortgene, op reis van Java

naar Nederland, 31 Maart 1860, tr. Heeswgk 27 Maart

1831 Ds. Johan Gerhard Godtfried Bierhaus, geb. Werth

(Pruisen) 27 Dec. 1801, pred. laatst te Batavia, $ ‘s-Gravenhage

15 Dec. 1878, zn. van Ds. Godtfried Gerhard en

Maria Catharina Ross.

6. Corneille Abraham Gisbert, volgt Xb (zie blz. 252).

Xa. Mr. Abraham François Jean Romswinckel, geb.

Leiden 25 Maart 1789, referend. Dept. van Justitie, ridder

N.L., t ‘s-Gravenhage 1 Juli 1844, tr. ald. 24 Juni 1829

Anna Maria Canneman, geb. ald. 24 Maart 1806, f Wageningen

16 Jan. 1885, dr. van Elias, heer van de Mlle, en

Geertruy Antonia van Vloten.

Uit dit huwelijk:

1. Henriette Gertrude Justine Romswinckel, geb.

‘s-Gravenhage 27 April 1830, t ald. 5 Juli 1916.

2. Elias Anthony, volgt XIa,

246 ROMSWINCKEL

3. Joost Hendrik Romswinckel, geb. ‘s-Gravenhage 24

Sent. 1832, luit.-generaal tit. Inf. O.-I.L., ridder 3e kl.

M.W.O., ridder NL., + Wiesbaden 30 Nov.. 1908, tr. Batavia

2 Jan. 1878 Susanna Elisabeth van Ameijden van

Duijm, geb. Rotterdam 7 Aug. 1854, t ‘s-Gravenhage 20

Sept. 1912, dr. van Aart en Justina Sophia Carolina Henriette

van Duyn.

4. Thomas, volgt XIb (zie blz. 248).

5. Geertrui Anthonia Romswinckel, geb. ‘s-Gravenhage

10 Mei 1835, t ald. 18 Jan. 1908.

6. Abraham, volgt XIc (zie blz. 249).

XIa. Elias Anthony Romswinckel, geb. ‘s-Gravenhage

25 Juli 1831, notaris te Oosterbeek (Gld.), t ald. 28 Oct.

1884, tr. ald. 7 Sept. 1870 Petronella Constantia de Voogt,

geb. Amsterdam 23 Sept. 1846, t Nijmegen 11 Aug. 1915,

dr. van Ds. Johannes Everhardus en Johanna van Linden

van den Heuvell.

Uit dit huwelijk behalve 1 jong-overleden kind:

1. Abraham François Jean Romswinckel, geb. Oosterbeek

1 Sept. 1871, t Lochem 30 Mei 1886.

2. Johannes Everhardus, volgt XIIa.

3. Henri Romswinckel, geb. Oosterbeek 23 Aug. 1874,

2e luit. Inf. O.-I.L., t Batavia 23 Jan. 1896.

4. Anthony Pieter Romswinckel, geb. Oosterbeek 25

Jan. 1878, civiel gezaghebber B.B. laatst te Makasser, t

Soestdijk 28 Mei i946; tr. Montreux (Zwits.) 7 Oct. 192i

Leintje de Wolf, geb. Middelburg 14 Maart 1891, dr. van

Jacobus en Adriana Pouwer. [Soestdijk].

5. Willem Jacob Romswinckel, geb. Oosterbeek 18 Febr.

1880, kapt. Inf. K.N.-I.L., t Batavia 27 Dec. 1924.

6. Joost Hendrik, volgt XIIb (zie blz. 247).

7. Adolf Romswinckel, geb. Oosterbeek 25 Mei 1882,

civiel gezaghebber B.B. laatst te Bengkalis (S.O.K.), 7

Semarang 6 Juli 1938.

ROMSWIWCKEL 247

XIIa. Johannes Everhardus Romswinckel, geb. Oosterbeek

(Gld.) 20 Jan. 1873, kapt. Inf. O.-I.L., daarna hoofdcommissaris

Veldpolitie in N.-I., ridder O.-N., t ‘s-Gravenhage

3 Nov. 1941, tr. Jogjakarta 30 Oct. 1895 Stansina

Frederika Schomers, geb. ald. 2 Aug. 1877, dr. van August

Willem Alexander en Lisette Pauline Keyser. [Zeist].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Romswinckel, geb. Tandjong Pinang

(Riouw) 10 Sept. 1896. [Den Dolder].

2. Petronella Constantia Romswinckel, geb. Padang 11

Sept. 1899, tr. Medan 29 Nov. 1920 Gerrit Blesius Christiaan

Feekes, geb. Gombong (Kedoe) 2 Juli 1887, gepens. luitkolonel

Inf. K.N.-I.L., zn. van Gerrit Blesius en Helena

Christina van NouhÚys, [‘s-Gravenhage].

3. Willem Jacob, volgt XIIIa.

4. Paul Hendrik Romswinckel, geb. Pajakombo (Pad.

Bovenl.) 26 Jan. 1902, $ Buitenzorg 29 Nov. 1947, tr. Bandoeng

17 Oct. 1946 Paulina Emma Temminck, geb. Soebang

(Batavia) 13 Febr. 1905, dr. van Willem Anne en GOUW

Kiep Nio en wed. van Johan Theodoor Hamaker. [Bandoeng].

XIIIa. Willem Jacob Romswinckel, geb. Pajakombo 15

Nov. 1900, luit.-kolonel Cav. K.N.-I.L., tr. Salatiga (Semarang)

6 April 1926 Maria Elisabeth Smit Sibinga, geb.

ald. 22 Oct. 1903, dr. van Joannes en Sophia Margaretha

Weynschenk. [tijd. ‘s-Gravenhage].

Uit dit huwelijk:

1. Marie Marguerite Romswinckel, geb. Tjimahi (Preanger

Reg.) 6 Jan. 1927. [‘s-Gravenhage].

2. Stansine Jacobine Romswinckel, geb. Bandoeng 8

April 1929.

3. Paula Henriette Romswinckel, geb. Soerakarta 4 Juli

1935.


XIIb (van blz. 246). Joost Hendrik Romswinckel, geb.

Qosterbeek (Gld.) 3 Maart 1881, kapt, Inf. Q.-LL., 7

248 ROMSWINCKEL

Bandoeng 30 April 1947, tr. Semarang 10 Jan. 1907 Christine

Gustavine Magdalena Schmidt, geb. ald. 21 Oct. 1887, dr.

van Johan Hendrik en Wilhelmina Christina Adriana

Poth. [Bandoeng].

Uit dit huwelijk:

1. Theodora Christina Wilhelmina Romswinckel, geb.

Semarang 23 Dec. 1907, tr. Magelang (Kedoe) 20 April

1926 (door echtsch. ontb.) Ir. Willem Oege Goslings [tijd.

Nijmegen], geb. Meester Cornelis 27 Oct. 1902, werktuigk.

ing., luit.-kolonel Art. K.N.-I.L., zn. van Lambert Willem

en Achza Wilhelmina van der Veen. [Bandoeng].

2. Herman Karel Anthony Romswinckel, geb. Semarang

3 Sept. 1912, arts, geneesheer te Soerabaja, off.

van Gez. 2e kl. Kon. Marine Reserve, + (omgekomen bij

torpedering Jap. krijgsgev. transportschip Suez Maru nabij

de Kangean-eil.) 29 Nov. 1943.

3. Adolf Romswinckel, geb. Semarang 10 Aug. 1916,

ambt. In- en Uitvoerr. te Batavia, luit. ter zee 3e kl. Kon.

Marine Reserve, t (omgekomen bij ondergang H.M.‘s de

Ruyter, tijdens de slag in de Javazee) 27 Febr. 1942.

XIb (van blz. 246). Thomas Romswinckel, geb. ‘s-Gravenhage

18 Nov. 1833, luit.-kolonel Art. O.-I.L., daarna

dir. Cult. Mij. Telego Redjo, -f ‘s-Gravenhage 16 Oct. 1916,

tr. Jogjakarta 11 Maart 1858 Jacomina Antoinetta Ockerse,

geb. Wageningen 24 Sept. 1829, t ‘s-Gravenhage 27 Juli

1901, dr. van Caspar Frederic Rudolph en Aletta Lamberta

van den Ende en wed. van Cornelis Hoogeveen.

Uit dit huwelijk:

XIIc. Caspar Abraham Frederic François Rudolphe

Jean Romswinckel, geb. Banda Neira 26 Jan. 1859, luit.-

kolonel Inf. O.-I.L., t ‘s-Gravenhage 22 Maart 1935, tr.

ald. 2 April 1903 Cornelia Wilhelmina Ermerins, geb.

Semarang 21 Nov. 1872, dr. van Jakob Frans Pieter en

Catharina Meijer Timmerman Thijssen. [‘s-Gravenhage].

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Wilhelmina Romswinckel, geb. ‘s-Graven-

ROMSWINCKEL 249

hage 2 Juni 1904, tr. le ald. 16 April 1931 Hendrik

Christiaan Adolf Henny, geb. Amsterdam 4 April 1904,

koopman, t ‘s-Gravenhage 23 Juni 1935, zn. van Hendrik

Christiaan Adolf en Cornelia Barbera Huisken; tr. 2e

Laren (Gld.) 20 Aug. 1946 Mr. Carel Hendrik Just~s

Baron van Utenhove, geb. Marke10 6 Juli 1901, agent Ned.

Bank te Zwolle, zn. van Baron Carel Hendrik en Wiea

Maria Kater en gesch. echtg. van Adriana Catharina van

Roosendaal. [Zwolle].

2. Catharina Charlotte Antoinette Romswinckel, geb.

‘s-Gravenhage 25 Nov. 1903, kinderpsychologe. [Amsterdam].

XIc (van blz. 246). Abraham Romswinckel, geb. ‘s-Gravenhage

5 Oct. 1836, kolonel Art., daarna kolonel-militiecommissaris

laatst te ‘s-Gravenhage, $ ald. 15 Juni 1900,

tr. Delft 1 Sept. 1864 Maria van der Moore, geb. Medemblik

13 April 1843, $ ‘s-Gravenhage 30 Maart 1915, dr. van

Jacobus Johannes en Marianna Paulowna Koopman.

Uit dit huweliik behalve 1 jong-overleden zoon:

1. Abraham François Jean, voIgt XIId.

2. Jacobus Johan, volgt XIIe.

3. Marianne Powlona Romswinckel, geb. Amsterdam 27

Juli 1869, tr. le ‘s-Gravenhage 17 Mei 1893 Gerrit Hendrik

van Winsen, geb. Tiel 1 Jan. 1862, eerv. ontsl. le luit.

Inf., later militair ing. te Johannesburg (Z.-Afr.), t ald.

15 Aug. 1905, zn. van Jan en Hendrina Johanna van der

Wedden; tr. 2e Nijmegen 5 Sept. 1906 Jacobus Antonius

Godefridus Clemens Trosée, geb. Boxmeer 23 Nov. 1859,

geschiedkundige, t Brussel 20 Jan. 1938, zn. van Dr. Franciscus

Benedictus en Menardina Cornelia Laukens.

rs-Gravenhage].

4. Jan Coenraad Jacobus Romswinckel, geb. Nijmegen

25 Sept. 1873, kapt. Mariniers, daarna p1.v.v. agent en

adviseur Ned. Bank te Nijmegen, + ‘s-Gravenhage 22 Juli

1946, tr. Nijmegen 7 Maart 1905 Maria Henriette Carolina

van Dijk, geb. Doornik (Gld.) 26 Sept. 1881, dr. van Roelof

en Catharina van Ravenswaay. [‘s-Gravenhage].

250 ROMSWINCKEL

5. Henri Anton, volgt XIIf (zie blz. 251).

XIId. Abraham François Jean Romswinckel, geb. Delft

11 Nov. 1866, kapt.-luit. ter zee, daarna regerings-commissaris

N.U.M., ridder O.-N., t Soestdijk 22 April 1945,

tr. ‘s-Gravenhage 12 April 1904 Wilhelmina Adèle Betsy

Enger, geb. Arnhem 1 Aug. 1872, dr. van Gerhardus

Fredrik en Charlotte Meijer Timmerman Thijssen.

rs-Gravenhage].

Uit dit huwelijk:

1. Charlotte Gerhardine Romswinckel, geb. Amsterdam

17 Jan. 1907, tr. ‘s-Gravenhage 29 Oct. 1932 Jacobus

Hoytema van Konijnenburg [tijd. Ned.-Indië], geb. Begambacht

17 Febr. 1902, majoor Cav., zn. van Pieter en

Maria Louise Frijlinck. [Amersfoort].

2. Anna Maria Romswinckel, geb. ‘s-Gravenhage 15

Juli 1908, tr. ald. 19 Mei 1928 Coenraad Rueb, geb. Breda

23 Maart 1897, gedipl. ing., oud-controleur Steunverlening

Min. van Sec. Zaken, secr. Ned. Jaarbeurs Ver., zn. van

Johann Gerhard en Johanna Pels Rijcken. [‘s-Gravenhagel.

3. Joost Godschalk Nicolaas Romswinckel. geb. ‘s-Gra- -

venhage 25 Aug. 1911, jur. stud. te Leiden, + Wassenaar

30 Juli 1931.

XIIe. Jacobus Johan Romswinckel, geb. Delft 31 Jan.

1868, luit.-kolonel Inf. O.-I.L., ridder 4e kl. M.W.O., t

Baarn 19 Juli 1936, tr. Nijmegen 27 Sept. 1899 Johanna

Blom, geb. ald. 17 Nov. 1878, dr. van Salomon en Johanna

Elisabeth Noorduijn. [Wassenaar].

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt XIIIb.

2. Ernst Romswinckel, geb. Nijmegen 13 Mei 1908,

hoenderfokker, t Zwolle 19 Febr. 1945.

3. Robbert, volgt XIIIc.

XIIIb. Willem Romswinckel, geb. Nijmegen 17 Juli 1960,

iuit.-kolonel Inf. K.N.-I.L. adj. i.b.d. eerst van HM,

ROMSWINCKEL 251

Koningin Wilhelmina, thans van H.M. Koningin Juliana,

off. O.-N., tr. ‘s-Gravenhage 10 Jan. 1925 Maria Rudolfine

Arendsen de Wolff, geb. Amsterdam 21 Febr. 1903, dr.

van Joan en Adolphine Henriette Engelbrecht. [Makasser].

Uit dit huwelijk:

Hovyd Sophie Romswinckel, geb. Palembang 10 NOV.

1927. [Makasser].

XIIIc. Robbert Romswinckel, geb. Nijmegen 10 Juni

1912, werkz. K.P.M. te Amsterdam, tr. ald. 30 Juni 1943

Johanna van der Vennen, geb. Amersfoort 28 April 1911,

dr. van Jan en Megchelina Willemina Welbergen. [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:

1. Robbert Romswinckel, geb. Haarlem 24 Juli 1946.

2. Jan Romswinckel, geb. Amsterdam 3 Aug. 1948.

XIIf (van blz. 250). Henri Anton Romswinckel, geb.

Terneuzen 1 Nov. 1878, gepens. kapt. ter zee, ondervoorz.

Hoofdbestuur Kon. Ned. Ver. Onze Vloot, off. O.-N., tr.

Nijmegen 21 Maart 1905 Georgina Louise Filz, geb. ald.

22 Febr. 1883, dr. van Lodewijk Christiaan en Henriette

Thérese Ottoline Gallèr. [‘s-Gravenhage].

Uit dit huwelijk:

1. Henri Otto, volgt XIIId.

2. Louis George Romswinckel, geb. Rotterdam 28 Mei

1910, hoofd-empl. K.P.M., oud-res. le luit. Inf. NL., tr.

Medan 28 Mei 1940 Nelina Adrienne van der Kaaden, geb.

Probolinggo 24 Febr. 1910, dr. van Ir. Philippus en Nelina

Johanna Margaretha Elisabeth Vincent. [Batavia].

XIIId. Henri Otto Romswinckel, geb. Nijmegen 22 Aug.

1908, luit.-kolonel Mariniers, tr. le Rotterdam 22 Aug. 1929

(echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. ald. 12 Juli 1947) Constante

Emma Dutry van Haeften [‘s-Gravenhage], geb. Teteringen

29 Juli 1901, dr. van Hendrik Willem Jacob en Eugénie

Elisabeth Magtilda van der Does; tr. 2e ‘s-Gravenhage

252 ROMSWINCKEL

5 Aug. 1947 Christina Jacoba Hendrika Benthem, geb.

Nieuw Helvoet 30 Maart 1916, dr. van Emond Jozua en

Petronella van Woudenberg en gesch. echtg. van Jan

Jaarsma. [Soerabaja].

Uit het tweede huwelijk:

Emond Henri Diederik Romswinckel, geb. Rotterdam

3 Dec. 1947.

Xb (van blz. 245). Corneille Abraham Gisbert Romswinckel,

geb. Leiden 27 Febr. 1797, lid Wees- en Boedelkamer

te Semarang, $ ald. 11 Febr. 1846, tr. Batavia

4 April 1824 Johanna Wilhelmina Adelaïde Filz, geb. ald.

1864, $ ald. 29 Dec. 1848, dr. van Jean Philippe François

en Johanna Susanna Carolina Hooyman.

Uit dit huwelijk behalve 2 jong-overleden zoons:

1. Franciscus Johannes Wilhelmus Romswinckel, geb.

Batavia 12 Sept. 1826, + Palembang 3 Nov. 1851.

2. Wilhelm Carel Hendrik Romswinckell), geb. Batavia

14 Dec. 1828, commies visitateur ald., f Batavia 4 Sept.

1877, tr. ald. 5 Sept. 1872 Johanna Hermina Dorothea

Wagner, $ Batavia 14 Oct. 1873.

3. Frederik Hendrik Carel, volgt XId.

XId. Frederik Hendrik Carel Romswinckel, geb. Batavia

9 Dec. 1834, t ald. 4 Juni 1868, tr. ald. 9 Jan. 1858 Wilhelmina

Noordhoorn, geb. Batavia 12 Juni 1839, f ald. 2 Dec.

1866, dr. van Jacob en Wilhelmina Peter.

Uit dit huwelijk behalve 1 jong-overleden dochter:

1. Corneille Abraham Gisbert Romswinckel, geb. Batavia

14 Sept. 1858, empl. Ondern. Kali Bakar (Malang),

t ald. 10 Jan. 1910.

2. Johanna Wilhelmina Adelaïde Romswinckel, geb.

Batavia 18 Oct. 1859, +f?

3. Geertruida Ernestina Romswinckel, geb. Batavia 8

1) Liet een nat. elk. dochter na,

.._-___-_ _-~-_-_----._- -.---_---_-~-~.---

ROMSWINCKEL 253

Sept. 1862, t na 1920, tr. Soerabaja 4 Juni 1904 Willem

Johannnes de Schepper, proc.-houder Scheepsagentuur te

Makasser, t na 1920.4. Jan Cornelis Frederik Romswinckel. geb. Batavia 14

Oct. 1863, werkz. Alg. Secretarie te Buitenzorg, t ald. 24 Nov. 1902.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina