Wat is er aan de hand in de evangelische wereld? Aantasting van de fundamenten. A. P. Geelhoed InhoudsopgaveDovnload 1.45 Mb.
Pagina1/58
Datum23.08.2016
Grootte1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
WAT IS ER AAN DE HAND IN DE EVANGELISCHE WERELD?

Aantasting van de fundamenten.

A.P. Geelhoed

Inhoudsopgave

Voorwoord 1


1. Loslaten van de onfeilbaarheid van de bijbel. 2
2. Het ondermijnen van de begrijpelijkheid, de doorzichtigheid 13

van de bijbel


3. Het loslaten van het Sola Scriptura beginsel 18
4. Een nieuwe visie op theologie en dogma 20
5. Moeten we de leer relativeren? 29
6. Een nieuwe visie op eenheid 40
7. Vermenging 46
8. De evangelischen en de Rooms-katholieke Kerk 48
9. De evangelischen en de oostersorthodoxe kerken 59
10. De evangelischen en de oecumenische beweging 60
11. De evangelischen en de pinkster/charismatische beweging 64
12. Evangelisch, neo-evangelisch en fundamentalistisch 74
13. De agressie van de neo-evangelicals ten opzichte 84

van de traditionele evangelicals.


14. De machtsovername van de neo-evangelicals in de 87

evangelische instituten. (EO, EH, ETF)


15. De rol van W.J. Ouweneel. 96
16. De strijd om het gezag van de bijbel. 107

H.P. Medema en het gezag van de bijbel.


17. Nog enkele trends in de evangelische wereld. 114

- charismatisering

- invoeren van occulte technieken

- psychologisering

- gnostiek via feminisme en zielzorg

- de hel is aan het verdwijnen

- insluipen van de schriftkritiek
18. Een ernstig woord voor mijn reformatorische broeders. 123

19. Slotconclusie 128Aanhangsels
A. Modernisme, postmodernisme en het bijbelse christendom. 137
B. De regels voor de uitleg van de bijbel en de opbouw van het dogma. 155
C. Roomser dan ooit. 157

Beoordeling van de Katechismus van de Rk-kerk.


D. Het gezag van de bijbel moet met kracht aan de christenen 159

onderwezen worden.


E. Drie artikelen van J.A. van Delden. 161
F. Correspondentie met het bestuur van de EO. 165
G. Correspondentie met het bestuur van de EH. 167
H. Gnostiek. 170
Literatuur 173

- beschikbare

- aanbevolen

- voornaamste geraadpleegdeVoorwoord

Door persoonlijke omstandigheden (ziekte bij mezelf en twee van mijn kinderen) heb ik ongeveer tien jaar de ontwikkelin­gen in de evangelische wereld niet kunnen volgen. Ruim drie jaar geleden was ik gelukkig weer in staat om enigszins te volgen wat er in de evangeli­sche wereld gebeurt.


Er bleek, in die tien jaar van mijn afwezigheid, enorm veel veran­derd te zijn. Om enkele voorbeelden te geven. De Paus was inmiddels van een antichrist een gewaardeerde medebroe­der gewor­den. Een kardi­naal werd voor de EO televisie behandeld als een mede­broeder. Over de verering van iconen werd positief kritisch geschreven. In een geschrift, dat mede door de EO is uitgeven, werd de onfeil­baarheid (de foutloos­heid) van de bijbel onder uit ge­haald. In een boek beval een bekende voorman uit de evangelische beweging (W.J. Ouweneel) het analyseren van de eigen dromen, met behulp van allerlei aan de Jungiaan­se psychologie ont­leende begrippen, aan. Ik ben de laatste jaren van de ene verbijsterende ontdekking naar de andere gegaan.
Ik heb me afgevraagd wat er toch aan de hand is. Na enige tijd drong tot me door dat aan de basis van al die verschuivingen een verandering in de visie op de bijbel ligt. Dan gaat het met name om het loslaten van de onfeilbaarheid en de begrijpelijk­heid (de doorzichtigheid) van de Schrift en om het loslaten van het Sola Scriptura beginsel1. Er heeft de afgelopen twee decennia in een groot gedeelte van de evangelische beweging een subtiele maar diep ingrijpende ver­schuiving in de visie op de bijbel plaatsgevonden.
Achter deze verandering in de visie op de bijbel ligt het binnen­dringen van vele onderdelen van het filosofische gedachtegoed van het postmodernisme. Een belangrijke rol in deze verandering, zeker in Nederland, speelt ook de zogenaamde 'Wijsbe­geerte der wetsidee'. Het gevolg van het aanvaarden van deze filosofie is dat er in de theologie onderscheid wordt gemaakt tussen ge­loofs­kennis en theologische kennis, wat leidt tot een onverant­woorde relative­ring van de leer2. Daarnaast speelt ook het afnemen van de weerstand tegen de schriftkritiek een rol.
Dat er inderdaad iets aan de hand is op het gebied van de Schri­ft­visie wordt bevestigd door de oproep die een voorman uit de evangelische beweging (W.J. Ouweneel) heeft gedaan op het congres dat de EO in 1997 heeft gehouden ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan. Ouweneel heeft tijdens dat congres opgeroepen tot een herbezin­ning op de Schrift. Een herbezinning die wat hem betreft moet leiden tot een nieuwe visie op de bij­bel3. Hij vindt dat de oude klassiek evangeli­sche/re­for­matori­sche schrift­visie nodig gezui­verd moet worden van rationa­lisme4.
In deze studie heb ik de beschreven wat er aan de hand is in de evangelische beweging.
Ik heb me beijverd om alles wat ik naar voren breng met citaten en verwijzingen grondig te onderbouwen.
Nadere studies over onderdelen zijn beschik­baar5 of zullen, zo de Here wil, binnen afzienbare termijn beschikbaar komen.
Middelburg, december 1999.

1. Het loslaten van de onfeilbaarheid van de bijbel

Op het moment wordt door velen binnen de evangelische wereld de onfeilbaarheid losgelaten of uitgehold.1.1. De algemene overtuiging van de evangelicals

Tot ongeveer vijftien jaar geleden was de overtuiging dat de bijbel onfeil­baar is nog de algemene overtuiging van de (Neder­landse) evangeli­cals.


Zo geloofden b.v. alle pioniers van de EO in de onfeilbaar­heid van de Bijbel. De EO heeft dan ook de eerste helft van haar bestaan consequent de onfeilbaarheid van de bijbel beleden en verdedigd. De grondslag die de oprichters van de Evangelische Hogeschool (de EH) indertijd hebben gekozen6 is ook een duide­lij­ke illustratie van de toen algemene aanvaar­ding van de onfeil­baar­heid van de bijbel. De initiatiefnemers van de EH hebben welbewust de onfeilbaar­heid tot de kern van de grondslag gemaakt.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina