Weede kamer der staten-generaal 2Dovnload 51.37 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte51.37 Kb.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2008-2009AGENDA

28 augustus 2009

Dinsdag 1 september

14.00 uur

Woensdag 2 september

10.15 uur

Donderdag 3 september

10.15 uur


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


3. Debat over natuurherstel van de Westerschelde met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie31 866

4. Verslag van de Nationale ombudsman over 2008 met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie31 537

5. Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (1e termijn Kamer)30 5206. Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (voortzetting)31 479

7. Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het stimuleren van een actief gebruik van vergunningen voor opsporing, winning en opslag31 552

8. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie31 528

9. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Dinsdag 8 september

14.00 uur

Woensdag 9 september

10.15 uur

Donderdag 10 september

10.15 uur


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


3. Stemmingen


4. Debat over de rol van de Tweede Kamer bij uitzending van militairen


5. VAO Geschillencommissie Luchtvaart en Uitplaatsing taken IVW (AO d.d. 25/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie


6. Gezamenlijke behandeling en plenaire afronding van:

31 065

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

31 763

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

31 746

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PbEU L 184)31 071

7. Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (re-en dupliek)31 389

8. Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)30 511

9. Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren31 833

10. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag30 645

11. Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (voortzetting)30 429

12. Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen30 174


13. Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (voortzetting)30 372

14. Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)31 560

15. Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)31 844

16. Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen31 058

17. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)


18. Gezamenlijke behandeling van (re-en dupliek):

31 734

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

31 735

Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)31 487

20. Wijziging Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen


21. Debat over de beveiliging van Schiphol en berichten over de forse stijging van ladingdiefstal met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

Dinsdag 15 september

15.00 uur

Woensdag 16 september

10.15 uur

Donderdag 17 september

10.15 uur


1. Aanbieding Begrotingen voor het jaar 2010


2. Algemene Politieke Beschouwingen

Dinsdag 22 september

14.00 uur

Woensdag 23 september

10.15 uur

Donderdag 24 september

10.15 uur


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


3. Stemmingen31 412

4. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Wetgevings-, notaoverleggen

Er zijn nog geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Herfstreces 2009: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2009
Kerstreces 2009: vrijdag 18 december 2009 t/m maandag 11 januari 2010


Krokusreces 2010: vrijdag 19 februari t/m maandag 1 maart 2010

Meireces 2010: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2010

Zomerreces 2010: vrijdag 2 juli t/m maandag 6 september 2010

Herfstreces 2010: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011Er is geen avondvergadering op woensdag 3 maart 2010 i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen


Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011Er is geen avondvergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten

De verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer zijn voorzien op woensdag 11 mei 2011

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina