Waterschap van de Ham en de Rijskampen bhic toegang 7519Dovnload 81.39 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte81.39 Kb.
Waterschap van de Ham en de Rijskampen
BHIC toegang 7519

Een overzicht van de informatie vanuit het waterschapsarchief van deze polder zoals aanwezig op BHIC met 192 archieftitels over de periode 1461-1963


Voor oude termen uit de waterschapsarchieven zie: A.A.Beekman Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 in 2 delen A-Hypotheken en I tot Zwoern [uitgave Martinus Nijhoff ’s-Gravenhage 1905]
inventarisnummer 1
folio 1 en 2 – blanco –

voor de uitwerking is de potloodnummering gevolgd die na de restauratie is aangebracht en dit inv.nr. is in hoofdzaak genealogisch bewerkt


folio 3

octroije
Nos Johannes Back miles et Willelmus de Busco scabini in Buscoducis notum facimus etc. [Latijnse inleiding] ……..Philips byder gratien godts hertoghe van Bourgonignen van Lotryck van Brabnt ende van Lymborgh, greve van Vlaenderen van Artois van Bourgonignen, palatyn van Henegouwe, van Hollant, van Zelant ende van Namen, marcgreve des heylicxs rycx, heere van Vreeslant [zal Vrieslant moeten zijn], van Salms ende van Mechelen

Allen den genen die desen brieff zullen zien ofte hoiren lesen saluyt

Alsoe ennigen van van onsen poirteren ende ingesetenen onser stadt van den Bossche ende oyck ennige andere met hen ons te kennen hebben doen geven hoe dat zy tusschen der voirs. onser stadt


folio 3 verso

ende de dorpen Engelen ende Vlimen liggende hebben eene zeer groete plaetse erve ende goeden, die lange tyt gelegen hebben gehadt in dolagen ende verdroncken alsoe dat die in tyden als die vruchten daer op stonden plagen te mael zeer te verdrincken, ende de zelve vruchten verloiren te blyven tot heuren groeten schaden ende ongerive onser goeder luyden d[aer]omtrent geseten in vele manieren

Ende hoe dat zy by heuren gemeynen overdraghe, ende tot heuren groeten costen ende lasten over eenen wyle hadden gedaen maecken eenen zomerdyck mit eender sluysen, ende hebbende andere graven ende waterlaten ten bewarenisse ende besorge vander vs. plaetsen erve ende goeden ende der vruchten die daer op wassen souden dienende, die welcke alsoe dat wael te beduchten is geschapen waren op lanckheyden van tyden te vergaende ende te verderven, op dat ten onderhoude van dyen ende van heuren nootelycke behoeften ende reparatien ende oyck anders end eop die contributie vanden costen daer inne gebeurt, ende die namaels gebeuren zullen mogen mit behoirlycke weghen by ons die daer heer ende prince syn nyet en wordden gezien, daerom zy ons oitmoedel[ick] hebben doen bidden
Soe doen te weten, dat wy ierst op alle dat voirs.
folio 4

ende op onse ende ons vs. stadt van den Bossche interest in dese volcomen informatie genomen ende byder zelven in onsen raide bevonden die voirs. bede redel[ick] gefunde[e]rt ende oyck oirbaerlyck wesende, hebben voir ons onse erven ende naecomelinghen, hertogen en hertoginnen van Brabant geconsentert gewillecoirt ende belieff, consenteren ende willecoiren ende believen mits desen dat de voirs. binnen der vs. plaetsen geguedt zullen mogen doen kundigen binnen onser vs. stadt vanden Bossche voir den raidthuyse aldaer ende desgelycx inde parochiekercken ons dorps van Vucht tot sulcken daege ende plaetse alsmen die geboden van onsen wegen pleecht ende gewoenel[ick] is te doen


Ende beteeckenen allen den genen die bynnen der voirs. plaetsen geguedt zyn eenen benoempden gelegenen dach, daer by te moigen comen bynnen onser voirs. stadt vanden Bossche opten raidthuyse, om die voirs. bynnen der vs. plaetsen geguedt oft meestendeel van hem die daer dan comen zullen ennighe van hen tot vuren toe te kiezen die hen daer nutste ende oirboirlicxste toe zullen duncken wesende, die welcke by onsen onderschoutet ende in presentie onsen schepenen vanden Bossch daer geeydt zullen wordden op onderhouden van tgene des men hen daer bevelen zal
folio 4 verso

die welcke alzoe gecoeren ende geeyde persoonen volcomen macht hebben zullen, ende den welcken wy oyck macht geven ende sunderlinge bevele mits desen om den vs. zomerdyck, sluys, graven ende waterlaten van allen heuren notelycke behoeften ende reparatien te onderhoudene, ordinantie daer toe dienende te maeckene ende opdat noot is andere nyeuwe wercken by advyse van vs. aldaer gegueden oft des meestendeels van hen ten besoirge der vs. plaetsenerven ende goeden dienende te doen maecken ende onderhouden, allet ten gemeynen coste vanden vs. aldaer geerfden te betalene, nae die groete vanden goeden die ellick binnen der vs. plaetschen heeft liggende


Ende die zelve costen die alzoo gesedt zullen worden van hen te heysschen ende te ontfaene, in desen versien oft iemandt vanden voirs. aldaer gegueden gebreeckel[ick] waren in te betalen zyn portie ende aengedeelte van des hy den voirs. gecoiren ende geeyden op hen alsoe gesedt zall wordden,dat dan onse voirs. onderschoutet vanden Bossche ofte enen van onsen gesworen dieneren aldaer ten bevele des onderschoutets op zynen redel[icke] salaris ten versuecke vanden vs. gecoirenen ende geeyden, op ende aen den genen d[aer]t gebreck inne weer tselve gebreckende oyck den costen daer op geloopen herlycke zall executeren oft doen executeren van onsen wegen op heuren gereden have, opdat men die zall vynden oft anders aen heure goeden ende erven binnen den vs. plaetse
folio 5

gelegen, ende die te slyten nae onsen stadt recht vanden Bossche, voir onse onderschoutet ende schepenen aldaer, ende dat alle jaer op eenen genoempden gelegen dach diemen inder maten als boven ende ten plaetsen vs. daer toe kundigen zall die voirs. alsoe gecoiren ende geeyden binnen ons[en] voirs. stadt opten raethuyse inne presentie ons onderschoutet ende schepenen vs. ende ten bysyne der geenre binnen der vs. plaetsen geguet die inde manieren voirs. daerop geroepen zullen zyn aldaer te comen oft zy willen, sullen schuldich zyn goede duechdelycke reeckeninghe ende bewys te doene vanden voirschreven heuren bewynde ende van des zy alsoe ontfaen ende ten besoirge vanden vs. gemeynen wercken weder vuytgegeven zullen hebben


Ende ten zelven daghe zalmen oyck van jaer te jaer die vs. gecoiren ende geeyde inden vs. heuren bewynde continueren, oft die in alle oft in deel verlaten ende affsetten ende in die steede den geenre die alzoe verlaten ende affgeset zullen wordden eenighe andere vanden voirs. aldaer geerfden, wederom gecoiren geset ende geeydt wordden nae overdraghe der vs. binnen in der voirs. plaetsen geguet aldaer tegenwoirdich wesende of dat meestendeel van hen in allen der maten als boven, ende welcke reeckeninghe alsoe byden gecoiren ende geeyden gedaen wesende sullen de geene binnen der vs. plaetsen geguet
folio 5 verso

mogen calengeren ende daer tegen seggen binnen acht daegen daer nae voir onsen onderschoutet ende schepenen onser voirs. stadt vanden Bossche ende den genen daer die calengie op geschiet weer zelen binnen acht daegen daer op antwoirden, om die zaecke daeraff daerenteynden voir onsen onderschoutet ende schepenen ons[er] vs. stadt vanden Bossche voirt vuyt gedragen te wordden alsoe behoiren zal lende allet zonder argelist


Ontbieden hierom ende bevelen onsen drosset van Brabant schoutet ende onderschoutet ende rentmeester vanden Bossche ende allen anderen onsen ambachten, officieren, dienaren ende ondersaten, gemeynel[ick] ons lants van Brabant ende allen anderen dyen dat ennichssints aengaen mach, dat zy ellick van hen den vs. in die voirs. plaetsen geguet, dien ende laten gebruycken rustel[yck] ende vredelyck van onsen consente willecoiren ende believen voirs. ende dat tot volcomenre executien stellen zonder ennich letsel oft wederseggen,want wyt alsoe mits desen redenen voirs. belieft ende gedaen willen hebben
behoudelyck in allen onse hoocheyt ende heerlyckheyt ende oyck vander voirs. saecken ende puncten te mogen meerderen minderen ende modereren tallen tyden alst ons gelieve, ende soo ons oirbaerl[yck] zall duncken, des toirconden hebben wy voir ons ende onse vs. erven ende naecomelinghen onsen
folio 6

zegel aen desen brieff doen hangen –

Gegeven in onser stadt van Brussele derthien daghen in merte int jaer ons heeren dusent vierhondert en tsestich nae costume van schryven ons hofs ende aldus ondergeteeckent by myn heer den hertoge tuwer relatien daer heer Henrick Magnus ridder, Symon van Herbeys, Lybrecht heer tot Meldert ende Mr. Claes Clopper by waren, Stoep in cuius testimonium nos scabini predicta sigilla nostra his presentibus l[itte]ris duximius appenden…dat[um] ante visionis nostre predictarim …nova die mensis januarij anno domini millesimo quadringentantesimo setuagesimo sexto [1460].
folio 6 vervolg

Op 27 augustus 1556 zijn op het raadhuis het merendeel van de geërfden van de Hamse polder vergaderd geweest en hebben gekozen Mathijs Stooters, Willem Pynappel, Frans Bogaert, Dierick van Wyck ende Jan Dierixs. van Wadelre, Emmie Marcelissen van den Eeckart, Jannen Verhoeven ende Henrick van Uden die de polder 6 jaren lang geregeerd hebben tegen hun salaris en hun rekening overgegeven – Marcelis van den Eeckart en Jan Verhoeven waren 6 jaren lang poldermeester tegen een salaris van 9 gulden per jaar, Henrick van Uden tegen 4 gulden per jaar; tegelijkertijd zijn Mathijs Stooters, Willem Pynappel, Frans Bogaert, Dierick van Wyck, Jan Diericxs. van Wadelre en mr. Frans van Hanenberch als overste en toezichthouders [toesienders] geordonneerd om de poldermeesters te gelasten dat te doen wat ten behoeve van de geërfden nodig zal zijn – gepasseerd voor notaris van Uden – met consent van de geërfden is in plaats van Mathijs Stooters gelast en gesteld Jan van den Water en Loenis van Wyck in de plaats van Dierick van Wyck zijn vader ‘ende tot hen die vanden convente vanden Carthuysers ende die vanden convente vanden Caudewatere mitten anderen toesienders gelycke macht hebbende soe int voirgaende contract vs. staet’.


folio 7 verso

ontvangsten van het ‘mergengelt’van de hoge en lage Hamsepolder gelegen bij Cromvoirt en Vlijmen van 27 augustus 1556 te ontvangen door Reynier de Lieuwe uit hoogland en laagland in de Cromvoirtsebeemden, de Hoge Ham [hoogen Ham] , in de Plasman, in de Oude Ham [Auwen Ham], in het Vughterbroek, op het Reut [Ruet], in de Boxtelsekamp, de lange Rijscamp,in de Hoekkamp, in de Moirthorst, in de Laaersche – een ½ morgen 4 stuivers, een morgen 8 stuivers etc.


Genoemd worden in deze lijst……

vanaf folio 7 verso

Ghyb van den Venne uit Helvoirt, Adriaen van den Venne uit Helvoirt, Adriaen Witlocx uit Helvoirt, Anneken de weduwe van Willem van Delft, Aelken de weduwe van Andries Brugmans, Art Wouters uit Cromvoirt, Anthonis Peters op Vranckenhofstad, Christoffel van Balen, Frans van Strijp, de weduwe van Henrick Hagels te Cromvoirt, Dierick van Wyck, de erfgenamen van Jouffrouwe van Malsen van Bochoven, Dierick Diericxs. van der Voirt te Cromvoirt vanwege Jonker Roeloff van Dalhem, Marcelis Janssen van den Eeckert, de erfgenamen van Keysergat ‘inden Hoogen Ham’, Henrick Bouwens uit Helvoirt, Dierick Jansoon uit Helvoirt, Evert van de Water, Folcart van Dyck uit Esch, Ghysbert Eysselen, Peter Goyarts laat van Goyart de Jeger, Gerart Henricx te Cromvoirt, Gerart van Malsen drossaard te Voircom [misschien Worcum bedoeld], Gerart Vogels,Thonis Ghyben in Udenhout laat van de H.Geest te ’s-Hertogenbosch, Jan Dircxsoon laat van de vs. H.Geest, Jan Peeterss.

Mathijs Lambert Stooters, Henrick de Huessche, Henrick Berkelmans te Helvoirt, Marycken weduwe van Willem Goyarts, Henrick van Deventher de oude, Heesken weduwe van Eymbert Gosens, Henrick Meuwes Witlocx te Cromvoirt, Arnt Arntss., Henrick Geritss. en Peter de Meijer alle drie laten van Art Heym,Coenraet Janssen van wege Jan Moninx, Symon van Ockel, Jan Eymberts Smollen te Cromvoirt, Jan Rullens, Ghysbert Floren, Jan van der Staeck te Helvoirt, Peter Mathijss. als erfgenaam van Gerit Michiels, Henrick van Deventher, de Jouffrouwe van Brecht, Ghysbert Heym, de weduwe van Henrick Daessoon, Lambert weduwnaar van Margriet Adriaens van Riel, Loenis die Greve te Vlijmen, Mr. Willem Moel priester, Jan Henrick van den Haenput te Den Dungen, Margriet weduwe van Adriaen Ghysberts te Cromvoirt, Peter van Ophoven vanwege het gasthuis op het Ortheneind, Peter van de Pas te Helvoirt , Sander van Horssen, de weduwe van Henrick de Meyer, Truycken weduwe van Meus Gerits te Helvoirt, het convent achter de Tolbrug, het convent van Sint Geertruiden, Joosken vrouw van Marcelis Janss. vanwege het convent van den Caudewater, Job Diecixss. als mr. van het Groot Gasthuis, het convent van de Uilenburg, het convent van de Kartuizers, Willem Jacopss. alias Betten te Helvoirt, het Catharina-altaar bij de Clarissen [totter Claren], Massereel


totaal aan ontvangsten 191-90-5 en uitgegeven 185-8-3 dus een batig saldo van 6-10-1
folio 11 verso

Gedane uitgaven:

Marcelis Jansoon van den Eeckaert als poldermeester om de arbeiders te betalen 181 gl. 4 st. 3 oort [181-4-3] + aan Jannen Hooze voor het publiceren van de ordonnantie m.b.t. het dijkgeld 1 stuiver, de vorsters van resp. Vught, Helvoirt en Vlijmen ieder 1 stuivers en voor het publiceren van deze rekening aan Jannen Hooze 8 st.

totale som der uitgaven 165-18-0


folio 12

bovendien is nog uitgegeven:

Bent Gerits eertijds vorster te Vught ‘van verscheyden dienst dat hy ons int velt ginck het hoij ende die beesten beslaen opt lant voir het mergengelt in alles xxxiii st.’;

7 november 1556 om het octrooi te laten authentiseren in de schrijfkamer incl. de zegels aan Willem Pynappel xii st.;

Dierick van Os dienaar van de korte stok die mee het veld in ging iiii st.;25 juni 1557 met de vorster van Vught de polder in gegaan om aldaar het hooi en de beesten van kwade betalers te beslaan 1111 st.;

15 april 1558 Joist Brabants vorster te Vught die te Cromvoirt is geweest ‘om te manen ende te panden’ iiii st.;

nog gegeven aan Marcelis Jans van den Eeckaert in geld 15 gl. 16 st. 3 oort;

in totaal 18-13-3

summa summarum 185-8-3 dus een batig saldo van 6 gulden 9 ½ stuiver en 1 penning.


folio 12 verso

gesproken wordt over een oud register waarin de mergentalen vermeld stonden


folio 13 verso

hier volgt een lijst van namen die het mergengeld nog niet betaald hebben:

Adriaen Claessen te Helvoirt, Henrick van Strijp te Helvoirt, die cappelle van Cromvoirt, de erfgenamen van Joost van Ersel te Udenhout, de heer Jacop Sanders, de erfgenamen van Joseph in Spanignen, Dierick Danckolffs, Peter Brabant te Cuijk [vgl. Nieuwcuijk], erfgenamen van Danckolff Peeters te Cromvoirt, de kinderen van Reynier Heeren bij Oisterwijk, de weduwe Art Artss. te Cromvoirt, Claes Vrancken te Cromvoirt, Floris Ghysberts te Cromvoirt, Jan van Rijswijck castellein te Herlair, Henrick van Middegael, de H.Geest van ‘sBosch, Henrick Gerlincx alias Kaech te Vlijmen, Huijbert van Laerhoven te Haaren, Herman Jan Priem en Jan Willems zwagers te Vlijmen, Jan Verhoeven, Jouffrouwe Borchgreve, Jonker Jan van Eerp, Jan van den Water, Jonker Reyne rvan Brederode, Jan Wouters te Esch, Jan Thielmans, Wouter Brocken te Haaren, Lysbet Straetmans te Cromvoirt, mr. Henrick van Uden, mr. Frans van Hanenberch, Margriet weduwe van Henrick Spijckers, te Sprang, [op Sprange], Peter Petersoon te Cromvoirt, Peter Schoirmans te Cromvoirt, Schellicxken Goyarts weduwe, de St. Janskerk, Steynten weduwe van Cornelis Goyarts te Cromvoirt, get Groot Gasthuis te ‘sBosch, het convent van de Eikendonk [Eyckendonck], Truyken Martens op Vranckenhofstad, Willem van Vechel, Willem Stevens opt Oeteren, Walraven van Hanenberch,
folio 16

ontvangsten van Marcelis Jans soon van den Eeckart als poldermeester van de Hoge en Lage Hamse polder – allererst ontvangen 181-4-3 voor uitbetaling van arbeiders, vervolgens uitgaven die zijn gedaan op 1 september 1556 aan arbeiders te Vlijmen per dag 3 stuivers en voor de nacht ook 3 stuivers:

Arnt Hermans, Jan Adriaens, Jannen Floris, Goyaert Peterss., Handrick de Becker, Jan Peterss., Dierick Willems, den Langen Ghijs, den Langen Herman, Gheen opt Oeteren, Cornelis Floriss., Art opt Oeteren, Heyn Knoyen, Henrick Huybertss. – de laatsten vnl. vanwege het maaien der sloten
folio 18

de lijst van Vlijmense arbeiders, sommigen met meer dan een vermelding:

Cornelis Janss., Gosen Corneliss., Jan Priem, Jan Roeloffs, Jan Arntss., Dierick Volppers, Arnt Hermanss., de oude Jan Adriaens, Goyaert Peterss., Goyart Diericxz., Willem Hermanss., Henrick Huyberts, Goyart Corneliss., Goesen Corneliss., Goyaert Corneliss., Jan Roeloffs, Art Priem,Jan Priem, Cornelis Corneliss., Jacop Goyarts, Arnt Priem, Jacop Goyartss., Cornelis Janss., Gosen Corneliss., Henrick Huybertss., Dierick Volppers, Henrick handricx, Willem Goyartss., Jan Arntss., Arnt Hermans, den auwen jan van Cleeff, den jongen Jan van Cleeff, Jan Adriaens den jongen, Cornelis Corneliss., den auwen Jan Adriaenss., Arnt Priem, Goyart Corneliss., Jacop Goyarts, Dierick Volppers, den Langen Ghijs, Cornelis Corneliss. Jan Priem, den ouden Jan, Arnt Heymans, de jongen Art Heymans, Cornelis Floris, Ariaen Gysbertss., Arnt Priem, Goessen Corneliss., Wouter Marceliss., Ariaen Ghysbertss., Jan Adriaenss. van Cleeff, Willem Goyartss., Henrick Willemss., Goyart Peterss.
onder Cromvoirt:

Ghysbert Wouterss., Lenart Gysbertss., Jan die Werdt, Jan die Meyer, Henrick Martens, Art Verhoeven, Peter Henricx, Dierick Henricx, Jan Janssoon, Art Janss., Jan die Weerdt


folio 20

door Marcelis Janss. nog uitgegeven aan arbeiders in het jaar 1560 per dag 4 stuivers, waarbij genoemd worden:

Adriaen Diericx, Jan Joosten, Marten Jansen, Adriaen de Buyser, Wouter Gysberts, Art Hermans, Jan Roeloffs, Jan Gerarts, Jannen van Cleeff den jongen, den Langen Gyb, Jan Coenen, Willem Pippels, Goessen Mud, Geen opt Oeteren,
folio 21

andere posten:

o.a. twee bomen gekocht van Peter van de Pas ‘die ick opten dyck hebbe doen setten datmen daer nyet over varen en soude’, voorgeschoten penningen, salaris, geleende gelden

- uiteindelijk volgt de slotformule van zijn rekening.


folio 23

Rekening van Jans de zoon van Marcelis van den Eeckart beginnende 19 april 1561

onder de ontvangsten worden genoemd: het convent achter de Tolbrugge, Mr. Adriaen te Gestel vanwege Jouffrouwe Margriet Coenen, Goyart van Vlierden, Vrouw Huessen, convent van Sint Geertrui, Coenraet van Covelens als rentmeester van het Heer Adamgasthuis, Anthonis Peterss. op Vranckenhofstad, Peter van Ophoven vanwege het godshuis op het Ortheneind, Gerit Vogels, Arnt Yewaens vanwege de H.Geest van ‘sBosch, Jan van Doyenbraecken vanwege Catharijn weduwe van Henrick van Deventher, de meester van het Groot Gasthuis, Willem van Vechel vanwege de erfgenamen van Ghysbert Gysselen, Reyner Hermans inden Yserenman vanwege Volcart van den Dyck, Anneken weduwe van Willem van Delft, Marten Michiels vanwege het Groot Gasthuis, Schalck Lueniss. vanwege de kinderen van Art Artss. te Cromvoirt, Andries Vos vanwege Pauwels van Eesteren drossaard van Bueren [vgl. Buren], Jan Roeloffs vanwege de erfgenamen van Christoffel van Balen, Evert van de Water, Marten Solperts te Vlijmen vanwege Jonker Jan Monincx, Michiel Rombouts lakenkoper, Lambert Heesacker, de heer Christiaen van Schyndel priester, Vrouwe van Brecht, Joost van Berckel vanwege de erfgenamen van Keysergat, Arnt Peter Loeff te Cromvoirt vanwege Cornelis Ghysberts, Henrik Meuws met een erfgenaam van Ariaen van Riel, Jonker Arnt Heym, Jacop Gerarts te Vught vanwege de commandeur van Vught, Henrick Spierinck vanwege de erfgenamen van Jan Ruelens opt Ruet, Jan Franssen te Vught vanwege Jouffrouwe van Malsen, de rentmeester van Sint Geetrui[klooster], Adriaen Maess. te Vught vanwege Lambert Mathijss., Arnt Peters Loeff te Cromvoirt vanwege de kinderen van Art Artss. te Cromvoirt, Claes van den Broeck vanwege Jouffrouwe Borchgreeffs, Heer Joost priester wonende op de Uilenburg vanwege het convent van de Uilenburg, de procurator van de Kartuizers vanwege het convent van de Kartuizers, Emken weduwe vanTielman Henricx, Sander van Herssen, Jonker Willem van Lier, Henrick van Deventher de jonge, Arnt van Brogel vanwege de erfgenamen van Goyart de Jeger, Arnt Hermans van Vlymen vanwege Peter Matijss., mr. Henrick van Uden, de mr. van de H.Geest te ‘sBosch, Gertruyt weduwe van wijlen Dierick Arienss. van Druenen, convent van Marienwater, Jannen van den Water, Walraven van Hanenborch, Jan Melis Maes vanwege Henrick Maes zijn broer te Breda [er staat Bredau], de procuratesse van het convent van de Eikendonk, Jan Henricxz. te Udenhout vanwege Jonker Jan Moninx, Peter Gommers te Helvoirt vanwege Jan Arnts van de Sluijs, Marcelis Pynappel, Pauwels van Someren, Jacop Janssen cremer in de Visstraat vanwege de erfgenamen van Andries den Tengieter, mr. Dierick van den Heuvel, Marcelis Janssen een van de poldermeesters, Wouter Heesacker in Udenhout vanwege Jan Reyners, Wouter Schellens, Peter Mathijss., Vrouw Lombart in de gruen part van vier mergen lants, Adriaen Goyaertsz. te Helvoirt, Jan Gommers de jonge te Helvoirt, Jan Witlocx te Haaren vanwege Jonker Reyner van Brederode, Franchois van Ryswyck kastelein te Herlair, de erfgenamen van Joost van Eersel, Huybert van Laerhoven, Peter Laurenss.te Helvoirt, Lenart de Smit op Vranckenhofstadt, erfgenamen van Joseph in Spanignien, mr. Frans van Hanenborch, Jacop Back vanwege Roeloff van Dalen, Mary Goesens te Udenhout – totale ontvangst 218-2 ½-0
folio 27

ontvangsten van de ‘faulten’ uit de rekening van 1556 achtergelaten door Reynier de Lieuwe waarin genoemd worden: de meester in het Groot Gasthuis te ‘sBosch, seven mergen lants genoempt den Sluyscamp, Reyner inde Cleyn Wage, Volcart van den Dyck te Esch, Schalck Anthonisz. vanwege de kinderen van Arnt Arntss. te Cromvoirt, Andries Vos vanwege Pauwels van Eesselen drossaard te Buren, Michiel Rombouts, Willem van Vechel vanwege de erfgenamen van Ghysbert Ghysselen, mr. Dominicus van den Nieuwenhuyse rentmeester van de abt van Sint Gertruyden, Adriaen Maess. vanwege Lambert Mathijss. Stooters, Arnt Peterss. te Cromvoirt vanwege de kinderen van Arnt Arntss., de mr. van de H.Geest, Geert van Malsen drossaard van Buren, Jan van den Water, Jan Melis Maes vanwege Henrick zijn broer, het convent van de Eikendonk, Pauwels van Someren, Jacop Janssen cremer inde Vischstraet vanwege Andries den Tengieter, Cathalyn weduwe wijlen Henrick knecht voerman uit Vlijmen, Emcken weduwe Thielman Hendricx, Jan Witlocx te Haaren vanwege Reyner van Brederode, Huybert van Laerhoven te Haaren, de erfgenamen van Joost van Eerssel in Udenhout, mr. Frans van Hanenborch en de erfgenamen van Joseph in Spanignien – in totaal 42-11-0
folio 28 verso

ontvangsten uit ‘faulten’ uit de rekening van het jaar 1551 nagelaten door Henrick van Uden waarin genoemd worden:

Schalck Anthonissen vanwege de erfgenamen van Arnt Arntss. te Cromvoirt, Sander van Horssen, Catharyn weduwe van wijken Heyn knecht voerman te Vlijmen, Jan Witloecx te Haaren vanwege Jonker Reyner van Brederode, Huybert van Laerhoven te Haaren, mr. Frans van Hanenborch, de erfgenamen van Joseph in Spanignien, mr. Peter Muykens, de kapelmeesters te Cromvoirt – in totaal 275-3-0


folio 29 verso

Uitgaven van Jan Marcelis in het jaar 1561 van werkzaamheden aan de dijk te Vlijmen te te Vught waarin genoemd worden:

Jan Coenen, Cornelis Janss., Jan Corneliss., Adriaen Diericx,Cornelis Diericxzoon, Gerit opt Oeteren, Arnt Heymans, een zekere Vuyst, Willem Geritsz., Jan Roeloffs, Cornelis Henricx, Marcelis Janss., Cornelis zoon van Heyncnecht voerman te Vlijmen, Willem Gerits, Jannen int Root,


folio 31

Uitgaven van daguren en arbeidsloon van de dijk onder Vlijmen en Vught in het jaar 1562 waarbij genoemd worden compleet met aantal dagen en loon:

Gerart opt Oeteren, Jan Coenen, Cornelis Henricxz., Arnt Heymans, Willem Burckens, Willem Goyarts, Jan Roeloffszoon, Gerit opte Oeteren, Arnt Bierkens, Jan Peterssoon, Jannen Corneliszoon, ‘item gegeven den genen die de beesten van den dyck keerden om dat zy den selven nyet en zouden breecken’, Jan de Werdt inden Vos ende Craen opten Vlymensendyck van verteerde costen byden arbeyders aldaer verteert dwelckmen voir hen moest betalen om dat zy altyt int water staende moesten arbeyden’

folio 32

Uitgaven van daguren en arbeidsloon van de dijk onder Vlijmen het jaar 1563 in de maand april waarin genoemd worden:

Arnt Heymans, Willem Goyarts,Jan Roeloffs en zijn zoon, Cornelis Heynknechts, Willem Hermans, Adriaen Melis, Jannen Peterszoon, Jannen Coenen, Willem Bierkens, Gerit Michels


folio 33

Uitgaven vanwege arbeidsloon aan de Nieuwen [mogelijk ‘dijk’] beginnende 14 dagen voor de Bossche kermis 1563 [variërend van vier tot tien dagen werk]

Willem Goyarts,Cornelis Henricx, Jannen Coenen, Willem Bierkens, Willem Henricx, Michiel Henricx, Joost Diericx, Jannen Peters, Jannen Lenartsz., Willem Hermans, Willem van Eeten, Gerart Michielsz., Adriaen Merceliss.
folio 34

Uitgaven van daguren aan de dijk beginnende in de eerste week na de Bossche kermis 1563

Adriaen van Eeten, Jannen Coenen, Willem Goyartss., Willem Bierkens, Michiel Henricx, Jannen Roeloffs, Jannen Petersz., Willem Hermans, Cornelis Janssen, Willem Henricxz., Jan Lenartsz.,Joost Diericxz., Cornelis Heynknechts, Jannen Heynskentsz., Marcelis Marceliss. en Adriaen Marceliss.


folio 35

tweede week na Bossche kermis 1563:

Cornelis Henricx, Michiel Henricx, Jannen Peters, Jannen Coenen, Willem Bierkens, Willem Henricx, Joost Adriaen Diericx


folio 35 verso

derde week na Bossche kermis 1563:

Jannen Coenen, Willem Hermans, Cornelis Henricx, Willem Goyarts, Adriaen van Eeten, Joost Diericxz., Gerit Michiels


folio 36

Uitgaven om de dijk te beschermen tegen ‘den slach van water’

Jannen Coenen en Jannen Peters uit Vlijmen ‘van een stuck dycx te maecken’, Henrick van Essch uit Vlijmen ‘van negen roijen dycx met rossen te beslaen’, Adriaen van Eeten 15 roeden, Jan Coenen en Adriaen van Eeten samen 42 roeden, de kinderen van Heynsknechts te Vlijmen 24 roeden


folio 36 verso

Uitgaven t.b.v. de gecommitteerden om getuigenissen te horen t.a.v. de sluizen anno 1563:

aan Symon den Deurwerder ‘om naer Brussel te reysen ten eynde dat de vs. commissarissen het getuygenis van den voirgaende sluysen souden comen verhoiren’, de commissarissen Franchoys Parys en Jeronimus Boudewyns secretaris voor hun vacaties, Eustachius Coppen deurwaarder, Adriaen Diericx, Willem Stevens opte Oeteren, Evert opt Oeteren, Arnt Yewens te Vught, Rykart in de Karstraet timmerman, Art (?) Ruelens te Helvoirt, Jan Matheeus te Cromvoirt, Eymert Tuelincx, Hans Maelders waard in de Goidsgeley vanwege verteerde costen door de genoemde getuigen, Willem Cloot, Wouter Henricx te Vlijmen


folio 37 verso

uitgaven ten gevolge van schulden die nog openstaan waarbij genoemd worden naast alle uitgegeven bedragen de volgende personen en zaken:

Reynier de Lieuw die de polder gediend heeft, Anthonis de groenroede, Dierick van os dienaar van de korte stok, Adriaan een van de dienaars van de korte stok, Jeronimus Geverts, te Helvoirt geweest om te ‘manen’ en de verteringen aldaar, de vorster te Vught ‘om het volck inde kercke de wete te doen ten eynde zy zouden betalen’, Herman van Eeten vanwege verteringen met ‘gemeynen geerfden doen zy vander sluysen quamen’
folio 38

uitgaven van 1 april 1564

Arnt Hermans voor 8 dagen werken, Marcelis Janssen voor 7 ½ dag, Jan Peterss. van 8 dagen, Willem Jansss. van 8 dagen, Corne,lis Robben 7 ½, Adriaen Philipszoon 7, Cornelis Henricxsoom 6, Peter Arntszoon 7, Jan Floren 8, Jan Jacops 5, Jan Jacops met paard en wagen, Ghysbert Floren met paard en wagen, verteerkosten van poldermeester Marcelis Janss. en verschillende arbeiders, verteerkosten van arbeiders die op ‘eenen heyligen dach dyckten daer zy gheen gelt af en begheerden’, Gerit opt Oeteren, Arnt Heymszoom te Vlijmen, Jan van Kessel voor het schrijven van een contract, Willem van Middenss. dienaar van de groene roede ‘van die geerfden te vergaderen om de reeckeninge te houden’, item gegeven den ouden schutters ter cause vanden visserye vanden Bosschersloot’, voor het maken van deze rekening

uitgaven 252-6-0; ontvangen 275-3-0 dus een voordelig saldo van 22-15-0 waarvan afgetrokken 22 gulden voor het salaris van Jan Marcelis
folio 40

informatie over de rekening van 1561

waarbij aan het slot het volgende geschreven staat: ‘welcke reeckeninghe alzoe voirschreven staet by Marcelissen van den Eeckart ende Jan Marcelissen als poldermeesters ende Jan Marcelis zoon als ontfanger daer toe geconstitueert gedaen opten thiensten dach der maent van junio anno xvc vierentsestich ten bywesene mt. Goyarts Lombarts ende Goyart Corneliss. mr. van den Groeten Gasthuys binnen Den Bossche, Joncker Jan Heym tot Vucht, Willem Pynappel, Jan van Liebergen beyde als kerckmrs. binnen Den Bossche van St.Jans, mr. Franchois van Hanenborch ende by consent Jan van den water, Luenis Dierixz. van Wyck, Vrouwe van Brecht, Lambrecht Heesacker,den procurator vanden convent vanden Carthuysers Henrick van Dorn dat inden naem vanden convent van Marie[n]water, Jochem Merceliszoon dat inden naem mr. Jans Reynders tot Bruessel, Jan van der Meer als rentmeester oft inden naem van Heer Adamsgasthuys met meer andere geerfden op der gaffelen opten raethuyse alwaer vergadert wesende ende byden selven allen dander geerfden vervolgende geapprobe[e]rt ende gelaude[e]rt, approberen ende lauderen ende ratificeren mits desen ten dage jaere ende maende als boven ende mede inder selver reeckeninghe bevonden den vs. polder ten afteren te wesene de somme van seshondert carolus guldens dryentachtentich guldens ende vierdalven gulden viertiendalven stuyver – Aldus geschiet by my als ontfangere vanden gemeynen geerfden geordine[e]ert deur begeren der geerfden vs. – datum als voir by my onderteeckent Jan Marcelissen van Eeckaert


folio 42

Rekening van ontvangsten en uitgaven van de Hoge en Lage Hamsepolder van 1564 waarbij genoemd worden:

Gerit Vogels, Dierick Lueckemans als rentmeester van het Abensgasthuis op het Ortheneind, Ariaen Zegers te Vlijmen, de jonge Dierick Artssoon, Jan Roeloffs, de erfgenamen van Christoffel van Balen, Jan van der Meer als rentmeester van het Heer Adamsgasthuis,Jan Hessels en Jan Stevens in Udenhout, de procuratesse van het Sint Geertruiklooster, Jonker Willem van Lier, Heer Handrick Gyben en Peter Vervoirt te Cromvoirt, Peter Hendrickz. Vervoirt te Cromvoirt, Goyart van Vlierden, Willem van Vechel, Jonker Kan Monincx wonende op de Beekse Donk, Jan van de Water, mr. Dominicus rentmeester van de abt van Sint Gertruyden, Reynder Henricxsoen inden Yseren Man, Folcart van den Dyck te Esch, Henrick Spierincx, Mathijs Petersz. te Esch, Lambrecht Stooters, Peter Mathijssoen alias Stooters, Peter Bauwens te Helvoirt, Dierick Jans Michiels te Vlijmen, de mr. van de H.Geest of zijn schrijver, Marten Michielen te Vlijmen, een mergen lants inden Hogen Ham genoempt den Putter, Joost van Berckel, de erfgenamen van Keysergat, Jan Jacopszoon te Vlijmen, mr. Jacop Danissen, de pater achter de Tolbrugge, de procuratesse van de Eyckendoncq, Art Loeff te Cromvoirt vanwege Michiel Rombouts, de jonge Berckelman te Helvoirt, Ghysbert Ancemssoen van den Venne te Haaren, Wouter Verhoven vanwege meester jan Reynder ste Brussel, Emken weduwe van Thielman Handricxss., Jan Artssoen van der Sluijs, Ariaen Goyartss. te Helvoirt, Mariken weduwe van Willem Goessens te Udenhout, Met Verhoeven te Helvoirt, de erfgenamen van Goyart de Jeger, Anthonis Gysberts te Udenhout vanwege de H.Geest in ‘sBosch, Arnt Elbers [dubieus] te Vught vanwege de H.Geest van ‘sBosch, de procurator van de Kartuizers, Anneken weduwe van Willem van Delf[t]


vervolg op folio 44 verso

de procurator van de Kartuizers, Jaspar ‘clerck inden Heyligen Geest’, Jan Franssen te Vught vanwege Jonker Jan Moninx, Cornelis Pauwels te Oisterwijk vanwege Jonker Reynder van Brederode van 5 mergens land genoempt den Wolffsvelt, Goyart van Dorn priester vanwege het convent van Marienwater, Marcelis Janssoen van den Eeckart, Rob Gyben te Vlijmen vanwege het Groot Gasthuis te ‘sBosch, ‘vyfftalven mergen lants inden Hogen Ham genaempt den Halven Putter, Loenis van Wyck, Symon den Deurwerder, Vrouwe van Brecht, Jan Peterss. te Helvoirt, Margriet Coenen, mr. Adriaen secretaris te Gestel vanwege Jonker Christoffel Spierinx, Henrick Martens, Jonker Willem Borchgreve Heer tot Oerl [vgl. Oerle], de laat van mr. Peter, Henrick van Esch te Vlijmen, totale ontvangst 197- 14 ½-0 uit in totaal 327 ½ mergen land


folio 45 verso

uitgaven binnen deze rekening:

Gerit Artsoen, Claes Martens, Meuwes Evertss., Cees de laat op Annekens van Delffshoeve opt Oeteren, Handrick van Dorn, Cornelis Janss., Jan Corneliss., Marcelis Marceliss., Jan Jacopss. te Vlijmen, Jan Diericxsoon te Vlijmen, Jan inden Brilbrauwer, Jan Michielss. te Vlijmen, Ariaen Merceliss., Peter Priem, ‘vanden Bosschersloot vuyt te meyen van der Hoiger Vonderen totter Diese toe’, uitgegeven aan ‘wat die arbeyders oft die meyers verdroncken hadden terwylen dat zy mayden’, Jan Floren, ‘noch vuytgegeven van carren op die Bosschesteghe achter die Oeteren van die slencken ende cuylen op te hoegen om te bat daer deur te varen metten wagens’
vervolg op 46 verso

Jan Floren, Henrick Martens, Reynde ropt Oeteren éenen wert van bier dat die arbeyders ende karsluyden gedroncken hadden’, ‘aen noch een dijxken dat daer leyt achter de Uteren byde Bosschesteege of Carthuyserscampen daer dat water vander Vuchterssche gemeynte zynen loop heeft nae den Ham toe, om dat toe te leggen ende te bewaren des nachts ende daechs alsoe lange als dat den Bosschersloot weder op ghinck’, Jan Jacops te Vlijmen inden Vos ende inden Craen ‘van twee boemen die dwers opten dyck plegen te staen voir het gevaer vanden wagens ende metten ysganck waren gaen dryven’- iemand die mij ‘met eender schuyten voerden om die boemen te soecken ende te besien oft daer veel gaten inden dyck gescheurt waren’.


‘ítem om den Bosschersloot toe te leggen boven aen die Vlymensche kerck’, ‘item noch den naebueren van Vlymen gemoit ende die gesworen dat zy die clock togen om dat zy den sloor ons toehelpen zouden als zy deden’, item doen den sloot toe was van die te bewaren om nyet deurgesteecken te worden daer aff gegeven aen seeckere arbeyders xxv stuyvers’, aan de rentmeesters van de oude schutters van de Bosschesloot, Joost genoempt Vader inden Troen ‘van seeckere brieven die wy hem gaven om nae Brussel te draegen ende voir zyn vacatie dat hy tot Bruessel om des lants wille drye dagen gevaceert hadde’

folio 47 verso

onkosten van een nieuwe sluis zowel van het graven als anderszins:

Gerit Artss., Claes Martens, Ghysbert Floren te Cromvoirt, Jan Floren Meuwes Evertss., Cornelis Janssen


uitgaven aan personen t.b.v. het ijzer werk nodig voor de sluis:

Philips den smit wonende achter de ‘Minrebroederskercke’ van nagels en ander ijzerwerk, een smid van de Vuchterdijk voor nagels en ander ijzerwerk, vrachtkosten van een wagen die hout uit ‘sBosch heeft gehaald, vier timmerlieden de kost gegeven, Reynder opt Uteren voor bier dat hij aan de arbeider sheeft gegeven, voor de timmerlieden te weten Ariaen Gommers en zijn knechts ‘inde Sautcast op de Cruystraet’ in drye avonden als zyt savons thuys quamen’, Willem Wouters de vorster te Vught, mr. Henrick van Uden, Henrick Heym dienaar van de groenroede,


in ’Ste Claes aen den Mercht [vgl. Markt ?] den xvi dach de rmaent september anno lxiiii de dienaar van de korte roeden, Nobelmans inden Engel, Staes den Deurwerder, Symon den Deurwerder tweemaal naar Brussel gereisd,
Vranck dienaar van de korte stok, Jan Marcelissen geweest te Oisterwijk, Udenhout en Helvoirt, drie tot viermaal te Vlijmen en Cuijk [vgl. Nieuwcuijk] geweest om te manen vanwege het Groot Gasthuis te ‘sBosch, gemaand te Esch, voorts op de Vuchtsche Hoeven, te Helvoirt op de Hoeff ten Halven bij Ghiersbergen en wederom te Cromvoirt, gemaand te Boxtel op 23 mei o.a. Jonker Willem Borchgreeff, Arnt Heymans te Vlijmen, ‘noch gecocht een coirenschup met eenen vens om dat water mede vuyt te werpen doemen de sluys repareerden’

voorts volgen nog enige andere onkostenposten van administratieve aard en de slotformules van de rekening – tot dijkmeesters en poldermeesters zijn gekozen Lambert vanden Heesacker en Jacop Berchen


folio 53

van hieraf volgt een lijst van de geërfden in de Hoge en Lage Hamsepolder te weten:

2 mergen – een van Adriaen van den Venne te Helvoirt in de Cromvoirtsche Beemden nu Cornelis van den Venne en Ghysbert van Riel te Udenhout en de nadere van Ghysbert Ariens van den Venne en Jan Artss. zijnzwager
Adriaen Goyartss, alias Witlocx te Helvoirt inden Ouden Ham 7 ½ hont
Anneken weduwe Willems van Delft inden Hoeghen Ham 2 ½ mergen en og 3 ½ mergen
de erfgenamen van Andries Brugmans inden Plasman 5 mergen nu Lambert Heesacker en Heer Christiaen presbiter
Art Wouterss. te Cromvoirt inde Cromvoirtsche beemden 1 mergen nu Horden Willems, nu de erfgenamen te weten Hilleken zyne sustere oft Jorden Willemss. haeren man
Andries Tengieter aldaer 1 ½ mergen nu de erfgenamen nu Mathys Mesmaker opten Dyck nu Pauwels van Zomeren proprietaris
Cornelis Goyerts 4 hont tot Cromvoirt hem toebehoorende 2 hont – Goesen van Uden tot Helvoirt de andere 2 hont – nog aldaar 1 mergen
de erfgenamen van Christoffel van Balen inden Plasman 2 ½ mergen
Cornelis Ghysbertss. te Cromvoirt inde Cromvoirtsche beemden nu Arnt Peterss. Loeff te Cromvoirt ½ mergen
de erfgenamen van Cristina Coelberts aldaar 8 hont nu de kinderen Art Artss. tot Cromvoirt
An Ruelens weduwe Henrix Hagelaers te Cromvoirt 1 mergen nu Neel An Ruelens
de erfgenamen van gerit Michiels inden Auden Ham 4 mergen nu de weduwe Peters Mathyss. en aldaar nog 2 mergen
de weduwe Henrick van Stryp ook in den Auden Ham 2 mergen nu Art van Brogel
Dierick van Wyck inden Hoegen Ham 6 mergen
de erfgenamen van jouffrouwe van Malsen te Bokhoven inden Hoghen Ham 2 ½ mergen

en in de Cromvoirtsche beemden 4 hont


Jonker Roeloff van Dalham inden Hoegen Ham 6 mergen met Jacop Bacx als rentmr. Dierick Dierixz. te Cromvoirt als gebruiker
de erfgenamen van Berstergat inden Hogen Ham 3 ½ mergen – Joost van Berckel als rentmr. laatst betaald
de capelle tot Cromvoirt aldaer 2 mergen en in de Cromvoirtsche beemden ½ mergen
de erfgenamen van Joost van Eersel in Udenhout in de Cromvoirtsche beemden 3 hont nu zijn zoon te Udenhout
de erfgenamen van Heer Jacop sanders inde Cromvoirtsche beemden 5 mergen – Erit Ruelens heeft dat eertijds gebruikt nu Jan Diericx dijkmeester – inden Hogen Ham 5 mergen en 1 mergen
de erfgenamen van Joseph in Spangien in de Cromvoirsche beemden 4 hont nu mr. Anthonis Artss. Coeback brouwer
vervolg folio 56 verso
de erfgenamen van Henrick Bouwens inden Hoegen Ham 7 ½ hont nu Peter Bouwens
Dierick Danckolffs tot Cromvoirt inde Cromvoirtsche Beemden 2 mergen – nu Jan Henricx van der Staeck als man van de weduwe van Dierick Danckolffs
noch inden Hoigen Ham het derdendeel van twee mergen Evert Artss. het ander deel Geeringen Diericx het ander deel ellick eenen halven mergen te weten met henne consorten ellick een derdengedeelt van 2 mergen
de erfgenamen van Peter Brabants te Cuyck inde Cromvoirtsche Beemden 1 mergen – nu Wouter Schellens secretaris – nog 2 hont aldaar
de erfgenamen van Danckolffs Peterss. te Helvoirt 1 mergen – nu Gysbert Ariens

en aldaar nog 5 hont


de kinderen van Reynder Heesters te Haaren [er staat: Haren] bij Oisterwijk in de Cromvoirtsche Beemden 4 hont
de weduwe Art Artss. te Cromvoirt aldaar een ½ mergen en Schalck Janss. van den Bosch als momboir
Erit Ruelens te Cromvoirt inden Ryscamp 1 mergen
Elias Wautken te Cromvoirt in de Cromvoirtsche Beemden een ½ mergen
Evert van den Water int Vuchterbroeck 10 mergen
Elias Wouterss. te Cromvoirt int Vuchterbroeck – Ariaen Geverts te Udenhout nu Willem Wouterss. te Vught vorster 22 mergen – in de Cromvoirtsche Beemden 1 mergen en inden Hogen Ham de helft van 8 hont
Folcart vvan den Dyck te Esch int Vuchterbroeck
de erfgenamen van Floris Ghysbers te Cromvoirt en Jan de Meyer aldaar int Neybroeck 1 ½ mergen
Frans van Ryswyck kastelein te Herlaer in de Cromvoirtsche Beemden 5 mergen – inden Auden Ham 1 mergen
Henrick Gerits Berckelmans de jonge te Helvoirt en Jan Gommers de jonge inden Auwen Ham 1 mergen
An van Riel en Hilleken weduwe van Cornelis van den Venne de oude inden Auwen Ham 1 mergen
Gysbert Gysselen aldaar 2 ½ mergen – ook nog op de Baetschesteghe 2 mergen
Peterken Arts Janss. nu Jan Arts metten erfgenamen van Yeuwen van den Hovel te Drunen nu Tot Ryswyck inden Auwen Ham Peter Gommers te Helvoirt als huurling 2 ½ mergen
Goyart de Jeger inden Auden Ham 2 mergen
Gerit Dierick Henricx te Cromvoirt inden Hogen Ham 7 ½ hont – d ehelft toebehorende Gevert Artss. te Enschot onder Oisterwijk nu Arien Geverts – inde Cromvoirtsche Beemden 4 hont
Gerit van Malsen drossaard te Worcum = Woudrichem inden Hoigen Ham 7 meregen nu de H.Geest van Den Bosch
Gerit Vogels in de Cromvoirtsche Beemden 1 hont – inden Hoigen Ham 2 mergen
Gysbert Goessens te Cromvoirt inde Cromvoirtssche Beemden 3 ½ hont
Henrick van Middegael, Paulus van Heesteren kastelein van Buren, Andries Vos rentmeester inden Auwen Ham nu Christoffel Spierinx te Gestel 4 mergen
de H.Geest van ‘sBosch inden Auwen Ham 2 ½ mergen en Anthonis Ghyben in Udenhout is gebruiker – nog aldaar int Vuchterbroekck Art Yeuwens gebruiker Jan Peterss. in Udenhout 4 ½ mergen – in de Cromvoirtsche Beemden 1 mergen – nog aldaar 3 mergen inden Boxtelsencamp de helft 1 ½ mergen
Heer Adamsgasthuis inden Hogen Ham 2 mergen – in de Cromvoirtsche Beemden 2 mergen, in den Boxtelsschecamp 6 mergen
Henrick van Deventher de jonge inden Hoigen Ham 12 mergen
Henrick Gherinx of Heynknecht te Vlijmen inden Hoigen Ham 3 ½ mergen
Heer Jan de Gruyter als rector van het Catharina-altaar ter Claren [bij de clarissen] inden Hogen Ham 3 ½ mergen – Baet Robben huurling
Henrick die Huesch inden Hoegen Ham 3 ½ mergen nu Lambert Remmers
Huybert van Laerhoven te Haaren inde Cromvoirtsche Beemden een ½ mergen
Herman Jan Priem, Roeloff den Langen Gerit en Mr. Dierick van den Hovel zwagers te Vlijmen inden Hogen Ham 7 mergen
Henrick Everts van Cuilen opnieuwen een ½ mergen – nu Mary weduwe Willems Goossens in Udenhout inde Biesmortel
Henrick Berckelmans te Helvoirt in de Cromvoirtsche Beemden 5 mergen
Jacop Verheyen de jonge te Oisterwijk heeft hiervan 1 mergen – de jonge Jan Gommers heeft een ½ mergen en Peter van de Pas heeft de rest
Henrick van Deventer de oude inde Cromvoirtsche Beemden 4 hont – 1 mergen – 3 mergen
Heesken weduwe Everaert Goessens te Udenhout in de Cromvoirtsche Beemden 4 hont
Henrick Maes, Jan Verhoeven en het Groot Gasthuis te ‘sBosch inden Ouden Ham 6 mergen
Jonker Herbert Massereel inden Ouden Ham 2 ½ mergen – in de Cromvoirtsche Beemden 8 hont, de erfgenamen van Jan van der Hoeven inden Ouden Ham 4 mergen in de Cromvoirtsche Beemden 1 ½ mergen, inden Hoegen Ham 3 ½ mergen
Merten op zijn hoeve te Esch inden Ouden Ham 7 ½ hont
Jouffrouwe Borchgreve inden Ouden Ham nu Claes van den Broeck aent Duyfhuys als huurling – in den Ouden Ham 2 mergen
Jonker Jan van Erp voir Middegael te Berlicum inden Ouden Ham 5 mergen – nu Marcelis Pynappel en Kiespenninck proprietarissen
Jonker Art Heym inden Ouden Ham 5 mergen
Jan Monnix inden Morthorst 5 ½ mergen – inden Hoigen Ham 2 ½ mergen
Jouffrouwe Margriet Coenen inden Hogen Ham 10 mergen
Jan van den Water inden Hoegen Ham 3 ½ mergen
Jan Evert Goessens in Udenhout in de Cromvoirtsche Beemden
Jan Everts Snellen te Cromvoirt int Vuchterbroeck nu Straetman Snellen 2 mergen – in de Cromvoirtsche Beemden 7 ½ hont en 1 mergen
Jan Ruelens opt Ruet inde Ryscampen 1 ½ mergen
Henrick Wouterste Cromvoirt en de erfgenamen van Aen van Riel bij de Rijscampen genoempt den Lessert 1 ½ mergen
Jan Gysbertss. Floren te Cromvoirt inden Hoigen Ham 1 ½ mergen nu Henrick te Esch en Peter Henricx Vervoirt
Jan Mathyss. te Cromvoirt in de Cromvoirtsche Beemden 7 ½ hont een nog 4 hont
Jonker Reyner van brederode in de Cromvoirtsche Beemden 5 mergen
Jan van der Staeck te Helvoirt op Gysbert Heyms hoeve als huurling in de Cromvoirtsche Beemden 2 mergen – Willem Gubels momboir in dubio wie die toekomen
Jouffrouwe van Brecht inden Hoegen Ham 14 mergen – nu Gerit Gerit Ariens Dierix, Reynder de Lieuw
Jan Wouterss. te Esch als huurling in de Cromvoirtsche Beemden 16 hont – Adam Boeven te Antwerpen proprietaris
Jan Verhoeven en de erfgenamen van Henrick Meus inden Liessert 1 ½ mergen – Dierick Meus momboir van dyen te Helvoirt
Jan Tielmans in de Cromvoirtsche Beemden 16 hont – nu de kinderen van Art Willemss. te Cromvoirt
Jonker Ghysbert Heym in de Ryscampen 1 mergen
jan Wouterss. Brocken te Haaren in de Cromvoirtsche Beemden een ½ mergen
de erfgenamen van Lijsken Straetmans in de Cromvoirtsche Beemden 1 mergen nu Jan Artss. oude kleerkoper te ‘sBosch nu Hans van Cuelen in de Ramen
de erfgenamen van Lys Straetmans aldaar 7 ½ hont
Lysken weduwe van Henrick Driessen van den Staeck inden Ryscamp 4 hont
Margriet de weduwe van Adriaen van Riel te Cromvoirt inden Hoegen Ham 16 hont – nu Jan Adriaens de zoon te Keulen [er staat: Cuelen] en Anthonis Henrix gebruiker te Cromvoirt
de erfgenamen van Mathys Lambrechts stooters inden Hogen Ham 3 ½ mergen nu Peter Mathyss. zijn zoon – nog inden Hoegen Ham 4 mergen nu Lambrecht Mathyss. zijn zoon
Mr. Henrick van Uden inden Hoegen Ham 10 ½ mergen en int Vuchterbroeck 5 mergen
Mr. Willem Moel presbiter int Vuchterbroeck nu Goyaert van Vlierden 7 mergen
Mr. Frans van Hanenborch en Emken Thielmans inden Hogen Ham 7 mergen
Mr. Jan Reynders te Brussel in de Ryscampen 11 mergen
Mr. Peter Muyckens te Esch inden Hoegen Ham 7 ½ hont
Mr. Dominicus rentmeester van de abt van Sint Gertruyden [Sint Truiden] inden Hoegen Ham 2 ½ mergen
Margriet weduwe van Henrick Spierinx te Sprang in de Cromvoirtsche Beemden nu de kinderen Ghysbert Gosens gebruiker 5 hont
Margriet weduwe van Adriaen Gysbertss. te Cromvoirt inden Hoegen Ham een ½ mergen
Marcelis Janss. van den Eekart inden Hogen Ham op de sloot 14 mergen
Peter Peterss. te Cromvoirt int Vuchterbroeck oft den Roecamp 2 mergen – nu Evert zijn zoon alias Banckman nu Henrick Peterss. en Arien Banckmans te Cromvoirt – nog in de Cromvoirtsche Beemden 5 hont en nog 2 hont
Peter van Ophoven als mr. van het Mannenhuis bij Sint Gertruyden inden Hoegen Ham 2 mergen en 2 hont
Peter Stoermans te Cromvoirt in de Cromvoirtsche Beemden een ½ mergen – nu Lenart de Smit op Vranckenhoffstadt – nu Wouter den Cuyper te ‘sBosch bij de Heyich Cruyspoirt
Peter Bauwens te Helvoirt inden Auwen Ham 7 ½ hont
Peter van den Pas te Helvoirt in de Cromvoirtsche Beemden byden Wolffert 3 mergen – idem nog ¼ deel in een andere kamp van 5 mergen nl. 1 mergen en 1 ½ hont
Peter Henricx te Helvoirt dit staat in dubio 2 mergen
Sander van Horssen inden Auden Ham nu Jan Wouterss. cangieter 7 ½ hont – in de Cromvoirtsche Beemden 1 mergen
Schellixken Goyarts weduwe inden Ouden Ham 2 ½ mergen
de Sint Janskerk inden Hoegen Ham 10 mergen
Styngen weduwe Henrix de Meyere te Cromvoirt in de Cromvoirtsche Beemden een ½ mergen – nu Demzer haar zoon die ook nog gebruiker is van 5 mergen van Jonker Roeloff van Dalem
Styntgen weduwe van Cornelis Goyarts te Cromvoirt in de Cromvoirtsche Beemden 4 ½ hont
Truyken weduwe van Meus Gerits te Helvoirt in de Cromvoirtsche Beemden een ½ mergen nu Dierick Meus
het convent achter de Tolbrug te ‘sBosch 1 mergen
het convent van de Eyckendonck inden Hoegen Ham 3 ½ mergen – in de Cromvoirtsche Beemden 1 ½ mergen
het convent van St.Gertruyden inden Auwen Ham 4 mergen
het convent van den Cauwenwater inden Langen Ryscamp 2 mergen – inden Auwen Ham 2 mergen – inden NMorthorst 5 ½ mergen – inden Hoegen Ham 3 ½ mergen - int Vuchterbroeck 2 ½ mergen – inden Boxtelsschenacamp 3 mergen – inden Hoeckamp 2 mergen
het Groot Gasthuis van ‘sBosch inden Auden Ham hooiland en weiland 9 mergen – nog inden Hoighen Ham inden Sluyscamp 7 mergen – inden Hoigen Ham op de Baetschesteeghe

het convent van den Uilenburg van 3 mergen de helft in de Cromvoirtsche Beemden dus 1 ½ mergen – Franck Brocken te Haaren proprietaris – Heer Evert Artss. te Oisterwijk als erfgenaam van Lenart Martens op Carchoven [vgl. Kerkhoven] te Oisterwijk


het convent der Kartuizers int Vuchterbroeck 40 mergen – inden Laerschencamp 3 mergen – in de Cromvoirtsche Beemden 1 mergen en 4 hont
Truyken Martens op Vranckenhofstadt inde Cromvoirtsche Beemden 5 hont
Willem van Vechel aldaar 8 hont
Willem Stevens opt Oeteren inden Auwen Ham 1 mergen
Walraven van Hanenborch inde Cromvoirtsche Beemden 3 mergen
Willem Jacopss. alias Ketten [dubieus] te Helvoirt in de Cromvorse Beemden 8 hont
Vorn van Cameryck te Brussel inde Cromvoirtsche Beemden 14 mergen – nu een laat te Giersbergen
Vrou Lombarts inden Auwen Ham 4 mergen
Anneken van Delft inde Cromvoirtssche Beemden 2 ½ mergen
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMERDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina