Werkgeversverklaring. (in te vullen door de werkgever)Dovnload 31.82 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte31.82 Kb.


Werkgeversverklaring.(in te vullen door de werkgever)Gegevens

werkgever

Naam werkgever :

Adres :

Postcode en Plaats :
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Gegevens


werknemer

Aard van het

Dienstverband
Verklaring voortzetting

Dienstverband

(indien van toepassing)

Naam werknemer:

Adres werknemer:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

In dienst sinds:

Functie:
De werknemer heeft :

Is er sprake van een proeftijd ?

Zijn er voornemens het dienstverband

Binnenkort te beëindigen? Zo ja, toelichting

Directeur / aandeelhouder ?man vrouw

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………...(dag, maand, jaar)

………………………………………………………………………
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in

vaste dienst
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in
tijdelijke dienst tot …………………….
inkomen uit een flexibele arbeidssituatie, nl.: …………………..

(bijv. uitzend-, inval-, of oproepkracht)
nee ja
Zo ja, is de proeftijd verstreken? nee ja
ja nee

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

nee ja

Bij gelijkblijvend functioneren en

ongewijzigde bedrijfsomstandigheden

wordt de arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd bij beëindiging daarvan

opgevolgd door een arbeidsovereenkomst

voor onbepaalde tijd.□ nee □ ja

…………………………………………………………………………….(extra handtekening en firmastempel)

Naam ondertekenaar: …………………………………………………….
Inkomen


1.Bruto jaarsalaris 1 €…………………….… (basissalaris excl. Overwerk e.d.)

2.Vakantietoeslag 2 €…………………….…

3.Onregelmatigheidstoeslag 4 €…………………….…

4.Vaste 3 13e maand €…………………….…

5.Provisie 4 €…………………….…

6.Vaste 3 einde jaars uitkering €………………….……

7.Overwerk 4 €………………….……

8. ………………………. €………………….……Leningen /

Loonbeslag

Is door u een onderhandse lening

aan de werknemer verstrekt ?
Is op het loon van de werknemer

loonbeslag gelegd ?


□ Nee □ Ja zo ja, ingangsdatum………….………………………..….


Hoofdsom €……………….looptijd………….…….jaarlast €.…………..

□ Nee □ Ja

Zo ja, tot…………………………. €………………..per maand


  1. Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak

  2. Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen

  3. Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomstenbestanddelen

  4. Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden

Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle Getekend te………………………………………..d.d. ………………………………..

gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Naam ondertekenaar:………………………………………………. Handtekening

en firmastempel………………………………………………………………………….
Voor eventuele verificatie kan

contact worden opgenomen met: Naam: ……………………………………… Tel:……………………………………...

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina