WedstrijdreglementDovnload 22.99 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte22.99 Kb.
BRIDGECLUB “ROOI 750”

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

 

 INLEIDING.

 

Jaarlijks worden de volgende wedstrijden gehouden:a) Competitiedrives;

b) Overige drives, zoals Kerstdrives, Ruitenboer, Zomerdrives en vrije drives.

 

 

  

HOOFDSTUK A.

Competitie.

 

  

Artikel 1.

Organisatie van de competitie.

 

1. De competitie bestaat uit een aantal cycli van 5 zittingen. Elke cyclus bestaat uit minstens 100 spellen (in verband met het verkrijgen van meesterpunten).2. De eindstand van een cyclus wordt bepaald door optelling van de resultaten van alle voor die cyclus gespeelde zittingen, rekening houdend met de verdere bepalingen van dit reglement.

3. De competitieleider is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de wedstrijden overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en de spelregels van de N.B.B.

De spelers zijn verplicht zijn instructies op te volgen en beslissingen te accepteren, (behoudens het bepaalde in artikel 8).

 

  

Artikel 2.

Indeling van de deelnemers in lijnen.

 

Artikel 2.


Indeling van de deelnemers in lijnen.

1. Er wordt gespeeld in meerdere groepen, genoemd A-, B-, C-lijn etc.


De A-lijn wordt gevormd uit de hoogstgeklasseerde paren; het resultaat van de vorige cyclus is daarbij bepalend. De overige lijnen worden op dezelfde manier samengesteld.

2. Elke lijn bevat in principe maximaal 18 en minimaal 12 paren

3. Aan het einde van iedere cyclus vinden promoties en degradaties plaats van 3 of 4 paren uit elke lijn, conform de richtlijnen van de N.B.B.
4. Nieuwe paren beginnen in principe in de laagste lijn, tenzij:
a) een der leden van het nieuwe paar reeds speelde in een hogere lijn en gaat spelen met een nieuw lid cq een lid wat nog geen competitie speelt; de behaalde ranking van het afgelopen en /of lopende seizoen wordt opgeteld met de laagste ranking van de vereniging en door factor 2 gedeeld, waarbij de nieuwe ranking vaststaat.

b ) beide leden van het nieuwe paar deelnamen aan de competitie de behaalde ranking van het afgelopen of lopende seizoen van ieder lid wordt opgeteld en door factor 2 gedeeld waarbij de nieuwe ranking vaststaat.


c) het bestuur besluit hiervan af te wijken op grond van de bekende of vermoedelijke speelsterkte van het nieuwe paar.

5. Na de laatste cyclus van het lopende seizoen wordt er per paar een volgorde van speelsterkte gemaakt ; hierna genoemd de ranking. De ranking wordt berekend door de som te nemen van de resultaten van de gespeelde cycli minus 1, waarbij voor degenen die alle cycli hebben gespeeld de cyclus met het slechtste resultaat vervalt. Voor degenen die meer dan een cyclus of meerdere cycli niet hebben gespeeld , dan wordt voor deze niet gespeelde cyclus of meerdere cycli het gewogen gemiddelde van de resultaten van de wel gespeelde cycli toegepast.


 

Artikel 3.

Indeling per zitting.

 

1. Bij de indeling per zitting wordt uitgegaan van de stand op dat moment.Voor de eerste zitting van een cyclus wordt uitgegaan van de eindstand van de vorige cyclus.

2. Op de stand wordt het z.g. multiplex-systeem toegepast.

Is één of zijn meerdere paren afwezig, dan wordt de indelingslijst in elkaar geschoven.

3. De competitieleider kan het bovenste paar van een lagere lijn verzoeken in een hogere lijn te spelen, of kan het laagste paar van een lijn verzoeken in een lagere lijn te spelen, wanneer hierdoor z.g. “stilzittafels” kunnen worden voorkomen of beperkt. Bij het spelen in een hogere lijn krijgt men de behaalde score, verhoogd met 3%; wanneer men in een lagere lijn speelt, krijgt men de werkelijk behaalde score.

 

 

 Artikel 4.

Bevriezen.

 

1. Wanneer een paar niet aan een cyclus wenst deel te nemen, b.v. in verband met ziekte, vakantie of een andere reden, dan kan het aan de competitieleider verzoeken zijn plaats in de betreffende lijn te mogen behouden (“bevriezen”). De competitieleider neemt hierover binnen 7 dagen een beslissing.2. Bevriezen heeft de volgende consequenties:

a) een “bevroren” paar wordt in de cyclus, waarin het weer wél deelneemt, in dezelfde lijn ingedeeld als waarin het ingedeeld was vóór de “bevriezing”;

b) het paar dingt niet meer mee naar het clubkampioenschap, indien in meer dan een cyclus gebruik wordt gemaakt van het bevriezen.

c) het paar wordt niet in de stand van de cyclus opgenomen;

d) wanneer een paar door omstandigheden gedwongen wordt te “bevriezen” nadat al een of meerdere wedstrijden in die cyclus gespeeld zijn, is promotie uitgesloten; degradatie blijft mogelijk wanneer het gemiddelde daartoe aanleiding geeft.

 

 


 

 Artikel 5.

Verloop van een zitting.

 

1. Op een competitiezitting worden zes ronden van vier spellen gespeeld.Acht minuten voor het einde van een ronde wordt een signaal gegeven, hetgeen betekent, dat snel met het laatste spel moet worden begonnen.

Zijn er nog minder dan vijf minuten, dan is het niet toegestaan nog met een spel te beginnen. Een nog niet gespeeld spel mag nagespeeld worden. Tenzij dit spel door de arbiter is geannuleerd op grond van het feit dat het spel aangevangen is binnen de laatste 5 min van de toegestane tijd.

Ieder paar mag maximaal één spel naspelen.

2. Het uitrekenen gebeurt door de competitieleider en/of zijn assistenten.

 

 

Artikel 6.Absentie.

 

Bij absentie is men verplicht dit door te geven aan de competitieleider of het aangewezen adres.Bij één of maximaal twee absenties binnen een cyclus krijgt een paar zijn eigen gemiddelde percentage met een maximum van 52½%.

Bij drie of meer absenties volgt automatisch degradatie.

De bovengrens van 52½% geldt niet, indien men absent is vanwege het spelen van een bij de N.B.B. aangemelde (niet clubcompetitie) wedstrijd. In díe gevallen krijgt men de gemiddelde score.

 

 Artikel 7.

Spelen met een invaller.

 

Invallen geschiedt bij voorkeur met iemand van de club.Wanneer twee spelers van verschillende paren in een zitting met elkaar spelen, dan delen zij vooraf aan de wedstrijdleider mede of zij gaan spelen voor de reële score of de absentiescore. Is vooraf niets medegedeeld, dan wordt men geacht te spelen voor de reële score.

Speelt men níet voor de reële score, dan wordt dit aangemerkt als absentie.

Speelt een speler in zijn eigen lijn met een invaller uit een lagere lijn dan zijn eigen lijn, dan wordt de behaalde score voor beide paren met 3% verhoogd; per cyclus wordt maximaal voor 2 zittingen de score verhoogd

Speelt een speler van een hogere lijn in een lagere lijn met een speler van die lagere lijn, dan wordt de behaalde score met 3% verlaagd, tenzij dit geschiedt op verzoek van de wedstrijdleiding.

Als er meerdere invallers zijn, dan wordt bij het koppelen zo veel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte.

Speelt men met een invaller die géén lid is van de club, dan speelt men altijd voor de reële score, mits de invallende speler niet aanmerkelijk sterker is. De competitieleider kan in zo’n geval de score aanpassen/wijzigen.

 
 

Artikel 8.

Protestcommissie.

 

Elke speler kan bij de protestcommissie protest aantekenen tegen beslissingen van een arbiter. De protestcommissie wordt per ingediend protest samengesteld uit drie arbiters die niet zelf betrokken zijn geweest bij het protest.Via het bestuur wordt de beslissing van de protestcommissie aan de indiener van het protest medegedeeld.

 

 Artikel 9.

Clubkampioenschap.

 

Het hoogst geklasseerde paar – op basis van de rangorde per cyclus – krijgt de status van clubkampioen, mits dat paar minimaal alle cycli minus 1 gespeeld heeft.De klassering wordt berekend op basis van alle cycli minus 1. Voor diegene die alle cycli hebben gespeeld vervalt de cyclus met het slechtste resultaat.

Artikel 10.

Slemklassement.

 

Bij alle competitiewedstrijden wordt een slemklassement bijgehouden. Er worden per zitting punten voor elk geboden en gemaakt slem toegekend en punten worden afgetrokken bij een geboden en niet gemaakte slem. Dit alleen aan een speler of paar dat deelneemt aan de betreffende zitting en voor de eigen score speelt In een cyclus waarin men als paar buiten mededinging speelt (heeft bevroren) kunnen geen punten voor het slemklassement verdiend worden ook niet; als in deze cyclus door een van de spelers van het buiten mededinging spelende paar met een invaller of gast wordt gespeeldDe punten worden als volgt toegekend

- voor ieder geboden en gemaakt klein slem krijgt men 2 pluspunten;

- voor ieder geboden en gemaakt groot slem krijgt men 5 pluspunten;

- voor ieder geboden, maar níet gemaakt slem krijgt men 2 minpunten.

De stand wordt wekelijks bekendgemaakt.

Winnaar is het paar met de meeste toegekende slempunten. Indien meerdere paren gelijk eindigen, dan wint het paar dat de hoogste totaalscore behaald heeft.

 

 

 HOOFDSTUK B.

Overige drives.

 

Artikel 11.Bekercompetitie.

 

Op de jaarvergadering kan besloten worden of een bekercompetitie wordt gespeeld.In een bekercompetitie worden gedurende het jaar minimaal twee voorronden gespeeld. De paren met de hoogste scores plaatsen zich voor de finale. Het aantal paren dat zich per zitting voor de finale plaatst is afhankelijk van het aantal voorronden. De competitieleider zal hierover vóór de aanvang van de competitie duidelijkheid verschaffen.

Heeft een paar zich reeds geplaatst, dan wordt de finaleplaats doorgeschoven naar het eerste niet-geplaatste paar van de laatste voorronden.

Winnaar van de beker is het paar dat de finale wint. De resultaten uit de voorronden tellen daarbij niet mee.

 

 
Artikel 12.

Andere drives.

 

Overige drives worden gespeeld volgens de richtlijnen van de organisator.Bij z.g. “gezelligheidsdrives” kunnen spelers uit de hogere lijnen verzocht worden zich in hun conventionele biedingen te beperken.

 

  

 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 5 oktober 2011  
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina