Wedstrijdreglement Nederlandse Danssport Organisatie N. D. O. WedstrijdreglementDovnload 388.96 Kb.
Pagina3/13
Datum19.12.2017
Grootte388.96 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Leeftijdsgrenzen

  1. Een deelnemer die voor 1 juli de leeftijd van negen (9) jaar bereikt, dient vanaf de aanvang van het in datzelfde jaar in te gaan seizoen, te dansen in de afdeling Junioren.
  1. Een deelnemer die voor 1 juli de leeftijd van negen (9) jaar nog niet bereikt heeft, mag vanaf de aanvang van het in datzelfde jaar in te gaan seizoen, dansen in de afdeling Minioren. Alleen als alle deelnemers in de groep voor 1 juli de leeftijd van negen (9) jaar nog niet bereikt hebben.
  1. Een deelnemer (solo of danser bij paardans) die voor 1 juli de leeftijd van twaalf (12) jaar bereikt, dient vanaf de aanvang van het in datzelfde jaar in te gaan seizoen, te dansen in de afdeling Jeugd.
  1. Een deelnemer (solo of danser bij paardans) die voor 1 juli de leeftijd van zestien (16) jaar bereikt, dient vanaf de aanvang van het in datzelfde jaar in te gaan seizoen, te dansen in de afdeling Hoofdklasse.
  1. Bij de groepen geldt de leeftijd gerekend voor 1 juli van het jaar waarin het seizoen begint.
  1. Juniorenklasse mogen niet in de afdeling Hoofdklasse dansen. Hoofdklasse mogen niet in de afdeling Juniorenklasse dansen. Juniorenklasse, Jeugdklasse en Hoofdklasse samen mogen wel in de categorie Jeugdklasse dansen, met maximaal drie Hoofdklasse deelnemers.
  1. Het bepalen van de leeftijdscategorie voor een groep is afhankelijk van de leeftijden van uw danser(es)sen. Deze bepaalt u als ware elke danser(es) een solo (1 juli).

 • Groepsindeling bij alle dansen maximaal tot en met 11 deelnemers: 3 personen uit een hogere leeftijdscategorie.

 • Groepsindeling bij alle dansen maximaal vanaf 12 personen: 4 personen uit een hogere leeftijdscategorie.

 • Junioren, Jeugd en Hoofdklasse kan en mag in de Jeugdklasse mits het maximum van 3 of 4 wordt gehandhaafd.

 • Voor kleine verenigingen kan dispensatie worden aangevraagd via de landsbond.   1. Enkele voorbeelden:

Is een groep als volgt samengesteld moet u dansen in categorie:

 • 3x Juniorenklasse en 3x Jeugdklasse Jeugdklasse

 • 3x Juniorenklasse en 4x Jeugdklasse Jeugdklasse

 • 5x Juniorenklasse en 4x Jeugdklasse (kan zo niet, 1 jeugd teveel) Juniorenklasse

 • 2x Juniorenklasse, 2x Jeugdklasse en 3x Hoofdklasse Jeugdklasse

 • 10x Jeugdklasse en 4x Hoofdklasse Jeugdklasse

 • 3x Juniorenklasse, 3x Jeugdklasse en 4x Hoofdklasse Dit kan niet,

want u zou in de Hoofdklasse moeten dansen en hier mogen geen Juniorenklasse dansen.


  1. De leeftijdscontrole gebeurt door middel van pasjes en zal streng worden gehandhaafd, heeft men geen pasjes wordt er niet gedanst.
  1. Het seizoen begint omstreeks september van enig jaar en eindigt na de Europese kampioenschappen het daaropvolgend jaar. 1. Presentatie (aankondiging)

  1. Bij het uitvoeren van een toernooi is het toegestaan dat bij het aankondigen van de deelnemer de naam van de betreffende deelnemer of groep wordt genoemd.

Bijvoorbeeld startnummer 3: Marietje Jansen van CV. de Vierder uit Leutstad.

  1. Het toevoegen van superlatieven is niet toegestaan.

Bijvoorbeeld Marietje Jansen, meervoudig kampioen, voor de eerste maal deelneemster aan dit toernooi of vorige week winnaar enz. Dit soort toevoegingen kan niet worden toegelaten.

6. Prijzen

  1. In iedere wedstrijdklasse moeten er minimaal een 1e, een 2e en een 3e prijs beschikbaar zijn. Indien er meer dan 15 deelnemers in een discipline zijn ingeschreven (een groep telt als een deelnemer), ook een 4e prijs en een 5e prijs. De prijzen zijn nieuwe ereprijzen (bekers of gelijkwaardige plaquettes). Geen prijzen in natura (vazen, schilderijen, schemerlampen e.d.)
  1. Extra prijzen, zoals wisselbekers, zijn toegestaan, indien deze duidelijk op de uitschrijving van het toernooi worden bekend gemaakt met de voorwaarden waarop de prijzen worden gewonnen.
  1. Extra prijzen, zoals pechprijs, prijs voor de verst komende groep, beste resultaat voor deelnemers uit een bepaalde stad of streek, publieksprijzen en mooiste kleding, aanmoedigingsprijzen e.d. zijn toegestaan. De toekenning van dit soort prijzen valt buiten de competentie en verantwoording van de N.D.O.-jury en zal door de organiserende vereniging zelf moeten worden bepaald.


 1. Jurering

  1. Bij ieder toernooi zullen vijf juryleden en een reserve jurylid zitting nemen. Een der vijf juryleden zal als voorzitter van de jury optreden, een der juryleden zal als reserve c.q. mentor optreden. Tevens zullen er twee of drie turfleden zitting nemen. De turfleden beoordelen de verplichte elementen.
   1. De toernooien om de Nederlandse en Europese kampioenschappen zijn een uitzondering op deze regel. Tijdens deze toernooien zal de jury bestaan uit zeven zittende leden en een reserve jurylid, waarbij een der zeven juryleden als voorzitter zal fungeren.
  1. De jury van nationale toernooien wordt samengesteld door de jurycommissie.
   1. De jury voor het internationale eindtoernooi wordt door de jurycommissie voorgesteld en door de N.D.O.-bestuur goedgekeurd en vastgesteld.
  1. Het zich laten vervangen van een jurylid door het reserve jurylid is alleen mogelijk voor een gehele discipline. Slechts door het plotseling onwel worden van een jurylid kan het reserve jurylid onmiddellijk invallen, doch dient dan het gehele toernooi zitting te nemen.
  1. De waardering geschiedt door middel van een computersysteem en een beamer, zo snel mogelijk na het beëindigen van een dans. Bij calamiteiten van de computer of beamer, zal de waardering geschieden door het opsteken van bordjes of het voorlezen van de punten. De telcommissie controleert dan de getoonde punten aan de hand van de door de juryleden ingeleverde juryrapporten en noteert de punten.
   1. Het eindresultaat wordt bepaald door het samentellen van de behaalde punten, waarbij de hoogste en de laagste waardering vervallen.
  1. Winnaar is hij/zij die in die discipline het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij gelijk aantal punten zal er niet meer worden overgedanst en eindigen beiden op de behaalde plaats, bijvoorbeeld tweemaal 1e plaats. De daaropvolgende plaats komt dan te vervallen, in dit geval de 2e plaats. Bij tweemaal eindigen op de 2e plaats, vervalt de 3e plaats enz. Er wordt dus geen rekening meer gehouden met het totale aantal (dat wil zeggen inclusief de afgevallen punten).
   1. De organisator dient overeenkomstig reserveprijzen gereed te houden.
  1. Beoordelingscriteria
   1. Miniorenklasse:

    1. Garde Polka

Presentatie 10 punten

Houding 15 punten

Synchroniteit 10 punten

Spreiding 10 punten

Choreografie 25 punten

Uitvoering 20 punten

Niveau dans 10 punten


    1. Show Karakter

Presentatie 15 punten

Omzetten van thema en karakter 15 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek en passenkeuze 15 punten

Uitvoering 15 punten   1. Vrije klasse:

    1. Solo, Paar, Garde Polka en Garde Mars

Presentatie 10 punten

Houding 15 punten

Synchroniteit 10 punten

Spreiding 10 punten

Choreografie 25 punten

Uitvoering 20 punten

Niveau dans 10 punten


    1. Show Modern

Presentatie 10 punten

Synchroniteit 10 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek 10 punten

Uitvoering 20 punten

Niveau dans 10 punten
   1. Sportklasse:

    1. Gardedans met Tilfiguren

Presentatie 10 punten

Houding 15 punten

Synchroniteit 10 punten

Spreiding 10 punten

Choreografie 25 punten

Uitvoering 15 punten

Tilfiguren 15 punten


    1. Solo, Paar, Garde Polka en Garde Mars

Presentatie 10 punten

Houding 15 punten

Synchroniteit 10 punten

Spreiding 10 punten

Choreografie 25 punten

Uitvoering 15 punten

Verplichte elementen 15 punten


    1. Show Modern

Presentatie 10 punten

Synchroniteit 10 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek 10 punten

Uitvoering 15 punten

Verplichte elementen 15 punten
    1. Show Karakter

Presentatie 15 punten

Omzetten van thema en karakter 15 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek en passenkeuze 15 punten

Uitvoering 15 punten


    1. Show Freestyle

Presentatie 10 punten

Synchroniteit 10 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek 25 punten

Uitvoering 15 punten

7.6.3.6 Show Solo

Presentatie 10 punten

Houding 10 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek 25 punten

Uitvoering 15 punten


    1. Show Duo

Presentatie 10 punten

Interactie (samenspel) 15 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek 20 punten

Uitvoering 15 punten


    1. Showdans met Tilfiguren

Presentatie 10 punten

Choreografie 40 punten

Danstechniek 10 punten

Uitvoering 15 punten

Moeilijkheidsgraad tilfiguren 25 punten


  1. De gegeven beoordeling is niet aanvechtbaar en definitief.  1. Tabel niveau dans / verplichte elementen.

De tabellen van de verplichte elementen (sportklasse) zijn te vinden in het TSR.

Garde Mars 7.4 -Garde Solo 7.5 -Garde Paar 7.6 -Garde Polka 7.7 -Show modern 12.5.3
De tabellen van niveau dans zijn in leeftijdscategorieën verdeeld. Deze tabellen zijn keuzetabellen. Hiervan moet in de dans - volgens de tabellen - het vereiste aantal voor elk verschillend element aanwezig zijn om het maximaal aantal van 10 punten te bereiken. Het herhalen van dezelfde danselementen telt niet voor niveau dans / verplichte elementen. Het links en rechts uitvoeren van een pas, mits expliciet genoemd, geldt ook niet voor de verplichte elementen.

De verplichte elementen moeten door gehele groep, duidelijk herkenbaar, worden gedanst. De elementen die niet duidelijk door alle deelnemers goed worden uitgevoerd, kunnen bij het beoordelingscriterium "niveau dans" niet worden gewaardeerd. Als de elementen door een deel van de groep uitgevoerd worden, tellen deze niet voor de verplichte elementen.

De puntentoekenning in de tabel is gebaseerd op het volgende:

Worden er meer elementen gevraagd dan er punten voorzien zijn, dan wordt voor ieder ontbrekend element 1 punt afgetrokken.

Worden er meer punten toegekend dan er elementen gevraagd worden dan wordt per element 1 punt en voor het laatst gevraagde element 2 punten toegekend.

Danselementen die na de beëindiging van de muziek worden uitgevoerd, tellen niet voor de verplichte elementen. Het element waar men mee bezig is telt wel.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina