Werkgroep verkeer aarle-rixtelDovnload 53.58 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte53.58 Kb.WERKGROEP VERKEER AARLE-RIXTEL
Secretariaat : Kannelustweg 11, 5735 EJ Aarle-Rixtel; tel. 0492-381696; email info@dorpsplatform.nl.
Gevaarlijke verkeerssituaties kunnen telefonisch doorgegeven worden aan de gemeente via 0492-469809.

Voor kleine reparaties kan men de buurtconciërge dhr. Hans Otten benaderen via 06-29013957.

En meldingen aangaande de openbare ruimte kan men via de site www.laarbeek.nl doorgeven.

Actieschema Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel per 11 juni 2014


Het aantal openstaande punten na het vooroverleg is: 22. Er zijn nadien 2 nieuwe punten ingebracht.


Punt

Aandachtspunt/probleem/calamiteit

Actie/antwoord/suggestie/stand van zaken

PUNTEN INGEBRACHT T/M 19 SEPTEMBER 2012

3

Dorpsstraat:

Alle punten met betrekking tot de Dorpsstraat zijn gebundeld. Deze worden niet meer hier behandeld maar door de Werkgroep Gerjan Beniers en het Dorpsplatform opgepakt. De lijst met de verkeerssituaties in de Dorpsstraat wordt daarbij meegenomen , evenals de plannen om het Kerkplein te trans-formeren.


Opm.: Gelieve bij aanpakken Dorpsstraat rekening te houden dat deze voor iedereen (denk aan rollators, rolstoelen, kinderwagens) toegankelijk is.

Een werkgroep onder leiding van Gerjan Beniers is bezig geweest met inven-tariseren van 2 bestaande projecten (centrumvisie en centramanagement) m.b.t. de Dorpsstraat om zo tot een uitvoering te komen. Ondertussen is duidelijk dat aanpassing van de Dorpsstraat pas ten vroegste in 2017 plaats kan vinden.

Om adequaat invloed te kunnen uitoefenen op de toekomstige aanpassing van de Dorpsstraat neemt het Dorpsplatform de werkzaamheden van de werkgroep Gerjan Beniers over. Belangstellenden zullente zijner tijd mee kunnen praten.6


Wilhelminalaan : Wordt veel gebruikt als verkeersroute om binnendoor via de Beekseweg naar BD te rijden. De straat wordt ook gebruikt door vracht-verkeer voor her industrieterrein Torenakker. Er wordt veel te hard gereden, daardoor ontstaat er geluidsoverlast van de stenen van het wegdek.

Dit is een 30-km zone, er zijn echter geen verkeersremmende maatregelen genomen (zou dat niet moeten in een 30 km zone?).

Verder is een trottoir aan de zijde van 't Heuveltje gewenst.

Kunnen de witte betonblokken op het kruising met de Dorpsstraat worden vervangen door betonbanden?Er zijn inderdaad geen verkeersaanpassingen genomen voor de 30 km zone.

Volgens de gemeente zijn wel verkeersremmende maatregelen genomen.

De politie verzoekt de burgers om specifiek aan te geven wanneer en op welke tijdstippen er over het algemeen te hard wordt gereden.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op het verzoek een trottoir aan de zijde van 't Heuveltje aan te leggen!


PUNTEN INGEBRACHT VOOR VERGADERING 20 MAART 2013

25

Kan er een parkeerverbod komen op de hoek Piushof/ Florentiusdreef. Er staan daar veel auto’s geparkeerd en er wordt hard gereden. Tevens steken er regelmatig kinderen over.

Is het mogelijk dat er een voorziening komt die het verkeer afremt?Aangeraden wordt om deze klacht met betreffende bewoners te bespreken of tijdens het overleg van Buurtpreventie Strijp aan te kaarten.

Buurtpreventie is bezig met een brief aan alle bewoners die dit punt onder de aandacht brengt.30

Fietsers vanuit Aarle-Rixtel naar Beek en Donk maken vaak gebruik van het Berkendijkje. Het stuk van het kanaal tot aan de tweede kruising is aan een onderhoudsbeurt toe. Boomwortels duwen het wegdek omhoog en daarom is het fietsen daar gevaarlijk.

Het tweede gedeelte van het Berkendijkje tussen bouwweg Beekse Akkers en Krommesteeg wordt in oktober 2013 vervangen door klinkerverharding met betonnen fundering. Op het overige gedeelte richting Rijakkerweg is afgelopen voorjaar de wortelopdruk d.m.v. vlakfrezen verwijderd.

Gemeente zal onderzoeken of er ook nog een toplaag aangebracht kan worden (Opm.: wordt meegenomen bij reconstructie Oranjelaan).Op 6 mei 2014 is de toplaag aangebracht.

Punt kan AFGEVOERD worden.

33

Het parkeren bij basisschool Brukelum leidt tot onoverzichtelijke situaties. Er zijn te weinig geschikte parkeerplaatsen. Brukelum zelf heeft een aantal oplossingen voor de parkeerproblemen in gedachte.

Punt is bekend en in behandeling bij de gemeente. Het betreft hier een pro-bleem voor 2 piekmomenten per dag. Leerkrachten gaan op het eigen terrein parkeren waardoor er meer parkeerruimte langs de weg ontstaat. Er worden evt. nog 2 of 3 parkeerplaatsen bij gemaakt.

Suggestie: Parkeerruimte bij Mariëngaarde gebruiken.

Gemeente heeft oplossingen die Brukelum /de Eenbes voorgelegd hebben met hen besproken. De school zoekt een sponsor. Op 24-10-2013 heeft de gemeente navraag gedaan. Reactie school is niet bekend.Wat is de stand van zaken?

35

Lieshoutseweg: Tegenover de Laarweg ligt een asverlegging in de weg die tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden voor fietsers.

In de periode 2008 t/m 2012 heeft hier 1 ongeval met uitsluitend materiële schade plaatsgevonden, op 17 januari 2009. Daarna niet meer.

Nadere uitleg: Doordat de buitenrand niet samenvalt met de haag hebben auto's komend vanaf de rotonde de neiging verder naar links uit te wijken dan nodig is. Tegenliggers gaan dan dichter naar de stoep rijden waardoor fietsers in de knel komen.

Verkeerremmer behoeft niet worden weggehaald maar aangepast!

PUNTEN INGEBRACHT OP VERGADERING 10 APRIL 2013

39

Parkeren Dreef: Auto’s voor de Dreef rijden over het grasveld. Kan de weg daar afgesloten worden voor autoverkeer?

Bij de tijdelijke huisvesting van BS de Heindert en Driehoek is een zoen- en zoefbaan gecreëerd. Loopt via het Dreeflaantje, voor het tijdelijke gebouw linksaf over het grasveld (tijdelijke rijbaan) en vervolgens weer linksaf via de Lijsterstraat. Op het grasveld voor de Dreef worden paaltjes geplaatst om er voor te zorgen dat er geen verkeer op het grasveld komt.

Toegezegd is dat in het begin buurtbrigadier intensief zal controleren. Het is van belang dat de regels vooraf goed gecommuniceerd worden.Volgens APV is parkeren op groen verboden.

Als tijdelijke huisvesting is afgebroken punt opnieuw bekijken!

PUNTEN INGEBRACHT VOOR VERGADERING 25 SEPTEMBER 2013

46

Lieshoutseweg: Het fietspad vanuit Aarle-Rixtel richting Lieshout is onveilig door boomwortels onder het fietspad en ongelijk liggende betonplaten.

Wordt nagekeken.

Situatie is nog niet gewijzigd!

47

Kruising Hoofakker/Provinciale weg: Vanuit Lieshout linksaf richting Aarle-Rixtel moet je als fietser/biker/rolstoeler stoppen op een helling, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Betreft fietspad kruising Hoofakker/Provinciale weg. Is op 24-10-2013 aan provincie doorgegeven.

Situatie is nog niet gewijzigd!

PUNTEN INGEBRACHT VOOR VERGADERING 16 APRIL 2014

51

Parkeerprobleem Peelstraat/Brabantlaan: Achter de huizen aan de Peel-straat is een achterom die uitkomt op de Brabantlaan. Regelmatig komt het voor dat de uitrit van de achterom geblokkeerd wordt door een geparkeerde auto.

Het bestemmingsplan zou parkeren op die plek niet toestaan maar anderzijds zou het aantal aanwezige parkeerplaatsen niet in overeenstemming zijn met de bebouwingsdichtheid.

Suggestie: kan de gemeente op de straat voor de uitrit een wit kruis aan-brengen ter aanduiding dat daar niet geparkeerd mag worden!

52

Klokkengietersstraat/Kanaaldijk: Van de Klokkengieterstraat links afslaan (richting Beek en Donk) is voor fietsers gevaarlijk. De fietser staat in het sorteervak voor linksaf. Bij groen licht voor linksaf gaan zowel de auto's van-uit de Klokkengietersstraat richting Beek en Donk als die vanaf de Kanaaldijk richting dorp rijden. Zij hinderen elkaar niet, maar de afbuigende fietser moet het verkeer vanuit Beek en Donk kruisen om op het fietspad te komen.

Ter plaatse is sprake van een sorteervak voor fietser. D.w.z. dat de fietser die naar Beek en Donk wil voor de auto's staat. En de auto's komend uit Beek en Donk moeten aan de fietser voorrang geven (er staan haaientanden op de weg).

Wat kan hier verbeterd worden?

53

In de Mariastraat wordt veel te hard gereden. Dit is een brede, lange straat waar veel verkeer door komt. Er mag slechts 30 km/h gereden worden maar automobilisten en streekvervoer negeren regelmatig de geldende maximum snelheid. Betreft niet alleen de verkeersveiligheid maar geeft ook veel ge-luidsoverlast. Wat kan hier aan gedaan worden?

Zie punt 59.

Klacht over geluidsoverlast vraagt aparte aandacht.54

Parkeeroverlast: Regelmatig staan auto's onnodig met 2 wielen op het trot-toir geparkeerd en vaak zodanig dat men er moeilijk langs kan lopen. Zeker met een rolstoel, kinderwagen of booster! Misschien dat de politie hier eens waarschuwend kan optreden.

Gebeurt o.a. in Kerkstraat, Laarweg en van Roijstraat. Soms wordt dit gedaan om de weggebruikers meer ruimte te bieden, maar voor de gebruikers van het troittoir is het gevaarlijk omdat zij dan op de weg moeten gaan lopen.

Verzoek aan de politie om waarschuwingen uit te delen!

NAGEKOMEN PUNTEN VOOR VERGADERING 16 APRIL 2014

55

Helmondseweg/ Bosscheweg: Het kruispunt Helmondseweg (hoofdrijbaan en ventweg) en Bosscheweg (bij het kruisbeeld) is onoverzichtelijk en kent grote verschillen in snelheid. De fietsers en voetgangers die moeten over-steken moeten op 4 verkeersstromen letten die 20 tot 80 km rijden. Daarbij komt dat je regelmatig moet oversteken omdat stoepen niet doorlopen en auto's fout geparkeerd staan.

Vanuit de Helmondsweg begint in de Bosscheweg rechts het troittoir pas na ca 50m. En aan de linkerzijde is helemaal geen troittoir.

Suggestie: aan de linkerzijde een voetpad aanleggen vanaf de ventweg tot aan het punt waar aan de rechterzijde het troittoir begint. Evt. ook drempel zodat daarop overgestoken kan worden.

56

Albers Pistoriusstraat: In loop der jaren is deze straat steeds drukker ge-worden en rijdt er veel zwaar verkeer door. De trillingen zijn duidelijk voel-baar in huis en aan de scheuren in de muren is dit ook terug te  zien.57

Doorgaand verkeer: Het verkeer door de kom van Aarle-Rixtel (Lieshoutse-weg /Dorpsstraat) wordt steeds drukker. Het vele sluipverkeer dat door het dorp rijdt wordt op geen enkele manier gehinderd , dus is het voor velen de ideale en snelste manier om door ons dorp te rijden. Al het vrachtverkeer vanuit Helmond en Lieshout rijdt door de kom, terwijl dit toch verboden is. Op ons voorstel om een klein gedeelte van de Lieshoutseweg eenrichtings-verkeer te maken kwam het antwoord dat "de mensen dan een langere tijd onderweg waren".

Keer op keer gegeven bewoners aan dat er veel sluipverkeer door het dorp komt. Algemeen wordt ervaren dat er wel een 30km zone is ingesteld maar noch de straten er naar zijn ingericht noch gehandhaafd wordt. Voor het

doorgaand verkeer zal er een bruikbare "omweg" moeten worden gemaakt zodat alleen echt bestemmingsverkeer nog door het dorp komt.Gevraagd wordt om een structurele aanpak!

Suggestie: laat een werkgroep van gemeente, Dorpsplatform en betrokken burgers (3x 2 personen) plan van aanpak maken.

PUNTEN INGEBRACHT OP VERGADERING 16 APRIL 2014

58

Hoewel de Laarweg vanaf de Torenakkerweg richting Beek en Donk ver-boden is voor vrachtauto's komt het vrijwel dagelijks voor dat er een richting de brug rijdt om vervolgens achterwaarts terug te komen omdat de combi-natie niet over de brug past. Dit is met name vanwege de vele fietser een levensgevaarlijke situatie

Bij de kruising Laarweg/Torenakkerweg staat een verkeersbord C7 (gesloten voor vrachtauto's) zonder onderbord. Aan de Beek en Donkse kant staat het-zelfde bord overigens met onderbord.

Gevraagd wordt om a/ handhaving en b/ aanvullende bebording (bijv. door onderbord "smalle brug").

59

Snelheid: Keer op keer wordt door bewoners aangegeven dat er in diverse straten te hard wordt gereden. Er is een algemeen gevoel dat er te weinig wordt gecontroleerd en gehandhaafd. En hoewel de gehele kom van Aarle-Rixtel is aangewezen als 30km zone ontbreken op tal van plaatsen de daarbij behorende aanpassingen, met name snelheidsremmende maatrgelen.

Veilig Verkeer NL geeft aan dat het wegbeeld in overeenstemming moet zijn met de snelheidslimiet van 30 km. En waar nodig moeten snelheidsremmers worden aangebracht. De 30 km-straat moet ook zodanig zijn ingericht dat de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer de verblijfsfunctie niet aantast.

Gevraagd wordt om een structurele aanpak!

Suggestie: laat een werkgroep van gemeente, Dorpsplatform en betrokken burgers (3x 2 personen) plan van aanpak maken.

60

Momenteel mag er op de Lieshoutseweg buiten de bebouwde kom 80km worden gereden. Kan dit vanaf de Lieshoutseweg 74A tot aan de bebouwde kom (versmalde stuk) verlaagd worden naar 60km?

Nadere uitleg: Ondanks het snelheidsdisplay reed vrijwel 30km op die plek. De gedachte is dat het verschil tussen 30km en 80km te groot is.

61

Dorpsstraat: Door de verplaatsing van de Heindertschool zal de zebra bij de Mariastraat de komende tijd intensief door school kinderen gebruikt gaan worden. Kan er een extra aanduiding (bijv. in de vorm van een knipperlicht) komen om automobilisten (nog meer) op de zebra attent te maken?

De zebra is aan beide zijden met het verkeersbord L2 aangegeven. Toch krijgen de voetgangers vaak geen voorrang.

62

Kruising Hoofakker/Provinciale weg: Binnenbochten zijn kapot gereden. Door gebruik van betonbanden wordt schade aan de wegrand en gevaarlijke situaties (bijv. klapband) voorkomen.

Suggestie: bij de aanstaande renovatie van de Provinviciale weg schade aan wegrand repareren en betonbanden plaatsen.

63

Als je van de Dorpsstraat de Mariastraat inrijdt staat er regelmatig rechts ter hoogte van het nieuwbouwhuis een auto geparkeerd. Deze staat zodanig dat bij het passeren ervan (via de linkerweghelft) een "conflict" met verkeer uit de Spechtstraat kan ontstaan.

Op dit punt is er geen zicht op eventueel verkeer uit de Spechtstraat dus kan de bestuurder in de Mariastraat slechts hopen dat er geen verkeer aankomt terwijl hij dit obstakel passeert.


65

Regelmatig rijden er fietsers die van de Kerkstraat naar de Laarweg willen op het troittoir van de Kouwenberg.

Vanwege het drukke verkeer daar wijken de fietsers uit naar het troittoir. Zie ook punt 57.

Verzoek aan de politie om waarschuwingen uit te delen!

NAGEKOMEN PUNTEN VOOR VERGADERING 11 JUNI 2014

66

Als er op de Helmondseweg langzaamverkeer rijdt, wordt de ventweg als sluiproute/inhaalstrook gebruikt. Daarbij worden dan snelheden gehaald die hoger zijn dan op de naastliggende Helmondseweg.
67

Bosscheweg: Door de tijdelijke school neemt de verkeersdrukte aanzienlijk toe. Tussen 8.15 en 9.00 uur en tijdens de afhaaltijden zullen er circa 200 schoolkinderen extra gebracht en gehaald worden. Het verkeer dat van de tijdelijke parkeerplaats over de Lijsterstraat komt heeft voorrang op de Bosscheweg en zal dat gaan ophouden. En omdat er ook mensen hun auto tussen de Lijsterstraat en de Mariastraat zullen parkeren zal het verkeer vanuit de Lijsterstraat geblokkeerd worden. Een tijdelijke parkeerverbod op dat stuk kan de doorstroming versnellen.

Ook bij de Broekelingschool is de situatie onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. Oftewel de situatie in de Bosscheweg vraagt nu om extra aandacht.Tijdens de voorjaarssessie 2014 komt de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel op woensdag 11 juni 2014 om 20.00. uur in De Dreef bijeen voor het overleg met gemeente en politie.


van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina