Werk in uitvoering! Onderdeel Onderwijskunde & Vakdidactiek Onderwijseenheid Beroep Ma3 Door: Ruud Vorstermans s-1000663 Voor: Vakgroep onderwijskunde & pedagogiek Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs Versie afstandsleren propedeuse Augustus 2009Dovnload 164.07 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte164.07 Kb.


Werk in uitvoering!

Onderdeel Onderwijskunde & Vakdidactiek

Onderwijseenheid Beroep Ma3Door: Ruud Vorstermans S-1000663

Voor: Vakgroep onderwijskunde & pedagogiek

Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs

Versie afstandsleren propedeuse

Augustus 2009

Inhoud:

 1. Inleiding 4
 1. Onderdeel 1 Lesactiviteiten 5
 1. Onderdeel 2 Verantwoording 11
 1. Onderdeel 3 Reflectie 15
 1. Literatuurlijst 19
 1. Bijlagen 20


Inleiding:

In dit eindwerkstuk BRP3 geef ik mijn visie over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een stimulerende leeromgeving voor leerlingen. Ik doe dit middels een lesplan en diverse lesactiviteiten. Ook geef ik een verantwoording waarom en hoe ik dit gedaan heb. Ten slotte geef ik een reflectie over het gehele proces, mijn leervragen en of en in welke mate dit alles heeft bijgedragen aan een hogere graad van competentie van mijzelf in mijn streven een startbekwame leraar te worden.Onderdeel 1 Onderwijsactiviteiten:
Hieronder geef ik mijn keuze van lesactiviteiten. De lesactiviteiten zijn verwerkt in een lesplan. De activiteiten zijn:


 • het ontwikkelen van een instap voor deze les inclusief het maken van het geluidsfragment e.d.

 • het ontwikkelen van een vragenblad bij deze les

 • het maken van het totale lesplan inclusief lesplanformulier voor deze les.

De les is een verdiepingsles op het thema massamedia en massacultuur zoals behandelt in Sporen H3: dictatuur en democratie in Duitsland §5 Ideologie en propaganda en/of Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt Ihr den totalen Krieg?"

“Totalen Krieg” redevak: Geschiedenis.

doelgroep: Bovenbouw tweede fase.

lesduur: 2 aaneengesloten lesuren a 50min.

aansluiting bij lesmethode: Sporen H3: dictatuur en democratie in Duitsland §5

Ideologie en propaganda.

Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt

Ihr den totalen Krieg?"
Goebbelsrede: "Wollt Ihr den totalen Krieg?" van 18. Februari 1943

De Nazi’s wilden grote veranderingen aanbrengen in de samenleving. Daarvoor hadden zij de steun van de bevolking nodig. Om die reden hadden de Nazi's een ministerie van propaganda opgericht met als minister Dr. Joseph Goebbels. Hij wist op een meesterlijke manier gebruik te maken van nieuwe technieken en technologieën, waar onder radio en film. Radio werkte beter dan de geschreven pers en dus zorgde de Nazi’s ervoor dat iedereen toegang had tot een radio. Op 18 februari 1943 houd Goebbels zijn bekende “Totalen krieg” rede als reactie op het debacle in Stalingrad.

Door middel van een Geluidsfragment van de Goebbelsrede laat ik de leerlingen kennis maken met het begrip propaganda. Door enkele vragen leren ze dat propaganda van alle tijden is. Via opdrachten moeten ze het verschil tussen verslaglegging en propaganda leren vaststellen in zowel het verleden als tegenwoordig.

Leerdoelen:

• De leerlingen kunnen uitleggen wat de achtergrond en doelstelling van de

“Totalen Krieg”rede is.

• De leerlingen kunnen zelfstandig onderzoek doen naar het begrip propaganda.

• De leerlingen kunnen onderscheid maken tussen propaganda en verslaglegging.Aansluiting bij Domein D: Cultuur en zingeving

*13. De leerlingen kunnen enkele belangrijke ontwikkelingen in moderne westerse samenlevingen herkennen.
Het gaat daarbij om de betekenis van:

- massamedia en massacultuur.

- individualisering en groepscohesie.

- ideologieën en religies.

- Geluidsfragment Goebbelsrede van 18 februari 1943.

- Lesboek Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt Ihr den totalen Krieg?"

- Werkboek Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt Ihr den totalen Krieg?"

- Activiteitenboek Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt Ihr den totalen Krieg?"

- opgavenblad bij “Totalen Krieg” rede.Leermiddelen
Context:

Beginsituatie: De leerlingen hebben het deel propaganda van hoofdstuk 9 gedaan, maar deze les kan ook op zichzelf staan.


Taakanalyse: het boek maakt het onderwerp te weinig betekenisvol. Vertalen naar heden ten dage lijkt mij zinvol.


WerkbladGoebbelsrede: "Wollt Ihr den totalen Krieg?" van 18. Februari 1943
Drie dagen na de capitulatie van het zesde Duitse legerbij Stalingrad wordt dit bekend gemaakt aan het Duitse volk.

Opgave 1

Schrijf een stukje voor een krant naar keuze over de rede van Goebbels en de achtergronden van deze rede (1 a4). Titel van het stukje:


Goebbels 18 Februari 1943 in het Berlijnse Sportpaleis:

Ondertitel
De ondertitel moeten jullie zelf verzinnen.
Hints en Tips
 • Probeert Goebbels te overreden of te overtuigen.

 • Wie wil hij overtuigen of overreden.

 • Hoe probeert hij dat.

 • Wat was de aanleiding van de rede.

 • Wat was de historische achtergrond.

 • Wie was het publiek.

 • Wat was de rol van het publiek.

Bronnen:http://en.sevenload.com/videos/UAnM72x-Rede-von-Joseph-Goebbels

Geluidsfragment: Goebbelsrede van 18 februari 1943

GoebbelsJoseph-Rede-WolltIhrDenTotalenKrieg.pdf

vertaling geluidsfragment.doc


Beluister en bestudeer Barack Obama’s New Hampshire Primary verkiezingsspeech van dinsdag 8 januari 2008. Geef twee overeenkomsten en twee verschillen met de Goebbelsrede van 18 februari 1943 in het Berlijnse Sportpaleis.


Opgave 2:
Bronnen:


http://www.youtube.com/watch?v=Fe751kMBwms

geluidfragment: Barack Obama’s New Hampshire Primary verkiezingsspeech van dinsdag 8 januari 2008

Senator-Barack-Obamas-Yes-We-Can-Speech.pdf

Instap: 15Min.


 • Aandachtrichter: Lokaal verduisteren en hard het geluidsfragment van Goebbels

draaien.
Leraar: - Middels onderwijsleergesprek activering voorkennis en introductie

lesdoel(en).

- Wat hebben jullie net gehoord?
- Belangrijkste punten/antwoorden op bord schrijven.
- Lesdoel(en) op het bord schrijven.

- Lesonderdelen meedelen (bij klassen die veel structuur nodig

hebben op het bord schrijven met tijd erbij).
Leerlingen: - luisteren.

- beantwoorden vragen.

- komen met opmerkingen cq eigen inbreng.
Lesdoelen:

- Wat was de achtergrond en doelstelling van de “Totalen Krieg”rede?

- Zelfstandig onderzoek doen naar het thema propaganda.

- Verschil verklaren tussen propaganda en verslaglegging.
- Instructie over propaganda.


 • Maken opdrachten werkboek.

 • Opdrachten doornemen.

 • Afsluitnig en eventueel huiswerk.


Instructie: 20Min.
Leraar: - Vertelt hoe lang de uitleg gaat duren en wat er van de leerlingen verwacht

wordt.


- Legt uit dat propaganda in zijn algemeenheid is gericht op acceptatie van

een idee, ideologie, opvatting of stelling en als communicatietechniek een

beïnvloedende intentie heeft.

- Legt uit waarvoor propaganda wordt gebruikt.

- Laat zien dat propaganda heden ten dage nog steeds word gebruikt.

- Laat de verschillende vormen van propaganda zien.

- Stelt vragen om er achter te komen of de uitleg begrepen is:

- wat is propaganda?

- waarvoor word propaganda gebruikt?

- geef eens een voorbeeld van propaganda?

- Legt uit dat verslaglegging in zijn algemeenheid rapporteren is, het

Samenstellen van een verslag.

- Laat de verschillende vorm van verslaglegging zien.

- Stelt vragen om er achter te komen of de uitleg begrepen is:

- wat is verslaglegging?

- waarvoor wordt verslaglegging gebruikt?

- geef eens een voorbeeld van verslaglegging?
Leerlingen: - luisteren.

- beantwoorden vragen.
Zelfstandig werken: 35+10Min.

Leraar: - Vertelt hoe het zelfstandig werken gaat verlopen.

- Welke opdracht.

- In welke vorm (groepjes en rollen).

- Tijdsduur.

- Wat er met de uitkomst gebeurt.

- Wat ze mogen doen als ze klaar zijn (beginnen aan opdracht 1).

- Maakt groepjes.

- Verdeelt de rollen per groep (archivaris, kapitein, tijdsbewaker enz.).

- Zorgt tijdens het uitvoering voor correctie, stimulatie, orde enz.

- Regelt de 10 min pauze tussen de twee lesuren.

- Neemt het werk in en kijkt het na (cijfer volgt na inlevering opdracht 1).


Leerlingen: - Bekijken samen de speech van obama.

- Maken opdracht 2 van het werkblad.

- Gaan eventueel verder mat opdracht 1 (Individueel).

Nabespreking: 15Min.


  Leraar: - Inhoudelijk terugkoppelen naar lesdoelen.

- Laat via onderwijsleergesprek onderscheid maken tussen

propaganda en verslaglegging.

- Laat de leerlingen uit voorbeelden keuzes laten maken tussen propaganda

of verslaglegging.

- Vraagt reactie op de les en de manier van lesgeven.

- Geeft huiswerk op voor de volgende les (opdracht 1 werkblad).


Leerlingen: - Beantwoorden vragen.

- Geven reactie op les.


Huiswerk opgeven: 5Min.
Leraar: - Geeft huiswerk op voor de volgende les (opdracht 1 werkblad).
Leerlingen: - Noteren huiswerk.Onderdeel 2 Verantwoording:

Hierna volgt de verantwoording voor de door mij gekozen activiteiten te weten:

het ontwikkelen van een instap voor deze les inclusief het maken van het geluidsfragment ed, het ontwikkelen van een vragenblad bij deze les, het maken van het totale lesplan inclusief lesplanformulier voor deze les.
De leerlingen hebben Sporen H3: dictatuur en democratie in Duitsland §5 Ideologie en propaganda en/of Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt Ihr den totalen Krieg?" doorgenomen en afgesloten. Ik vind dat dit onderwerp te weinig betekenisvol voor de leerlingen gemaakt is. Dit is mijn uitgangspunt geweest voor het ontwerpen van de lesactiviteiten en het lesplan. Ik wil middels deze les het onderwerp betekenisvoller en dus bruikbaarder maken voor de leerlingen zodat ze weten waarvoor zij die kennis kunnen gebruiken. (Ebbens ea¹)


 1. Het doel van de kennis weten

 2. De belangrijkste kenmerken van deze kennis kunnen onderscheiden

 3. Voorbeelden kunnen geven van deze kennis

 4. Argumenten kunnen geven voor deze kennis

(volgens Perkins, 1986)
Ik wil dit bereiken door een specifiek voorbeeld uit de 2 gegeven paragraven uit te lichten en te koppelen aan een “hot-item” uit de belevingswereld van de leerlingen. Ik heb gekozen voor de Goebbelsrede: "Wollt Ihr den totalen Krieg?" van 18. Februari 1943 (welke specifiek genoemd wordt in sprekend verleden) en de New Hampshire Primary verkiezingsspeech van Barack Obama van dinsdag 8 januari 2008. Ik heb gekozen voor een docent gestuurde manier van lesgeven. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik van mening ben dat hiermee de kans het grootst is dat alle leerlingen de lesdoelen bereiken en gaan beheersen (Ebbens ea¹).
Ik heb de les ingedeeld volgens de lesfase zoals ebbens die beschrijft: 1. De start: Instap: 15Min.

Leraar: - Lokaal verduisteren en hard het geluidsfragment van

Goebbels draaien.

- Middels onderwijsleergesprek activering voorkennis en

Introductie lesdoel(en).

- Wat hebben jullie net gehoord?


- Belangrijkste punten/antwoorden op bord schrijven.
- Lesdoel(en) op het bord schrijven.

- Lesonderdelen meedelen (bij klassen die veel structuur nodig

hebben op het bord schrijven met tijd erbij).

Leerlingen: - luisteren.

- beantwoorden vragen.

- komen met opmerkingen cq eigen inbreng.
 1. De uitleg en de check: Instructie: 20Min.

Leraar: - Vertelt hoe lang de uitleg gaat duren en wat er van de

leerlingen verwacht wordt.

- Legt uit dat propaganda in zijn algemeenheid is gericht op

acceptatie van een idee, ideologie, opvatting of stelling en als

communicatietechniek een beïnvloedende intentie heeft.

- Legt uit waarvoor propaganda wordt gebruikt.

- Laat zien dat propaganda heden ten dage nog steeds word

gebruikt.

- Laat de verschillende vormen van propaganda zien.

- Stelt vragen om er achter te komen of de uitleg begrepen is:

- wat is propaganda?

- waarvoor word propaganda gebruikt?

- geef eens een voorbeeld van propaganda?

- Legt uit dat verslaglegging in zijn algemeenheid rapporteren is,

het samenstellen van een verslag.

- Laat de verschillende vorm van verslaglegging zien.

- Stelt vragen om er achter te komen of de uitleg begrepen is:

- wat is verslaglegging?

- waarvoor wordt verslaglegging gebruikt?

- geef eens een voorbeeld van verslaglegging?
Leerlingen: - luisteren.

- beantwoorden vragen.
 1. De voorbereiding op het zelfstandig werken (individueel of samen), zelfstandig werken en afronding zelfstandig werken: Zelfstandig werken: 35+10Min.

Leraar - Vertelt hoe het zelfstandig werken gaat verlopen.

- Welke opdracht.

- In welke vorm (groepjes en rollen).

- Tijdsduur.

- Wat er met de uitkomst gebeurt.

- Wat ze mogen doen als ze klaar zijn (opdracht 1).

- Maakt groepjes.

- Verdeelt de rollen(archivaris, kapitein, tijdsbewaker enz.).

- Zorgt tijdens de uitvoering voor correctie, stimulatie, orde enz.

- Regelt de 10 min pauze tussen de twee lesuren.

- Neemt het werk in en kijkt het na (cijfer volgt na inlevering

opdracht 1).
Leerlingen - Bekijken samen de toespraak van Obama.

- Maken opdracht 2 van het werkblad.

- Gaan eventueel verder mat opdracht 1 (Individueel). 1. De afronding: Nabespreking en huiswerk: 15+5Min.
  Leraar - Inhoudelijk terugkoppelen naar lesdoelen.

- Laat via onderwijsleergesprek onderscheid maken tussen

propaganda en verslaglegging.

- Laat de leerlingen uit voorbeelden keuzes laten maken tussen

propaga of verslaglegging.

- Vraagt reactie op de les en de manier van lesgeven.

- Geeft huiswerk op voor de volgende les (opdracht 1 werkblad).


Leerlingen - Beantwoorden vragen.

- Geven reactie op les.

- Noteren huiswerk.

De verantwoordelijkheden van de leerlingen worden getriggerd via de diverse onderwijsactiviteiten en krijgen van mij de ruimte in met name het “zelfstandig werken” deel. Juist daar moet de leerling actief en constructief zijn en doelgericht met de opgedane kennis omgaan. Het cumuleren van de kennis en ook het doelgericht omgaan met de kennis is in zowel de opdrachten als in de nabespreking te checken.


De sturing en voornamelijk de mate hiervan is verschillend per lesfase. In lesfase 1 en 2 zal de mate van sturing hoger liggen omdat er meer reproducerend geleerd moet worden. De leerlingen moeten in een “richting gestuurd worden”. De leraar heeft hier duidelijk een instructierol en niet of nauwelijks een begeleidingsrol. De sturing in vooral fase 3 maar ook fase 4 is beduidend lager en zou zich eigenlijk moeten beperken tot een veilige en rustige leeromgeving en tot het controleren of de opdracht begrepen is. De leraar krijgt in deze twee fases meer een begeleiding dan instructierol.
De keuze voor de werkvormen zijn gebaseerd op de gekozen lesactiviteiten. Bij de “instap en uitleg” en “de check” moeten de leerlingen luisteren. Dit betekent eenrichtingsverkeer vanuit een informatiebron (leraar, geluidsfragment) naar de studenten toe. Hiervoor heb ik dus gekozen voor doceren. Bij “zelfstandig werken” moeten de leerlingen hun verworven kennis actief en constructief inzetten. Daarom heb ik hierbij voor samenwerkend leren gekozen door middel van een vergelijkingsopdracht welke tevens de koppeling naar de belevingswereld van de leerling is. De leerlingen moeten in groepjes, welke door de leraar samengesteld worden, een tekst/geluidsfragment bestuderen en vergelijken met een ander tekst/geluidsfragment. Ik maak hier gebruik van samenwerkingsstructuur twee; denken-delen-uitwisselen (ebbens ea¹). De leraar verdeelt de rollen en geeft instructie over het eindproduct. Een nadeel in dit geval kan zijn dat niet iedere leerling individueel aangesproken kan worden. Maar aangezien dat in opdracht 1 wel het geval is maak ik me daar niet zo druk om. Bij de afronding heb ik gekozen voor een onderwijsleergesprek. Deze discussievorm geeft de leerlingen de ruimte te laten zien wat zij van zowel de lesinhoud als de lesmethode en rol van de leraar vinden. Ik heb geen real-time ervaring en kan dus ook niet zeggen of deze keuzes goed zijn. Ik ze niet kan spiegelen aan de werkelijkheid.

De activiteiten zijn motiverend omdat zij betekenis geven en de leerlingen individueel kunnen worden aangesproken in zowel de onderwijsleergesprekken als in de docerende fase. Ook kan ik tijdens de instructierol, tijdens “het zelfstandig werken”, individueel of per groepje een veilige omgeving, positieve benadering en individuele aanspreekbaarheid realiseren.


Hoewel ik geen echte schoolmethode heb gebruikt ligt deze les wel in het verlengde van diverse schoolmethode oa: Sporen H3: dictatuur en democratie in Duitsland §5 Ideologie en propaganda en/of Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt Ihr den totalen Krieg?".
Als toetsvorm heb ik gebruikt bij opdracht 1 werkstukje en bij opdracht 2 een lange open vraag of essayvraag. Deze manier van toetsen geeft goed de mogelijkheid tot samenwerkend leren. De mogelijkheid tot procesevaluatie, met name het aansluiten bij de beginsituatie van de leerlingen, en rendementsevaluatie is door deze manier van toetsen zeer wel mogelijk. De validiteit, zeker de vormvaliditeit, is gewaarborgd door deze manier van toetsen. De leerlingen hebben in het voortraject al diverse kennisvragen over het onderwerp beantwoord en dus is de keuze voor deze manier van toetsen niet een herhaling van reproductievragen.

Onderdeel 3 reflectie:
Ik heb ervaren dat het maken van deze opgave op een aantal punten erg lastig was. In eerste instantie had ik moeite met ontdekken wat onderwijsactiviteiten nu eigenlijk zijn. Eenmaal op gang begon ik mij meer op mijn gemak te voelen en ging het makkelijker. Er bleven echter stukjes in zitten die mij totaal niet liggen. Een voorbeeld hiervan is het hele SMART gebeuren. Hoewel het een goede tool is heb ik heel veel moeite met het volgens een vast stramien naar dingen toewerken. Ik heb vaak het gevoel dat SMART zelf belangrijker word dan het vast te stellen doel. Al met al ben ik wel tot inzicht gekomen dat bij het opstellen van een lesplan veel meer komt kijken dan ik van tevoren had gedacht. Het rekening houden met alle voorschriften en eisen lijkt in eerste instantie lastig maar biedt veel houvast om tot een voor mij alleszins acceptabel resultaat te komen. Het gebruiken van een lesplanformulier en de opbouw volgens OE2R beviel mij erg goed. De structuur en de opeenvolgende fasen helpen bij het tot stand komen van goede lessen en activiteiten. Ik heb er alleen voor gekozen een eigen stijl van formulier te maken omdat ik dat leuk en creatief vond. Een beetje persoonlijke inbreng.
Het verzinnen en ontwerpen van onderwijs activiteiten was in het begin, zoals ik reeds vermeldde, lastig maar gaande weg de opdracht kreeg ik er meer vat op en ging het makkelijker. De keuze voor directe instructie ging eigenlijk vanzelf, waarschijnlijk omdat het de mij meest bekende vorm is. Het ontwerpen van de diverse activiteiten vond ik erg leuk. In het begin deed ik dit voornamelijk op “gevoel” maar dan loop je op een gegeven moment vast. Je moet dan gaan spitten in de lesstof en kom je uiteindelijk achter de diverse mogelijkheden en onmogelijkheden van die bewuste activiteiten en werkvormen.
Het geven van sturing en vooral de mate waarin zijn lastig op papier uit te werken. Je kunt feitelijk allen je basis neerleggen. De echte sturing en de mate van sturing is sterk afhankelijk van de feedback van je leerlingen. Nogmaals omdat ik dit niet heb kunnen toetsen aan de werkelijkheid bleef dit beperkt tot een voornemen.
Het toetsgedeelte vond ik nog het lastigst. Ik heb bewust de keuze gemaakt voor essayvragen omdat de les zich daar goed voor leent en er in het voortraject al diverse open en gesloten vragen zijn gesteld en ik me prettig voelde bij deze manier van toetsen. Ik heb wel gemerkt dat dankzij de onderwerpen geleerd in OE beroep 3 het makkelijker is geworden om een goede les te maken. In het vervolg zal ik zeker gebruik maken van de diverse tools zoals aangerijkt in OE beroep 3.

Leervragen:
Competenties in portfolio voor EO beroep 3

Competentie

Voldoende

Gedeeltelijk

Onvoldoende

Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgevingX

Het vermogen te zorgen voor een prettig leerklimaatX

Het vermogen te zorgen voor zinvolle leerinhouden en leeractiviteiten
X
Het vermogen te zorgen voor een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leerklimaat
X
Het vermogen samen te werken met collega’sX

Het vermogen om te gaan met mensen en instellingen buiten de schoolX

Zelfsturend vermogen hebbenX

  De eigen leerbehoefte ligt op dit moment bij de beroepsvakken en taken.

Toelichting:

De leerlingen hebben Sporen H3: dictatuur en democratie in Duitsland §5 Ideologie en propaganda en/of Sprekend Verleden deel B hfst 9 Joseph Goebbels "Wollt Ihr den totalen Krieg?" doorgenomen en afgesloten. Ik vind dat dit onderwerp te weinig betekenisvol voor de leerlingen gemaakt is. Dit is mijn uitgangspunt geweest voor het ontwerpen van de lesactiviteiten en het lesplan. Ik wil middels deze les het onderwerp betekenisvoller en dus bruikbaarder maken voor de leerlingen zodat ze weten waarvoor zij die kennis kunnen gebruiken.

Maar hoe regel ik dit in de praktijk? (leervraag 1)

  Hiernaast wil ik de leerling een veilig en prettig leerklimaat aanbieden

Hiervoor is m.i. nodig: 1. een gestructureerd leerstof aanbod

 2. een ordelijke en rustige les.

 3. aandacht voor de individuele leerling, voor de lesstof en de mogelijke problemen

 4. aandacht voor ’t groepsproces en de eventuele gangmakers en zondebokken.

  Hoe dit alles te combineren? (leervraag 2)

Evaluatie van de leervragen:

Competentie

Voldoende

Gedeeltelijk

Onvoldoende

Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving
X
Het vermogen te zorgen voor een prettig leerklimaat
X
Het vermogen te zorgen voor zinvolle leerinhouden en leeractiviteiten

XHet vermogen te zorgen voor een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leerklimaat

XHet vermogen samen te werken met collega’sX

Het vermogen om te gaan met mensen en instellingen buiten de schoolX

Zelfsturend vermogen hebben

XHet vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving: Mijn leervragen lagen slechts gedeeltelijk in het domein van het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving Door leerlingen duidelijke regels te geven en de leerlingen bewust heb geprobeerd te maken van hun normen en waarden omtrent een maatschappelijk punt ben ik van mening dat ik deze competentie beter beheers.

Het vermogen te zorgen voor een prettig leerklimaat: Mijn leervragen lagen in het domein van het vermogen te zorgen voor een prettig leerklimaat. Door het lesmateriaal heb ik geleerd sturing aan te brengen en te differentieren. En howel ik dit niet heb kunnen toetsen aaan de werkelijkheid geloof ik wel dat ik dit onderdeel beter beheers.

Het vermogen te zorgen voor zinvolle leerinhouden en leeractiviteiten: Mijn leervragen lagen in het domein van het vermogen te zorgen voor zinvolle leerinhouden en leeractiviteiten Op basis van de literatuurstudie en mijn ideeën daarover zoals weergegeven in de verantwoorduing en reflectie ben ik van mening dat ik deze competentie beter beheers.

Het vermogen te zorgen voor een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leerklimaat: Mijn leervragen lagen in het domein van het vermogen te zorgen voor een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leerklimaat Op basis van de literatuurstudie en mijn ideeën daarover zoals weergegeven in de verantwoorduing en reflectie ben ik van mening dat ik deze competentie beter beheers.
Het vermogen samen te werken met collega’s: Mijn leervragen lagen buiten het domein van het vermogen samen te werken met collega’s.
Het vermogen om te gaan met mensen en instellingen buiten de school: Mijn leervragen lagen buiten het domein van het vermogen om te gaan met mensen en instellingen buiten de school.

Zelfsturend vermogen hebben: Mijn leervragen lagen in het domein van zelfsturend vermogen hebben. Het reflectiegedeelte van de opdracht, het actief mee denken en werken aan onderwijsverbeteringen en het bijwerken van mijn POP zorgen ervoor dat ik deze competentie beter beheers.

 

Afsluitend:

 

Op basis van de gevolgde lessen en zelfstudie heb ik de in het POP geconstateerde omissies naar mijn mening omgezet in een verbeterde kennis en een hogere graad van competentie.Competenties in portfolio na EO beroep 3

Competentie

Voldoende

Gedeeltelijk

Onvoldoende

Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving
X
Het vermogen te zorgen voor een prettig leerklimaat
X
Het vermogen te zorgen voor zinvolle leerinhouden en leeractiviteiten
X
Het vermogen te zorgen voor een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leerklimaat
X
Het vermogen samen te werken met collega’sX

Het vermogen om te gaan met mensen en instellingen buiten de schoolX

Zelfsturend vermogen hebben
X
  De eigen leerbehoefte blijft op dit moment bij de beroepsvakken en taken.

Zoals vaak vermeld in de verantwoording en reflectie was het niet mogelijk om het geleerde te toetsen aan de werkelijkheid. Ik weet echter dat als ik mijn leerwerktraject ga volgen ik vrijwel zeker het geleerde in praktijk zal gaan brengen. Het lesplan en de diverse didactische modellen is een absolute noodzaak. Er zijn echter ook dingen die ik in een andere vorm zal gieten of misschien wel helemaal niet zal gebruiken zoals sommige werkvormen: bv. paneldebat, forumdiscussie


 

 

 Literatuurlijst:

 • ¹ Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren, basisboek, Groningen: Wolters-Noordhof

  • Geerligs, T. & Veen, Tj Van der. (2002), Lesgeven en zelfstandig leren, Assen: Koninklijke van Gorcum

  • Literatuur die wordt aangereikt op Blackboard door de docenten onderwijskunde/ pedagogiek en Vakdidactiek. (2009) Windesheim hogeschool

  • Wiltschut, A & Straaten, D Van & Riessen, M Van. (2004). Geschiedenisdidactiek, Bussum: Coutinho

  • Groen, M. (2006) Reflecteren: de basis ,Groningen: Wolters-Noordhof

  • Wiltschut, A (2000) Sporen 3 (mavo) havo vwo, Groningen: Wolters-Noordhof

  • Eyk, G.H.A. Van Prof.Ir. (1992) Een instructie over het formuleren van leerervaringen, een techniek voor ervaringsleren en self-learning, EindhovenBijlagen:


SMART DOELSTELLING FORMULIER

Ruud Vorstermans S1000663 LVO geschiedenis Windesheim hoge school

Doelen moeten zijn: SSpecifiek M – Meetbaar A – Acceptabel R – Realistisch T – Tijdgebonden


 1. Specifiek: maak het doel niet te vaag, wat gaan we doen?

 2. Meetbaar. zorg dat het meetbaar is of je je doel gehaald hebt en of je dichterbij komt

 3. Acceptabel. zorg dat je een haalbaar doel kiest, is er draagvlak voor wat we gaan doen?

 4. Realistisch. Kan het wat we willen doen?

 5. Tijdgebonden. Wanneer zijn we klaar, hoe lang duurt het?Lesdoel(en)

De leerlingen kunnen uitleggen wat de achtergrond en doelstelling van de

“Totalen Krieg”rede is.

De leerlingen kunnen zelfstandig onderzoek doen naar het begrip propaganda.

De leerlingen kunnen onderscheid maken tussen propaganda en verslaglegging.S: Moet(en) aansluiten op de kerndoelen voorgezet onderwijs:

Specifiek: aansluiting bij Domein D: Cultuur en zingeving:

*13. De leerlingen kunnen enkele belangrijke ontwikkelingen in de

westerse samenlevingen herkennen.

Het gaat daarbij om de betekenis van:

- massamedia en massacultuur.

- individualisering en groepscohesie.

- ideologieën en religies.


M: De leraar meet het middels opdrachten en onderwijsleergesprekken.

A: Sluit aan bij belevingswereld van leerlingen en is hot-item(Barack Obama).

R: Als de leraar zich aan het lesplan houd is het zeker haalbaar.

T: Eén blokuur van twee maal vijftig minuten.

Vertaling geluidsfragment Goebbelsrede van 18 Februari 1943:


Geen stand, geen beroep, geen leeftijdsgroep werd bij de uitnodiging overgeslagen. Ik kan dus met alle recht zeggen: wat hier voor ons zit is een doorsnede van het gehele Duitse volk - aan het front en in het vaderland – klopt dat? (stormachtig ja geroep zeer luide bijval)


Echter – Joden zijn hier niet vertegenwoordigd! (zeer luide bijval)
Jullie kortom, mijn toehoorders, vertegenwoordigden op dit ogenblik voor het buitenland de gehele natie! En aan U zou ik graag tien vragen willen stellen, die u met het Duitse volk voor de hele wereld, met name echter voor onze vijanden, die ook in dit uur via de radio naar ons luisteren, beantwoorden moet. Willen jullie dat? (stormachtig JA-geroep)
De Engelsen beweren dat het Duitse volk het geloof in de overwinning heeft verloren. Ik vraag u: Gelooft u met de leider en met ons in de definitieve en totale overwinning van het Duitse volk? (stormachtig ja geroep zeer luide bijval)

Ik vraag u: Bent u bereidt de leider in het vechten voor de overwinning door dik en dun, en onder de zwaarste persoonlijke belasting te volgen? (Luid JaJaJa-geroep!!)


Ten tweede: De Engelsen beweren dat het Duitse volk de oorlog zat is. Ik vraag u: bent u bereid, om samen met de leider, als Falanx van het geboorteland, achter de vechtende strijdkrachten, met doorzettingsvermogen en vastberadenheid, de strijd voort te zetten tot de overwinning in onze handen is? (stormachtig ja geroep zeer luide bijval)
Ten derde: De Engelsen volharden dat het Duitse volk niet meer bereid is om de toenemende dienstplicht die de oorlog eist, die de overheid van het Duitse volk eist, te dragen. Ik vraag u: Bent u bereid en is het Duitse volk bereid om als de leider het vraagt, tien, twaalf, en als het noodzakelijk is veertien of zelfs zestien uren per dag te werken en het uiterste te geven voor de overwinning? (Luid JaJaJa-geroep!!)
Ten Vierde: De Engelsen beweren, dat het Duitse volk zich verzet tegen de totale oorlogsmaatregelen van de overheid. Het wil niet de totale oorlog, zeggen de Engelsen, maar de overgave. (Toejuichingen: Nooit! Nooit! Nooit!) Ik vraag u: Wil u de totale oorlog? (luid geroep wij willen hem!)Wilt U hem zo nodig totaler en radicaler, dan wij hem ons heden überhaupt kunnen voorstellen? (Luid JaJaJa-geroep!!)

Barack Obama’s New Hampshire election speech

BARACK OBAMA: Thank you, New Hampshire. I love you back. Thank you. Thank you. Well, thank you so much. I am still fired up and ready to go.

(APPLAUSE)

Thank you. Thank you.

Well, first of all, I want to congratulate Senator Clinton on a hard-fought victory here in New Hampshire. She did an outstanding job. Give her a big round of applause.

(APPLAUSE)

You know, a few weeks ago, no one imagined that we'd have accomplished what we did here tonight in New Hampshire. No one could have imagined it.

For most of this campaign, we were far behind. We always knew our climb would be steep. But in record numbers, you came out, and you spoke up for change.

And with your voices and your votes, you made it clear that at this moment, in this election, there is something happening in America.

(APPLAUSE)

There is something happening when men and women in Des Moines and Davenport, in Lebanon and Concord, come out in the snows of January to wait in lines that stretch block after block because they believe in what this country can be.

There is something happening. There's something happening when Americans who are young in age and in spirit, who've never participated in politics before, turn out in numbers we have never seen because they know in their hearts that this time must be different.

There's something happening when people vote not just for party that they belong to, but the hopes that they hold in common.

And whether we are rich or poor, black or white, Latino or Asian, whether we hail from Iowa or New Hampshire, Nevada or South Carolina, we are ready to take this country in a fundamentally new direction.

That's what's happening in America right now; change is what's happening in America.

You, all of you who are here tonight, all who put so much heart and soul and work into this campaign, you can be the new majority who can lead this nation out of a long political darkness.

Democrats, independents and Republicans who are tired of the division and distraction that has clouded Washington, who know that we can disagree without being disagreeable, who understand that, if we mobilize our voices to challenge the money and influence that stood in our way and challenge ourselves to reach for something better, there is no problem we cannot solve, there is no destiny that we cannot fulfill. Our new American majority can end the outrage of unaffordable, unavailable health care in our time. We can bring doctors and patients, workers and businesses, Democrats and Republicans together, and we can tell the drug and insurance industry that, while they get a seat at the table, they don't get to buy every chair, not this time, not now.

(APPLAUSE)

Our new majority can end the tax breaks for corporations that ship our jobs overseas and put a middle-class tax cut in the pockets of working Americans who deserve it.

We can stop sending our children to schools with corridors of shame and start putting them on a pathway to success.

We can stop talking about how great teachers are and start rewarding them for their greatness by giving them more pay and more support. We can do this with our new majority.

We can harness the ingenuity of farmers and scientists, citizens and entrepreneurs to free this nation from the tyranny of oil and save our planet from a point of no return.

And when I am president of the United States, we will end this war in Iraq and bring our troops home.

(APPLAUSE)

We will end this war in Iraq. We will bring our troops home. We will finish the job -- we will finish the job against Al Qaida in Afghanistan. We will care for our veterans. We will restore our moral standing in the world.

And we will never use 9/11 as a way to scare up votes, because it is not a tactic to win an election. It is a challenge that should unite America and the world against the common threats of the 21st century: terrorism and nuclear weapons, climate change and poverty, genocide and disease.

All of the candidates in this race share these goals. All of the candidates in this race have good ideas and all are patriots who serve this country honorably.

(APPLAUSE)

But the reason our campaign has always been different, the reason we began this improbable journey almost a year ago is because it's not just about what I will do as president. It is also about what you, the people who love this country, the citizens of the United States of America, can do to change it.

That's what this election is all about.

That's why tonight belongs to you. It belongs to the organizers, and the volunteers, and the staff who believed in this journey and rallied so many others to join the cause.

We know the battle ahead will be long. But always remember that, no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.

We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. And they will only grow louder and more dissonant in the weeks and months to come.

We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there has never been anything false about hope.

(APPLAUSE)

For when we have faced down impossible odds, when we've been told we're not ready or that we shouldn't try or that we can't, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people: Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.

It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation: Yes, we can.

It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights: Yes, we can.

It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness: Yes, we can.

It was the call of workers who organized, women who reached for the ballot, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land: Yes, we can, to justice and equality.

Yes, we can, to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can.

And so, tomorrow, as we take the campaign south and west, as we learn that the struggles of the textile workers in Spartanburg are not so different than the plight of the dishwasher in Las Vegas, that the hopes of the little girl who goes to the crumbling school in Dillon are the same as the dreams of the boy who learns on the streets of L.A., we will remember that there is something happening in America, that we are not as divided as our politics suggest, that we are one people, we are one nation.

And, together, we will begin the next great chapter in the American story, with three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea: Yes, we can.


Thank you, New Hampshire. Thank you. Thank you.

Diverse propaganda voorbeelden:Diverse voorbeelden verslaglegging:

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina