Welkom in de ochtenddienst van 1 december Woord van welkom Psalm 72 Geef, Heer, de koning uwe rechtenDovnload 31.73 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte31.73 Kb.
Welkom in de ochtenddienst van 1 december

Woord van welkom
Psalm 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid

aan 's konings zoon, om uwe knechten

te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuvlen top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

Zolang de zon des daags zal rijzen,

de maan schrijdt door de nacht,

moet al het volk hem eer bewijzen,

hem loven elk geslacht.

Hij moge mild zijn als de regen,

het land tot lafenis.

Vrede zal bloeien allerwegen,

totdat geen maan meer is.
Eerste kaars van advent aansteken

Stilte, bemoediging en groet

De kinderen mogen naar de kindernevendienst

Gebed
EL 203, Genade, zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die 't niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.
Gebod

Psalm 25 HEER, ik hef mijn hart en handen

HERE, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G'uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.
Gebed

Schriftlezing

Gezang 117 Hoe zal ik U ontvangen,

Hoe zal ik U ontvangen,

hoe wilt Gij zijn ontmoet,

der wereld hoogst verlangen,

des harten heiligst goed?

Wil zelf uw fakkel dragen

in onze duisternis,

opdat wat U behage

ons klaar en zeker is.

Uw Sion strooit U palmen

en meien voor uw voet,

en ik breng U in psalmen

mijn jubelende groet.

Mijn hart zal openspringen

gelijk ontluikend groen,

ik wil uw naam lofzingen

zoveel mijn lied kan doen.

Nog eens zal Hij verschijnen

als richter van 't heelal,

die 't hoofd van al de zijnen

voor eeuwig kronen zal.

Nog is die dag verborgen,

wacht hem gelovig af,

terwijl de grote morgen

reeds schemert boven 't graf.
Schriftlezing

Nieuwliedboek 439
Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.


Bereid dan voor zijn voeten

de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,

zo maak voor Hem ruim baan.

Hij komt, bekeer u nu,

verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen

tussen uw Heer en u.


O Jezus, maak mij arme

in deze heil'ge tijd

uit goedheid en erbarmen

zelf voor uw heil bereid.

Laat dit bestaan uw stal,

dit hart uw kribbe wezen,

opdat nu en nadezen

ik U lofzingen zal.


Preek
Gezang 288 Eens komt de grote zomer

Eens komt de grote zomer

waarin zich 't hart verblijdt.

God zal op aarde komen

met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde

wordt stralende en puur.

God zal zich openbaren

in heel zijn kreatuur.

Geen woord kan het bereiken,

het is aan niets gelijk,

met niets te vergelijken

dat schone koninkrijk.

Als God zich openbaren

zal op de jongste dag

dan zullen wij ervaren

wat Hij met ons vermag.

Dan zien wij met verblijden

Hem die ons hart beleed,

de Heer die door zijn lijden

de hemel opendeed

en alle patriarchen

met de profeten saam,

apostlen, martelaren,

verlosten in zijn naam.

Ook ons zal God verlossen

uit alle pijn en nood,

van 't woeden van de boze,

van 't vrezen voor de dood,

van aarzelen en klagen,

verdriet en bitterheid,

van alles wat wij dragen,

van 't lijden aan de tijd.

Dan breekt muziek van snaren

aan alle kanten uit,

een niet te evenaren,

een goddelijk geluid.

De engelen omringen

met heiligen tesaam

de troon van God en zingen

de glorie van het Lam.
Gedenken

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug

Collecte

Gezang 118 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,

verkwik mij met uw heilge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Zegen

Tot ziens!
en een goede zondag.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina