Wedstrijdreglement Nederlandse Danssport Organisatie N. D. O. WedstrijdreglementDovnload 388.96 Kb.
Pagina13/13
Datum19.12.2017
Grootte388.96 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Algemene bepalingen

  1. Indien deelnemers, begeleiders of publiek zich schuldig maken aan ernstig wangedrag kan de organisatie van het toernooi, of de jury c.q. wedstrijdcommissaris de betreffende persoon (personen) laten verwijderen.

23.2 De N.D.O. is bevoegd personen ten aanzien van wie door de N.D.O. is besloten dat zij aan evenementen, toernooien en festivals, georganiseerd door of onder auspiciën van de N.D.O. niet mogen deelnemen, de toegang tot het evenement te ontzeggen en hen zo nodig te laten verwijderen.


23.3 Gedurende de dans is het niet toegestaan dat de trainer of enige andere begeleiders aanwijzingen geeft aan de deelnemers, indien dit toch gebeurt volgt puntenaftrek (in de sportklasse) door de jury.
23.4 Show Solo

De Jeugdklasse en Hoofdklasse samenvoegen indien er bij iedere categorie minder dan drie deelnemers zijn. Bij de Nederlandse kampioenschappen worden deze categorieën gesplitst.


23.5 Show DuoDe Jeugdklasse en Hoofdklasse samenvoegen indien er bij iedere categorie minder dan drie deelnemers zijn. Bij de Nederlandse kampioenschappen worden deze categorieën gesplitst.
23.6 Foto-opnamen tijdens het toernooi (tijdens het dansen) zijn alleen toegestaan door één persoon voor of van de dansende vereniging vanaf een aangeduide plaats.
23.7 Film en video-opnamen zijn alleen toegestaan voor de dans van de eigen vereniging door één persoon. De betrokkene dient zich hiervoor te melden bij de wedstrijdcommissaris. Het filmen kan dan plaatsvinden vanaf de daartoe aangewezen plaats met een N.D.O.-videopas. Een toernooi organisator kan in overleg met de wedstrijdcommissaris op het eigen toernooi aan meerdere personen van de eigen vereniging toestemming geven een dans van de eigen vereniging te filmen met videopas. De organisator is hiervoor verantwoordelijk. Op de NK bepaald het NDO bestuur of er wel of niet mag worden gefilmd.


  1. In niet voorziene gevallen beslist de voorzitter van de zittende jury in samenspraak met de Wedstrijdcommissaris en/of het bestuur van de N.D.O.
  1. Alle deelnemers en hun begeleiders dragen er zorg voor dat de hun toegewezen kleedruimte ordelijk en netjes worden achtergelaten. Als men eventueel schade aanricht kan deze op de betreffende vereniging worden verhaald.
  1. Voor de organisatoren is het handboek voor N.D.O.-organisatoren bindend.
  1. Indien men meer dan tweemaal deelneemt aan een N.D.O. toernooi zonder lid te zijn van de N.D.O. moet men alsnog lid worden om nog te kunnen dansen bij de N.D.O.
  1. Indien een N.D.O. vereniging leden die niet op de ledenlijst staan vermeld meer dan tweemaal binnen het dansseizoen deel laat nemen aan een N.D.O.-toernooi, dient men voor hen ook de afdracht te betalen.  1. Verenigingen, die geen toernooi organiseren betalen per dans eenmalig een extra afdracht van € 10,00 per seizoen aan de N.D.O. Dit wordt door de N.D.O. in rekening gebracht.
  1. Protesten

Protesten tegen beslissingen betreffende toepassing van het danssportreglement en de verplichte elementen moeten binnen 30 minuten na het beëindigen van de discipline en voor de prijsuitreiking van de laatste discipline waar het om gaat schriftelijk bij de wedstrijdcommissaris zijn ingediend met een waarborg van € 25,00. Is de klacht na controle niet gegrond wordt de waarborg niet terugbetaald. De terugbetaling van de waarborg zal slechts geschieden indien het volledig omschreven protest in al zijn elementen gegrond is. De beslissing is bindend en onaanvechtbaar.


  1. Het bestuur is bevoegd, indien hiervoor redenen aanwezig zijn dit wedstrijdreglement tussentijds aan te passen dat wel te wijzigen. De aanpassingen of wijzigingen gaan in zodra de leden hiervan op de hoogte zijn gesteld. 1. Europese kampioenschappen

  1. Aan het einde van elk seizoen wordt een eindtoernooi georganiseerd onder auspiciën van E.F.D.O., waarin per wedstrijdcategorie zal worden gedanst voor de Europese kampioenschappen
  1. De kwalificatie voor de Europese kampioenschappen wordt als volgt geregeld.
   1. Limiet.
   1. De minimaal aantal punten dat behaald dient te worden om voor kwalificatie voor de EK in aanmerking te kunnen komen zijn als volgt: Junioren 260 punten, Jeugd 260 punten, Hoofd 260 punten. (uitgezonderd de categorieën Paar, Showdans met tilfiguren en Gardedans met tilfiguren) Dit aantal moet tenminste eenmaal in het betreffende seizoen zijn behaald.
   1. De Nederlandse kampioenen die in hetzelfde seizoen waarin de Europese kampioenschappen gehouden worden hun titel behalen, zijn automatisch gekwalificeerd, mits de door de N.D.O. vastgestelde limiet is behaald.
   1. Men moet aan zes kwalificatietoernooien in het desbetreffende seizoen hebben deelgenomen met de desbetreffende dans. De vier hoogste plaatseringen van het desbetreffende seizoen worden opgeteld en de laagste totalen komen dan boven aan de ranglijst. De beoordeling van één buitenlands toernooi kan meetellen voor de kwalificatie. Dit moet dan wel worden gemeld bij het secretariaat.
   1. De hoogst geklasseerde van de ranglijst worden gekwalificeerd tot het maximum van het toegestane aantal gekwalificeerde dansen, mits de gestelde limiet is behaald.
  1. Bij een gelijk aantal punten is de behaalde plaats op de NK beslissend.
   1. De onderlinge verhoudingen tussen diegene die gelijk geëindigd zijn worden vergeleken van de kwalificatietoernooien waar zij allen (of beiden) zijn uitgekomen.
   1. De hoogste plaatsering wordt vergeleken.
   1. Behaalde plaats op de Nederlandse kampioenschappen.
   1. Loten.
   1. Als een van de gekwalificeerde zich terugtrekt voor deelname aan de Europese kampioenschappen wordt de eerstvolgende op de ranglijst benaderd tot het maximum van het toegestane aantal te kwalificeren dansen, met dien verstande dat de door de N.D.O. gestelde limiet is behaald.
   1. N.B. Bij zeven juryleden vervallen de twee hoogste en twee laagste beoordelingen.
   1. E.K.-gekwalificeerden moeten betalend lid zijn van de N.D.O.
   1. In de uitschrijving van de toernooien dienen de organisatoren duidelijk te vermelden of hun toernooi een kwalificatietoernooi is (in principe zijn alle toernooien, georganiseerd onder auspiciën van de N.D.O., kwalificatietoernooien voor de Europese kampioenschappen, met uitzondering van toernooien georganiseerd na de Nederlandse Kampioenschappen). 1. Internationale Toernooien
  1. De minimaal vereiste aantal punten dat behaald dient te worden op een IT zijn als volgt: Junioren 260 punten, Jeugd 265 punten, Hoofd 270 punten. (uitgezonderd de categorieën Paar, Showdans met tilfiguren en Gardedans met tilfiguren. De eerste drie van de IT’s,kwalificeren zich automatisch voor de EK. *(Hier loopt nog een discussie over bij EFDO). 1. Slotbepalingen
  1. Door inschrijving aan de onder de reglementen van de N.D.O. gehouden toernooien erkent men daarmee dit reglement.

26.2 Sportklasse

Voor gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, wordt het E.F.D.O. Danssportreglement gehanteerd.
26.3 In niet voorziene gevallen beslist het N.D.O.-bestuur.
Toevoeging

Strafpunten Garde

Bij de volgende overtredingen tegen het danssportreglement volgt bij de eerste keer een waarschuwing. Bij herhaling worden het daaraan gekoppelde puntenaftrekken van onmiddellijk het eindtotaal afgetrokken: 1. Overtreding tegen de regels betreffende op- en afmars 5 punten

 2. Overtreding tegen de regels betreffende kostuums, kapsels en schminktechniek 5 punten

 3. Zitten op het zitvlak 5 punten

 4. Eindpose minder dan 2 sec. aangehouden 5 punten

 5. Met opzet buigen van de polsen 5 punten

 6. Overtreding tegen de regels betreffende intro, overgangen in de muziek en outro 15 punten

7 Lengte van de dans van minstens 1:50 maar beneden de 2:00 (door afbreken van de dans, uitvallen van de muziek) 15 punten

8 Overtreding tegen regels betreffende het gemeen- schappelijk dansen 15 punten

9 Schenden van de stijlnetheid bij mars of polka 15 punten

10 Verboden danselementen (per discipline) 15 punten

11 Solopassages in gardedans mars 15 punten

12 Overschrijden van de maximale duur van standpassages in de stijlrichting polka 15 punten

13 Tilfiguren gebracht door slechts 1 paar in de dansstijl gardedans met tilfiguren 15 punten

14 Overschrijding van het maximaal aantal toegelaten technische elementen of tilfiguren 15 punten

15 Overschrijding van de maximale duur van een spagaat of acrobatisch element in de handstand 15 punten

16 Overtreding tegen de maximale toegestane duur van het opbouwen of naar beneden laten van een tilfiguur of de totale duur ervan 15 punten

Bij meerdere overtredingen binnen een enkele dans wordt het hoogste aantal aan puntenaftrek van het eindtotaal afgetrokken.

Diskwalificatie

Bij de volgende overtredingen tegen de danssport- en de toernooireglementen volgt een diskwalificatie van de dans. • Overtreding tegen de regels betreffende het aanvragen van een danslicentie.

 • Overtreding tegen de regeling van de leeftijdscategorieën.

 • Overtreding tegen de regeling van meermaals starten van dansers.

 • Dopingovertredingen.

 • Onsportief gedrag.

 • Uitval van de muziek door eigen schuld.

 • Overtredingen tegen de regels van goed gedrag en zeden.

 • Overtredingen betreffende coulissen, rekwisieten en belichtingsinstallaties.

 • Verboden tilfiguren in de juniorenklasse.

 • Fall- en werpelementen in een lege ruimte zonder gecontroleerd opvangen.

 • Acrobatische elementen die niet op de platte hand worden uitgevoerd

 • Acrobatische elementen met een vliegfase.

 • Ingesprongen spagaat.

Bij wederkerende overtredingen wordt de dans voor het verdere seizoen gediskwalificeerd.
Miniorenklasse:

Tillen verboden, alleen stapelen. (bij tillen volgt diskwalificatie). (21)Geen beoordeling

Bij volgende overtredingen tegen het danssport- en toernooireglementen worden er geen punten toegekend: • Overtredingen tegen de bestaande regels betreffende muziek EFDO danssport reglement.

 • Lengte van de dans onder 1:50 minuten (door afbreken van de dans, muziek uitval) of het dansen boven de maximaal toegestane tijd.

 • Minder dan 50% gedanste inhoud van de dans.


Strafpunten Show

Bij overtredingen van de TSR zijn de volgende punten per direct van het eindtotaal af te trekken:

1 Op- en afmars 5 punten

2 Lengte van de dans 15 punten

3 Overtreding tegen de minimale danstijd 15 punten

4 Verboden acrobatiek of tilfiguren/acrobatiek domineren 15 punten

5 Niet respecteren van de voorschriften bij tilfiguren 15 punten

6 Pure mode-, gezelschaps- of gardedansen in de showdansdisciplines 15 punten

7 Overwegend gemengde vormen of stijlrichtingen in showdans modern, die niet gebaseerd zijn op jazzdance. 15 punten

8 Kettingreacties bij showdans modern (meer dan 16 tellen met hetzelfde element ) 15 punten

9 Playback bij showdans modern 5 punten

10 Maskers 15 punten

11 Coulissen, rekwisieten, belichting 15 punten

12 Kostuum en/of schoenen niet conform 5 punten

13 Minder dan 50% gedanste inhoud 15 punten

14 Eindpose minstens 2 seconden 5 puntenDiskwalificatie

Een dans wordt gediskwalificeerd indien; • Overtreding tegen de regels betreffende het aanvragen van een danslicentie.

 • Overtreding tegen de goede zeden.

 • Overtreding betreffende de leeftijdscategorie.

 • Een deelnemer meermaals (dubbel) start in eenzelfde discipline.

 • Doping is niet toegestaan volgens internationale richtlijnen.

 • Onsportief gedrag.

 • Verboden acrobatiek.

 • Ingesprongen spagaat.

 • Dansen waarbij met ultraviolette belichting gewerkt wordt, waarbij enkel lichaamsdelen te herkennen zijn.

 • Muziekuitval eigen schuld.

 • Overtredingen betreffende coulissen, rekwisieten en belichtingsinstallaties.

 • Verboden tilfiguren.

 • Fall- en werpelementen in een lege ruimte zonder gecontroleerd opvangen.

Geen beoordeling

Er worden geen punten toegekend indien;

 • Als de lengte van de dans minder dan 1:50 minuten is of langer dan de maximale lengte van de dans.

 • Bij vervormde muziekweergave.

 • Bij muziek die niet EFDO conform is.

INHOUD. 1. Toernooien ………………………………………………………………………………… pag. 2

 2. Startgelden ………………………………………………………………………………… pag. 5

 3. Leeftijd categorieën en disciplines ……………………………………………………… pag. 6

 4. Leeftijdsgrenzen ………………………………………………………………………….. pag. 8

 5. Presentatie (aankondiging) ……………………………………………………………… pag. 9

 6. Prijzen ……………………………………………………………………………………… pag. 9

 7. Jurering ……………………………………………………………………………………. pag. 10

 8. Loting ………………………………………………………………………………………. pag. 19

 9. Nameldingen ……………………………………………………………………………… pag. 19

 10. Opening toernooi ………………………………………………………………………… pag. 20

 11. Prijsuitreiking ……………………………………………………………………………… pag. 20

 12. Pauze ……………………………………………………………………………………… pag. 20

 13. Op- en afmars …………………………………………………………………………….. pag. 21

 14. Muziek ……………………………………………………………………………………… pag. 22

 15. Tijdsduur van de dans …………………………………………………………………… pag. 24

 16. Het niet beëindigen van een dans ……………………………………………………… pag. 25

 17. Groepsgrootte …………………………………………………………………………….. pag. 25

 18. Kleding …………………………………………………………………………………….. pag. 26

 19. Coulissen en attributen ………………………………………………………………….. pag. 27

 20. Belichting en licht effecten ………………………………………………………………. pag. 28

 21. Tilfiguren …………………………………………………………………………………… pag. 28

 22. Acrobatiek ………………………………………………………………………………… pag. 30

 23. Algemene bepalingen ……………………………………………………………………. pag. 30

 24. Europese Kampioenschappen ………………………………………………………….. pag. 32

 25. Internationale Toernooien ……………………………………………………………….. pag. 33

 26. Slotbepalingen …………………………………………………………………………….. pag. 33

 27. Strafpunten ………………………………………………………………………………… pag. 34

 28. Inhoud ……………………………………………………………………………………… pag. 38

De rode tekst is voor dit seizoen aangepast.NDO, Wedstrijdreglement september 2014


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina