Wees allen eensgezind: dankviering voor vrijwilligers OpeningsliedDovnload 45.06 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte45.06 Kb.
Wees allen eensgezind:

dankviering voor vrijwilligers

Openingslied
Dankt, dankt nu allen God (Z.J. 585, strofen 1, 2 en 3)

Kruisteken
voorganger Gedoopt zijn wij

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.


allen Amen.
voorganger Genade en vrede voor u

van God onze Vader en de Heer Jezus Christus.Openingswoord
Voorganger Beste medegelovigen,

de kerk die hier leeft

ligt ons nauw aan het hart.

Daarom zijn jullie haar als vrijwilligers

op een of andere wijze dienstbaar.

Jullie inzet geeft kleur en inhoud aan onze parochie.

Dankbaar voor ieder van u

en voor alles wat mogelijk is dank zij jullie,

willen wij nu bidden.

Danklitanie
Na elke aanroeping door de lector antwoorden allen met een gezongen refrein.(Z.J. p. 118)
partituur

voorganger Met een dankbaar hart richten wij ons tot God.
lector Omdat mannen en vrouwen

zich vrijwillig, belangeloos en moedig durven inzetten

voor de uitbouw en de bloei van onze parochies.
allen Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
lector Omdat velen als een goede herder

zorg dragen voor anderen,

en zichzelf wegschenken in dienstbaarheid.

allen Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
lector Omdat het woord van de Heer

kan klinken als Woord van leven

in onze eucharistie- en gebedsvieringen.
allen Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
lector Omdat Jezus en zijn Blijde Boodschap

in catechese en nevenvieringen

hun weg vinden naar de harten van onze jonge mensen.

allen Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
lector Omdat er liefdevolle aandacht en zorg is

voor zieken en bejaarden,

voor kansarmen en vluchtelingen.
allen Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
lector Omdat er een bloeiend verenigingsleven is

waarin jong en oud zich vinden,

en samen een duurzaam engagement aangaan.
allen Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
lector Omdat zoveel van het goede

vaak in het verborgene gedaan wordt,

uit liefde voor de Heer en zijn Kerk.
allen Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.
voorganger Vader van alle mensen,

naar U gaat onze dankbaarheid.

Schenk ieder van ons de vreugde van uw koninkrijk:

laat het groeien onder ons,

door Christus, uw Zoon en onze Heer.
allen Amen.

Eerste lezing 1 Kor 1, 4-10

Antwoordpsalm (naar psalm 118)

allen Mogen allen één zijn, Vader,

zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben;

mogen zij ook één zijn in Ons,

opdat de wereld gelove in Mij! (Refrein Z.J. 373)


lector Breng dank aan God, want Hij is goed,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Getuigen moet heel Israël:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.


En alle priesters van de Heer:

zijn liefde duurt in eeuwigheid,

al wie gelooft in onze God:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.


Ik was gevangen en riep: ‘God’,

en Hij heeft mij geantwoord.

Hij heeft mij ruimte gegeven.

Hij komt voor mij op, ik ben veilig.


Hij komt voor mij op als een vriend.

God heeft mij overeind geholpen.

Hij is mijn trots, Hij is mijn lied,

God is mijn overwinning geworden.


allen Mogen allen één zijn, Vader,

zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben;

mogen zij ook één zijn in Ons,

opdat de wereld gelove in Mij!


lector Kreten van vreugde klinken op:

‘Wonderen doet de hand van de Heer,

hoog opgeheven, ons ten zegen,

wonderen doet de hand van de Heer’.


Ik zal niet sterven, ik zal leven,

getuigen van zijn grote daden.

Open voor mij de deur van zijn huis.

Ik wil naar binnen, Hem bedanken.


Ik dank U dat Gij mij hebt gehoord,

Gij zijt mijn overwinning geworden.

De steen die de metselaars niet konden gebruiken,

die is de hoeksteen geworden.


Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,

een dag van vreugde voor ons allen.

Kom ons bevrijden, Gij onze God,

breng ons tot een gelukkig einde.


allen Mogen allen één zijn, Vader,

zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben;

mogen zij ook één zijn in Ons,

opdat de wereld gelove in Mij!


lector Gezegend wie komt in de Naam van de Heer.

Uit zijn woning wensen wij uw zegen.

Zijn licht is over ons opgegaan.

Zwaait met palmen en zingt Hem toe:


Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,

mijn God, U in de hoogte steken.

Brengt dank aan God, want Hij is goed.

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.


allen Mogen allen één zijn, Vader,

zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben;

mogen zij ook één zijn in Ons,

opdat de wereld gelove in Mij!Evangelie Mt 4, 12-23

Acclamatie “Jezus die langs het water liep” (Z.J. 562, strofen 1 en 3)

Homilie of bezinning bij het Woord van de Heer

Gebed in stilte

Voorbede
Na elke intentie antwoordt de gemeenschap met een gezongen refrein. (Z.J. 10b)
Laat ons bidden in de stilte van ons hart,

dat de Vader ons daartoe bezielen mag.


voorganger Bidden wij tot God

opdat zijn Geest mensen inspireert

bij de opbouw van zijn rijk van liefde en vrede.
lector Voor onze paus Benedictus,

voor onze bisschop N.,

voor alle mannen en vrouwen die de Kerk dragen;

dat zij verbonden leven met Christus,

en dienaars zijn van de eenheid.

Voor onze parochiegemeenschap;

dat het geloof in Jezus Christus en in elkaar

de basis zijn van een vreugdevolle samenwerking.


Voor allen die zich onbaatzuchtig inzetten

voor de zieken, armen en zwakken;

dat zij kracht en moed ontvangen van Jezus.
Voor hen die op velerlei wijze in woord en daad

de Blijde Boodschap beleven en uitdragen;

dat de heilige Geest hun spreken en handelen bezielt.
Voor alle priesters die hier thuis zijn

en voor jonge mensen die geroepen worden;

dat zij antwoorden op de vraag van onze God.
Voor de overledenen van onze parochiefederatie,

voor diegenen onder hen die vrijwilliger waren

in parochie of school, in vereniging of Kerk;

dat zij thuis zijn bij de hemelse Vader.


voorganger God, neem al deze gebeden van ons aan.

Leid ons verder op de weg die Jezus is voorgegaan.

Geef dat wij in vriendschap en verbondenheid

uw rijk van vrede en eenheid uitbouwen.

Dit vragen wij U voor vandaag

en al de dagen van ons leven,

door Christus onze Heer.
allen Amen.

Gebed van de Heer
voorganger Bidden wij het gebed dat de Heer Jezus zelf ons geleerd heeft.
allen Onze Vader

Slotgebed
voorganger Laat ons bidden.

(gebed in stilte)


Heer,

laat onder ons een geest heersen

van begrip, oprechtheid en vrede.

Maak ons open voor wat Gij van ons vraagt,

en leer ons eensgezind uw wil te doen.

Heer, wij vragen U:

doe ons inzien hoe zeer wij elkaar nodig hebben;

hoe wij elk met onze gaven en met onze eigen roeping

uw Kerk vormen,

samen met Jezus Christus,

uw Zoon en onze Heer.
allen Amen.

Zending en zegen
voorganger Moge God ons en onze parochie(federatie) zegenen.

Moge Hij ons zijn overvloedige genade schenken,

en ons leiden op de weg van Jezus Christus.
Moge God ons zijn zegen schenken.

Hij die is, Vader, Zoon en heilige Geest.


allen Amen.
voorganger Laten wij dan in vrede van hier weggaan

en in vriendschap bij elkaar blijven.


allen Wij danken God.

Slotlied: Bouwen aan een wereld (Z.J. 576, strofen 1, 3 en 5)
(Eventueel volgt hier de uitnodiging tot een receptie of een gemeenschappelijke maaltijd)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina