Wat is en doet de ondernemingsraad (OR)? InleidingDovnload 33.49 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte33.49 Kb.
Wat is en doet de ondernemingsraad (OR)?

Inleiding
Op 11 mei 2016 worden er algemene OR-verkiezingen gehouden en misschien overweeg je om je kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad. Hieronder wat informatie over het reilen en zeilen van de ondernemingsraad.

Ondernemingsraad
De OR is een zelfstandig orgaan binnen de Pieter van Foreest, ingesteld op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het doel van de OR is het bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie, het vertegenwoordigen van de medewerkers daarin en het controleren of de organisatie zich houdt aan de wet en de cao VVT. Dit doet zij door in overleg te gaan met de Raad van Bestuur over het bedrijfsbeleid in het algemeen en het personeelsbeleid in het bijzonder.

De eenvoudigste samenvatting is dat een ondernemingsraad meepraat als er belangrijke besluiten in een organisatie worden genomen. De OR wordt vroegtijdig op de hoogte gebracht van een voorgenomen verandering in de organisatie en kan dan vragen stellen en adviezen geven. De OR besluit echter niet mee. Dat doet de directeur of, in OR-termen, de ‘bestuurder’. Die mag overigens wel pas beslissen als hij uitgebreid heeft overlegd met de OR en hun vragen zorgvuldig heeft beantwoord. Zo is het verankerd in de regelgeving om de WOR. Bovendien is de bestuurder volgens die WOR ook verplicht om uit te leggen waarom hij adviezen van een OR al dan niet opvolgt.De OR heeft kort gezegd een ‘bemoeirecht’.

Zetelverdeling
De OR heeft 17 zetels. De zetels zijn verdeeld over vijf kiesgroepen, die aansluiten bij de organisatiestructuur. Als je je kandidaat stelt voor de OR, doe je dat dus voor de kiesgroep waarin jouw locatie/onderdeel is ondergebracht.

Kiesgroep

Onderdeel

17 Zetels

Ondersteunende Diensten

P&O, Facilitair en Huisvesting, I&A, F&C, bestuursbureau, Kwaliteit en Beleid, PR

2

Thuis

Zorg Thuis, Huishouding, Ontmoetingscentra, GRZ, Eerstelijnsbehandeling, Pieter Helpt, Pieters Kamerhuis, Zorgbemiddeling, algemeen

5

WZB Westland

Kreek, Hooge Tuinen, Opmaat, Terwebloem, Triangel, Vlietzicht, Naaldhorst, Duinhof, Sonnevanck, KBC, algemeen

4

WZB Pijnacker Nootdorp

Weidevogelhof, Veenhage, KBC, algemeen

1

WZB Delft-Midden Delfland

Akkerleven, Singelhof, De Bieslandhof, Buytenweye, Stefanna, Lindenhof, Delfshove, Abtswoude, KBC, algemeen

5

Als er meer kandidaten zijn dan zetels voor de kiesgroep, dan worden er op 11 mei 2016 verkiezingen gehouden voor die kiesgroep.
Als er evenveel kandidaten zijn als zetels voor de kiesgroep, dan ben je automatisch gekozen in de OR.

Indien je wordt gekozen in de OR, is dat voor drie jaar, dus tot mei 2019.

In de eerste vergadering van de nieuw gekozen ondernemingsraad, kiest de ondernemingsraad zelf een voorzitter.

Vergaderingen en cursus
De OR zelf vergadert ongeveer een maal per maand, op de dinsdagmiddag. De overlegvergadering met de bestuurder, vindt zeven maal per jaar plaats, eveneens op de dinsdagmiddag. En een maal per jaar is er een overlegvergadering waarin ook een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht aanwezig is. Dit is een meer algemene vergadering, waarin een terugblik wordt gedaan en een vooruitblik.

De OR heeft ook twee maal per jaar een twee-daagse cursus (in mei en november). Dan wordt de gang van zaken besproken, maar wordt er ook dieper ingegaan op verschillende onderwerpen, zoals de rechten van de OR, vergadertechnieken e.d.Wat komt er aan de orde in de vergaderingen?
Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad een aantal rechten, t.w. overlegrecht, informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Stukken die met dit recht te maken hebben, staan op de agenda van de OR-vergadering en vervolgens op de agenda van de overlegvergadering met de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur moet de OR informeren over alles wat de OR nodig heeft om haar taak goed te vervullen en dat is dus heel breed en kan van alles omvatten. Voorbeelden hiervan zijn de begroting, de jaarrekening, de verzuimcijfers, de kwartaalcijfers. Maar ook informatie over de ontwikkelingen binnen een divisie, over de plannen.

Over een aantal voorgenomen besluiten, moet de Raad van Bestuur advies vragen aan de OR. Het gaat dan vooral om belangrijke financieel-economische en bedrijfsorganisatorische besluiten, zoals een reorganisatie, wijziging van werkzaamheden, belangrijke investeringen, een adviesopdracht aan een extern bureau of bij technologische voorzieningen.

Het sterkste recht van de OR is het recht van instemming. Zonder de instemming van de OR, kan de Raad van Bestuur regelingen op het gebied van personele zaken niet vaststellen, wijzigen of intrekken. Het gaat dan bijv. om een werktijdenregeling (rooster- en planbeleid), vakantieregeling, ziekteverzuimbeleid, werving- en selectiebeleid, opleidingsbeleid, beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden, belonings- of functiewaarderingssysteem, klachtenregeling, privacybescherming.

Verder heeft de OR ook nog het recht om initiatiefvoorstellen te doen aan de bestuurder, die deze serieus moet behandelen.

Als OR-lid heb je dus de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de Pieter van Foreest. De Raad van Bestuur zal rekening moeten houden met de mening van de ondernemingsraad, die de medewerkers vertegenwoordigd.Divisiecommissies
Om de medezeggenschap beter aan te laten sluiten bij de zeggenschap, heeft de ondernemingsraad drie divisiecommissies ingesteld, t.w. de divisiecommissie Wonen, Zorg, Behandeling (11 leden), de divisiecommissie Thuis (7 leden) en de divisiecommissie Bedrijfsvoering (5 leden). Om goed aansluiting te houden met de OR, zitten in de divisiecommissies ook één of twee OR-leden. De DC’s adviseren de OR over de advies- en instemmingsaanvragen en bespreken specifiek zaken die de divisie aangaan met de directeur. De DC Bedrijfsvoering voert overleg met de bestuurssecretaris.

De overlegvergaderingen van de divisiecommissie met de directeur zijn zodanig ingepland dat deze een week voor de OR-vergadering plaatsvinden. Dan kan de OR ook goed worden geadviseerd door de verschillende divisiecommissies. Geagendeerd worden stukken vanuit de RvB, maar ook stukken vanuit de divisie, welke door de directeur worden aangeleverd of welke door de divisiecommissieleden worden ingebracht.

Faciliteiten
OR-leden en divisiecommissieleden hebben dezelfde faciliteiten. Leidinggevenden zijn verplicht hen de gelegenheid te geven de vergaderingen bij te wonen. Er is een compensatieregeling. De gemaakte uren worden teruggeboekt op de kostenplaats van het OR-lid/divisiecommissielid, zodat hiermee vervanging kan worden geregeld. Het zal gaan om een gemiddeld aantal uren.
OR-werk is ook werk!
Wil je meer informatie over het lid zijn van de ondernemingsraad? Neem dan contact op met één van de OR-leden of de ambtelijk secretaris OR (or@pietervanforeest.nl).

Huidige ondernemingsraadKiesgroep

17 Zetels

Vertegenwoordiger

Email

Concern

2

Hans Franke (voorzitter)

Lieke Molh.franke@pietervanforeest.nl

l.mol@pietervanforeest.nl

Kennis- en behandelcentrum

1

Margot van Vorstenbosch

m.van.vorstenbosch@pietervanforeest.nl


Ontmoetingscentra en Zorg Thuis

2

Hanneke Versteeg

Inge Barendregth.versteeg@pietervanforeest.nl

i.barendregt@pietervanforeest.nl

De Bieslandhof, Stefanna, Buytenweye, Abtswoude, Lindenhof

5

Vincent Leonard

Gonnie Kuiper

Marja de Hoog

Marianne Kemp

Jilly van de Berg


v.leonard@pietervanforeest.nl

g.kuiper@pietervanforeest.nl

m.de.hoog@pietervanforeest.nl

m.kemp@pietervanforeest.nl

j.van.berg@pietervanforeest.nl

Delfshove, Triangel

1

vacature
Weidevogelhof, Veenhage

1

Sanjay Datadien

s.datadien@pietervanforeest.nl


Duinhof, Opmaat, Terwebloem, Vlietzicht

1

Marga van der Lans

m.van.der.lans@pietervanforeest.nl


Naaldhorst, Kreek, Sonnevanck, Akkerleven, Singelhof, Hooge Tuinen

4

Nanny Berkhout

Els Sosef

vacature

vacature


n.berkhout@pietervanforeest.nl

e.sosef@pietervanforeest.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina