Werkbezoek van Wethouder Ossel aan Curaçao, 22-26 augustus 2009 InleidingDovnload 36.28 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte36.28 Kb.
Werkbezoek van Wethouder Ossel aan Curaçao, 22-26 augustus 2009
1. Inleiding

Op 30 augustus 2007 ondertekenden Amsterdam en Curaçao een samenwerkingsovereen-komst voor een periode van vier jaar. Halverwege de looptijd van de overeenkomst heeft het Bestuurscollege van Curaçao wethouder Ossel uitgenodigd om gezamenlijk de eerste twee jaar van de overeenkomst te evalueren en te bezien of en hoe de samenwerking verder kan worden verdiept en uitgebreid in de komende twee jaar.

Naast deze directe aanleiding voor het werkbezoek gaf het tevens de mogelijkheid om de verschillende projecten te bezoeken en de bij deze projecten betrokken personen op Curaçao te spreken.
2. Delegatie

De Amsterdamse delegatie stond onder leiding van Wethouder Freek Ossel en bestond verder uit Maria Cuartas (Chef Kabinet Burgemeester), Gerard Pieters (Hoofd Internationale Betrekkingen) en Jan Brandenbarg (Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling)

Het programma van het werkbezoek (hier bijgevoegd) kwam tot stand in overleg met Curaçao (dhr. H. van Maarschalkerwaart) en de Nederlandse Vertegenwoordiging in Willemstad.
3 Gesprekken en bezoeken

Tijdens het werkbezoek werden er ondermeer gesprekken gevoerd met de Gezaghebber van Curaçao, Mw. L. Dindial en leden van het Bestuurscollege, de Minister-president van de Nederlandse Antillen, Mw. E. De Jongh-Elhage en de Vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad, dhr. R. Vermaas. Daarnaast werden er bezoeken gebracht aan de projecten waarbij Amsterdam betrokken is.


3.1 Bezoek aan Wereldstage/Kennis voor Curaçao, zondag 23 augustus

Op zondagochtend werd een bezoek gebracht aan het nieuwe kantoor van Wereldstage, waarin ook Kennis voor Curaçao gevestigd is. Dit laatste project wordt gesteund door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en het Bestuurscollege van Curaçao.

Het biedt goed opgeleide Antillianen stageplekken bij overheid en bedrijfsleven aan met de intentie daardoor meer op de hoogte van de carrièremogelijkheden op Curaçao te komen en te besluiten weer naar het eiland terug te keren. Eigenlijk is het een omkering van de bestaande “brain drain”. Het is een succesvol programma.
Maarten de Jong (directeur) gaf een toelichting op het ontstaan en de resultaten van het programma tot nu toe. Om in korte tijd ook inzicht te krijgen in de laatste economische ontwikkelingen en projecten op het eiland had hij een korte helikoptervlucht georganiseerd langs de verschillende bouwprojecten voor nieuwe hotelfaciliteiten.
3.2 RutaTula en Museo Tula, zondag 23 augustus

Op zondag werd de jaarlijkse Ruta Tula1 door mevrouw Henriquez van het Museo Tula georganiseerd. De delegatie kon hier het – indrukwekkende – laatste deel van meemaken. Bij het monument voor Tula werd door een jongeren theatergroep uitgebeeld wat daar in 1795 gebeurde. Na afloop wierpen de ca. 200 toeschouwers ieder een bloem in zee op de plek waar toen ook het onthoofde lijk van Tula aan de zee was prijsgegeven.

Met mevrouw Henriquez ging de delegatie naar het landhuis Kenepa waar de opstand in 1795 uitbrak en waarin nu het Museo Tula is gevestigd. Het museum is prachtig gerestaureerd en geeft heel veel informatie over het leven op een plantage in de tijd van de slavernij.
3.3. Werkontbijt met Rob Vermaas, Vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen en Aruba, maandag 24 augustus

Tijdens het ontbijt gaf dhr. Vermaas een briefing over de laatste stand van zaken met betrekking tot het staatkundige hervormingsproces en het recente referendum daarover en werden tevens de verschillende projecten van de samenwerking besproken.3.4 Ontmoeting met Gezaghebber Dindial en verschillende leden van het Bestuurscollege, maandag 24 augustus

De ontvangst bij het Bestuurscollege was zeer hartelijk en Gezaghebber Dindial benadrukte het belang en de goede resultaten van de samenwerking in de afgelopen twee jaar. Gedeputeerde mevrouw Alcalá-Wallé gaf aan, dat nu de leerplicht is uitgebreid ondersteuning bij leerplichthandhaving welkom is. Verder noemde zij het belang van nation building bij jeugd- en burgerschapsvorming en verwees ook naar het belang van het luchtmeetproject, dat i.s.m. GGD-Amsterdam wordt uitgevoerd en dat er toe moet leiden, dat vanaf 1 januari 2010 de metingen kunnen starten.

Sinds kort is Gedeputeerde Alcalá-Wallé ook de coördinerend Gedeputeerde voor de te starten wijkaanpak en expertise van Amsterdam op dit gebied zou zeer welkom zijn. In de komende maanden zullen enkele wijken worden aangewezen om met de wijkaanpak te starten. De delegatie heeft later die dag nog een gesprek met de net benoemde secretaris voor de wijkaanpak (dhr. Vernon Daal)

Daarnaast wees de Gedeputeerde op het belang van preventieve jeugdzorg voor het eiland (de delegatie zal hierover met de net gestarte interdisciplinaire werkgroep spreken) en de naschoolse opvang (het brede school concept)

Namens haar collega dhr. Dick (Gedeputeerde Economische Zaken) sprak zij de wens uit, dat er ook op het gebied van de economie en (technische) ondersteuning van de haven samenwerking mogelijk zal zijn in de komende twee jaar. De haven van Willemstad (de grootste in het Caraïbisch gebied) heeft een hub functie, zowel voor containervervoer als voor toerisme.
3.5 Werkgroep Preventieve Jeugdzorg, maandag 24 augustus

De werkgroep is interdisciplinair samengesteld met vertegenwoordigers van Volksgezondheid, Bureau Vrouwenzaken, de Directie Jeugd- en Jongerenontwikkeling en de Development Support Foundation. De werkgroep is recent ingesteld door Gedeputeerde Davelaar (Volksgezondheid) en probeert een oplossing te vinden voor de volgende problematiek.

Men heeft op Curaçao te kampen met een groep jongeren (ongeveer 150 tot 200) tussen de 4 en 16 jaar, waar helemaal niets mee te beginnen is. Ze volgen geen onderwijs, hebben geen structuur, kennen gedragsproblemen en zijn meervoudig sociaal gehandicapt.

Men denkt aan verbetering van vroegtijdige probleemsignalering door een ketenaanpak (zowel met huisartsen, doorverwijzing, advisering etc.), waarvoor men multifunctionele bureaus wil inrichten, die verder gaan dan onze Kind en Ouder centra.

Met een vroege diagnostiek (op 1 tot 2 jarige leeftijd) hoopt men tijdig de moeder en anderen te kunnen begeleiden om grotere problemen later te voorkomen. Eventueel m.b.v. begeleid en beschermd wonen met daarna terugplaatsing.

Daar scholen ook niet met deze kinderen om kunnen gaan zal er een andere plek voor hen moeten komen.

Men weet, dat men in Nederland al verschillende speciale aanpakken heeft geprobeerd, die niet altijd even succesvol waren. Maar men hoopt wel van de ervaringen in Nederland en Amsterdam te kunnen leren. Het betreft hier ook een groep, waar we voor een deel de problematiek ook in Nederland van terug zien.

Toegezegd is om in Amsterdam te zoeken naar welke organisatie hierbij het beste ondersteuning en expertise kan leveren.


3.6 Programmasecretaris Prachtwijken, maandag 24 augustus

Dhr. Vernon Daal is zeer recent benoemd tot programmasecretaris Prachtwijken. Hij is verantwoordelijk voor het opzetten van het programma voor de wijkaanpak. Op 15 oktober 2009 zal een overeenkomst over wijkaanpak (contracio de bario) tussen de Nederlandse Antillen, Curaçao en Nederland getekend worden door DG WWI (Wonen, Wijken en Integratie) Leon van Halder van het ministerie van OCW.


Er zullen om te beginnen vijf wijken als pilot uitgekozen worden (waarschijnlijk Montaña, Sabatero, Scharloo, Gibraltar en Fleur de Marie, waar al “teams di barios” (wijkteams) zijn opgericht) en waarvoor men wijkactieplannen wil ontwikkelen. Participatie van het maatschappelijk middenveld is belangrijk, zowel voor het proces als het resultaat. Het gaat hierbij vooral om versterking van de bewonersparticipatie en verbetering van voorzieningen en infrastructuur.
Dhr. Vernon Daal wil graag van de Amsterdamse expertise gebruik maken, waarbij Amsterdam als klankbord kan fungeren voor de opgestelde wijkactieplannen als deze klaar zijn. Over enkele maanden als men in het proces iets verder is lijkt een oriënterend werkbezoek van dhr. Vernon Daal aan Amsterdam hem zeer nuttig.
3.7 Integriteitbeleid, maandag 24 augustus

Tussen het Bureau Integriteit van Amsterdam en het eilandgebied Curaçao bestaat al ruim een jaar een samenwerking, waarbij het Bureau Integriteit ondersteuning heeft verleend bij het opstellen van een Plan van Aanpak en daarnaast trainingen heeft verzorgd voor bestuur, ambtelijke top en politie.

Mevrouw Pikerie, die ambtelijk verantwoordelijk is voor het integriteitsbeleid onderstreept de goede resultaten van de samenwerking op dit gebied in het afgelopen jaar en noemt als mogelijkheid om de samenwerking te verdiepen eventuele stagemogelijkheden in Amsterdam bij het Bureau Integriteit Amsterdam.
3.8 Bezoek aan CAR-IX (Caribbean Internet Exchange), maandag 24 augustus

Op 23 maart 2009 werd in samenwerking met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) de Caribbean Internet Exchange geopend. Het is de bedoeling dat de CARIX, naar het model van AMSIX zal uitgroeien tot een hub voor het internet verkeer in het Caraïbisch gebied. Op dit moment is de internet penetratie op Curacao ca. 40% en stijgend. Op den duur moet CARIX ook leiden tot lagere kosten voor het internetverkeer en mobiele telefonie.

Dhr. Nico Scheper (CEO CAR-IX) geeft de delegatie een rondleiding en presenteert de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren.
3.9 Radio interview door Mariano Heyden van radio Curom/Z86, maandag 24 augustus

In de studio van Curon/Z86 wordt wethouder Ossel voor het programma Perspektiva geïnter-viewd door de bekende journalist Mariano Heyden. In het interview wordt vooral ingegaan op de verschillende onderwerpen van de samenwerking tussen Amsterdam en Curaçao, de staatkundige hervorming en de indrukken van wethouder Ossel van het eiland. Het programma wordt de volgende ochtend uitgezonden.

Ook het journaal voor die avond had een kort interview met wethouder Ossel.
3.10 TV interview TeleCuraçao voor het life programma Moru Bondia, dinsdag 24 augustus

Dinsdagochtend begon vroeg met een life interview door mevrouw Aileen Looman voor het ontbijtprogramma Moru Bondia van TeleCuraçao.


3.11 Bezoek aan het NAAM (National Archaeological and Anthropoligical Memory Management), dinsdag 25 augustus

Op verzoek van het National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM), het kenniscentrum op Curaçao voor erfgoed en archeologie, is er in 2006 een samenwerking ontstaan met Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) van Amsterdam.

In de afgelopen drie jaar is er een digitale archeologische waardekaart ontwikkeld en er wordt ook samengewerkt om de collectie archeologische vondsten goed te kunnen beheren. De kaart kan ook goed gebruikt worden als referentie voor planologische ontwikkeling en voor projectontwikkelaars.

Mevrouw Witteveen (directeur NAAM), dhr. Janga (hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening) en mevrouw Gehlen (hoofd Monumentenbureau) waren bij het gesprek aanwezig.

Na een rondleiding werd vooral gesproken over de plannen voor de samenwerking in de komende twee jaar, waarbij de belangrijkste punten waren:
- a. toepassing beleidskaart in regio

Het NAAM beschikt nu over een digitaal format waarmee uniforme beleidskaarten kunnen worden ontwikkeld voor de andere eilanden binnen de Nederlandse Antillen of in breder regionaal Caraïbisch verband. Ondersteuning vanuit BMA in de uitvoering en productie van kaarten van die gebieden is gewenst om het NAAM in de gelegenheid te stellen de functie van kenniscentrum verder uit te bouwen en aan standaardisatie van beleid bij te dragen.

 

- b. inventarisatie van maritieme vindplaatsen

Kennis over het maritieme erfgoed is versnipperd en een systematisch overzicht is nodig voor effectief beleid. De eerste aanzet hiertoe kan NAAM realiseren door een antropologisch onderzoek uit te voeren binnen de gemeenschap van vissers en zeelieden op het eiland. Op basis van oral history informatie en kennis bij de locale bevolking kan een inventaris van potentiële vindplaatsen langs de kust worden opgesteld. BMA kan de benodigde digitale formats leveren voor verwerking van deze informatie in een GIS-kaart.

 

- c. monumentenprogramma

De sectoren monumentenzorg Curaçao (DROV) en Amsterdam (BMA) willen kennis uitwisselen op het onderdeel ‘toezicht en handhaving’'. Een actueel aandachtspunt is hoe eigenaren kunnen worden gestimuleerd tot een verantwoord onderhoud en beheer van monumentale panden en welke instrumenten hiervoor beschikbaar zijn.


3.12 Bezoek aan GGD-Curaçao, dinsdag 25 augustus

Bij het gesprek waren aanwezig mevrouw Louisa (wrn. Hoofd), mevrouw Schroen en mevrouw Christina. De GGD-Curaçao maakt een grote reorganisatie door, waarbij men gaat van een uitvoerende organisatie naar een beleidslichaam met enkele uitvoerende taken. Het betekent wel dat partijen met wie de GGD-Curaçao moet samenwerken in deze transitie periode niet altijd helder hebben wat men nog van elkaar kan verwachten.

Zowel een rapportage van de GGD-Amsterdam als een rapport van de Pan American Health Organization verwezen naar deze problematiek.
De verslavingszorg op Curaçao valt onder de GGZ. Wel is de GGD-Curaçao bezig met een beleidsplan hiervoor. Er zijn vier verschillende GGZ instellingen op Curaçao en een probleem daarbij is, dat cliënten vaak bij toeval bij de juiste behandeling terecht komen, omdat de wederzijdse informatiestroom tussen de instellingen niet altijd optimaal is. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat er sprake is van een onderconsumptie op GGZ gebied. Vanuit het bestuur wil men bekijken of een fusie tussen deze instellingen tot verbeteringen kan leiden.

Ook bekijkt de GGD of de opvoedingsondersteuning voor ouders en eventueel ingrijpen in de sociale omgeving op een vroege leeftijd verbeterd kan worden. Dit sluit aan bij de richting, waarin ook de werkgroep Preventieve Jeugdzorg denkt en de GGD-Curaçao zal daar contact mee opnemen.


Op verschillende gebieden hebben GGD - Amsterdam en GGD - Curaçao in de samenwerking informatie en kennis uitgewisseld (o.a. infectieziekten, prostitutiebeleid, hygiëne inspectie, luchtkwaliteit) Wel vond GGD - Curaçao, dat er vanuit Amsterdam eigenlijk weinig specifieke vragen komen. Zo heeft men bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar huiselijk geweld gedaan, dat ook voor Amsterdam interessant kan zijn.
3.13 Bezoek aan Milieudienst Curaçao, dinsdag 25 augustus

De delegatie werd ontvangen door dhr. Jacinto Ras, hoofd Milieudienst Curaçao, die een actualisatie gaf van de huidige stand van zaken. Met betrekking tot het verzamelen van gegevens over de luchtkwaliteit, vooral in verband met de ISLA raffinaderij, hebben GGD – Amsterdam en de Milieudienst samengewerkt om te komen tot aankoop van juiste apparatuur en trainingen om met deze apparatuur om te gaan. Verder werden andere meetmethodes opgesteld, die bruikbaarder gegevens zullen opleveren. Ook zal GGD – Amsterdam assiste-ren bij het instellen van de apparatuur en het verwerken van de gegevens.

Het is de bedoeling, dat vanaf 1 januari 2010 de apparatuur in werking is en de gegevens verzameld kunnen worden.

De Milieudienst heeft 23 mensen in dienst en heeft als taak om educatie en voorlichting te geven, voor regelgeving en de handhaving daarvan te zorgen, klachten te behandelen en vergunningen te verstrekken.

De komende twee jaar zal de Milieudienst ook een risico inventarisatie opstellen over het gevaar van bodemvervuiling door de olie, die op het terrein van de raffinaderij in de bodem is verdwenen. Er wordt geschat dat het hier om ca. 700.000 barrels gaat. Daarnaast speelt nog het probleem van het asfaltmeer en het zuurteermeer en hoe dit op te lossen.

3.14 Ontmoeting met de Minister-president van de Nederlandse Antillen, mevrouw E.S. de Jongh-Elhage, dinsdag 25 augustus

Dhr. Rob Vermaas begeleidde wethouder Ossel en de delegatie tijdens de hartelijke ontvangst bij Minister-president de Jongh-Elhage, die haar waardering uitsprak voor de samenwerking tussen Curaçao en Amsterdam. Tijdens het gesprek wees zij ondermeer op het belang van de wijkaanpak die door de gedeputeerden Alcalá-Wallé, Godett en Davelaar gezamenlijk vorm wordt gegeven. Verder onderstreepte zij het grote belang voor Curaçao van een goed jongeren beleid. Ook gaf de Minister-president een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het staatkundige hervormingsproces, dat er op gericht is om per 10 oktober 2010 het land Curaçao werkelijk van start te doen gaan.


3.15 Bezoek aan het Academy Hotel en gesprek met vertegenwoordigers van CHATA, dinsdag 25 augustus

Het Regionaal Opleiding Centrum van Amsterdam (ROCvA) werkt sinds 2007 samen met de Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) om haar kennis en ervaring met opleidingen in de toerismebranche en het opzetten van het College Hotel in Amsterdam in te brengen in het opzetten van het soortgelijke Academy Hotel in Willemstad.

In februari 2009 werd het Academy Hotel geopend, zodat er nu meer opleidingen in de hotelbranche op Curaçao mogelijk zijn en de toerismesector verder wordt versterkt.
De delegatie kreeg een rondleiding door het hotel, dat in een monument in het centrum van Willemstad gevestigd is. Studenten voeren hier onder professionele begeleiding het management en doen zo relevante werkervaring op. Aansluitend had de delegatie een gesprek met de heren Kok en Werdekker en mevrouw Van den Ouweelen van CHATA over de snelle ontwikkeling van het toerisme op Curaçao en de groeiende behoefte aan goed opgeleide hospitality medewerkers. Een probleem hierbij is, dat het onderwijs op Curacao nog niet goed aansluit op het concept van gecombineerde leer- werktrajecten.

Het leek CHATA een goed idee om met een gecombineerde delegatie van vertegenwoordi-gers uit het onderwijsveld, het hotelwezen en bestuurders een werkbezoek aan Amsterdam te brengen om zich meer op de hoogte te stellen van de praktijk van leer-werktrajecten.


3.16 Ontvangst in de ambtswoning van de Nederlandse Vertegenwoordiger in Willemstad, dinsdag 25 augustus

Dhr. Rob Vermaas en echtgenote hielden ’s avonds een ontvangst voor de delegatie, waarvoor ook veel vertegenwoordigers uit de Curaçaose samenleving (bestuurders, culturele vertegenwoordigers, NGO’s, bedrijfsleven, ambtenaren) waren uitgenodigd. Het was een zeer geanimeerde en druk bezochte ontvangst met alle gelegenheid voor het versterken van contacten.


3.17 Bezoek aan de Dienst Werk en Inkomen van Curaçao, woensdag 26 augustus

De delegatie werd op het hoofdkantoor ontvangen door dhr. Dalnoot (directeur) en zijn staf.

DWI – Curaçao is bezig met een belangrijk reorganisatieproces, waarbij ondermeer besloten moet worden welke instantie in de toekomst gaat besluiten over het recht op een bijdrage in medische kosten en op onderstand (onze bijstand) Op dit moment is dit voor een groot deel nog de verantwoordelijkheid van de Sociale Verzekeringsbank op Curaçao. Ook staatkundige hervorming zal voor de taken van de dienst gevolgen hebben.
In de komende nieuwe wetgeving staan ondermeer ook sancties op werkweigering en fraude (terugvordering), terwijl veel mensen bijstand gewoon als een recht zien (een soort basis inkomen) waarnaast men gewoon kan bijverdienen. Handhaving en activering worden dus heel belangrijk na de reorganisatie en nieuwe wetgeving.

DWI – Curaçao is tegelijkertijd met een automatiseringstraject bezig om tot een beter beheer van gegevens te komen. Hiervoor wil men graag een beroep doen op in Amsterdam aanwezige expertise.


Dhr. Dalnoot legt in zijn presentatie uit, dat ca. 7.000 mensen onderstand ontvangen (op een bevolking van 140.000), waarvan er ca. 2.000 zou kunnen werken. De werkloosheid op Curaçao bedraagt ca. 12% en ca. 1 op 3 personen leeft op of onder de armoedegrens.

De onderstand is per maand Naf 1.000 (€ 382) terwijl het minimumloon Naf 1.400 (€ 535) is. Het verschil van Naf 400 (€ 153) is nauwelijks een prikkel om te gaan werken.

Verder zijn belemmerende factoren om te gaan werken: 1. slecht openbaar vervoer; 2. weinig kinderopvang; 3. attitude en 4. te weinig dwang (handhaving)
Aansluitend aan het gesprek bezocht de delegatie het moderne wijkkantoor van DWI in Bek Brievengat
3.18 Afsluitende persconferentie, woensdag 26 augustus

Wethouder Ossel hield ter afsluiting van het werkbezoek een persconferentie in de Nederlandse Vertegenwoordiging, waarvoor veel belangstelling was. Journalisten van Radio Nederland Wereldomroep, het ANP, de EXTRA (best gelezen papiamentstalig dagblad in de Antillen) en de Amigoe (Nederlandstalig dagblad) waren aanwezig.
1 Tocht langs de plaatsen ven herinnering van de grote slavenopstand in 1795 op Curaçao. Tula was de leider van de opstand en werd met zijn meest belangrijke medestanders na het neerslaan van de opstand op een wrede manier terecht gesteld op de plek aan de kust waar nu het monument staat.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina