Wedstrijdreglement Nederlandse Danssport Organisatie N. D. O. WedstrijdreglementDovnload 388.96 Kb.
Pagina1/13
Datum19.12.2017
Grootte388.96 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Wedstrijdreglement

Nederlandse

Danssport

Organisatie

N.D.O. Wedstrijdreglement
De toernooien, welke onder auspiciën van de N.D.O. worden gehouden, dienen te voldoen aan de in dit reglement omschreven voorwaarden en regels. Deze regels zijn opgesteld naar de algemeen geldende internationale richtlijnen, aangevuld met enkele bepalingen, welke alleen voor de N.D.O. gelden, doch niet in tegenspraak zijn met de internationaal geldende reglementen. Als internationale reglementen om een of andere reden afwijken van dit N.D.O.-reglement hebben de internationale reglementen voorrang. Dit geldt alleen voor de Sportklasse. Voor de Vrije klasse gelden alleen de N.D.O. regels. Deze wijken af van de internationale regels.
 1. Toernooien

   1. Ieder door een lid van de N.D.O. te houden toernooi/festival dient schriftelijk te worden aangemeld bij het secretariaat van de N.D.O. voor 1 maart voorafgaande aan het seizoen waarin men het toernooi/festival wil organiseren. In principe geldt elk toernooi als kwalificatietoernooi voor de Europese Kampioenschappen, uitgezonderd toernooien gehouden na de Nederlandse kampioenschappen.
   1. Indien er meerdere aanmeldingen zijn voor een en dezelfde datum, beslist het bestuur over toekenning. Hierbij zal rekening worden gehouden met de toernooiagenda zoals die in het onmiddellijk voorafgaande seizoen door de desbetreffende vereniging werd gehanteerd.
   1. Toernooien die willen worden gekenmerkt als titeltoernooien, zoals stedelijke, regionale, provinciale, nationale en internationale kampioenschappen, dienen als zodanig te worden opgegeven en door het bestuur van de N.D.O. te worden erkend.
   1. Deze toernooien dienen aan de volgende eisen te voldoen:

 1. De accommodatie dient geschikt te zijn.

 2. De vrije hoogte boven het podium dient zodanig te zijn dat alle dansen kunnen worden uitgevoerd.

 3. De regio, waarvoor het kampioenschap wordt gedanst, moet duidelijk zijn omschreven en afgebakend.

 4. Het kampioenschap kan alleen worden gewonnen door verenigingen uit de betreffende regio.

 5. De organisator dient voor iedere kampioen een extra beker ter beschikking te stellen.
   1. Indien zich meerdere kandidaten voor hetzelfde titeltoernooi melden zal het bestuur bepalen aan wie het titeltoernooi wordt toegewezen
   1. Op titeltoernooien kunnen alleen betalende N.D.O.-leden een titel behalen die in de Sportklasse dansen of deelnemers die in de Miniorenklasse dansen (mits de limiet is behaald).
   1. Om bij het nationaal kampioenschap in aanmerking te komen voor de titel Nederlands Kampioen moet men bij de gardedans disciplines (solo, paar, polka en mars) in de desbetreffende discipline in het voorafgaande seizoen minimaal vijfmaal aan een toernooi hebben deelgenomen, waarvan één toernooi een buitenlands toernooi mag zijn. Aanpassingen van dans en muziek zijn toegestaan.

Een Nederlands IT-toernooi telt ook mee voor het aantal gedanste toernooien.

   1. Om bij het nationaal kampioenschap in aanmerking te komen voor de titel Nederlands kampioen moet men bij de showdans disciplines met dezelfde dans (dat wil zeggen dans, muziek en thema, indien van toepassing) in het voorafgaande seizoen minimaal vijfmaal aan een toernooi hebben deelgenomen, waarvan één toernooi een buitenlands toernooi mag zijn. Aanpassingen van dans en muziek zijn toegestaan.

Een Nederlands IT-toernooi telt ook mee voor het aantal gedanste toernooien.


   1. Bij kampioenschappen van de N.D.O. gelden de volgende minimale punten om kampioen te kunnen worden:

Periodekampioenschap Miniorenklasse 250 punten

Junioren-, Jeugd- en Hoofdklasse 260 punten

Nederlandse kampioenschappen Miniorenklasse 250 punten

Junioren-, Jeugd- en Hoofdklasse 260 punten


Periodekampioenschappen

Voor het periodekampioenschap tellen de 2 hoogste punten van de voorafgaande toernooien + de punten van het toernooi van het periodekampioenschap.

De punten van de Europacuptoernooien (IT), inclusief de Nederlandse Europacuptoernooien (IT) tellen niet mee voor het periodekampioenschap.


  1. Eenmaal per jaar wordt aan het einde van het seizoen het finaletoernooi, de Europese kampioenschappen, gehouden. Dit toernooi wordt georganiseerd onder auspiciën van E.F.D.O. (Europese Federatie voor Danssport Organisaties).
   1. E.F.D.O. zal voor de uitvoering van het toernooi de medewerking verzoeken van de N.D.O. als het toernooi aan Nederland wordt toegewezen.
   1. Verenigingen, welke voor de organisatie hiervan in aanmerking wensen te komen, moeten hun kandidatuur drie jaar voor de organisatie van dit toernooi schriftelijk bij de N.D.O. kenbaar maken.
   1. Wanneer de Europese kampioenschappen aan Nederland worden toegewezen, zullen deze worden gehouden in het eerste weekend van mei, als dit niet lukt wordt gekozen voor een ander weekend.
   1. Aan de N.D.O. zal door de organisatie van het Periodekampioenschap, de Europacuptoernooien, Nederlandse en Europese kampioenschappen een bedrag van respectievelijk € 50,00, € 125,00, € 300,00 worden overgemaakt. Het betreffende bedrag moet direct na toekenning worden overgemaakt op de rekening van de N.D.O.
  1. Alle onder de reglementen van de N.D.O. te houden toernooien zijn “open”. Men wordt echter alleen toegelaten op uitnodiging van de organisator. Dit betekent dat iedereen die geen beroepsdanser of danseres is en door de organisator is uitgenodigd, aan deze toernooien mag deelnemen ongeacht het lidmaatschap van welke bond dan ook. Het is de organisator vrij om het aantal inschrijvingen te beperken (b.v. maximaal 50, 70 of 90 inschrijvingen).

Alle N.D.O.-toernooiorganisatoren nodigen alle N.D.O.-lidverenigingen uit voor deelname aan de N.D.O.-toernooien.


   1. Bij een beperkte accommodatie zal het bestuur c.q. de wedstrijdcommissie van de N.D.O. een maximaal aantal inschrijvingen opleggen. Deze beperkte deelname dient zeer duidelijk in de uitnodiging te worden vermeld.

1.4.2 Het maximum aantal dansen per dag is vastgesteld op 120. Indien het aantal inschrijvingen het maximum aantal dansen overschrijd, wordt een reductiefactor toegepast. Als er dansen moeten afvallen, bepaalt de vereniging zelf welke dansen ze laten afvallen. De dansen van de organiserende vereniging vallen buiten de reductiefactor en mogen allemaal deelnemen. Het opgeven van niet bestaande dansen is niet toegestaan.
   1. Na het bepalen van de reductiefactor wordt onderstaande methode gevolgd:

De afgevallen solo’s c.q. groepen worden op een wachtlijst geplaatst en mogen bij eventuele afmeldingen weer worden toegevoegd. Indien door omstandigheden een deelnemende dans moet worden afgemeld, mag de deelnemende vereniging hiervoor een andere dans laten deelnemen. Er wordt dan het bedrag betaald voor de dans die werkelijk danst. Indien er geen andere dans deelneemt van de betreffende vereniging, dan komt een dans van een andere vereniging in aanmerking. Hiervoor wordt de volgorde van inschrijving gehandhaafd. Wijzigingen van de dansen die gekozen zijn om af te vallen, mogen tot uiterlijk één dag voor aanvang van het toernooi worden doorgegeven. De dansen die na de loting worden toegevoegd aan een discipline, starten voor alle andere dansen in die discipline als startnummer 03, 02, 01 (van hoog naar laag). Voor de dansen die na de loting worden afgemeld is men inschrijfgeld verschuldigd. De betreffende vereniging mag ook na de loting, i.p.v. de afgemelde dans, een andere dans laten dansen.


   1. Bij titeltoernooien gaat de sportklasse voor de vrije klasse. Een sportklasse dans, die kans maakt op de titel en in de reductiefactor valt, mag dus niet worden uitgeloot.

Een inschrijving op een titeltoernooi kan worden uitgeloot, als de betreffende dans niet voldoet aan de voorwaarden om kans te maken op een titel. (b.v. slechts eenmaal deelgenomen).


   1. Toernooien die volgens de reglementen van de N.D.O. worden gehouden, dienen te voldoen aan de volgende eisen.
   1. De wedstrijddansvloer dient een nuttig (vrij) oppervlak te hebben van 60 m² met een minimale breedte van 10 meter en een minimale diepte van 6 meter (in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen afwijkingen door het bestuur c.q. de wedstrijdcommissie worden goedgekeurd).
   1. Voor titeltoernooien geldt een maximale oppervlakte van 72 m² met een minimale breedte van 12 meter en een minimale diepte van 6 meter (in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen afwijkingen door het bestuur c.q. de wedstrijdcommissie worden goedgekeurd).
   1. Om problemen met omkleden tussen optredens van garde- en showdansen te voorkomen, wordt tijdens de loting de startvolgorde bepaald door een afgevaardigde van de N.D.O.

1.5.3.1 Tabel van de dansdisciplines
01 Mars Juniorenklasse

12 Mars Jeugdklasse

23 Show Solo Hoofdklasse

02 Solo Ju 02 Solo Juniorenklasse

13 Mars Hoofdklasse

24 Show Duo Jeugdklasse

03 Paar Juniorenklasse

14 Solo Jeugdklasse

25 Show Duo Hoofdklasse

04 Polka Miniorenklasse

15 Solo Hoofdklasse

26 Show Modern Jeugdklasse

05 Polka Juniorenklasse

16 Paar Jeugdklasse

27 Show Modern Hoofdklasse

06 Show Solo Juniorenklasse

17 Paar Hoofdklasse

28 Show Freestyle Jeugdklasse

07 Show Duo Juniorenklasse

18 Polka Jeugdklasse

29 Show Freestyle Hoofdklasse

08 Show Karakter Miniorenkl.

19 Polka Hoofdklasse

30 Show Karakter Jeugdklasse

09 Show Modern Juniorenkl.

20 Garde met tilfiguren Jeugdkl.

31 Show Karakter Hoofdklasse

10 Show Freestyle Juniorenkl.

21 Garde met tilfiguren Hoofdkl.

32 Show met tilfiguren Jeugdkl.

11 Show Karakter Juniorenkl.

22 Show Solo Jeugdklasse

33 Show met tilfiguren Hoofdkl.    1. Een verandering (mits gegronde redenen) van de volgorde van starten tijdens het toernooi mag alleen worden doorgevoerd met toestemming van de wedstrijdcommissaris.
    1. Er dienen plaatsen te worden gereserveerd voor de jury met een optimaal overzicht over de dansvloer en op een wijze dat de juryleden ongehinderd kunnen werken. De juryleden dienen onafhankelijk van elkaar te kunnen werken.
   1. Het roken in de toernooizaal is absoluut verboden.
   1. Het aanvangstijdstip van een onder auspiciën van de N.D.O. georganiseerd toernooi is om 10.00 uur, dit wil zeggen om 10.00 uur start de eerste dans. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur c.q. de wedstrijdcommissie toestemming geven hiervan af te wijken.

Bij 100 dansen of meer start men om 9.30 uur.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina