Welkom beste ouder(s), Zeer oprecht heten wij, de leerkrachten en ikzelf, uw kinderen van harte welkomDovnload 424.44 Kb.
Pagina1/8
Datum03.10.2016
Grootte424.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

WELKOM


Beste ouder(s),

Zeer oprecht heten wij, de leerkrachten en ikzelf, uw kinderen van harte welkom op onze school. Met vreugde zien wij hen terug tussen onze vertrouwde schoolmuren en op onze speelplaatsen om zo vlug mogelijk ernstig het nieuwe schooljaar aan te vangen.

Persoonlijk dank ik u, in naam van ons schoolteam, voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Samen met u zullen we ons inzetten om er voor uw zoon of dochter het beste van te maken zowel wat opvoeding als onderwijs betreft.

Om aan de vraag van vele ouders te voldoen, stelden we deze informatiebrochure samen. U vindt er heel wat nuttige inlichtingen.

Als slot durf ik de hoop uitspreken dat u zich hierdoor nog meer en beter vertrouwd zult voelen met onze school.

Ik wil u dan ook alvast vragen: bewaar dit document goed, het kan u heel het kleuter- en lagere schoolleven van uw zoon/ dochter van pas komen.
Een belangrijk onderdeel van deze brochure is het “Schoolreglement”. Om er zeker van te zijn dat u kennis genomen hebt van deze afspraken en dat u zich akkoord verklaart met het

schoolreglement, vragen wij dat u bijgevoegd formulier invult, handtekent en terug aan de school bezorgt.

Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten De directeur

Mia Van SteenkisteINHOUD

Welkom 1. ONZE VISIE: ONS OPVOEDINGSPROJECT

  1. Schooleigen christelijke identiteit

  2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

  3. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

  4. Werken aan de ontplooiing van elk kind met een brede zorg

  5. Werken aan de school als organisatie
 1. DE STRUCTUUR VAN ONZE SCHOOL

  1. Naam

  2. Schoolbestuur

  3. Personeel

  4. L.O.C.

  5. Schoolraad

  6. Oudercomité

  7. Creakindo

  8. Scholengemeenschap “Kruizinga”
 1. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

  1. Begeleiding vanuit het vrij onderwijs

  2. Inspectie basisonderwijs

  3. Nuttige adressen

  4. C.L.B.-begeleiding
 1. HET BEGELEIDEN VAN KINDEREN

  1. Het kindvolgsysteem

  2. Verwijzing naar logopedist, kinesist, revalidatie, GON-begeleiding, Buitengewoon Onderwijs.

  3. Leerkracht SES en zorgverbreding

  4. Overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar

  5. Overgang basisonderwijs – secundair onderwijs
 1. HET SCHOOLREGLEMENT

  1. Wettelijke verplichtingen

   1. Inschrijvingsbeleid

   2. Schoolaanwezigheden : leerplicht

   3. Schoolafwezigheden

   4. Schoolveranderingen

   5. Getuigschriften

   6. Onderwijs aan huis

   7. Engagementsverklaring

   8. Echtscheiding

   9. Reclame- en sponsorbeleid van de school

   10. Zittenblijven

   11. Orde- en tuchtmaatregelen

   12. Wet op de privacy

   13. Een- of meerdaagse uitstappen (extra-muros activiteiten)

   14. Preventie – Welzijn

   15. Gewond raken of ziek worden op school

   16. Medicatie

   17. Rookverbod op school

   18. Gezondheidsbeleid op school

   19. Bijdrageregeling van de ouders

   20. Klachtenregeling  1. Organisatorische en pedagogische afspraken

   1. Dagindeling

   2. Voor- en naschoolse opvang

   3. Buitenschoolse kinderopvang

   4. Huiswerkbeleid en huiswerktoezicht

   5. Leerlingenvervoer

   6. Middagmalen

   7. Fruitdag op school

   8. Traktatie ter gelegenheid van verjaardagen

   9. Tijdschriften

   10. Sport op school

   11. Rapporten

   12. Contacten- ouders - leerkrachten- directie

   13. Organisatie van allerhande activiteiten

   14. Verzekeringen

   15. School- en studietoelagen

   16. Brandveiligheid

   17. Verkeersveiligheid

   18. Website
  1. Leefregels

Afsprakenboekje lager

Afsprakenboekje kleuters

Bijlage : Bijdrageregeling van de ouders1. ONZE VISIE/ ONS OPVOEDINGSPROJECT1.1. schooleigen christelijke identiteit

Als katholieke basisschool kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden • vanuit diepmenselijke waarden:

respect voor het lichaam en het leven, voor de medemens, voor ieders eigenheid en

achtergrond, dit in de relatie leerkrachten t.o.v. kinderen en ouders en ook omgekeerd.

We leren geloven in ons eigen kunnen en aanvaarden onze beperktheden.

We hebben oog en hart voor ieder, ook voor de geringsten. • vanuit sociale waarden: We maken werk van dialoog, inspraak en luisterbereidheid, leren omgaan met elkaars goede en minder goede kanten, … tijd en plaats voor

genieten van, ons inzetten voor goede doelen, …

 • vanuit ecologische waarden: verbondenheid en respect voor natuur en verschillende

culturen, zich engageren voor het behoud en bescherming van de schepping.

Om de verbondenheid met de natuur te laten ervaren trekken we vaak naar buiten o.a.

zee- en bosklas, leerwandelingen… We brengen boeiende materialen in

de klas en laten kinderen experimenteren. • vanuit evangelische waarden, gesteund op de persoon van Jezus: respect en openheid,

onvoorwaardelijk graag zien, steeds weer kansen geven.

Dit uit zich in het dagelijks voorleven en toepassen van die waarden: in het handelen en

spreken, omgaan met mensen, in de keuzes die we maken, in de manier van feest

vieren, in het opvangen van kinderen met problemen, in het zoeken naar oplossingen

samen met ouders, in de solidariteit met hulpbehoevenden: de zwaksten en

minderbedeelden.

We durven getuigen van christelijk geloof door op een creatieve, hedendaagse en kindvriendelijke manier onze traditie verder te zetten en door de inspiratie achter de waarden 'het christelijk grondwoord' ter sprake te brengen.

Ons christelijk karakter durven we tonen in concrete initiatieven: • het hartelijk onthaal met elkaar

 • meeleven in mooie en droeve dagen

 • gedenken van hen die we verloren

 • leren danken

 • zorg tonen

 • nieuwe kansen geven

 • gelijke kansen bieden

 • samen eucharistie vieren1.2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod:

Wij willen kinderen helpen zich in hun mogelijkheden te ontplooien. Wij willen ook leren leven met hun beperkingen. Daarom zoeken wij naar een samenspel van HOOFD, HART en HANDEN, zowel in de klas als in heel het schoolleven.

We leren hen dat ieder knap is op zijn eigen manier door aandacht te geven aan alle domeinen van de meervoudige intelligentie.

Onze school neemt de leerplannen en vormingsplannen van het katholiek onderwijs als uitgangspunt.


Probleemoplossend denken krijgt ruime aandacht.

 • We leren hen op zoek gaan naar oplossingsstrategieën.

 • We reiken hen schema's en stappenplannen aan.

 • We brengen een conflictoplosser aan.

 • We vestigen hun aandacht op spelregels.

 • We bieden hen materialen aan die het logisch denken bevorderen, bv. in hoekenwerk.

In de lessen muzische vorming komt de creativiteit van de kinderen ruim aan bod:

Het muzische is een middel om te communiceren en om een kritische houding en een persoonlijke smaak te ontwikkelen.


 • We interpreteren en evalueren beelden. We realiseren nieuwe beelden.

 • We beluisteren en beleven muziek. We verwerven muzikale vaardigheden.

 • We hebben oog voor muzisch taalgebruik.

 • We genieten van dramatisch spel.

 • We ontwikkelen onze vaardigheden in bewegingsexpressie.

We stimuleren de taalontwikkeling door: • aandacht voor communicatie

 • bibliotheekbezoek

 • aandacht voor taalgebruik (ook op de speelplaats)

 • tutorlezen

 • boekbesprekingen, brieven schrijven

 • we oefenen Frans vanaf het vijfde leerjaar

 • het schrijven van artikels voor de schoolkrant

 • een mening vormen en formuleren in het kinderparlement

 • Bewegingsopvoeding komt aan bod:

 • in de wekelijkse lessen en activiteiten bewegingsopvoeding

 • in de zwemlessen

 • geïntegreerd in de algemene vakken en andere schoolse activiteiten

 • in de kans om aan middagsport te doen

 • in de mogelijkheid om vrij aan sport en spel te doen.

 • in deelname aan sportactiviteiten in samenwerking met de gemeente

We hebben oog voor zelfkennis en sociale vaardigheden in onze werking: • aandacht voor vreugde, zorgen en problemen van kinderen in individuele of klassikale gesprekken

 • aanreiken van informatie over interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden.

 • Inspelen op dingen die kinderen aanbelangen, zoals het opstarten van de No blame-methode tegen pestgedrag.

 • Respect en aandacht voor de beleving van godsdienst.

 • Leren samenwerken in groepswerk aan de hand van de pictogrammen van de CLIM-methode.

Ook wereldoriëntatie krijgt een aandeel: • het wekken van verwondering en bewondering voor alles rondom ons

 • leren vertrekkende vanuit de belevings- en leefwereld van kinderen

 • inspelen op de actualiteit

 • aandacht voor milieu- en gezondheidsbeleid1.3.Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat
Centraal staat de ontwikkeling van het kind, daarom kiezen we voor:

 • het bouwen aan een sfeer waarin iedereen zich goed kan voelen

 • benadering van kinderen op hun niveau (vb. tutorlezen)

 • het werken aan een grote, sterk uitgebouwde zorgbreedte (LVS, tests, gesprekken)


Zelfstandig werken wordt gestimuleerd door :

 • individuele oefenmomenten

 • opzoekwerk

 • hoekenwerk en/of contractwerk

 • huistaken en lessen ( als ondersteuning )

 • leren “ leren “

Niet alleen in de school is er een aanbod om te leren, ook daarbuiten. We pikken als het nuttig en mogelijk is in op initiatieven van buitenaf.
Leren samenleven is een opdracht:

 • De leerlingen van de lagere school steken een handje toe bij de kleuters en in de lagere

klassen (helpers in de eetzaal, tutorlezen, meter- en peterschap).

 • Bij sportdagen en activiteiten die aansluiten bij het jaarthema worden groepen gemengd zodat zin voor verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar bij de kinderen aangewakkerd wordt.

 • In de klas komen groeps- en partnerwerk aan bod.

 • Tijdens het klasgesprek leren kinderen zich aan gespreksregels houden.

 • Klas- en schoolafspraken krijgen veel aandacht, met de bedoeling dat ieder zich goed en veilig mag voelen. We leggen ze vast in het afsprakenboekje, dat toegespitst is op kinderen door eenvoudige en positieve verwoordingen en tekeningen te gebruiken (“het boekje van Jakke”). We integreren een stappenplan om conflicten op te lossen.

 • Iedereen krijgt bij ons een pluim. We duimen voor elkaar, we stimuleren zoveel mogelijk het positieve. Ook op het MDO is er aandacht voor wat het kind wel kan. We overlopen daarbij de 8 domeinen van de meervoudige intelligentie. We werken met beloningssystemen.

 • We leren kinderen kritisch kijken naar eigen prestaties en prikkels van buitenaf.

 • In het rapport is er naast een puntenblad ook aandacht voor leefhouding en regels.

Samen leren we genieten met ruimte voor humor.


1.4.Werken aan de ontplooiing van elk kind met een brede zorg
We trachten ieder kind maximale kansen te geven tot ontplooiing en ontwikkeling.


 • Om hierin te slagen moeten wij de kinderen en de gezinnen met hun eigen mogelijkheden leren kennen en aanvaarden.
 • kinderen te motiveren om nieuwe dingen te leren

 • kinderen te stimuleren tot eigen initiatiefname waardoor zij zullen groeien

in leren leren

 • kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezond en positief

beeld van zichzelf


 • Wij willen hen begeleiden in het beheersen van sociale vaardigheden zoals beschreven staat in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
 • Met respect voor de eigenheid, de capaciteiten en het tempo van ieder kind, willen we met de grootste zorg het kind volgen.
 • Aanbod van een krachtige leeromgeving. De leerkrachten maken o.a. gebruik van coöperatieve werkvormen en flexibele groeperingsvormen. Ook hoekenwerk komt in alle klassen aan bod.
 • Er wordt onderzocht welke kinderen extra zorg behoeven op sociaal-emotioneel vlak en

op vlak van de ontwikkeling van hun competenties.


 • Reeds in de eerste kleuterklas wordt het leerlingvolgsysteem opgestart. Daarbij worden op systematische wijze de leerprestaties en evolutie van elk kind bijgehouden. Deze worden bijgehouden in een digitaal dossier zodat elke leerkracht dit kan raadplegen.
 • Op onze school vinden 3 keer per jaar de pré-MDO’s plaats, voorafgaande op de MDO’s, waarbij de CLB-verantwoordelijke aanwezig is.

 • Op extra MDO’s vindt er een overleg plaats met directie, klasleerkracht, zorgleerkracht, eventuele externe begeleider (logo, revalidatie,GON-begeleider...) en ouders. Dit om eventuele problemen toe te lichten, het voorstellen van sticordimaatregelen, het advies tot inschakelen van externe hulpverleners of een individueel leertraject voor te stellen.
 • In de klas wordt er gedifferentieerd naar tijd, hulpmiddelen en inhoud.

Kinderen met leerstoornissen mogen gebruik maken van sticordimiddelen.

Aanbod van binnenklasdifferentiatie en externe differentiatie.

Sommigen volgen een individueel leertraject. ( Curriculumdifferentiatie )
- De kleuters worden begeleid en opgevolgd bij de overstap naar de lagere school. Elk

jaar worden enkele projecten samen uitgewerkt. Er wordt klasoverschrijdend hoekenwerk georganiseerd, materialen worden uitgewisseld.
 • De leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders worden voorbereid op de overstap

naar en begeleid in de richtingkeuze naar het secundair onderwijs.

Een bezoek aan een aantal secundaire scholen staat op het programma.

Er is een informatiedag voor leerlingen en info-avond voor ouders i.v.m. studiemogelijkheden na het lager onderwijs door een sociaal assistent van het CLB.


 • In onze school voorzien we om kinderen die langdurig ziek zijn te begeleiden en op te

vangen na overleg met de ouders.


 • Op het einde van het schooljaar worden overgangsgesprekken gehouden: Dit zijn overlegmomenten tussen de huidige en de volgende klasleerkracht, waarbij de eigenheden,… van alle leerlingen doorgegeven worden, teneinde de opvolging zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • We overleggen met ouders tijdens huisbezoeken, informatieavonden, oudercontacten en informele contacten.

Ouders kunnen leerkrachten steeds contacteren. Onze school is een school met open deuren.

1.5. Werken aan de school als organisatie
In een geest van openheid, samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende KWALITEITSBEWAKING EN KWALITEITSVERBETERING.

Onze school wordt gedragen door het gehele schoolteam onder de inspirerende leiding van de directeur, gesteund door het schoolbestuur.
 • We proberen de kinderen de school te laten ervaren als een verlengstuk van "thuis", waar geborgenheid en veiligheid centraal staan. Onze kinderen krijgen een stem, hun mening is welkom. Om de toekomstige leerlingen van het eerste leerjaar zich thuis te laten voelen, organiseren we activiteiten en een wisseldag voor hen.
 • Alle leerkrachten streven naar een duidelijk geprofileerde teamgeest door voortdurend te werken aan een klimaat van communicatie en overleg.

Er heerst een democratisch beleid wat impliceert dat leerkrachten zicht hebben op het beleid en er inspraakmogelijkheid is. Hieraan werd nog concreter gestalte gegeven door de oprichting van het LOC (lokaal onderhandelingscomité).

Via "teamwork" participeren leerkrachten in de schoolwerking. Prioriteiten, actiepunten, vernieuwde leerplannen, … worden in eerste instantie uitgewerkt door "kernteams" en/of "werkgroepen". Dit gecoördineerd werken veronderstelt respect voor elkaars denken, handelen, kundigheid. De kernteams en /of werkgroepen zorgen voor een doorstroming van het resultaat naar de andere leerkrachten, voornamelijk tijdens personeelsvergaderingen maar ook tijdens al dan niet occasionele overlegmomenten.

Om zich beter te bekwamen op didactisch en pedagogisch vlak krijgen leerkrachten de kans om nascholing te volgen.


 • Wij willen dat de ouders hun kinderen toevertrouwen aan de school met een "gevoel van vertrouwen". Daarom heeft er bij elke nieuwe inschrijving een bezoekronde en een kennismakingsgesprek plaats tussen ouders, kind, leerkracht en directie.

In de eerste weken van september wordt een infoavond ingericht voor alle lagere klassen.

Elke nieuwe leerling ontvangt de schoolbrochure. Deze wordt door de ouders ondertekend en gedurende de ganse basisschool thuis bewaard.

Wij hechten veel belang aan het blijvend contact met ouders.

Ouders worden steeds geïnformeerd via ouderbrieven, oudercontacten, info-avonden en nota's in de schoolagenda. Voor gescheiden ouders voorzien wij een extra mapje.

We verwachten van de ouders dat ze mee instappen in ons opvoedingsproject en met ons mee werk maken van het naleven van de leefregels en het schoolreglement.

Wij nodigen de ouders uit tot actieve deelname in het schoolgebeuren:

- lid worden van de schoolraad,

- actief lid van het oudercomité,

- begeleiding bij schooluitstappen,

- hulp bij schoolfeest.


● De school wil uitwerkende ouders ondersteunen door voor- en naschoolse opvang te

organiseren. Daarenboven zetelt de school in het LOK (lokaal overleg kinderopvang) om,

samen met het gemeentebestuur, buitenschoolse opvang te organiseren.


 • De school heeft een oudercomité. Ze zijn een daadwerkelijke pedagogische en financiële steun voor onze school.
 • We werken nauw samen met andere diensten: inspectie, begeleiding, CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding - vroeger PMS), GON-begeleiding, revalidatie…
 • Wij werken samen met de parochie door kinderen uit te nodigen naar vieringen, eerste communie, vormselcatechese en acties voor het goede doel…


BESLUIT

Het opvoedingsproject is het fundament waarop ons schoolleven zich oriënteert.

Dag in, dag uit, in de diverse activiteiten van het schoolleven aan dit opvoedingsproject werken, biedt ons de mogelijkheid te groeien als leerkracht, opvoeder, mens en christen.

Het opvoedingsproject wordt elk jaar in het "schoolwerkplan" geconcretiseerd.
2. STRUCTUUR VAN ONZE SCHOOL
2.1. Naam
Gesubsidieerde Vrije Basisschool

Kloosterstraat 18a

9750 Zingem- Huise

Tel. + Fax 09/ 383 58 23

E-mail : vbshuise@skynet.be

Website : www.gvbhuise.be
2.2. Schoolbestuur
Samen met de Vrije School van Ouwegem en de Vrije Kleuterschool van Lozer behoren wij tot de :
V.Z.W. KATHOLIEKE SCHOLEN HUISE-LOZER-OUWEGEM

P/a KLOOSTERSTRAAT 18A – 9750 ZINGEM -HUISE
V.Z.W. gesticht dd. 01.09.2003 - ondernemingsnummer : 415824251
Voorzitter

Pauwels Frank, Maalderijstraat 37, 9700 Oudenaarde (Heurne) 055/61 46 17


Gevolmachtigde Huise

Van Rentergem Mathieu, Wannegemstraat 3, 9750 Zingem-Huise 09/383.84.58Gevolmachtigde Ouwegem

Moerman Jeanine, Den Bos 23, 9750 Zingem-Ouwegem 09/384.38.10


Gevolmachtigde Lozer

E.H. Latoir Rafaël , Lozerstraat 18, 9770 Kruishoutem 09/383.52.44


Leden

De Vos Chantal, Geldstraat 3, 9770 Kruishoutem 09/383.80.66

Della Faille-du Bois Elisabeth, Kasteelstraat 36, 9770 Kruishoutem 09/383.50.27

Note Rita, Ouwegemstraat 7, 9750 Ouwegem 09/3842425

Polfliet Geert, Wannegemstraat 24, 9750 Huise 09/3836986

2.3. Personeel


 1. Directie Telefoon

Van Steenkiste Mia, Huiseplein 19, 9750 Zingem-Huise 09/ 383 81 81  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina