Website : pvge-sonenbreugel nl Van de redactieDovnload 101.37 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte101.37 Kb.

nieuwsbrief logo

Son en Breugel

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

31ste jaargang no 4 – augustus 2014

Redactie:

Hulstlaan16,

5691 WK Son en Breugel

telefoon: (0499) 472800

e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief van nov. 2014

uiterlijk za 8 nov. 2014 inzenden aan de

redactie, bij voorkeur via e-mail :

ea.bosch.1@kpnmail.nl
Secretariaat : J. van der Gaag, Duinlaan 39, 5691 EJ Son, tel. 0499-473183

website : pvge-sonenbreugel.nlVAN DE REDACTIE
Waarschijnlijk weet u al dat onze voorzitter, Sjef den Uijl, in het voorjaar geopereerd is aan zijn heup. De revalidatie verliep niet zo goed en daarnaast heeft hij ook nog andere lichamelijke klachten gekregen. Hierdoor heeft de redactie van de nieuwsbrief geen bijdrage van hem ontvangen. Bestuur en redactie wensen de voorzitter veel sterkte en beterschap toe.

■ ton bosch
AGENDA
Hierin zijn slechts die activiteiten opgenomen die van algemeen belang zijn of behoren tot minder frequente clubbijeenkomsten. Raadpleeg voor deelname aan clubactiviteiten de rubriek clubactiviteiten van deze Nieuwsbrief of bel de desbetreffende contactpersoon.


DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS
zo 28 sept

14.00

Opening seizoen 2014-2015

+ jubileumvieringThermaevr 10 okt

14.30

Excursie Drankenhandel van Boxmeer

Sint Oedenrodevr 14 nov

14.30

Lezing “Dakloos” door Henk Griffioen

De Bongerdvr 12 dec
Eindejaarsbijeenkomst

NB.

Nadere gegevens betreffende plaats en tijd van de eindejaarsbijeenkomst volgen in de volgende nieuwsbrief. Noteer al vast voor u relevante data in uw agenda.

■ zijn niet-clubgebonden activiteiten ( elk lid van de PVGE kan dus inschrijven ).

Voor hoofdverenigingsactiviteiten zie De Schouw nr. 4 van juli 2014.

■ ton bosch


NIEUWE LEDEN
We kunnen deze keer 5 nieuwe leden verwelkomen :


Hr. H. Michelson

Mw. G.Michelson-Goudriaan

Mw. E. Ronner

Mw. J.R. Vervoort

Hr. H.A.W. van der MeerenWij wensen hun toe, dat ze nog lange tijd met veel plezier lid van onze vereniging zullen zijn.

■ ton bosch


ALGEMEEN
De SeniorenRaad wil veilige mobiliteit van ouderen bevorderen
Verzoek om informatie en suggesties

Ouderen moeten blijven bewegen om fit te blijven. Thuis achter de geraniums lukt dat niet meer. Daarom: het huis uit als dat nog kan. Dat kan te voet, op de fiets, per scootmobiel, met de auto of het openbaar vervoer.

Een eind wandelen is nooit weg. Pas binnen de bebouwde kom wel op. Er kan zo een fiets of auto komen die je overhoop rijdt. Ga je met de fiets, dan geldt hetzelfde. Om maar niet te praten over het autorijden: dan moet je steeds al het andere verkeer in de gaten houden.

De SeniorenRaad wil iets doen voor de mobiliteit van de ouderen. Je moet dan vooral denken aan de veiligheid. Met de gemeente gaan we kijken of er onveilige plekken zijn die dringend verbeterd moeten worden. Ook gaan we kijken hoe we ouderen meer bewust kunnen maken van gevaarlijke plekken, veilig gedrag en het veilig gebruik van vervoermiddelen zoals de fiets, de E-bike (elektrische fiets), rollator en scootmobiel.

Kort geleden hebben de KBO Son,de KVO en de PVGE samen een middag gehouden over de E-bike. Dit krijgt nog een vervolg met een oefenmiddag hoe je met de elektrische fiets om moet gaan. We gaan kijken of er meer van dergelijke activiteiten nodig zijn.

In Son en Breugel komen - gelukkig- weinig ernstige verkeersongelukken voor. Wel komt het voor dat mensen vallen of lichamelijk letsel oplopen in het verkeer. Het herstel kan dan lang duren. Soms moet je dan met blijvend letsel leren leven. We moeten er dus alles aan doen om dit soort ongelukken en ongelukjes te voorkomen.


Graag nodigen we iedereen uit ons daarbij te helpen:

  • Kent u onveilige plekken? Geef ze ons dan door.

  • Ziet u wel eens onveilig gedrag? Geef het ons door.

  • Hebt u suggesties voor het verbeteren van het verkeersgedrag? Geef ze ons door.

Wendt u zich tot ons :

Kees van der Meijden, wnd. voorzitter SeniorenRaadTel: 460828 e-mail: wonen@ sonenbreugel-senioren.nl

■ kees van der meijden


AFDELINGSNIEUWS

Ad van den Hurk treedt af als bestuurslid
Ad van den Hurk is sinds 2006 lid van ons afdelingsbestuur. In de ALV in februari 2015 zou hij dus moeten aftreden wegens het verstrijken van de volgens de statuten maximaal toegestane zittingsduur van 9 jaar.
Tot onze spijt heeft Ad om hem moverende redenen besloten zijn bestuurslidmaatschap voortijdig te beëindigen.
Ad is vooral actief geweest op het gebied van de externe belangenbehartiging. Hij heeft veel energie gestoken in de opbouw van samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties in Son en Breugel, vooral ook tussen de drie plaatselijke ouderenorganisaties. Via zijn lidmaatschap o.a. van de Adviesraad Wmo is hij intensief betrokken bij het overleg met de gemeente over de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) en de daarmee samenhangende vragen m.b.t. de overdracht van veel taken van de rijksoverheid naar de gemeenten. Op dat gebied heeft hij een opmerkelijk omvangrijke expertise opgebouwd, o.a. blijkend uit een recent artikel in onze Nieuwsbrief.
Wij zijn Ad veel dank verschuldigd voor zijn inzet. In de a.s. ALV zal daaraan op passende wijze aandacht worden besteed. Wij gaan overleg voeren met Ad om te bereiken dat zijn kennis en inzet van dienst kan blijven voor de gemeenschap van Son en Breugel.
De overige activiteiten van Ad binnen de PVGE gaan onverminderd voort, met name zijn optreden als docent bij cursussen en werkgroepen van de computergebruikersclub.
jaap van der gaagBelangstelling voor een PVGE-club Genealogie?

Vanuit onze leden is de belangstelling geuit om binnen de PVGE Son en Breugel e.o. een club Genealogie op te richten, dit uiteraard bij voldoende belangstelling.

In de Schouw van maart 2014 is reeds een uitgebreid artikel gewijd aan genealogie of te wel stamboomonderzoek door een verhaal van Johan van Hassel, een actief PVGE- lid, die zelf heel actief bezig is met dit onderzoek en inmiddels veel ervaring over dit onderwerp heeft opgebouwd, zoals hoe te starten, hoe gegevens te verkrijgen, hoe deze gegevens vast te leggen en de diverse softwareprogramma’s, die hierbij benut kunnen worden. Het is aan te bevelen dit artikel nog eens te lezen.

Belangstellenden voor deze mogelijk nieuwe club zijn welkom op een bijeenkomst in Braecklant op woensdag 24 september om 10.00 uur. De koffie staat voor u klaar.

Door de vakantie is het mij nog niet gelukt om contact te leggen met Johan van Hassel, maar het is mijn intentie hem op deze ochtend te vragen een korte presentatie te geven over genealogie.

Noteert u alvast deze datum in uw agenda, zodat u er al van het eerste uur bij bent.

Ook als u geen lid van deze club wilt worden, kan deze bijeenkomst interessant zijn. Verdere inlichtingen: Herman Hendriks, tel,: 0499-473042, e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl


■ herman hendriks


EVENEMENTENNIEUWS
Programma Jubileumviering

30 jarig bestaan

PVGE afdeling Son en Breugel e.o.

Zondag 28 september 2014

Aanvang 14.00 uur

Brasserie Thermae Son
1. Ontvangst met koffie / thee en petitfour

2. Welkomstwoord

3. Vervolgens kunt U genieten van een wijnproeverij en een

hapje van de kok terwijl twee speciale gasten U op ludieke

wijze zullen verrassen

4. Optreden “Senior Jazzmen“

5. Pauze


6. Vervolgoptreden “Senior Jazzmen“

7. Slotwoord

8. Afsluiting met warm en koud buffet
-------------------------------------------------------------------------------------------

Kaartverkoop : Brasserie Thermae Son

Dinsdag : 9 september van 11.00 – 12.00 uur

Donderdag: 11september van 11.00 – 12.00 uur


Dit alles voor de speciale PVGE-lustrumprijs van € 8,50

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aangezien wij onze leden willen verwennen met diverse drankjes, hapjes, entertainment en een warm en koud buffet voor de speciale prijs van € 8,50 is deze middag alleen toegankelijk voor onze leden. Vandaar dat wij vragen uw lidmaatschapsnummer bij de inschrijving mee te nemen.

Wij verheugen ons op uw komst en dat U geniet is zeker, want het zal zoals altijd “Superleuk“ worden.

■ nel van meulebroeck

Excursie Drankenhandel Van Boxmeer

Vrijdag 10 oktober 2014

Tijd 14.30 – 17.00 uur
U krijgt een rondleiding door de wijngaard met uitleg over druivensoorten en de geschiedenis van de wijngaard met een wandeling over het “Romantische pad”.
Nadien krijgen we 3 verschillende wijnen van de wijngaard te proeven in de wijnkelder en er wordt een filmpje gedraaid over wat er het gehele jaar door te doen is op de wijngaard.

Afsluiten met het “Brabantse worstenbroodje“ hoort er natuurlijk bij. Veel is er te vertellen over dit prachtige bedrijf zo dicht bij ons in de buurt, maar met eigen ogen zien is natuurlijk veel mooier.


Het adres: Wijngaard “Domain Les Damianis“,

Damianenweg 7, 5491 TJ Sint Oedenrode.


Route :

Op de doorgaande weg van Sint- Oedenrode naar Schijndel, (Schijndelseweg) de eerste weg na het oude klooster rechts, dit is de Damianenweg. Na ongeveer 600 meter zit de wijngaard aan de linker kant. Parkeren kan in de wei net voorbij de wijngaard; dit staat aangegeven.U kunt zich aanmelden door vóór 20 september € 8,50 over te maken op banknummer NL 52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afdeling Son onder vermelding van “Wijngaard”. U kunt zich ook opgeven door het bedrag met vermelding van uw naam en “Wijngaard” in te leveren bij Nel van Meulebroeck, Amerikalaan 20 te Son.

Het maximale aantal personen is gesteld op 40. Daarom alleen voor onze leden. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Mocht u te laat hebben ingeschreven, hoort u dit tijdig van ons.

■ nel van meulebroeck
Lezing door Henk Griffioen

Dakloos: Keuze of Noodlot ?

Vrijdag 14 november 2014

Aanvang 14.30 uur

De Bongerd “


Weet U nog hoe mooi de lezing vorig jaar in november was, die de heer Griffioen over zijn wandeling naar Santiago de Compostela heeft gehouden? Nee? Dan heeft U echt iets gemist.
Wij hebben de heer Griffioen bereid gevonden om dit jaar over een heel ander onderwerp, waar hij erg bij betrokken is, te komen vertellen. Met de Kerst in zicht is dit onderwerp toch even iets waarbij we stil willen staan.

Veel mensen denken vaak dat in het welvarende Nederland met al zijn sociale voorzieningen je toch niet dakloos hoeft te zijn. Als je dat dus wel bent, dan kies je daar kennelijk voor. Is dat echt zo?


Een indringend en soms ontroerend verhaal van een vrijwilliger die zich al 16 jaar in verschillende functies voor daklozen inzet. Velen heeft hij gevraagd hoe ze dakloos zijn geworden, wat ze als daklozen hebben meegemaakt en wat zij verwachten van de toekomst.

Een verhaal dat een andere kijk geeft op daklozen en iedereen raakt. Bij deze lezing ziet u ook wat beelden om een indruk te geven van de opvang van daklozen in het Snurkhuis en Smulhuis in Utrecht.U kunt zich aanmelden door vóór 4 oktober € 3,00 over te maken op banknummer NL 52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afdeling Son onder vermelding van “Dakloos” . Introducés betalen € 5,00. U kunt zich ook opgeven door het bedrag met vermelding van uw naam en “Dakloos“ in te leveren bij Nel van Meulebroeck, Amerikalaan 20 te Son.

■ nel van MeulebroeckINGEZONDEN NIEUWS
Zomeractiviteiten
In het kader van de Senioren Zomer Activiteiten op zondag 20 juli jl. wandelden diverse leden van de Nordic walkingclub en Wandelclub 3 gezamenlijk naar Petit Paradis op de Driehoek 8, waar we met elkaar genoten van een kopje thee/glaasje sap en vooral van de paradijselijke tuin!
4

■ willy janssenLuxe lunch en klootschieten * Wandelgroep 3
Sinds de oprichting in september 2013 wandelt deze groep van 17 personen iedere dinsdagmorgen tussen de 5 en 7 km. In bijna een jaar hebben we al heel veel mooie wandelingen gemaakt en leuke plekjes ontdekt in én rond onze rijk aan natuurschoon bedeelde gemeente.

We vertrekken elke week vanaf een ander startpunt om precies 10:00 uur.


Wekelijks krijgen we van onze coördinator Corry van der Hamsvoort per mail het vertrekpunt door.

Het programma is ook vermeld in de Nieuwsbrief van de PVGE en op de website:

www.pvge-sonenbreugel.nl
Er geldt geen meldingsplicht, dus ’s morgens kun je nog beslissen of je al dan niet meegaat.

Afhankelijk van de route – die altijd samengesteld wordt door Paul Janssen – is er tussentijds of aan het einde gezamenlijk koffiedrinken op wisselende locaties.


Dinsdag 15 juli jl. hadden we een Special Day!!

Het startpunt was deze keer 12:00 uur bij de Vresselse Hut. Daar iets voorbij de eerste weg rechts aan het einde is een schitterende picknickplaats aan het water.

We werden door Corry onthaald op een prosecco, gevolgd door een heerlijke lunch met alles erop en eraan!!

Chapeau voor Corry en haar man Jos, die dat samen perfect hadden verzorgd!!


Om 13:00 uur werden de teams samengesteld en gingen we in het Vresselse Bos klootschieten, het oudste balspel van Nederland, dat al vanaf het jaar 1200 wordt gespeeld.

Al wandelend en genietend van de natuur hebben we veel plezier gehad met dit ongecompliceerde balspel. Terug op de picknickplaats hebben we deze middag afgesloten. Onder het genot van een bosborreltje (Boswandeling), een stukje kaas en worst werd door Paul het winnende team bekend gemaakt.Volgend jaar starten we wellicht met een wisselbeker(tje)………..
Misschien is Wandelclub 3 ook iets voor jou?

Maak eens een proefwandeling mee, gewoon: Gezellig, Gezond, Genieten.

Meld je aan bij Corry van der Hamsvoort tel: 0499-471129

e-mail: corry@vanderhamsvoort.nl


Nog even voor de goede orde: wij heffen geen contributie.

Iedereen rekent zelf de koffie af.

Kosten speciale activiteiten worden gedeeld door het aantal deelnemers.
Je bent van harte welkom!!

dscn0283

■ willy janssen
CLUBNIEUWS
Wandelclub 3
Uitgangspunten :

f:\acerpaul\pictures\foto 13.jpgf:\acerpaul\pictures\img_3116.jpg
Doel:
Lichaamsbeweging en fit blijven op ontspannen en gezellige wijze gedurende ca. vijf kwartier.
We wandelen 5 tot 7 km. Gemiddelde snelheid is ca. 4,5 km/h
Waar en wanneer:
Iedere dinsdagmorgen, het gehele jaar door, om 10.00 uur vertrek vanaf diverse locaties zoals op de website is aangegeven en in de Nieuwsbrief. Na afloop gaan we nog even gezellig een kopje koffie drinken.
Kosten:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Deelname:
Iedereen kan hieraan deelnemen.
Contactpersoon:
Corry van der Hamsvoort, clubleider
tel. 0499-471129
email: corry@vanderhamsvoort.nl
De volgende wandelingen zijn gepland:
Indien u voor het eerst meeloopt kunt u zich het beste even aanmelden.


19 aug

De Smickel

Oude toren Dommeldal

De Smickel

26 aug

Mariakapel Mariahout

Rondje Mariahout

De Pelgrim

2 sept

Hermitage Oisterwijk

Kampina

Hermitage

9 sept

Joe Mann

Nieuwe Heide

Joe Mann

16 sept

ThermaeSon

Watermolenroute

ThermaeSon

23 sept

De Smickel

Oude toren Dommeldal

De Smickel

30 sept

Vogezenlaan

Oude Meer

‘t Boshuys

7 okt

Mariakapel

De KuilenOlen en de Kuilen

Vresselsehut

14 okt

Gertrudahoeve

Heerendonk

Paul en Wil

21 okt

De Pistolet

Rondje Bokt

De Pistolet

28 okt

Ikea ( ontbijt )

Visvijver

Ikea

4 nov

De Smickel

Stad van Gerwen

De Smickel

11 nov

Gertrudahoeve

’t Keske / kanaal

Berkenstaete

18 nov

St.Oedenrode Gemh

Henkeshage

Brabants Kwartierke

25 nov

ThermaeSon

Soniuswijk

ThermaeSon

2 dec

Mariakapel Mariahout

Rondje Mariahout

De Pelgrim

9 dec

Achelse Kluis

Wandeling Heide

Achelse Kluis

16 dec

Hema Son

Rondje dorp

De Pistolet

23 dec

Schaatsbaan Son

Rondje Bokt

Schaatsbaan Son


c:\pvge\pvge\nieuwsbrieven\nieuwsbrief aug 2014\foto550-udzg4aqr[1].jpg

■ paul janssenFietsclub PVGE bestaat 30 jaar.

Terugblik:

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zit onze driedaagse fietstocht vanuit Doorn er weer op en ook de viering van het 30-jarig bestaan van de fietsclub op 20 augustus jl.. Dit is gevierd met een fietstocht van een volle dag naar Liempde en Boxtel en ’s avonds een etentje in de Griek Mykonos in Son en Breugel.

De fietsdriedaagse in Doorn is ook uitstekend verlopen, behoudens enige valpartijen, die uiteindelijk voor betrokkenen goed zijn afgelopen. We zijn met zijn allen weer gezond thuisgekomen.

Gedurende de fietsdriedaagse waren de weergoden ons bijzonder goed gezind.


c:\pvge\pvge\nieuwsbrieven\nieuwsbrief aug 2014\dsc02918.jpg

Derhalve kon het hele voorgenomen fietsprogramma worden uitgevoerd, zoals een fietstocht naar de piramide van Austerlitz, een tocht naar Rhenen en de laatste dag een tocht naar Wijk bij Duurstede en omgeving. Het verblijf op landgoed Zonheuvel bleek een uitstekende keuze en de dertig fietsclubleden, waaronder ook iemand uit Australië, zorgden voor een geweldige sfeer.

Ook dank aan de groepsbegeleiders Ko van Dam en Gerard van de Ven (2)

Kortom het was goed!Vooruitblik:

De volgende fietstochten staan op het programma:  • Op woensdag 17 september fietsen we in en om Breda, een tocht die door Wil Schoenmakers en Gerard van de Ven (1) zal worden voorbereid.

  • Op woensdag 15 oktober naar Helmond en Mierlo.

  • Op woensdag 19 november naar St. Oedenrode

  • Op woensdag 17 december onze kerstfietstocht naar Joe Mann.

Verdere inlichtingen: clubcoördinator Herman Hendriks, tel.: (0499) 473042; e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

■ herman hendriksPVGE reis- en cultuurclub: een uitstekende formule en volop afwisseling

Inmiddels rest bij het verschijnen van deze editie nog één excursie naar Delft en een bijeenkomst in oktober of november om door de leden het jaarprogramma 2015 weer vast te stellen.

Inmiddels is ook de excursie naar Breda achter de rug, een excursie die startte met koffie en gebak op de Grote Markt in Breda, waarna 2 stadsgidsen van Gilde De Baronie ons door de stad loodsten. Netty Laman-Trip en Herman Hendriks hadden deze excursie als oud-Bredanaars voorbereid.

De verhalen en kennis van de stadsgidsen over Breda bleek uitstekend en ze bezaten de gave om deze bezielend over te brengen.

Hierna werd geluncht op de Grote Markt, waarna in de middag nog boten waren gecharterd om een complete vaartocht door de singels van Breda te maken. De vaartocht werd afgesloten met een heerlijk biertje op de kade.


De formule: per OV naar een stad, een stadswandeling maken en de mogelijkheid om zelf een deel van de dagindeling vorm te geven blijkt goed aan te slaan.

De uitvoering wordt onder mentorschap van Frans de Bruin steeds met wisselende duo’s gestalte gegeven.

Verdere informatie over deze club: Herman Hendriks, tel.:0499-473042; email: herman.j.hendriks@planet.nl
■ herman hendriks


Bestuur

Voorzitter

Sjef den Uijl, tel. 0499-473160,

e-mail: sjefdenuijl@chello.nl

Vicevoorzitter/PR&C en clubs

Herman Hendriks, tel. 0499-473042,

e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

Secretaris

Jaap van der Gaag, tel. 0499-473183,

e-mail: pvge-sonenbreugel@kpnmail.nl

Penningmeester

Leny Broeders, tel. 0499 472775,

e-mail: lenybroeders@telfort.nl

het bankrekeningnummer van de Afdeling

is NL52RABO 014.82.59.642,

t.n.v. PVGE Afd. SonBestuurslid/evenementen/reizen
Annelies van de Laar-van de Nieuwenhuijzen,

tel. 0499-471304 , e-mail vdlaarvd@xs4all.nlBestuurslid/evenementen/reizen

Nel van Meulebroeck-Hermans, tel.0499-472770, e-mail: nelvm@online.deBestuursmedewerkster individuele sociale contacten:
Marion van den Elsen-Poodt, tel. 0499-475005,

e-mail: gerardenmarion@upcmail.nlVerspreiding Nieuwsbrief

Matty Ribberink-Dekker, tel 0499-472149,

e-mail : mattyribberink@hotmail.com

Redactie Nieuwsbrief :

Ton Bosch, tel. 0499-472800

e-mail : ea.bosch.1@kpnmail.nl

Clubs
Biljartclub De Sonnighe Stoters
Theo Meekel, tel. 0499-472121,

e-mail: t.meekel@upcmail.nlPVGE Biljartclub

Ton Bosch, tel. 0499-472800;

e-mail:  ea.bosch.1@kpnmail.nl

Bloemenschikclub :

Guus de Klerck-van der Hart,

tel. 0499-472562, e-mail: j.deklerck@iae.nl

Computergebruikersclub :
Arnold v.d. Broek (secretaris), tel. 0499-842444,

e-mail : arnoldjanvandenbroek@gmail.com

Fietsclub :

Herman Hendriks, tel. 0499-473042,

e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl
Fitnessclub :
Sonja Siekman-Dammeijer,tel. 0499-471911,

e-mail: j.siekman@kpnmail.nlGymclub “Blijven Bewegen” :
Ludo van Bergen, tel. 0499-476023,

e-mail : lvbl@freeler.nl

Jeu de Boulesclub Sieserolle :
Kees Uppelschoten, tel. 0499-461011

e-mail : keesupp27@gmail.com

Leesclub 1:

Coby de Rooij, tel 0499-476095,

e-mail: cobyderooij@kpnmail.nl

Leesclub 2 :

Cora Gevers, tel. 0499-840972,

e-mail : coragevers@upcmail.nl

Leesclub 3 :

Martin van Thiel, tel. 0499-476400

e-mail : martinvanthiel@onsmail.nl

Leesclub 4 :

MarieAnne van Gestel, tel. 0499840887

e-mail : m.gestel8@chello.nl

Motorclub The Greyhounds:

Rob Groenevelt,Ekkersrijt, tel. 0499-474666; e-mail : info@groeneveltmotoren.nl

Natuurwandelclub :

Fred Cox, tel. 0499-476956, e-mail: f.cox.1@kpnmail.nlNordic walkingclub:

Johan van de Laar, tel 0499-472925,

e-mail : jmvandelaar@live.nl

Reis- en cultuurclub:

Voorlopig Herman Hendriks, tel. 0499-473042,

e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

Rikclub:
Jacques Smits, tel. 0499-473016;

e-mail: jasmits10@hetnet.nlSamen Uit Eten Club :

Anneke Uppelschoten, tel. 0499-461011,

e-mail : annekeu07@gmail.com

Schaakclub En Passant :

Pim de Graaf, Oerallaan 2, tel 0499-471580,

e-mail : whdegraaf@kpnmail.nl

Schildersclub :

Gerard van de Ven, tel. 06-45808402e-mail : gerard.vandeven@gmail.com

Scootmobielclub :

Ria Lammers-Geraerdts, tel. 0499-475087 ,

e-mail : w.w.marialg22@hotmail.com

Wandelclub 3 :

Corry van der Hamsvoort, tel 0499-471129

e-mail: corry@vanderhamsvoort.nl

www.pvge-sonenbreugel.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina