Waterkwaliteit Achtersloot KoedijkDovnload 14.82 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte14.82 Kb.
Koedijk, 24 april 2012
Aan : Het Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard


Van : Bewoners Belangenvereniging Kanaaldijk Koedijk, BBKK

Kanaaldijk 85

1831GA, Koedijk

tel.: 072-5613364

email: bbkk@hetnet.nl
Betreft : Waterkwaliteit Achtersloot Koedijk
Geacht Bestuur,
Sinds einde 2008 brengen wij de slechte waterkwaliteit van de Achtersloot in Koedijk onder uw aandacht.

De terugkoppeling van HHNK is zéér teleurstellend.


Hier onder vind u een beknopte opsomming van de dialoog over de afgelopen 3,5 jaar.

In de bijlagen een aantal documenten waarnaar verwezen wordt.


Actuele situatie:

Vorig jaar is het waterpeil in de Achtersloot verhoogd. Niet, zoals in het peilbesluit van februari 2010 staat, met 5 cm/jaar, maar in één keer met 20 cm.

De eerste 4 maanden heeft dat geleid tot een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit (o.a. minder stank). Daarna is het positieve effect verdwenen*.

Een paar maanden geleden is het peil weer met zo'n 20 cm** verlaagd.

* Dat is conform de voorspellingen van het rapport van de Grontmij van 2007 (bijlage 8).

** Exacte controle van het waterpeil is niet mogelijk omdat de, voor mei 2011 toegezegde, peilschalen bij de stuw langs de Nauertogt nog ontbreken.


Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om op korte termijn duidelijkheid te geven over de volgende vragen:

 1. Wat zijn de meetresultaten sinds april 2011?

 2. Wat is de relatie tussen doorstroming en meetwaardes?

 3. Welke waardes voldoen niet aan officiële normen dan wel aan redelijk te stellen eisen?

 4. Als daar (punt 3) sprake van is, welke maatregelen zult u nemen en wanneer?

 5. Hoe is de voorgenomen planning ten aanzien van uitbaggeren?

 6. Wat is het resultaat van uw inventarisatie van de duikers en welke maatregelen heeft u gepland als deze niet aan de eisen voldoen?

 7. Wat is het resultaat van het overleg van HHNK met de gemeente over lozing door huishoudens? (O.a. Schipperspad)

 8. Wat is het resultaat van uw overleg met het Recreatieschap over de niet afgesloten drains in Kleimeer-Zuid?

 9. Wat is de te verwachten invloed van kwel uit 'Uitbreiding Kleimeer'?

 10. Wanneer worden de peilschalen bij de stuw langs de Nauertogt geplaatst?

 11. Wat wordt het waterpeil in de Achtersloot?

Hoogachtend,


Bruno Visser, secretaris BBKK

Kanaaldijk 85

1831GA Koedijk


Bijlagen: 9
Beknopte opsomming

Als er in de bijlage een e-maildialoog staat dient deze van achteren naar voren te worden gelezen.


- December 2008 (bijlage 1)

In een brief attenderen wij op onvoldoende onderhoud en de slechte waterkwaliteit die zich o.a. uit door stankoverlast.

Onze adviezen zijn o.a.: waterpeil verhogen, wateranalyses uitvoeren, streefwaardes opstellen, uitbaggeren en doorstroming verbeteren.
- April 2009 (bijlage 2)

Vertegenwoordigers van de BBKK bekijken met meneer Wicher Groen, Adviseur integraal waterbeheer van de HHNK, de situatie ter plekke. Bevestigd wordt dat doorstroming en peilverhoging de situatie kunnen verbeteren. Vastgesteld wordt dat de duikers in slechte staat verkeren.


- Mei 2009 (bijlage 3)

Meneer Groen geeft aan dat de waterkwaliteit gemonitord zal worden en dat geinventariseerd zal worden of de aanwezige duikers voldoende functioneren


- November 2010 (bijlage 4)

Wij verzoeken om meer duidelijkheid over de peilverhoging, streefwaardes, relaties met het rapport van de Grontmij van 2007 (bijlage 8) en een rapportage over recente meetresultaten.


- December 2010 - januari 2011 (bijlage 5)

We ontvangen wat oude meetwaardes en stellen vast dat die onduidelijk en onvolledig zijn en dat streefwaardes ontbreken.

Gevraagd wordt om duidelijkheid over doorstroming en uitbaggeren en de inventarisatie en voorgenomen aanpassingen van de duikers.

Verder wordt aandacht gevraagd voor huishoudens die lozen op de sloot en mogelijke kwel met slecht water vanuit Kleimeer Zuid. Ook worden de niet afgesloten drainagebuizen in Kleimeer Zuid aan de orde gesteld waardoor het streefpeil en de beoogde natte natuur daar niet gerealiseerd zullen kunnen worden.


- 4 April 2011 (bijlage 6)

We overleggen op het kantoor van HHNK met meneer van Ee, Technisch adviseur/coördinator Onderzoek, en meneer Groen op het kantoor van de HHNK.

Het beoogde/ingestelde waterpeil blijft onduidelijk, er worden wateranalyses toegezegd, uitbaggeren krijgt de aandacht en wordt opnieuw beloofd om aandacht te besteden aan de duikers.

Verder wordt toegezegd om overleg te plegen met het Recreatieschap Geestmerambacht over aanwezige drains en zal met de gemeente onderzocht worden of er sprake is van lozing van rioolwater op de Achtersloot door huishoudens


- 28 en 29 April 2011 (bijlage 7)

Meneer Wicher geeft aan dat er watermonsters genomen zijn en dat er eind mei peilschalen opgehangen worden bij de stuw aan de Nauertogt zodat het juiste peil ingesteld kan worden. Ook wordt toegezegd dat men aandacht zal besteden aan diepte en bagger.Wij wijzen op onduidelijkheid wat betreft de monsternamepunten, verzoeken om ons te informeren over de analyseresultaten en attenderen op de andere punten en toezeggingen uit het overleg van 4 april 2011.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina