Wat moet de scheidsrechter beslissen als de tegenstander naar de bal trapt die door de doelverdediger wordt vastgehouden ?Dovnload 101.29 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte101.29 Kb.


Mei 2016


Beste sportvrienden,
Ik vindt het leuk om af en toe een voorwoord te mogen schrijven. Om maar gelijk in huis te vallen het volgende, we hebben weer twee nieuwe leden bij nl. J.v.Dongen, waarschijnlijk bij menigeen bekend, hij leid wedstrijden bij vv Vrederust en Tholense Boys en Jordie van der Burgt, Jordie is 18 jaar en leid wedstrijden bij RKSV Halsteren.
We verwelkomen beiden en hopen dat ze lang lid mogen blijven, Het ledenaantal is 58.
Op de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om het seizoen af te sluiten met een barbecue bij Lepelstraatse Boys en dit is op 11 Juni 2016. De uitnodiging is verzonden via de mail.
Wat wel jammer is dat de vergaderingen matig worden bezocht, op de jaarvergadering waren er maar 13 leden, 7 hadden zich afgemeld, de overige waren gasten. Als je verhindert bent meld je dan af bij Jaap onze secretaris.
Als gast hadden we deze avond Cor Nagtzaam uitgenodigd, die een uitleg gaf over het voortbestaan van de COVS met de KNVB.

Het was een goede en verhelderende uiteenzetting. Cor nogmaals bedankt.


Om op de hoogte te blijven van de spelregels bezoek de website, Jaap zorgt elke maand voor leuke spelregel vragen, die nadat je ze hebt ingevuld de antwoorden gecorrigeerd terug stuurt.
Als bestuur zijn we van plan om weer een spelregelteam op te zetten om weer mee te kunnen doen met de spelregelwedstrijden. Mocht je nu al interesse hebben geef je dan nu al op bij Jaap Zuideweg
Om je toch alvast uit te nodigen hier een spelregelvraag :

Wat moet de scheidsrechter beslissen als de tegenstander naar de bal trapt die door de doelverdediger wordt vastgehouden ?

  1. Hem bestraffen met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen,

  2. Hem bestraffen met een indirecte vrije schop wegens gevaarlijk spel,

  3. Hem niet bestraffen,

  4. Het spel onderbreken en te laten hervatten met een indirecte vrije schop wegens het hinderen van de doelman bij het in het spel brengen van de bal.

De competitie loopt op zijn eind en ik hoop dat er weer een aantal leden zijn die promoveren. Helaas zijn er ook leden die een stapje lager moeten gaan doen.

We kunnen hierover praten tijdens de barbecue.
Succes met de laatste wedstrijden en tot 11 Juni bij de barbecue.
Jaap Postma.
Mede namens het bestuur en de voetbalverenigingen WHS – Tholense Boys en Smerdiek wil ik jullie danken voor de inzet. Ik krijg van de voetbalverenigingen zeer veel positieve berichten.

Ze vragen dan ook voor het nieuwe seizoen de samenwerking voort te zetten.

Dit geeft voor onze scheidsrechtersvereniging een zeer goede reclame en voor de COVS een positief beeld bij de clubs.
Jaap Zuideweg
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze via een mail toe sturen naar onze secretaris Jaap Zuideweg.
VOORZITTER :

J.J.B.A.Postma ( Jaap )

Holleweg 141

4623 XC


Bergen op Zoom

Tel : 06 – 40 27 55 68

E-mail : jaap.postma@home.nl


Geeft leiding tijdens vergaderingen,

Woordvoerder namens vereniging,

Molestatiezaken,
Secretaris :

J.Zuideweg ( Jaap )

Kon. Julianastraat 23

4691 GL – Tholen

Tel : 06 – 55950685

E-mail :


zuideweg@zeelandnet.nl


Postadres van de vereniging

Opstellen van de notulen bij leden- en bestuursvergaderingen

Draagt zorg voor uitgaande- en inkomende post

Website beheerder

Lid van spelregelcommissie
lettercomputr2


Penningmeester :
P de Lang ( Pierre )

Schaepmanstraat 5

4671 KE – Dinteloord

Mobiel : 06 – 52 69 52 44E-mail : pdl62@home.nl

Regelt alle financiële zaken

Coördinator Zaalvoetbalteam

Bestuurslid :
A.C.Deurloo ( Arjan )

Binnenkamer 24

4691 DG – Tholen

Tel : 0166 – 605522

Mobiel : 06 – 14 28 21 38

E-mail :

acdeurloo@hotmail.com

Spelregelcommissie


Bestuurslid :

P van Schilt ( Patrick )

Kerkstraat 27

4661 AB – Lepelstraat

Mobiel : 06 – 43 64 44 55

E-mail :

patrick_van_schilt@hotmail.com

2e secretaris

Algemene zaken

Bestuurslid :

C.J. van den Broek ( Corné )

Kogge 6

4617 GH – Bergen op Zoom

Tel : 0164 – 25 69 71

Mobiel : 06 – 53 44 63 68

E-mail : corne@nestaan.nl

2 e Penningmeester

Algemene zaken


LET OP !!!

6 Juni is er onze seizoensafsluiting bij Lepelstraatse Boys. Dit begint om 17:00 uur.

Neem gezellig uw partner – vriend of vriendin mee.

Als je aanwezig wilt zijn meld je dan aan bij Jaap Zuideweg.

Ben je verhinderd dan is het ook netjes dat je het even laat weten. Als organisatie kunnen we daar dan rekening mee houden.


Nieuwe leden :


Verjaardagen deze maand :
Mei

8 – Kees Jochems

Van onze Vereniging :


11 Juni afsluiting van het seizoen met een barbecue bij Lepelstraatse Boys.

Van het District :


Nieuwsbrief vragenbank maand mei 2016.pdf
Oproep aan voetbalbestuurders.docx

Van het VCN :


Agenda_JAV_2016 (2).docx
Datum : Zaterdag 4 juni 2016
Aanvang : 10.00 uur
Locatie : Hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt, 3732 HM De Bilt

AGENDA


01. Opening en welkom door de voorzitter.
02. Mededelingen en ingekomen stukken.
03. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 6 juni 2015 (zie website www.covs.nl).
04. Jaarverslag 2015 van de secretaris van COVS Nederland (toegezonden - zie ook website www.covs.nl).
05. Jaarverslag 2015 van de penningmeester van COVS Nederland (toegezonden - zie ook website www.covs.nl).
06. Verslag controle financiële administratie 2015.
07. Wijziging organisatiestructuur. De onderliggende vergaderstukken zijn u al eerder toegezonden en zijn tevens te vinden op de COVS-website.
08. Vaststelling activiteitenplan.
Het activiteitenplan is op de website geplaatst, daarnaast is het concept al eerder naar de groepen gestuurd.
09. Vaststellen financiële verplichtingen voor de boekjaren 2016 en 2017.
Het VCN stelt de Algemene Vergadering voor om de contributie voor 2016 en 2017 vast te stellen op 18,00 euro.
10. Vaststelling prognose 2017, 2018 en 2019.
11. Bespreking Landelijke Spelregelwedstrijden van COVS Nederland.
Spelregelwedstrijden voor juniorenteams

De LCS is er in geslaagd om een nieuw concept te ontwikkelen. In 2016 wordt hier al mee geëxperimenteerd. Het VCN stelt voor om in 2017 de landelijke spelregelfinale voor jeugd teams nieuwe vorm te houden op 2 juni 2017 bij de D.S.V.. De districtsfinales worden gehouden op 20,21 of 22 april 2017. Het voorstel is om de landelijke finale van 2018 te houden op 3 juni 2018.


Spelregelwedstrijden voor COVS-teams

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 1987 is volgens schema COVS District Zuid 1aangewezen om dit landelijke evenement in 2017 te mogen organiseren. Het district heeft het district Noord gevraagd om de organisatie in 2017 op zich te nemen. Het district Noord heeft daarmee ingestemd. De finale spelregels is in 2017 bij de scheidsrechtersvereniging Heerenveen. In 2018 bestaat de scheidsrechters­vereniging Eindhoven 90 jaar. Zij gaat in 2018 daarom de landelijke spelregelfinale organiseren. Namens de LCS stelt het VCN de Algemene Vergadering voor om de landelijke finale voor 2017 vast te stellen op 10 juni 2017. Volgens schema is COVS District Zuid 1 aan de beurt om deze landelijke finale te organiseren Het VCN stelt voor om de districtsfinales vast te stellen op 27, 28, of 29 april 2017.


12. Bespreking Landelijke Kampioenschappen Voetbaltoernooien van COVS Nederland.
Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal van COVS Nederland

Volgens schema is COVS District West 2 aan de beurt om dit landelijke evenement op zaterdag 10 juni 2017 te organiseren. District West 2 heeft nog niet beslist welke lid-vereniging het recht van organisatie krijgt toegewezen.


Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal van COVS Nederland

Volgens schema is COVS District West 1 aan de beurt om het landelijk kampioenschap zaalvoetbal van COVS Nederland 2018 te mogen organi­seren. Op dit moment is nog onbekend aan welke lid-vereniging de organisatie van het landelijk kampioenschap zaalvoetbal 2018 is toegewezen door het COVS District West 1.


13. Verkiezing leden permanente commissies COVS, in overeenstemming met de reglementen.
Tuchtcommissie COVS Nederland

De heer J. Sijbring heeft per 1 januari 2016 zijn lidmaatschap van de tuchtcommissie beëindigd. Als ad interim vervanger is per 1 januari 2016 de heer J.H. Elsinga (District Noord) als lid van de tucht­commissie aangetreden. Het VCN stelt voor om de heer J.H. Elsinga te benoemen tot lid van de tuchtcommissie COVS Nederland.


Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep zal in het verenigingsjaar 2016-2017 in ongewijzigde samenstelling opereren.


Redactiecommissie De Scheidsrechter

De redactieleden, Leo Blank en Arie den Dulk, hebben beide te kennen gegeven door te willen gaan als redactie van de scheidsrechter.


Landelijke Commissie Spelregels (LCS)

De heren M. Jeukens (Zuid I) en K. Smith (Noord) zijn reglementair aftredend. Beide heren hebben zich voor een periode van drie jaar herkiesbaar gesteld. Het VCN stelt de Algemene Vergadering voor om de heren M. Jeukens (Zuid I) en K. Smith (Noord) voor een periode van drie jaar te her­benoemen.


Landelijke Commissie Informatisering en automatisering (LCI)

Het VCN stelt voor om de LCI in ongewijzigde vorm te continueren.


Het VCN, dat alle voordrachten ondersteunt, draagt de voornoemde (her)benoemingen van alle leden van voornoemde permanente commissies aan de Algemene Vergadering voor. Iedere ver­enig­ing kan tot veertien dagen voor de dag waarop de Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt ge­houden (derhalve vóór 23 mei 2016) tegen­kandidaten stellen, met een door de kandidaat onder­tekende verklaring dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.
14. Verkiezing leden Bestuur COVS Nederland.
Op grond van artikel 8 van de Statuten van de COVS zijn volgens rooster aftredend penning­meester Th. Harte, bestuurslid J. Kemkers (vertegenwoordiger COVS District Noord) en bestuurslid B. Wirken (vertegen­woordiger COVS District Zuid 1). Daarnaast heeft secretaris W. Peijnenburg aangegeven zijn bestuursfunctie tussentijds te zullen neerleggen.
Het VCN draagt de herbenoeming van de heer Th. Harte in de functie van penning­meester aan de Algemene Vergadering voor. Daarnaast is R. Kiebert in 2015 namens district West 2 ad interim toegetreden tot het VCN. Het VCN draagt de benoeming van de heer R. Kiebert aan de Algemene Vergadering voor. Verder draagt het VCN de benoeming van de heer H.J.M.C. Jaspers als secretaris van het VCN aan de Algemene Vergadering voor, alsmede de herbenoeming van de heer B. Wirken..
Door het COVS District Noord zal nog een voorstel voor een kandidaat-bestuurslid worden gedaan, daarnaast is er nog een vacature voor een VCN-lid vanuit District Oost.
Iedere vereniging kan tot veertien dagen voor de dag waarop de Jaarlijkse Algemene Verga­dering wordt gehouden (derhalve vóór 21 mei 2016) kandidaten stellen, met een door de kandidaat ondertekende verklaring dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
Alle vergaderstukken zullen op de website www.covs.nl worden geplaatst.
Namens het Verenigingsbestuur COVS Nederland,

Pol Hinke, voorzitter

Willie Peijnenburg, secretaris

Th. Harte, penningmeester.


Begroting 2016.pdfPortefeuilleverdeling VCN

Na de jaarvergadering werkt het VCN met de volgende portefeuilleverdeling:


Dagelijks bestuur (DB):

Voorzitter: Pol Hinke

Secretaris: Willie Peijnenburg

Penningmeester: Thon Harte


Portefeuilles:

Contacten externen: DB

Technische zaken: Ben Wirken

Communicatie:

- website/LCI Pol Hinke

- De Scheidsrechter Piet Tiggelaar

- Social Media Piet Tiggelaar

- representatie media Pol Hinke

Sponsoring: Frans Sijben

Werving en behoud: Piet Tiggelaar en Pol Hinke

Organisatie: Jan Kemkers

Spelregels/LCS: Piet Tiggelaar

Toernooien: Frans Sijben

Ledenadministratie: Thon Harte


Indeling Zaterdag standaard teams < Lees meer >

Indeling Zondag standaard teams < Lees meer >

Beste dames/heren,


 
De telefoonnummers van de K.N.V.B. medewerkers zijn gewijzigd. Voor informatie < Lees meer >

 
Naast de persoonlijke mailboxen, zijn wij ook te benaderen via de volgende mailboxen:


 
E-mailadressen:
Zuid1@knvb.nl
Zuid1-management@knvb.nl
Zuid1-competitie-veldvoetbal@knvb.nl
Zuid1-zaalvoetbal@knvb.nl
Zuid1-beroepszaken@knvb.nl
Zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl
Zuid1-opleidingen@knvb.nl
Zuid1-tuchtzaken@knvb.nl
Zuid1-twitter@knvb.nl
Zuid1-overschrijvingen@knvb.nl
Zuid1-verenigingsadvies@knvb.nl
Zuid1-bestellingen@knvb.nl
Zuid1-marketing@knvb.nl
Zuid1-jeugdplan-nederland@knvb.nl
 
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag.
Met vriendelijke groeten
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Liesbeth Kole
management assistente
District Zuid I
Takkebijsters 3 // 4817 BL BREDA
Postbus 5504 // 4801 DE BREDA
Tel. 076-5728332  
E-mail liesbeth.kole@knvb.nl Website www.knvb.nl
Noodnummer KNVB: 0800-2299555

Deze hulplijn is dag en nacht bereikbaar.

Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn voor noodgevallen. Dit is een samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de KNVB. Indien er na een gewelddadige handeling op of rond het veld behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor leden van de KNVB een speciaal telefoonnummer beschikbaar.

Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. Doel is KNVB-leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen te nemen. Deze hulplijn is 24x7 bereikbaar via 0800-2299555. Een melding wordt direct doorgegeven aan de politie en de KNVB. Indien noodzakelijk gaat de politie direct ter plaatse om de orde te herstellen en eventueel aangiften op te nemen. Zo nodig wordt Slachtofferhulp ingeschakeld. De KNVB neemt direct contact op met de melder om het verhaal aan te horen. Wanneer daar behoefte aan is denkt de voetbalbond met de (assistent-)scheidsrechter mee over mogelijke vervolgstappen.Aangeraden wordt om dit nummer in je telefoon te zetten, zodat je het snel kunt bellen in geval van nood op of rond het voetbalveld.

EINDHOVEN (Zuid I / Zuid II) 0343 - 499 …

Competitie veld

Theunisse, Jacco 0343 - 499 378
competitieleider jeugdvoetbal

Reijnders, Peter 0343 - 499 380
competitieleider jeugdvoetbal

Leblanc, Marcel 0343 - 499 393
competitieleider senioren en beker

Agterberg, Emile 0343 - 499 379
competitieleider zaterdagvoetbal en beker standaard

Vissers, Adrie 0343 - 499 376
competitieleider zondag senioren, beker reserve en beker vrouwen

Veenendaal, Ron 0343 - 499 779
medewerker organisatie competitie / veiligheid landelijk

Oomen, Vincent 0343 - 499 752
medewerker organisatie competitie / beroepszaken landelijk

Cremers - Claassen, Jacqueline 0343 - 499 712
medewerkster ondersteuning competitie

Heffels - Hermans, Lea 0343 - 499 725
medewerker arbitrage senioren Zuid I, jeugd Zuid II,

Damen, Geert 0343 - 499 701
medewerker arbitrage jeugd Zuid I, JPN Zuid I + II

Kuipers, Wanda 0343 - 499 704
medewerkster arbitrage senioren Zuid II, rapporteurs Zuid I + II

Tongeren-Housmans, Veronique van 0343 - 499 534
algemene ondersteuning arbitrage

Schoenmakers, Ludy 0343 - 499 705
medewerker organisatie arbitrage

Quaars, Hans 0343 - 499 703
medewerker organisatie clubarbitrage

Tuchtzaken

Varik, Wim van 0343 - 499 714
medewerker excessen

Luit, Henri 0343 - 499 717
medewerker excessen

Wiegel, Sabine 0343 - 499 733
medewerker excessen

Vermeulen, Leonie 0343 - 499 718
medewerkster ondersteuning tuchtzaken

Sprokholt - Opsteegh, Thérèse 0343 - 499 719
medewerkster ondersteuning tuchtzaken

Donners, Ine 0343 - 499 720
medewerkster ondersteuning tuchtzaken

Es, Janneke van 0343 - 499 715
medewerkster organisatie tuchtzaken

Reiners - Nelissen, Edith 0343 - 499 716
medewerkster tuchtzaken

Freulings - Horsels, Manuela 0343 - 499 398
medewerkster ondersteuning beroepszaken

Opleidingen

Hendricks - Backx, Rita 0343 - 499 723
medewerkster opleidingen

Marx - Maas, Rosie 0343 - 499 724
medewerkster opleidingen

E-desk

edesk@knvb.nl

Cox, Anny

0343 - 499 699

trainerlicenties

Backers, Lidy

0570 - 664 261

spelerspas

Dolle, Margretha

0513 - 618 904

spelerspas

Vries, Jolanka

0513 - 618 902

spelerspas

0343 - 499 …

Algemeen

Cremers - Maas, Jacqueline 0343 - 499 726
Boer - Bindels, Kim 0343 - 499 727
Voetbal

Stijnen, Paul 0343 - 499 757
technisch jeugdcoördinator

Seuntjens, Ton 0343 - 499 687
technisch jeugdcoördinator

Voesterman, Maurice 0343 - 499 777


HIER KOMT INFORMATIE – RECLAME TE STAAN VAN ONZE DONATEURS


Bijvoorbeeld :
DELTA-ACCU

v.v.Tholense Boysv.v. Lepelstraatse Boys
enz. enz. enz.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina