Wat is het Beeld van het Beest? Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977Dovnload 35.37 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte35.37 Kb.


Wat is het Beeld van het Beest?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977

M.V. 22-5-2009

In Openbaring 13 zien we twee beesten: 1. het beest uit de zee en 2. het beest uit de aarde. Het tweede beest zal voor het eerste beest (= de dictator van het herstelde Romeinse rijk) een beeld maken, dat in de aanstaande herbouwde tempel zal opgericht worden.

In een vorig artikel heb ik aangetoond dat de Antichrist overeenkomt met dit tweede beest.
Lees daarom best eerst : De Antichrist in Openbaring 13.

Het tweede beest : uit de aarde

Openbaring 13:11-15


En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, de hoornen van het Lam gelijk, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid ervan, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die er aan te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond van het zwaard had, en weer leefde, een beeld zouden maken. 15 En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.Het tweede beest komt op “uit de aarde” en heeft zijn oorsprong niet in de woelige zee, maar in een wereld van orde en stabiliteit. Hier gaat het om de heerser van Israël, terwijl het eerste beest de heidense wereld betrof. Dit tweede beest is dus een Jood, de valse koning van Israël, de valse messias, die in zijn eigen naam komt (Jh 5:43).

Het eerste beest heeft meer macht en wordt aangeduid als “het” beest (vs. 14-18). Het tweede beest is de leider van het land Israël, maar op godsdienstig vlak wordt hij in Op 16:13, 19:20, 20:10 “de valse profeet” genoemd. Hij is de Antichrist die als afvallige Jood de Messias loochent, maar hij loochent ook het fundament van het Christendom: de Vader en de Zoon (1Jh 2:18-22, 4:3; 2Jh 7 - zie hieronder).Hij zal het afvallige Judaïsme en het afvallige christendom1, verenigen in een nieuwe godsdienst: de verafgoding van het eerste beest. Dit zal dan vooral in de eerste halve jaarweek2 het geval zijn. Daarna, in de tweede halve jaarweek2, zal aan het gevestigde naamchristendom, de ‘hoer’, een eind gemaakt worden (zie bij Op 17) en dan zal er nog slechts ruimte zijn voor de wereldgodsdienst van de Antichrist. Bij dit alles is het goed om te bedenken dat eerst de “geest” van de Antichrist zou komen - reeds van in de apostolische tijd - en ten slotte de Antichrist zèlf:

1Jh 2:18-22 “Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden … 22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”.

1Jh 4:3 “En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld”.

2Jh 7 “Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist”.

In onze tijd wordt niet alleen het werk maar bovenal de Persoon van onze Heer door de Antichristelijke geest aangetast. De Antichristelijke geest zal zich steeds meer manifesteren, totdat de aarde gereed is om de Antichrist zelf te ontvangen. De beginselen van de Antichrist zijn reeds lang in de christelijke Kerk aanwezig. Het is slechts nodig dat de ware gelovigen de aarde verlaten opdat “degenen die op de aarde wonen”3 (Op 13:14) de persoonlijke Antichrist zullen ontvangen. Over die Antichrist schrijft ook Paulus:

2Th 2:3-12 “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt; alleen, Die hem nu weerhoudt, Die zal hem weerhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, die de Heere verdelgen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

In Jh 5:43 zegt de Heer:

“Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen”.

Uit de hierboven aangehaalde teksten zien we de Antichrist als een bedrieglijk godsdienstig leider, terwijl zijn naam reeds aangeeft dat hij een valse messias is.

Op 13:11 toont hem als een nabootser van de Messias. Het beest heeft namelijk “twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak”. Wanneer men hem ziet zou men dus kunnen denken dat het om het Lam gaat, maar zijn woorden zullen Satanisch zijn.

Uit het N.T. weten we dat de Antichrist de godsdienstige leider zal zijn van heel de afvallige Joodse en christelijke (oecumene-religie) wereld. Uit het O.T. weten we dat de afvallige Joodse leider zich de titel van koning van Israël zal toe-eigenen, zoals men van een pseudo-messias (messias = gezalfde koning) kan verwachten.

In Dn 11:36-40 wordt de typologische vorst Antiochus Epiphanes aangeduid als “de koning”; dit is de valse goddeloze koning die in de laatste dagen over Israël zal regeren.

Dn 11:36 “En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven alle God, en hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vast besloten, het zal geschieden”.

Van Antiochus IV Epiphanes gaat dit in die zin op dat hij in zijn rijk de dienst van Zeus wilde invoeren en hij zichzelf als Zeus liet verheerlijken zoals uit de munten met zijn beeldenaar blijkt. Een ervan draagt als opschrift “Van koning Antiochus, de geopenbaarde god” (Babylon Beeld & Beest, deel II, J.G. Fijnvandraat blz. 294).

Het spreken tegen de God der goden wijst naar de smaad die hij Jahweh in Jeruzalem en Judea aandeed. Antiochus is daarin het type van de Antichrist, van wie Paulus zegt dat hij “zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt” (2Th 2:4) - waarbij we moeten letten op de overeenkomst in de bewoordingen in Dn 11:36! - en die “dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten” (2Th 2:4).

Hij zal de hele aarde misleiden met “grote tekenen” (vs. 13). Dit kenmerk van wondertekenen vinden we niet bij het eerste beest. Dit is het kenmerk van een valse profeet die probeert te bewijzen dat hij een ware profeet is, opdat het de afgoderij van vers 12 bevordert. Zie Dt 13:

Dt 13:1-3 “Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u een teken of wonder geven; 2 En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; 3 Gij zult naar de woorden van die profeet, of naar die dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, beproeft u, om te weten, of gij de HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel”.

Het tweede beest bootst een van de grootste profeten uit het O.T. na, namelijk Elia (1Kn 18:38; 2Kn 1:10, 12), “zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen” (Op 13:13-14). Bedenkt dat de duivel uit de hemel werd geworpen (midden 70ste jaarweek - zie het schema in De 70 jaarweken in het boek Daniël) en dat hij nu in de Antichrist zal varen (bezetenheid of occulte belasting).


Het Beeld van het (eerste) Beest


De valse profeet zegt dat zij (“degenen die op de aarde wonen”)3 voor het eerste beest een beeld moeten maken (vs. 14). Dit beeld zal opgericht worden in de herbouwde tempel. Het is zowel een beeld voor als van het beest (vs. 14 -15). Dit beeld is de “gruwel der verwoesting” waarover Daniël spreekt en die ook de Heer Jezus noemt.

Dn 9:27 “En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste”.

Dn 11:31 “… en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestende gruwel stellen”.

Dn 12:11 “En van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen”.

Mt 24:15-16 “Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judéa zijn, vluchten op de bergen”.

Mk 13:14 “Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judéa zijn, dat zij vluchten op de bergen”.

Dit beeld is misschien niet noodzakelijk een letterlijk standbeeld van de dictator, maar minstens een zichtbare uitdrukking van zijn macht. Hetzelfde gebeurde in de tijd van Nebukadnezar (Dn 3).

De betekenis van de “vleugel” in Daniël 9:27


De uitdrukking in Dn 9:27 “over een gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn” is moeilijk te vertalen. Misschien daarom dat dit vers haast niet te verstaan is in de Statenvertaling en de NBG-bijbel.

Nochtans lijkt Mt 24:15 duidelijk aan te geven hoe Dn 9:27 begrepen moet worden: “Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël Dn 12:11, de profeet, staande in de heilige plaats …” (ook Mk 13:14). Misschien past in Dn 9:27 het woord “gruwelijk” eerder bij “verwoester”, net zoals dit reeds het geval is in Dn 11:31 en 12:11. Dan luidt de vertaling beter zoiets als: “op een vleugel zal een gruwel der verwoesting zijn.

De Willibrordvertaling (1975) geeft: “en op de vleugel van de tempel zal hij de gruwel der verwoesting plaatsen”. Alhoewel ik hartsgrondig tégen moderne vertalingen ben, omdat ze vele corrupties bevatten, lijkt me de Willibrordvertaling, in dit geval toch, beter de bedoeling van dit vers weer te geven.

Dan rest ons nog de vraag wat die “vleugel” betekent. Vele onderzoekers denken hier aan de “vleugel” van de tempel, vertaald met “tinne” in Mt 4:5 en Lk 4:9. In de Griekse grondtekst staat daar het Griekse pterugion, afgeleid van pterux = vleugel. Toen de Heer Jezus verzocht werd door Satan stond Hij dus op de “vleugel” van de tempel. Uit de aard der zaak moet dit zowat het hoogste punt van de tempel geweest zijn. In de Statenvertaling, kantt. 9 bij Mt 4:5 staat: “tinne des tempels, Grieks: vlerk, of vleugel. Zo wordt genaamd een opgaande kant, die als een leuning of balie rondom het platte dak des tempels gemaakt was, om te verhinderen dat iemand lichtelijk zou afvallen. Zie Deut. 22:8”.

De King James Version vertaalt dit gedeelte van Dn 9:27 geheel anders: “and for the overspreading of abominations he shall make it desolate”. In de kantlijn staat echter: “Or: and upon the battlements shall be the idols of the desolator” (“Of: en op de kantelen zullen de afgoden zijn van de verwoester”).

Anderen menen dat de “vleugel” van Dn 9:27 betrekking heeft op de rand van het brandofferaltaar. Hoe het ook zij, in de heilige plaats zal de Antichrist het gruwelijke Romeinse beeld plaatsen (Mt 24:15; Op 13:14), ergens waar het goed opvalt. In de vóórvervulling heeft Antiochus Epiphanes dit reeds gedaan door een beeld van Zeus in de heilige plaats te stellen en er varkens te offeren.Keizer Hadrianus (117-138 nC)Ook interessant om weten is dat na het neerslaan van de Bar Kochba-opstand (135 nC) Jeruzalem tot heidense stad werd omgebouwd. Keizer Hadrianis veranderde de naam in ‘Aelia Capitolina’. ‘Aelia’ verwijst naar ‘Publius Aelius Hadrianus’ (de naam van de keizer) en ‘Capitolina’ verwijst naar de tempel van Jupiter die daar (op de tempelberg, volgens sommige bronnen) werd opgericht. De Joden mochten de stad niet meer betreden, behalve op de rouwdag voor de verwoesting van de tempel. Hadrianus gaf in die tijd het gebied van Judea, Samaria en Galilea de naam ‘Palestina’4, uit haat tegen de Joden. Door Jeruzalem te noemen naar de Romeinse keizer en zijn god, en het land de naam te geven naar haar ergste vijand, de Filistijnen ( Palestijnen), werd het Joodse volk bijzonder vernederd.

Nog even opmerken dat de drie beesten (de draak, eerste beest, tweede beest) een imitatie vormen van de Goddelijke Drie-eenheid. Het eerste beest zal zichzelf tot God uitroepen. Het tweede beest, de imitatie van het Lam, dat alle gezag van het eerste beest uitoefent en maakt dat de aarde het eerste beest aanbidt (13:11, 12), zal zichzelf als de Messias voordoen. De draak, de duivel, de onzichtbare macht op de achtergrond (13:2), zal de kracht van de Heilige Geest nabootsen.

Het Beeld spreekt


Het werd de Antichrist gegeven het beeld een “geest” te geven opdat het beeld ook zou spreken. Het is natuurlijk de draak die de macht geeft (Op 13:2). Deze “geest” (Gr. pneuma: adem of geest) is niet de “geest des levens” die uit God voortkomt (zie Op 11:11). Waarschijnlijk vaart er een demon in dat beeld zodat het spreken kan. Misschien is het een hoog technologisch beeld met kunstmatige intelligentie, of dat door zijn hoogwaardige micro-elektronica geschikt is om een demon te ‘huisvesten’. Het spreken van het beeld hoeft echter niet technologisch onderbouwd te zijn want demonen kunnen nu al stenen beelden doen ‘wenen’ en er ‘bloed’ doen uitvloeien, en zouden duistere machten ook niet in staat zijn om stemmen voort te brengen, in het brein van de mensen zélf, zodat het lijkt dat het beeld ‘spreekt’? Zijn de tekenen rond ‘Mariaverschijningen’ nu reeds niet manifestaties in de breinen van de ‘gelovigen’? Hoe het ook zij, de wereld zal zwaar misleid worden.

Dit beeld brengt mee dat er een bevel zal worden uitgevaardigd dat maakt dat degenen die het beeld niet aanbidden omgebracht zullen worden. Vele weigeraars zullen daardoor sterven, maar zij zullen aan het begin van het Vrederijk uit de doden opstaan (Op 15:2; 20:4). Maar ook velen zullen gespaard worden, en wel de 144.000 Israëlieten (7:4) en de ontelbare grote menigte uit de volken (7:9).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 In de eerste halve jaarweek zal het ‘christendom’ eigenlijk al bestaan uit een oecumenisch agglomeraat van allerlei religies onder leiding van de Roomse kerk. Het toneel hiervoor is reeds geruime tijd in de maak en het zal door de Antichrist tot zijn hoogtepunt gevoerd worden.

2 Lees hiervoor over de 70 jaarweken van Daniël: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf

3 De uitdrukking “degenen die op de aarde wonen” wijst op de aarde-gerichtheid of aardsgezindheid van de mensen in die tijd. Het slaat zeker op de Joden, want zij hebben een aardse roeping (Psalm 37:11; Matt. 5:5). Deze uitdrukking geeft ook aan dat we hier niet met de Gemeente te maken hebben, want die heeft een hemelse roeping en is dan reeds opgenomen. Het zijn zij die achtergebleven zijn “die op de aarde wonen”, de aardklitters.

4 Wikipedia: “De Oud-Grieken gebruikten oorspronkelijk de naam Palestina enkel om de kuststreek aan te duiden waar van oudsher de Filistijnen woonden. De naam werd vermoedelijk afgeleid van Filistea, ‘land van de Filistijnen’. Later gebruikten de Grieken (en de Romeinen) de naam niet enkel voor de kuststreek, maar duidden ze er ook het ‘land van de joden’ mee aan. … In 136, na de opstand van Simon bar Kochba, wilde de Romeinse Keizer Hadrianus elke verwijzing naar de joden verwijderen. De (herstichte) stad Jeruzalem werd Aelia Capitolina genoemd en de Romeinse (Byzantijnse) provincie ‘Syria-Palaestina’ … In 1920 werd Palestina de naam voor het mandaatgebied dat de Britten toegewezen kregen door de Volkenbond”.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina