Werkgroepnamiddag 26/06/2014 – Mechelen Thema ‘Sensibilisering van loopbaanbegeleiding naar kansengroepen’Dovnload 54.63 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte54.63 Kb.
Werkgroepnamiddag 26/06/2014 – Mechelen

Thema ‘Sensibilisering van loopbaanbegeleiding naar kansengroepen’

Output van de brainstormsessies

De opzet van de werkgroepnamiddag rond ‘Sensibilisering van loopbaanbegeleiding naar kansengroepen’, was de loopbaancentra te betrekken bij het uitdenken van concrete acties om deze doelgroepen beter te bereiken met de juiste boodschap over loopbaanbegeleiding (=LBB).Voor elk van de 4 kansengroepen werd telkens in groepjes van 12 personen (begeleid door 2 procesbegeleiders) gebrainstormd over 3 volgende vragen:

  1. Wat zijn de noden die bij deze kansengroep(en) leven, waarop we met een boodschap vanuit LBB kunnen inspelen?

  2. Hoe/ op welke manier geven we best deze boodschap?

  3. Via welke kanalen bereiken we deze kansengroep(en) het best met onze boodschap?

Vervolgens bogen 6 groepjes van 7 à 8 personen zich over de vragen:

  1. Wat zijn mogelijke gezamenlijke acties ? (van centra en VDAB samen)

  2. Wat is de mogelijke ondersteunende rol van VDAB ?

Hieronder vind je de output van de brainstormsessies.

  • Dit wordt in de tweede helft van augustus voorgelegd aan VDAB communicatie-experten

Op basis van hun advies zal gekeken worden welke concrete acties meest opportuun zijn om te organiseren.

In september horen jullie meer hierover.

50 +

Nood aan:

-accent op toekomstperspectieven, op boodschap ‘Je carrière is niet voorbij’ (50+ betekent

niet ‘einde loopbaan’)
-aandacht voor angst voor de toekomst (vanuit vaststelling dat werkgevers geen 50+er

willen)
-geruststellende boodschap van mogelijkheid jobbehoud !!

! LBB is niet altijd veranderen van job , het is ook beter leren omgaan met stress in je

huidige job


-aangesproken te worden op competenties

-in kaart brengen van een nieuwe levensfase (‘Ik sta voor een mijlpaal’), met eventueel

wijzigende waarden (bijv. inzicht in belang van pensioenopbouw)
-ondersteuning bij solliciteren (geen ervaring met online sollicitatiemanieren, opstellen CV

was vroeger minder belangrijk)


-begeleiding in vertaling van hun ‘rugzak’ in competenties, bruikbaar in een CV of

sollicitatiebrief


-kennis van de arbeidsmarkt

-validatie en inschakeling van Elders Verworven Competenties

-laatste werkfase in loondienst

-tewerkstellingsmaatregelen voor 50+ werknemers

-zingeving ! (toekomstperspectief verandert)

-erkenning in hun behoefte om know how door te geven aan de volgende generatie

(bijv. jarenlange opbouw van een netwerk). Wat laat ik achter? Wat geef ik door?
-een boodschap van : - meer zelfvertrouwen

- perspectieven

- beter beeld van competenties

- waardering/ervaring

Hoe/op welke manier:

-uitdagend, opwekkendtriggerend , aanmoedigend (niet betuttelend, zielig of vanuit

medelijden…)
-getuigenissen !! wel op regelmatige basis nodig!

-herkenbaar verhaal

-foto’s , afbeeldingen

-werkgevers sensibiliseren via accounts

Kanalen:

-mond-aan-mond !

-persoonlijke verhalen (zowel van 50+ers die LBB gevolgd hebben als van anderen van

andere leeftijd, die tevreden kunnen vertellen over de gevolgde LBB)


-huisartsen: MONDELING COMMUNICATIE!

gesprek mondeling tussen loopbaanbegeleider en huisarts (drukwerk werkt niet!)

idee van infosessie, met regeling accreditatie uren (dan komen ze zeker )

-werkgevers informeren

-kranten !

-lokale besturen ->als ondersteuning van hun jobcoaches (bijv. stad Antwerpen, ook

ziekenfondsen)
-avondonderwijs (CVO’s , Syntra enz.)

-culturele centra-vrijwilligersorganisaties

Personen met een arbeidsbeperking

Nood aan:

-benadering in ruimste zin van het woord ‘beperking’ (ruime definitie – opsommen

voorbeelden)
-focus op sterke punten/oriëntering, focus op de vraag, niet op beperking

-gezond evenwicht in de boodschap tussen

*deskundigheid/ervaring/achtergrondkennis van de problematiek en gevolgen

*’normale’ benadering (niet stigmatiserend!)


-een netwerk met concrete arbeidsplaatsen

-maatwerk! Persoonlijke nood is verschillend (aandacht voor welke fase van verwerking)

-specifieke kennis van sociale wetgeving

-aandacht voor multi-problematieken / context (partner, omgeving…)

-contact met het oog op oplossen van praktische nood (geen ‘vrije reflectie’)

-concrete aanpak, vanuit acute of chronische confrontatie met realiteit

-boodschap dat het hen niet veel geld zal kosten

Hoe/op welke manier:

-actiegericht!

-inspelend op concrete thema’s waar zij mee worstelen (mogelijkheid om zich te

identificeren met thema naar keuze)


-eerlijke, to-the-point voorstelling van het resultaat van LBB (geen foute verwachtingen

creeëren)


-focus op zelfsturing, ondanks problematiek (voorkomen van verwachting dat de ander alles

zal oplossen)


-bestaande trajecten samenbrengen en op mekaar afstemmennetwerk in kaart brengen

-verhalen, praktische voorbeelden uitdragen

-getuigenissen

-folderKanalen:

-arbeidsgeneesheer

-vertrouwenspersoon

-organisaties gericht op thematieken

-lokale netwerken (dus niet VDAB, maar hier moeten de uitvoerders LBB zelf in actie

gaan)
-doorverwijzers (‘derden’) met ‘status, aanzien’ (bijv. dokters)

-sociale media als middel maar niet als belangrijkste kanaal

Laaggeschoolden

Nood aan:

-duidelijke boodschap over wat ze krijgen voor die 40 euro

-verstaanbare taal! (term ‘loopbaanbegeleiding’ is voor carrièremensen, laaggeschoolden

hebben ‘werk’, geen ‘carrière’)


-voorstelling van keuzemogelijkheden

-boodschap, aansluitend op hun waarden

-jobzekerheid, focus ligt op jobbehoud + scharniermomenten

-eenvoudige aanvraagprocedure van loopbaancheque

-doe-acties, concrete aanpak

-antwoord op heel concrete vragen bijv. hulp CV + concreet antwoord

-resultaat op korte termijn!

-hulp om hun behoefte specifiek te benoemenHoe/op welke manier:

-vermelden derdebetalersysteem

-toegankelijkere termen/taal !

-loopbaanapp ontwikkelen (gratis en groot bereik)

-accent in campagne op behoud van werk (slagzin ‘ga fluitend naar je werk’ werkte niet)

! Focus op: ‘we willen je helpen om in dit werk te blijven , maar met meer arbeidsvreugde

en energie’. LBB = werken aan ‘Hoe word ik gelukkiger in deze job? Hoe kan ik meer

energie halen uit deze job?’


-bewustmaking bedrijven – HR

-op basis van output van een rondetafel met laaggeschoolden zelf

-via getuigenissen van succesverhalen

-zeer herkenbare verhalen

-praktische voorbeeldantwoorden op de vraag ‘Wat brengt het me op?’(bijv. horizontaal

groeien)
-dichtbij de mensen, laagdrempelig

-het hokjesdenken opentrekkend

-vraaggestuurd aanbod ontwikkelen + hieraan gekoppelde sensibiliseringKanalen:

-werkveld/doorverwijzers

-mond aan mond, collega’s tegen collega’s

-VDAB: consulenten/mailings (als mensen WZ WN)

-boekjes vakbond

-deeltijds onderwijs

-avondonderwijs

-website VDAB, maar eenvoudiger !

-bioscopen

-intermediairen/derde-organisaties: acties opzetten

-sociale media

-affiches op de werkplek

-openbaar vervoer: bussen/stations

Allochtonen

Belangrijke opmerking werd gemaakt: ‘Wie is ‘de’ allochtoon?’ heel diverse groep!Pas op voor veralgemening !!

Nood aan:

-concrete ondersteuning op vlak van:

*sollicitatie

*info van de arbeidsmarkt

*info van het opleidingsaanbod

*sociale wetgeving

*begeleiding in erkenning van het diploma uit het land van herkomst

-ondersteuning bij het ‘mogen’ hebben van ambitie/bij het ‘mogen’ zelfsturend zijn (vaak

tegengesteld aan uitgangspunten in hun cultuur)
-ondersteuning die vertrekt vanuit de sociale identiteit en veel minder vanuit de individuele

identiteit


-ondersteuning die gratis is

-minder discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt (de nood aan LBB is

ondergeschikt aan deze fundamentele behoefte)

Hoe/op welke manier + kanalen:

-inclusieve benadering in de communicatie (het apart benaderen van een aanbod voor

allochtonen werkt zeer stigmatiserend en dus eerder averechts (bijv. aanpak met flyers

naar aanwerving bij defensie, gefocust op allochtonen flopte)


-via voorbeeldfiguren ! (bijv. de coach in een sportclub, in een lokale jeugdclub, de imam)

-aankondiging van mogelijkheid van LBB bij een loopbaanbegeleider van allochtone afkomst

(=voorbeeldfunctie + culturele benadering)
-mond-aan-mond reklame

Algemeen idee ifv aanpak communicatie naar alle kansengroepers

(deze idee werd in 2 van de 4 aparte werkgroepjes geuit)

Noodzaak om loopbaanbegeleiding gewoon veel en op verschillende wijze en in verschillende contexten in beeld te brengen.

Dit geldt algemeen zo voor alle kansengroepen.

Een inclusieve benadering, een breed en zo divers mogelijke aanwezigheid in het straatbeeld over de service van loopbaanbegeleiding, is nog het doeltreffendst.

Overal pikt degene die behoefte heeft aan ondersteuning in zijn loopbaan wel iets op en al die fragmenten van informatie samen verhogen de kans dat iemand op het moment van zijn nood en loopbaanvraag op dit aanbod zal ingaan.


De mond aan mond reclame mag zeker niet onderschat worden. Alle middelen, die helpen om de ex-klanten te laten doorvertellen over hun ervaring met loopbaanbegeleiding werken nog het best.

Gezamenlijke acties (door centra en VDAB samen)

-getuigenissen

*mét boodschap: LBB is iets anders dan enkel verandering van job, LBB is

zeker ook leren omgaan met huidige situatie

*getuigenissen op TVM vermelden

*werken aan getuigenissen ifv verschillende doelgroepen

* via media/facebook/website


-lokaal netwerk van doorverwijzers sensibiliseren (huisartsen, arbeidsgeneesheren,

stresscoaches, advocaten)  naar buiten treden in eigen regio


-lokaal, regionaal acties naar kansengroepen door loopbaancentra samen

-infosessies bij intermediairen lokaal + organisatiegevoeligheid VDAB meenemen

-meer actiegerichte, to the point, veel herhalende communicatie

-nood gaan onderzoeken bij doelgroep zelf: focusgroep organiseren met de doelgroepen

 communicatieplan opstellen

! Opletten voor ‘onze expertise’. Bevraag de mensen zelf


-loopbaanbeurs en jobbeurs  algemene bekendmaking

-netwerkorganisaties benaderen

-goeie kennis binnen VDAB – ruim

-netwerken van VDAB inschakelen

-vanuit andere diensten informeren over de dienstverlening LBB

-sensibiliseren werkgevers via bestaande netwerkbijeenkomsten van werkgevers

-samenwerken met VOP?

-acties met specifieke boodschap: LBB = tevreden werknemer, jobbehoud, duurzame inzet

van werknemers


Rol VDAB

1e flap

-algemene campagne: diversiteit tonen + sterk visueel !

-juli 2013 – 2014: stavaza kansengroepen, aantal cheques, pakket 1-1

-focusgroepen organiseren  behoeftenonderzoek

-medium van filmpjes op webpagina (‘droog’) voor burgers (‘Hoe doe ik dat nu? Hoe begin ik

eraan?)  samenvatting van FAQ’S


-via kanalenmix VDAB getuigenissen verspreiden

-werkgevers bereiken (accounts)

-VDAB creeërt kanaal en PROVINCIAAL bepaalt men de vorm

-info van VDAB: Welke bedrijven hebben diversiteitsplannen?

-inschakeling intermediairen in ruime zin (niet enkel werkgevers)

2e flap

-folder of print in werkwinkel in eenvoudige/concrete taal (inspelen op werk)

-VDAB kan een ontwerp van een folder voorzien in die eenvoudige taal en deze beschikbaar

stellen aan centra. De centra kunnen deze folder dan personaliseren (met eigen logo enz.)


-FILMPJES !

-laaggeschoolden klikken deze zeer snel aan = zeer laagdrempelig

-best ‘amateurfilmpkes’ (creatief, zonder al te veel kosten)

 VDAB kan tips en trics geven voor ‘toffe opnamen’ van getuigenissen, die de

loopbaancentra dan zelf kunnen verspreiden

3e flap

-focusgroep: te rade gaan bij de doelgroep zelf

Hoe maken zij hun keuze? Hoe wil je aangesproken worden?
-vragenlijst opmaken om de klant te helpen om een juiste keuze te maken

-lokale campagne om verschillende instanties te informeren4e flap

-communicatie/woordgebruik: eenvoudiger/duidelijker/to the point

-nood aan onderzoek

-loopbaanbeurzen per provincie organiseren (algemene bekendmaking van LBB)

combi met jobbeurzen
-info via onderwijsinstellingen (Syntra, CVO’s, …)

-diensten voor werkzoekenden (amc, 50+,…)  info over LBB, via mondelinge toelichting(niet via folder)
-sociale media


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina