Weldra opent Codep een nieuw kantoor te Aalst Patrick De Smedt : “Codep is een spaarbank met sociaal karakter”Dovnload 20.58 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte20.58 Kb.

Weldra opent Codep een nieuw kantoor te AalstPatrick De Smedt : “Codep is een spaarbank met sociaal karakter”
Bij de officiële opening van het vernieuwde Volkshuis te Aalst werd tijdens de toespraken door o.a. kd. Eddie Monsieur melding gemaakt van de toekomstige opening van een nieuw Codep-kantoor binnen het “Huis der Socialisten”. Hij stelde dat hiermee de voltallige socialistische familie te Aalst vertegenwoordigd zal zijn.

Naar aanleiding hiervan een gesprek met Patrick De Smedt, de toekomstige kantoorhouder.


Niet iedereen kent Codep, graag een woordje uitleg

Het is inderdaad zo dat lang niet iedereen Codep kent, laat staan van de diensten gebruik maakt. Socialisten zijn wel aangesloten bij de mutualiteit, velen zijn lid van de vakbond en partij, sommigen maken ook gebruik van onze apotheken en zijn verzekerd bij de PS, maar Codep … is hier in deze streek vaak nog onbekend.Maar daar komt nu verbetering in ?

Juist. Hoewel ook in het arrondissement Aalst tientallen agenten-medewerkers goede resultaten boeken, was er een probleem inzake permanentie en continuïteit. Dar komt nu verbetering in.En wat nu met de agenten ?

De komst van een agentschap betekent niet dat het agentennet verdwijnt. Integendeel, het kantoor fungeert als spil waarop de plaatselijke agenten en hun klanten permanent een beroep kunnen doen. De service aan het bestaand cliënteel wordt uitgebreid.Hoelang bestaat Codep ?

Codep bestaat nu 52 jaar en is in die halve eeuw uitgegroeid tot een moderne spaarbank die momenteel ongeveer 30 miljard spaargelden beheert. Nochtans lieten de omstandigheden waarin Codep het daglicht zag, nauwelijks een dergelijke ontwikkeling vermoeden.

De jaren dertig staan immers bekend als een bijzonder sombere periode in de geschiedenis. Na de financiële crash in “Wall Street” terroriseerde een economische, politieke en sociale crisis de hele wereld. Zij spaarde evenmin de Belgische socialistische beweging en meer bepaald de coöperatieve sector : denk maar aan o.a. het overkap gaan van de Belgische Bank van Arbeid.

Sommigen brengen de oprichting van Codep hiermee in verband ?

Onrechtstreeks was er inderdaad een verband. De oprichting in 1935 van Codep (destijds Coop deposito’s genaamd) was in feite een rechtstreeks gevolg van een nieuwe wetgeving die de bescherming van de spaarders op het oog had en orde op zaken wilde stellen in het financieel verkeer. Na de slechte ervaringen uit het verleden werden de activiteiten van de financiële instellingen op een strenge en limitatieve wijze vastgelegd. Sedertdien hebben zich heel wat wijzigingen voorgedaan, zo wordt nu ook Codep, net zoals de andere spaarbanken en de ASLK, gecontroleerd door de bankcommissie. Trouw aan de coöperatieve afkomst heeft Codep een voortdurende bezorgdheid aan de dag gelegd voor de belangen van de klanten. Er wordt dan ook bijzonder veel aandacht besteed aan de veiligheid van de toevertrouwde fondsen. In dezelfde zin wordt een leningspolitiek gevoerd die erover waakt dat de klanten-leners niet met ondragelijke schuldenlasten worden opgezadeld.Codep is dus een coöperatieve spaarbank ?

Ja, Codep is een coöperatie van de tweede graad. Zodoende zetelen in onze bestuursorganen meerdere gekende kameraden namens de verschillende takken van de gemeenschappelijke actie. Ik denk hier bijvoorbeeld aan Willy Claes, Leona Detiège, André Van den Broucke, Jos Van Roy, Henri Lemeire, Marcel Boussy … e.a. Ons coöperatief karakter komt dus niet tot uiting in de algemene vergadering van coöperateurs in eigen persoon, zoals wel het geval is voor coöperaties van de eerste graad.Staat het bestaan van Codep niet in contrast met het socialistisch gedachtegoed ?

Neen, onze diensten onderscheiden zich van die welke door de zogeheten “kapitalistische” financiële instellingen geboden worden door hun sociaal aspect. Onze uitgangspunten liggen anders, wat niet kan bewezen worden met één voorbeeld, maar blijkt uit zovele details in de dagelijkse praktijk. Anderzijds lijkt het mij goed dat de socialistische beweging haar eigen maatschappelijke onderbouw versterkt. Zo hebben wij voor onze socialistische organisaties een specifiek aanbod kunnen uitwerken inzake dienstverlening en tarieven.


Net zoals de andere financiële instellingen zal toch ook Codep aanzienlijke winsten maken ?
Codep is nog steeds in volle ontplooiing. De uitbreiding van het kantorennet en de invoering van de informatica bijvoorbeeld vergen grote investeringen. Natuurlijk maakt Codep winst. Iedere onderneming is het zichzelf trouwens verplicht rendabel te zijn en winst te maken, en dit geldt ook voor een coöperatieve onderneming als de onze.

Ook al moeten we ervoor zorgen dat er winst gemaakt wordt, toch streven we de winst niet na om de winst. Wel willen we de toekomst van de onderneming veilig stellen. Wij hebben geen aandeelhouders die er naar streven jaarlijks een zo hoog mogelijk dividend uitgekeerd te krijgen.Codep is een spaarbank, een nieuwe term in de financiële wereld ?

Met deze vraag verwijst u eigenlijk naar een belangrijke evolutie die zich binnen het bankwezen heeft voorgedaan : de zogenaamde branchevervaging. Codep is inderdaad altijd een spaarkas geweest. Sinds februari 1986 werd de nieuwe benaming spaarbank ingevoerd.

Waarom deze naamverandering ?

Kort samengevat komt het hierop neer : lange tijd is er een groot onderscheid geweest tussen banken en spaarkassen. Elk had zijn eigen terrein, eigen producten en tevens een afzonderlijke wetgeving. Met de economische expansie van de jaren vijftig en zestig en met de opkomende welvaartstaat is hier geleidelijk verandering in gekomen. De spaarinlagen begonnen gevoelig te stijgen en tegelijk namen ook de kredietbehoeften toe. Langs twee zijden werden de spaarkassen dus voor een uitdaging geplaatst. Zij wensten zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Steeds meer begaven de spaarkassen zich op het terrein van de banken. Maar ook omgekeerd ontwikkelden de banken diensten, die altijd al tot het domein van de spaarkassen hadden behoord. Hierdoor vervaagde het onderscheid tussen bank en spaarkas. De wetgever reikte hierbij in 1975 een helpende hand : het wettelijk statuut van de spaarkassen werd versoepeld en voortaan zouden banken en spaarkassen aan dezelfde controle-instellingen onderworpen worden.Het dienstenpakket van Codep is dus zeer uitgebreid ?

Ja. Wij bieden vandaag onze cliënten, net zoals de banken, een volledig productengamma aan. Voor alle spaar- en leenformules kan men bij ons terecht : gewoon spaarboekje, termijnspaarboekje, kasbons, woonsparen, termijnbeleggingen, persoonlijke lening, financiering, kaskrediet, hypothecaire lening, enz. Wij hebben de zichtrekening met eurocheques en bancontact, wij participeren in het E.S.-beleggingsfonds en werken voor het pensioensparen via het E.S.-Pension Fund.Misschien even terug naar het door U aangehaald sociaal aspect ?

Het coöperatief en sociaal karakter van onze spaarbank vindt zijn weerslag in onze cliëntenbenadering. Wij maken tijd voor onze cliënten, gaan zelfs indien nodig aan huis de zaken bespreken. Wij proberen zoveel mogelijk begrip op te brengen voor het standpunt van de verbruiker. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Wie spaart hoopt natuurlijk zoveel mogelijk interest voor zijn geld te krijgen en wie leent hoopt zo weinig mogelijk interest te moeten betalen. Het is onmogelijk overal de beste en de goedkoopste te zijn. Geen enkele financiële instelling zou dat lang volhouden. Wij trachten de cliënt een dienstenpakket aan te bieden dat in zijn geheel aantrekkelijk is. Wij doen al eens iets extra, maar steeds houden wij onze sociale roeping in het achterhoofd.Wil je dit wat concreter illustreren ?

Inzake kredieten doen wij ons uiterste best om bijzonder klare en duidelijke contracten op te stellen. Een ander voorbeeld : voor hypothecaire leningen bekomen leden van mutualiteit, partij, vakbond en P.S. een rentevermindering. Voor wat persoonlijke leningen en financieringen betreft, behoort Codep zeker tot de interessantste instellingen op de markt. Dat betekent echter niet dat wij zomaar aan iedereen zonder meer leningen verstrekken. Wij voeren trouwens geen agressieve reclame waarbij de cliënt op alle mogelijke manieren aangezet wordt tot lenen. U weet welke gevaren daaraan verbonden zijn. Zeer veel mensen zitten reeds tot over de oren in de schuld. Dergelijke kredieten toestaan is én voor de instelling, én voor de betrokkenen, niet verantwoord. Vooraleer wij een krediet toestaan willen wij er ons dan ook van verzekeren dat de ontlener in staat is zonder al te veel problemen de lening af te lossen. Indien wij er ons daarentegen bewust van worden dat de ontlener er nooit zal uitkomen, dat de terugbetaling offers zal vragen die hij of zij niet aankan, dan vinden wij het eerlijker hen deze lening gewoon te weigeren.Heel wat financiële instellingen delen deze mening niet …

Te vaak worden dossiers enkel vanuit financieel oogpunt beslist. Voor een financiële instelling betekent een lening, wanneer ze afgelost is – en voor sommige maatschappijen zelfs al ze dat niet is – een zeer winstgevende operatie. Men komt er dan ook toe leningen toe te staan aan eender wie, ongeacht de omstandigheden waarin de persoon in kwestie zich bevindt. In België is er altijd een maatschappij die een kleine lening wil toestaan, ook al zijn er al een tiental in omloop bij andere financiële instellingen.En wat de ander producten betreft ?

Och ja, er zijn zoveel kleine voordelen. MJA-spaarders krijgen een goedkoop tarief voor persoonlijke leningen. Bij spaarboekjes en zichtrekeningen wordt automatisch een verzekering afgesloten waarbij na overlijden van de titularis bij een ongeluk aan de erfgenaam het dubbele aan spaartegoeden wordt uitbetaald, weliswaar met bepaalde beperkingen. Enz.

Wat de rentevoeten zelf betreft, kunnen wij minder onze eigen weg gaan. De rentevoeten worden immers in overleg met de andere spaarbanken, banken en de financiële overheid vastgelegd. Onze directeur, de heer Bavay, neemt trouwens nu het voorzitterschap waar van de Belgische vereniging van Spaarbanken.

Is het gewoon spaarboekje nog een interessante spaarformule ?

De rente toegekend aan het gewone spaarboekje is tot 50 000 fr. vrijgesteld van de 25 % roerende voorheffing. In ieder geval een pluspunt t.o.v. de andere spaarformules. De rentevoeten voor de gewone spaarboekjes werd na de concurrentieoorlog van vorig jaar vastgelegd bij Koninklijk Besluit. De basisrente bedraagt nu 4 %, terwijl het geheel aan bijkomende premies maximum 1,25 % mag bedragen. Sedert jaren geeft Codep op bedragen die minstens een jaar blijven staan een getrouwheidspremie (nu 0,65 %) voor spaarrekeningen met een saldo vanaf 100 000 fr. Met deze laatste premie bieden wij aldus een hogere rente dan de meeste andere financiële instellingen. Codep geeft de maximum toegelaten vergoeding.

Meer kan niet, want bij overschrijding van de 50 000 fr. interest kan men niet meer genieten van de gehele vrijstelling van roerende voorheffing.

Ik wil er wel de aandacht op vestigen dat de percentages van de rente en premies niet zomaar samengeteld worden.

Deze worden verschillend berekend : de basisrente per halve maand en de premies per jaar. Optellen heeft dus geen zin. Het zou overigens niet eerlijk zijn dit zo voor te stellen. Wie gedurende het jaar met zijn boekje werkt en ook afhalingen doet, krijgt geen 5,25 % op al zijn spaarcenten.

Duidelijke en eerlijke informatie !

Inderdaad. Het is trouwens onze gewoonte de cliënten, die meestal geen specialisten terzake zijn, zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren. Onze taak eindigt bijvoorbeeld niet bij het opmaken van een hypothecaire lening. Wij informeren de cliënt ook over de fiscaliteit, de eventuele overheidstussenkomsten, enz. Op basis van een volledig dossier kan de cliënt dan de voor hem gunstigste keuze maken.Nu terug naar Aalst, hoever staat het met het kantoor ?

Aalst krijgt een fraai ingericht kantoor met meerdere zitbalies. Dit is trouwens een typische Codep-keuze. Bij ons staan de cliënten niet aan te schuiven aan een glazen kooi. Het contact verloopt op deze wijze directer en gemoedelijker. Voor ons zijn de cliënten mensen en geen nummers.

Er zal ook een afzonderlijke onthaalruimte zijn en een moderne kluizenzaal.

Wanneer wordt de opening gepland ?

Ja, wij hebben een aantal technische problemen gekend waardoor de werken pas nu een aanvang kunnen nemen. Met een beetje geluk openen wij nog voor de grote vakantie.En ondertussen ?

Geïnteresseerden kunnen nu reeds contact opnemen met mijzelf of onze nieuwe regionale inspecteur, kd. Gerrit De Leenheer. Ook de hoofdinspecteur kd. Walter Moens, voldoende gekend in de streek, staat ter beschikking. Een jonge, dynamische ploeg staat klaar, de Codep-doorbraak in Aalst wordt een feit.Voor Allen

Maart 1987
: patrickdesmedt -> toesprakenteksten
toesprakenteksten -> Openingstoespraak 28 maart 1997 Geachte collega's van de Gemeenteraad en het College
toesprakenteksten -> Afscheid van Paul Van Goethem 10 september 2011
toesprakenteksten -> Huwelijk stefanie van haut en kristof goeman
toesprakenteksten -> Europese dimensie
toesprakenteksten -> Artikel uit Het Nieuwsblad – 30 december 2009
toesprakenteksten -> Aalsters ocmw blijft een voorbeeld voor aanmoedigen cultuurparticipatie
toesprakenteksten -> Georges arijs
toesprakenteksten -> Overlijden pol simoens
toesprakenteksten -> Pol, de vertrouwde eerste vraag : stel uzelf even voor ?
toesprakenteksten -> Afscheid van frans beeckman – voor allen september 1985 Samen met een vijftiental andere amateur-kunstenaars zou kd. Frans Beeckman eind oktober n a. V de tentoonstelling “Arbeiders en Kunst” zijn poëzie aan het grote publiek voorstellen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina