Wat moeten we doen als we in ons leven in een dal zitten? Preek Rick Jansen in De Pinksterzending Arnhem-Noord 30 maart 2003 inleidingDovnload 43.12 Kb.
Datum02.10.2016
Grootte43.12 Kb.
Wat moeten we doen als we in ons leven in een dal zitten?

Preek Rick Jansen in De Pinksterzending Arnhem-Noord 30 maart 2003
INLEIDING

We kennen allemaal momenten waarop we het even niet meer zien zitten. Waar we door de bomen het bos niet meer zien. Waarin de omstandigheden om ons heen ons leven dreigen te gaan beheersen. Een gevoel van wanhoop omringt ons en er lijkt geen uitweg.

Gelukkig kent de bijbel deze gevoelens ook. Er wordt in de bijbel regelmatig gesproken over een 'dal'ervaring. Dat je bent zoals een man die door een diep dal loopt dat omringt wordt door steile rotsen en met niets anders dan een streepje licht voor je.
Wat doe je dan? Waar ben je dan op gericht? Een Arabier heeft wel eens gezegd dat wij westerlingen opvallen door onze liefde voor de zon. Zodra het regent worden we mistroostig en zien we het niet meer zitten. Storm staat bij ons garant voor iets dat negatief is en liefst vermeden moet worden. Maar, zei die Arabier, als we altijd alleen maar zon hebben wordt de hele wereld een woestijn. Wat zijn de dalen in ons leven en wat doen we ermee? Daar willen we deze ochtend over nadenken.

DALEN IN DE BIJBEL

Jozua 7:26

Het Boek Toen zei Jozua tegen Achan: "Waarom hebt u deze vloek over ons gebracht? Nu zal de HERE een ramp over u brengen." Daarop stenigden de mannen van Israël hen, verbrandden de lijken en stapelden er een grote hoop stenen overheen. Die stenen liggen daar nu nog en die plaats wordt nog steeds het Rampdal genoemd. Zo werd de vreselijke toorn van de HERE gestild.
Psalm 84:6

NBG Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen.

Groot Nieuws trekken zij door dorre dalen, dan worden het oasen; de vroege regen daalt er als een zegen neer.
Hosea 2:15

Groot Nieuws Daar zal ze mijn liefde beantwoorden, als in haar jonge jaren, toen ze wegtrok uit Egypte. Ik zal haar de wijngaarden teruggeven, die ze in Israël bezat. Van het Ongeluksdal maak ik een poort van hoop.’

Psalm 23:4

NBG Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf , die vertroosten mij.

WAT KAN ER VAN DALEN WORDEN GEZEGD?

Als we in een dal zitten moeten we een aantal dingen over die dalen beseffen. Dat kan ons helpen bij ons verwerken en verdragen van die moeilijke perioden.


1. Ze zijn onontkoombaar
Joh. 16: 33

Het Boek Dit heb Ik u verteld, omdat Ik wil dat u mijn vrede bewaart. In de wereld zult u het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen."
Palm NT Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede zou hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!
Jezus zegt ons dat we, zeker als gelovigen, het moeilijk zullen krijgen. In de wereld zult u het zwaar te verduren krijgen. Het geloof in God heeft het directe gevolg dat er moeilijkheden zullen komen. Als je aan het lopen bent door een bergachtig gebied komt er na een berg weer automatisch een afdaling en daarna een dal.
Je hoeft je niet af te vragen of er dalen in je leven zullen komen, maar wanneer dat zal gebeuren.
2. Ze komen onverwacht
Jer. 4:20

NBG Slag na slag wordt gemeld, ja, het gehele land is verwoest; onverhoeds zijn mijn tenten verwoest, in een oogwenk mijn tentkleden.
Het Boek Golf na golf rolt de vernietiging over het land, tot er niets meer te zien is dan alleen rokende puinhopen. Plotseling, in een oogwenk, staat geen huis meer overeind.
Het kan zo gebeuren dat je in een goede situatie beland bent en voor je gevoel ineens, als in een oogwenk geconfronteerd wordt met een dalervaring. Niemand is erop gericht het te ontvangen. Daarom komt het veelal onverwacht, waardoor de nieuwe situatie als een dreun wordt ervaren. Ineens is het er.
3. Het overkomt iedereen
Matt. 5:45

NBG opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.


Het Boek Als u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen.
Gelukkig is het zo dat dalen door iedereen worden ervaren. Het is geen ziekte waartegen een vaccin kan worden gevonden. Er is ook niemand immuun voor. Gelovig of ongelovig, iedereen komt tegen situaties aan die zij als een dal ervaren. Voor iedereen zullen er een periodes zijn van zonneschijn en voor iedereen zullen er periodes zijn van regen en storm. De houding van sommigen 'waarom overkomt mij dit nu weer?' is hiermee weggenomen: iedereen ervaart het. Terughalend wat de Arabier zei, is het natuurlijk zo dat de een meer zonneschijn ervaart dan de ander en dat de een naar verhouding meer regen heeft dan de ander. Dat zegt echter niets over zijn leven zelf. Vraag je maar eens af welke landen het meest vruchtbaar zijn: de landen met veel zonneschijn of de landen met veel regen?
4. Ze zijn maar tijdelijk
Psalm 23:4 zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis
David geeft ons aan hij door een dal gaat. Daarmee geeft hij het tijdelijke ervan aan. Het is een tijdelijke doorgang. Je bent er maar even in, maar je moet er niet in blijven steken. Je moet al wandelend doorlopen, zodat je er na een tijd ook weer uitkomt. Het is te vergelijken met een tunnel waar een begin en een einde is, terwijl het er middenin helemaal donker is.
1 Petrus 1:6 en 7

NBG

de uitverkorenen naar de voorkennis van God , de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans , indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Het Boek

God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door Zijn bloed gereinigd te worden. Mijn wens voor u is dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen.

3 Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven.

4 Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven, dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit waardeloos zal worden. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen.

5 Hij zal u in Zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij Zijn terugkeer geëerd en geprezen worden.
Ook ons leven hier en nu is maar tijdelijk. Het leven zelf is in het licht van de eeuwigheid maar een schijntje. Wie in vergelijking met anderen meer te lijden heeft in dit leven mag uitzien naar de heerlijkheid die hem te wachten staat in het leven hierna. Dit is natuurlijk vooral geschreven voor en aan christenen. Als u nu met veel lijden te maken heeft en zoekt naar een uitweg en nog geen christen bent, mag u weten dat er in het geloof een zekere hoop ligt om uit het uitzichtloze leven te komen. Jezus heeft ons nieuw leven beloofd als we in Hem gaan geloven. Daardoor wordt ons leven in dit leven ook meer dragelijk. Het is dan niet zo dat ons leven hier onbelangrijk wordt. God vraagt ons om midden in het leven te staan. Tegelijkertijd, als ons leven hier soms ondraaglijk is, mag het besef dat we een leven zonder pijn, verdriet en tranen tegemoet gaan een troost zijn.
5. Ze hebben een doel
1 Petrus 1:6 en 7
Het wandelen door een dal of een tunnel is moeilijk en vaak vragen we naar het waarom. In 1 Petrus lezen we waarvoor die moeilijkheden en problemen er zijn. Ze zijn er om je geloof op de proef te stellen. We kennen allerlei dalen:

Toch


  • In financiën

  • In emoties

  • In relaties

  • In rampen

  • In ons werk

  • In ons geloof zelf

Toch gaat God dieper dan dat. Het vreemde is dat als we terugkijken op ons leven het veelal de dalen waren waarin ons geloof werd gebouwd. 'Nood leert bidden' is een bekend Nederlands spreekwoord, dat ik zou willen veranderen in 'Nood leert vertrouwen' of 'nood leert geloven'.


De Here God wil ons karakter verder vormen. Hij wil dat we puur goud worden en geen goud dat vermengd is met allerlei rotzooi. Het is God erom te doen ons heiliger te maken, meer lijkend op Hemzelf. Dat heeft hij liever dan dat we gelukkig zijn. Geluk is maar tijdelijk, heiliging is van eeuwigheidswaarde. Bovendien: iemand die heiliger wordt, zal op basis daarvan geluk ervaren.
De Here wil ons meer op de Here Jezus doen lijken. Dan moeten we ook kijken hoe de Here God met Jezus omging.
- werd Hem lijden bespaard? Nee - wij ook niet?

- had Hij verzoeking en beproeving? Ja - wij ook

- was Hij wel eens eenzaam? Ja - wij ook

- werd Jezus wel eens verzocht om teleurgesteld te worden?Ja - wij ook

- werd Jezus wel eens niet begrepen of onterecht beoordeeld?Ja - wij ook
De Here God wil ons geen tegenslag geven, maar Hij gebruikt het wel om ons te louteren en ons meer op de Here Jezus te laten lijken.

ONZE HOUDING ALS WE DOOR EEN DAL GAAN
1. Niet teleurgesteld raken

Ik vrees geen kwaad ik zou geen kwaad vrezen (SV)
David zegt hier letterlijk: ik zal geen kwaad vrezen. Dat zegt iets over zijn houding. Hij geeft met een wilsbesluit aan dat hij er zich niet bang door laat maken.

Een dergelijke situatie kan ervoor zorgen dat je teleurgesteld raakt. "Als mensen zo reageren, dan hoeft het niet meer…". Er zijn dingen in je leven gebeurd die je niet begrijpt. Dan is de neiging snel om teleurgesteld of ontmoedigd te worden. De neiging om het bijltje erbij neer te leggen. Om je vertrouwen op te zeggen en er niet meer voor te gaan.

Dat is heel gevaarlijk, want als je stilstaat in een tunnel, blijf je er ook in. Het is niet Gods bedoeling dat je blijft wachten, maar dat je doorloopt. David zegt hier niet dat hij door het dal rent; ook niet dat hij in paniek de andere kant op loopt. Hij moet door de moeilijkheden heen in zijn eigen tempo. En terwijl het donker is om hem heen gaat hij toch gewoon door!

Teleurgesteld of ontmoedigd raken is een keuze! David kiest er voor geen kwaad te vrezen. Teleurgesteld en ontmoedigd zijn werkwoorden die in de lijdende vorm staan. Dat zegt iets heel wezenlijks. Mensen die teleurgesteld of ontmoedigd zijn laten zich slachtofferen door de omstandigheden. Ze staan toe dat de omstandigheden hen te groot worden. Ze hebben alleen oog voor het negatieve om hen heen. En dat overmeesterd hen.

Daar tegenover staat een andere houding: kijk naar de macht van God! We hebben de grote en almachtige God, de Schepper van hemel en aarde aan onze zijde. Focus je op wat Hij kan en vertrouw daarop!
Col. 1:11 (Het Boek)

Ook vragen wij Hem u te sterken met Zijn geweldige, hemelse kracht, opdat u alles blij kunt verdragen
Door de kracht van God, gegeven in de Heilige Geest zijn we in staat alles te verdragen. Ook hier staat het werkwoord verdragen weer in de lijdende vorm. Een engelse vertaling zegt:

God will strengthen you with his own great power so that you will not give up when troubles come, but you will be patient

Ook vragen wij dat God u kracht zal geven met zijn eigen grote kracht zodat u niet zult opgeven wanneer de moeilijkheden komen, maar geduldig zult zijn.2. je herinneren dat God bij ons is
want Gij zijt bij mij
David herinnert zich in het dal dat hij geen kwaad hoeft te vrezen, omdat hij zich herinnert dat God bij hem is.
Op diverse plekken in de bijbel laat de Here God zien dat Hij zijn volk niet zal verlaten in moeilijke perioden, maar juist bij hen zal zijn.
Mozes - Israël

Als Mozes aan het einde van zijn leven het volk aanmoedigt door te gaan naar het land Kanaan, doet hij de belofte in Deuteronomium 31:6 (Boek):Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de HERE, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.
Jozua

Als Jozua net tot leider is geroepen bevestigt de Here zijn leiderschap door direct tot hem te spreken en dan zegt God tot hem:Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de HERE, uw God, u overal terzijde zal staan.
Gideon

Was jongste van een onaanzienlijk gezin van de meest onaanzienlijke stam van Israël in een tijd dat het volk problemen had. Hij werd geroepen om het volk te leiden. En de Heer zei tegen Gideon (Richteren 6:16):"Ik zal met u zijn. Daarom zult u de horden Midianieten verslaan alsof het maar een enkele man was!"
Jesaja

In een profetie over het volk Israël in Jesaja 43:1-5 (Boek):

Maar nu, Israël, zegt de HERE, Die u heeft geschapen: Wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht; Ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij.

2 Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren.

3 Want Ik ben de HERE, uw God en redder, de Heilige van Israël. Ik gaf Egypte, Ethiopië en Seba als een losprijs in ruil voor uw vrijheid.

4 Anderen stierven, zodat u kunt leven; Ik ruilde hun levens voor de uwe, want u bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van u hoog; Ik houd van u.

5 Wees niet bang, want Ik ben bij u. Ik zal u uit alle windstreken om Mij heen verzamelen.
Jeremia

Als hij geroepen wordt om als profeet op te treden heeft hij veel twijfels. Hoor dan wat God tegen hem zegt (Jeremia 1: 6-8)"Och Oppermachtige HERE", zei ik, "maar dat kan ik niet! Ik ben nog veel te jong!". "Zeg dat niet", antwoordde Hij, "want u zult gaan waar Ik u stuur en zeggen wat Ik u opdraag. Wees niet bang voor de mensen, want Ik zal bij u zijn en u beschermen."
Zoals God bij anderen was en hen kracht gaf om door de moeilijkheden te gaan, mogen we geloven en vertrouwen dat God ook met ons meegaat als wij door een diep en donker dal gaan.
3. Vertrouwen op Gods bescherming en leiding

uw stok en uw staf , die vertroosten mij
David denkt aan zijn herderschap. Als herder had hij een stok en een staf.
Bescherming

De stok gebruikte hij om zijn schapen te beschermen tegen wilde dieren. In het Wilde Westen van Amerika waren er cowboys die ook een soort herder voor hun koeien waren. De wapens die ze hadden ter bescherming van hun kudde werden in het engels hetzelfde genoemd als de stok: een 'rod'.

We mogen erop vertrouwen dat God ook met zijn stok om ons is om ons te beschermen in het verwilderde dal waar we lopen.
Leiding

De staf werd gebruikt om de schapen te leiden naar de juiste plek. Daarmee werden ze weer bij de kudde gehaald, daarmee voelden de schapen zich veilig, daarmee werd hen de weg gewezen waar ze naar toe moesten gaan.

God is ook in het dal bij ons om ons met zijn staf door het dal heen te leiden. 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' zegt David in een bekende psalm. We mogen terug gaan naar Gods woord als we het moeilijk hebben om daaruit troost en leiding te putten. Bovendien mogen we als christen weten dat de Heilige Geest als Trooster naast ons staat om ons te helpen en ons te leiden.

TOEPASSING
Dalen in het leven, we kunnen er niet omheen.
De bijbel zegt zelfs (Psalm 34:19)

NBG:


Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE;
Boek:

Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de HERE zal altijd voor uitredding zorgen
Ja er kan ook in ons leven veel naars gebeuren.

We mogen moed putten uit het feit dat het hoort bij het leven, dat het iedereen overkomt en dat ze slechts tijdelijk zijn.


We mogen beseffen dat ze bedoeld zijn om ons eigen karakter te verbeteren en ons nog dichter naar God te trekken.
We mogen een stap in geloof zetten door te zeggen: ik zal niet vrezen, ik zal me niet laten ontmoedigen of laten teleurstellen door de omstandigheden of dat nu mensen of dingen of situaties zijn, want God is groter dan de omstandigheden.
We mogen beseffen dat God altijd bij ons is, overal waar we gaan. Dat is ons ook als christen beloofd door de Here Jezus (Mattheüs 28:20):

En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd
We mogen weten dat God ons ook telkens weer beschermd en leidt in alles wat we doen.
Psalm 18:28-29 U zorgt ervoor dat mijn lamp blijft branden; U, HERE, mijn God, bent het Licht in de duisternis. Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina