Werkingsverslag 2002 Liga voor MensenrechtenDovnload 47.96 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte47.96 Kb.

WERKINGSVERSLAG 2002

Liga voor Mensenrechten

Inleiding

2002 was een bewogen jaar voor de Liga voor Mensenrechten: gewijzigde personeelsstatuten, acute financiële problemen, structurele problemen, onzekere subsidietoekomst… De Liga bleek zich in een hutje van stro te bevinden op uiterst drassig terrein. Het water stond ons al jaren spreekwoordelijk tot de lippen, maar ditmaal leek de Liga te verzuipen.

En toch wist de Liga overeind te blijven en zonder te veel kleerscheuren 2002 door te komen.

De mensenrechten komen hoe langer hoe meer onder druk te staan: terrorismebestrijding, criminalisering van immigratie… Sinds 11 september 2001 werden heel wat taboes doorbroken, en lijkt men bereid veel toegevingen te doen voor de veiligheid, ten koste van de mensenrechten. Ook in België… De Liga heeft in 2002 getracht haar steentje bij te dragen tot het tegengaan van deze tendensen. Meer dan ooit is een mensenrechtenbeweging in Vlaanderen onmisbaar gebleken.
 1. Jaarlijkse campagne: criminalisering

De volgende activiteiten kaderden binnen de anticriminaliseringscampagne:


6 mei: interne informatievergaring

Uiteenzetting door prof. Gert Vermeulen en mr. Jan Fermon over het Europees arrestatiebevel aan de raad van bestuur. Beide experts verduidelijkten de stand van zaken en de problematische verhouding tot de mensenrechten.


22 mei: overleg met parlementairen

Tijdens een overleg in de senaat werden het Europees arrestatiebevel en de bekommernissen van de Liga toegelicht aan de aanwezige parlementairen. De gebrekkige democratische controle bij kaderbesluiten werd eveneens onder de loep genomen. Documentatiemappen werden verspreid.

Bedoeling was de mogelijke beknottingen van de mensenrechten die het gevolg kunnen zijn van implementatie van dit Europees kaderbesluit onder de aandacht van de parlementairen te brengen. Het aantal geïnteresseerde parlementairen was eerder beperkt.
18 november: colloquium

De Liga organiseerde een colloquium onder de titel “Wordt de Europese ‘ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’ een politiestaat?” in het parlement. Hierbij kregen de Europese samenwerking op vlak van politie, justitie en inlichtingendiensten en hun verhouding tot de mensenrechten alle aandacht.

Sprekers waren prof. Gert Vermeulen, Willy Bruggeman (Europol), mr. Jan Fermon, Michèle Coninx (Eurojust), mr. Paul Bekaert, Walter De Smedt (Comité I), prof. Paul De Hert en prof. Jan Blommaert (prof. Eva Brems liet zich op de valreep verontschuldigen).

Het colloquium werd erkend in het kader van de permanente vorming van advocaten alsook in het kader van de gerechtelijke opleiding.

Aangezien de raad van bestuur er de voorkeur aan gaf om, in samenwerking met de Ligue des Droits de l’Homme, de organisatie door de senaat zelf te laten gebeuren, konden de voorbereidingen voor dit colloquium maar met vertraging aangevat worden zodra instemming van Ligue en senaat uitbleef. Dit had o.m. als gevolg dat er maar enkele weken lagen tussen aankondiging en colloquium.

Er namen een zestigtal personen deel, maar de parlementaire belangstelling was lauw.

Het verslagboek van dit colloquium wordt eerstdaags gepubliceerd.
Postercampagne

De Liga kreeg vanwege de Creative Club of Belgium een postercampagne in de schoot geworpen die aansloot bij het jaarthema. In de posters worden discriminatie en vooroordelen op de korrel genomen (zie ook www.mensenrechten.be). De Liga liet deze posters op T-shirts drukken en verkocht deze op standen en via de website. Noch posters noch T-shirts sloegen erg aan in Vlaanderen.


1000 namen actie

In het najaar werd het initiatief genomen tot een elektronische actie waarbij gepoogd werd 1000 namen te verzamelen van personen die hun steun voor de mensenrechten, verdrukt door veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding, wilden kenbaar maken via een advertentie in de krant op 10 december. Elke ondertekenaar betaalde 10 euro (of meer) als ruggensteuntje. 1000 namen werden niet gehaald -betaling bleek een drempel- maar de actie leverde wel meer dan 3.000 euro liquide middelen op wanneer de nood daaraan acuut was. De actie leverde ook heel wat (hernieuwde) steunbetuigingen voor de werking van de Liga op.


Persberichten

In de marge van de campagne werden enkele Liga-standpunten aan de pers medegedeeld: • “Overlastheffing slaat nergens op” 28 mei

 • “De nasleep van 11 september: er was eens een tropisch eiland…” (gevangenen van Guantanamo Bay) 10 september

 • “Ontruiming Lappersfortbos” 15 oktober

 • “In de strijd tegen storende geluiden kan alles” (Abou Jahjah) 3 december

 • “Liga vindt wetsvoorstel Armand De Decker overbodig” (burgerwachten) 12 decemberKorte evaluatie


Sinds 2001 -jaar waarin het voeren van een campagne door de subsidiërende overheid werd opgelegd- voert de Liga jaarlijks een campagne. Ze kan dus nog niet op veel ervaring bogen: het is nog wat zoeken en aftasten naar de meest efficiënte werkvormen, naar de beste communicatiestrategieën om een effectieve, professionele campagne te voeren. De verscheidene activiteiten kaderen vaak ‘toevallig’ in de campagne, en zijn meestal niet het gevolg van een doordachte vooropgestelde geïntegreerde activiteitenplanning. Vandaar dat sommige afzonderlijke activiteiten wel vruchten afwierpen, maar dat het succes van de campagne als dusdanig moeilijk te evalueren valt. 1. EducatieEducatiedienst


In 2000 werd gestart met een educatiedienst, origineel in het kader van de functie BOA van het dienstendecreet. De BOA’s werden echter niet uitgevoerd, maar wel werd een poging gedaan een educatieve werking naar scholen toe uit te werken.

Door een gebrek aan traditie binnen de Liga, gebrek aan interne expertise, gebrek aan middelen en gebrek aan positionering op het educatieve terrein, kwam deze werking niet echt van de grond. Vandaar dat in 2002 de educatieve werking werd afgebouwd.

De Liga bleef wel nog occasioneel lezingen en uiteenzettingen verzorgen op specifieke vraag van organisaties.

Website


Om aan de vraag naar informatie over mensenrechten te voldoen, en tegelijk de Liga bekend te maken via cyberspace, werd besloten de website uit te bouwen.

Onze eerste website bleek oubollig en werd zelden ge-update. Het aanbod van een klein internetbedrijfje om onze site geheel gratis te herwerken en regelmatig te updaten werd dan ook gretig aanvaard. Het resultaat kan worden bekeken via www.mensenrechten.be.

 1. DocumentatiecentrumHeringericht


In 2002 werd het documentatiecentrum heringericht: alle publicaties werden in één ruimte samengebracht, van overzichtelijke labels voorzien en geïnventariseerd. Er werd een kleine werkruimte voor bezoekers voorzien. Het documentatiecentrum is nu heel wat gebruiksvriendelijker, en het aantal studenten dat opzoekingswerk komt verrichten in het kader van een taak of thesis neemt gestaag toe.

Aankoopbeleid


Probleem blijft dat er wegens beperkte middelen nauwelijks nieuwe werken kunnen worden aangekocht. Daarbij werden door de financiële crisis een aantal reeksen opgezegd.

Desondanks werden er verscheidene nieuwe titels toegevoegd, voornamelijk recensie-exemplaren van publicaties omtrent gevangeniswezen, privacy, justitie.

 1. PublicatiesFatik, tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen


Ook in 2002 bleef het tijdschrift Fatik haar reputatie als enig toegankelijk vakblad omtrent het gevangeniswezen alle eer aandoen.

In de nummers van 2002 werd onder meer aandacht geschonken aan het verslag van het Comité ter Preventie van Foltering n.a.v. haar bezoek aan Belgische detentiecentra; aan het herstelrecht en aan het werk van de herstelconsulenten; aan het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden; aan de jeugdgevangenis in Everberg; aan het wetsvoorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden; en uiteraard opnieuw aan de schrijnende overbevolking van de gevangenissen…

In het najaar van 2002 werd de Liga gecontacteerd door uitgeverij Politeia met een voorstel tot uitgave van Fatik. De Liga besloot met Politeia in zee te gaan, en het resultaat ontvangt u vanaf maart 2003 in de bus.

Tijdschrift voor Mensenrechten


De Liga-Nieuwsbrief was reeds geruime tijd aan vernieuwing toe. Met de uitbouw van een volwaardige redactie werd de Nieuwsbrief omgedoopt tot Tijdschrift voor Mensenrechten. In het kader van de besprekingen met uitgeverij Politeia werd een voorstel uitgewerkt om ook dit tijdschrift door Politeia te laten uitgeven. Het resultaat mag u verwachten vanaf maart 2003.

Het Tijdschrift voor Mensenrechten besteedde afgelopen jaar onder meer aandacht aan het Europees aanhoudingsmandaat; de bijzondere opsporingstechnieken; ethisch globalisme; mensenrechten en terrorisme; de publiek-private relatie binnen de veiligheidssector…
Documentatiemappen

Documentatiemappen bleven in 2002 beperkt. Met de opmars van internet vermindert de vraag naar zulke mappen. N.a.v. het colloquium van 18/11 werd een documentatiemap samengesteld.


Persmappen werden waar nodig samengesteld en verspreid, o.m. omtrent de bijzondere opsporingstechnieken, het Europees aanhoudingsbevel en de overlastheffing.

Publicaties omtrent het proces tegen drie vzw’s die aanleunen bij het Vlaams Blok werden uitgesteld tot 2003. Idem voor het verslagboek van het colloquium.

 1. Werkgroepen en samenwerkingsverbandenWerkgroepen


Als alternatief voor werkgroepen werden in 2002 bestaande netwerken uitgebouwd, en nieuwe contacten netwerken gecreëerd.

De redacties van beide tijdschriften werden uitgebouwd en versterkt.

Daarnaast werd overleg met externe specialisten ad hoc gevoerd.

Samenwerkingsverbanden


De samenwerking met de Ligue des Droits de l’Homme blijft er één van zoeken en bijsturen.

Op 11 juni ontving de staf een delegatie van de Ligue om feiten en ideeën over elkaars werking uit te wisselen. De Ligue blijkt, in vergelijking met de Liga, meer dan het twintigvoudige te ontvangen in werkingssubsidies, en is volkomen anders gestructureerd, waarbij vooral het werken met lokale kernen en actieve gespecialiseerde werkgroepen in het oog springt.

Omtrent de bijzondere opsporingstechnieken en de Everbergwet werd er samengewerkt met de Ligue. Rond het project Carrefour liep de samenwerking minder vlot en om het colloquium van 18/11 samen te organiseren toonde de Ligue weinig belangstelling.
De Liga is lid van de FIDH, Fédération Internationale des Droits de l’Homme. De Liga is ook lid van de Europese Associatie van de FIDH (FIDH-AE)
De Liga is lid van de FOV, Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk. Deze organisatie verdedigt de belangen van o.m. de Liga, momenteel voornamelijk m.b.t. het nieuwe decreet.
De Liga is lid van de Federatie van Werkgevers voor Sociaal-Cultureel Werk, van de Kinderrechtencoalitie, van de werkgroep patiëntenrechten en van het Netwerk Samenleving en Detentie. Enkel aan het Netwerk nam de Liga actief deel in 2002.
Daarnaast werkte de Liga samen met de promotoren en onderzoeker van het onderzoek naar interculturele communicatie in rechtbanken, waarbij de Liga een coördinerende functie opneemt.
De Liga nam deel aan een platform aangaande de genocidewet. 1. Gerechtelijke acties

De Liga ondernam twee gerechtelijke acties in 2002:Racismewet


Het proces tegen drie vzw’s die aanleunen bij het Vlaams Blok wegens inbreuken op de racismewet werd voortgezet voor het Hof van Beroep. Uitspraak volgt in 2003.

Everbergwet


De Liga diende een verzoekschrift in bij het Arbitragehof tot schorsing of nietigverklaring van de ‘Everbergwet’. Het verzoek tot schorsing werd afgewezen; over de nietigverklaring wordt later geoordeeld.
Ook hier kan gesteld worden dat een vertaling van de gerechtelijke demarches naar de dagelijkse werking zinvol kan zijn. 1. Beleidsbeïnvloeding

De Liga ondernam de volgende activiteiten met het oog op beïnvloeding van het beleid:Parlementair overleg


Op 22 mei werden alle parlementsleden uitgenodigd op een overleg aangaande het Europees aanhoudingsmandaat. Het colloquium over Europese samenwerking op vlak van politie, justitie en inlichtingendiensten werd, met het oog op parlementaire belangstelling, in de senaat georganiseerd op 18 november (zie ook onder 1.).

BOM


De Liga werkte een uitgebreid standpunt uit aangaande de bijzondere opsporingsmethoden. Dit standpunt werd verspreid onder de titel “Bijzondere opsporingsmethoden: tijdbom onder fundamentele burgerrechten” (16 juli). Een infopakket werd bezorgd aan alle parlementairen.

Omtrent de BOM werd er samengewerkt met de franstalige collega’s van de Ligue, en er werden artikels aan gewijd in het Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR).Privé-bewakingsdiensten


Op 4 oktober nam de Liga deel aan een overleg met minister Duquesne omtrent de privatisering van politietaken. Dit onderwerp ontving ook de nodige aandacht in het TvMR.

AEL


In de hetze rond Abou Jahjah en de burgerwachten van de Arabisch-Europese Liga heeft de Liga voor Mensenrechten van zich laten horen in twee persberichten:

“In de strijd tegen storende geluiden kan alles” 3 december

“Liga vindt wetsvoorstel A. De Decker overbodig en gevaarlijk” 12 december.

Integratie


In het zog van de kwesties rond de AEL werd boude uitspraken gedaan door Robert Voorhamme, die lik op stuk kreeg in “Voorhamme’s integratiewil” 1 oktober, in een opiniebijdrage in De Standaard.

Lappersfortbos


De Liga was aanwezig tijdens de ontruiming van het Lappersfortbos, en getuige van de criminalisering van protest, en verspreidde een persbericht hierover: “Ontruiming Lappersfortbos” 15 oktober.

Overlastheffing


Eveneens in het kader van de anti-criminaliseringscampagne, werd de overlastheffing zoals verscheidene gemeenten die invoerden in vraag gesteld.

“Overlastheffing slaat nergens op” 28 meiInternationaal Strafhof en Genocidewet


Het standpunt aangaande de oprichting van het Internationaal Strafhof en de Belgische genocidewet werd uiteengezet in “Genocidewet versus Internationaal Strafhof” 4 september.

Guantanamo Bay


De Liga heeft gepoogd via de Amerikaanse ambassade en minister Michel om toegang te krijgen tot de gevangenen van Guantanamo Bay, zonder succes. Dit werd medegedeeld aan de pers in “De nasleep van 11 september: er was eens een tropisch eiland…” 10 september.

Raadkamers in gevangenis


Tot slot kantte de Liga zich tegen het organiseren van raadkamers in de gevangenis via een persbericht op 21 juni. 1. Onderzoek

In maart 2002 ging het onderzoek naar interculturele communicatie in rechtbanken van start. In opdracht van de minister van Justitie laat de Liga dit onderzoek uitvoeren onder promotorschap van prof. Michael Meewis (toen nog UIA, nu UG), prof. Kristel Beyens (VUB), prof. Jef Verschueren (UIA) en prof. Jan Blommaert (UG). Dr. Sigurd D’hondt voert het onderzoek uit.

Doelstellingen van dit onderzoek zijn (i) een wetenschappelijke analyse te bieden van vertaal- en communicatiestoornissen in strafzaken waarbij anderstalige verdachten betrokken zijn en de mogelijke gevolgen aan te duiden die dergelijke stoornissen op de rechterlijke besluitvorming kunnen hebben; (ii) denkpistes van mogelijke aanbeveling terzake voor te stellen.

In december 2002 werd een eerste onderzoeksperiode afgerond en werd de onderzoeksovereenkomst tussen Liga en Justitie voor een jaar verlengd.

Totale financiële ondersteuning van Justitie ter bekostiging van dit onderzoek: 160.000 euro. 1. Public RelationsPR was vroeger nauwelijks een aandachtspunt voor de Liga. Geleidelijk komt hier verandering in.
Liga-prijs voor de mensenrechten


De prijsuitreiking is één van de belangrijkste PR-evenementen van het jaar.

Deze jaarlijkse prijs werd in 2002 uitgereikt aan Gretta Duisenberg o.m. voor haar inzet voor de rechten van de Palestijnen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, werd de prijsuitreiking in 2002 niet gekoppeld aan een banket. Het werd een media-evenement, in de ochtend van 10 december. Zo kon de Liga opnieuw mee aanspraak maken op 10 december -verjaardag van de UVRM- als mensenrechtendag.

De media waren talrijk aanwezig, verklaard door zowel tijdstip als de (controversiële) keuze van winnaar. De Liga haalde uitgebreid het nieuws, en zelfs Terzake besteedde een item aan de prijsuitreiking. De prijswinnaar bleef niet onbesproken -de Liga werd bestookt door e-mails vanwege de joodse lobby- en de prijsuitreiking haalde zelfs Amerikaanse internetsites.


1000 namen actie en advertentie

Deze actie kaderde niet alleen in de jaarcampagne (zie hoger), maar was ook een PR-stunt die steun, leden en inkomsten opleverde.Website


Voornaamste uithangbord van de Liga wordt stilaan de website. Met zo’n 30 à 40 bezoeken per dag, is deze site een groot succes. De rol die deze website in de externe communicatie kan spelen, zou nog beter kunnen worden onderkend, en de website moet nog verder worden uitgebouwd.

Folders - brochures


De Liga bezit al enkele jaren dezelfde folder die inhoudelijk goed is en geregeld up to date gebracht wordt, maar die oubollig oogt. We drukken deze zelf af bij gebrek aan middelen. Nochtans is er veel vraag van leerlingen en studenten naar een infofolder over de Liga.

Ledenwerving


Er werd één specifieke actie tot ledenwerving ondernomen: er werd een stand georganiseerd op de Korenmarkt waar folders werden uitgedeeld.

Daarnaast blijft het onrechtstreekse gevolg van een aantal andere activiteiten dat zij nieuwe (of hernieuwde) leden opleveren.Standen - beurzen


De Liga was met een stand aanwezig op 23 maart te Brussel (org. CGKR), op 24 maart op de open-deurdag in het Justitiepaleis te Gent, op het 1 mei-feest te Gent en te Hoeilaart, op het evenement Ten Vrede, en op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en te Antwerpen (het Andere Boek).

Ons aanbod van brochures is echter gedateerd -enkel de kleurrijke recente brochure ‘Mensenrechten Hier en Nu’ doet het nog- en we kunnen nauwelijks gratis materiaal of voor de bezoeker interessante items te koop aanbieden. In hoeverre de Liga dan toch minstens ‘gezien’ wordt, valt moeilijk in te schatten.Steun aan initiatieven van derden


Ook in 2002 steunde of onderschreef de Liga acties of platformteksten van andere organisaties of samenwerkingsverbanden, die aansluiten bij de werking of doelstellingen van de Liga.

Imagine


De Liga zocht advies van het communicatiebedrijf Imagine, actief in de non-profit, om haar profilering en communicatiestrategieën in goede banen te leiden. We kregen heel wat tips maar een professionele procesgewijze begeleiding bleek voorlopig te duur. 1. Dienstverlening

Dienstverlening is een aspect van de werking van de Liga dat heel veel ‘onzichtbare’ werkuren opslorpt. In 2002 werd de Liga verwijderd uit de lijst van noodnummers in de telefoongidsen, zodat het aantal telefoonoproepen vanwege psychisch zieke of sociaal geïsoleerde personen geleidelijk afneemt.

Er wordt heel wat tijd besteed aan het doorverwijzen van mensen naar gespecialiseerde diensten of organisaties. Eerstelijnshulp behoort niet tot de taken van de Liga, maar toch komen tal van mensen bij de Liga aankloppen omdat hun ‘rechten geschonden worden’ of omdat ze hun weg niet vinden in het aanbod van hulpverlenende organisaties.

Voor informatie omtrent mensenrechten kan men wel bij de Liga terecht. We hebben heel wat leerlingen, studenten en anderen kunnen helpen met informatie, documentatie en advies.
 1. Organisatie en personeelPersoneel


De Liga stelde in 2002 vijf werknemers te werk, waarvan 4 voltijds en één deeltijds, die in grote lijnen de volgende taken uitvoerden:

Anja: boekhouding, facturatie, archief, verzending

Dorine: administratie, documentatiecentrum, vormgeving tijdschriften, onderhoud

Frans: redactioneel werk waaronder persberichten en verslagen, juridische dossiers, Tijdschrift voor Mensenrechten

Bieke: algemene coördinatie, interne en externe communicatie, subsidiedossiers, PR, Fatik

Lieve (deeltijds): educatie, PR (standen)

Lieve werd intussen vervangen door Hendrik die vanaf 2003 zal instaan voor vrijwilligerswerking en criminologisch analytische dossiers.
Daarnaast namen leden van de staf deel aan studiedagen en cursussen, en stond het personeel gezamenlijk in voor organisatie van evenementen, voor planning en evaluatie, en voor het financieel crisismanagement.

Infrastructuur


De infrastructuur van de Liga werd nauwelijks verbeterd. Er werd één tweedehands PC aangekocht, die echter te zwak voor internetverbinding bleek zodat er nog steeds met maar één PC met internet moet gewerkt worden. Dit belemmert de werking.

Zoals gepland werd overgeschakeld van een inbellijn naar een ADSL-lijn die sneller werkt en kosten bespaart.Structuur


De Algemene Vergadering werd tweemaal samengeroepen. De Raad van Bestuur kwam maandelijks samen, het Dagelijks Bestuur tweewekelijks, de staf dagelijks.

Naast hoger vermeldde thema’s en activiteiten, verdiepte de bestuurraad zich eveneens in de verblijfsreglementering zoals toegelicht door Eric Somers op 4 februari 2002. Daarnaast ontving het Dagelijks Bestuur enkele medewerkers van Imagine en de coördinator van de organisatie AanZet Renaat Willockx.Stages


Twee studenten criminologie liepen stage bij de Liga, waarbij de ene zich verdiepte in de Europese regelgeving n.a.v. het colloquium van 18/11, en de andere zijn aandacht richtte op de privacy en rechtspositie van gedetineerden.

DAC-regularisatie


Begin 2002 werden de vier voltijdse werknemers geregulariseerd, m.a.w. de DAC-projecten waarin zij voorheen tewerkgesteld werden verdwenen en de Liga werd volledig verantwoordelijk als werkgever. De loonkosten worden grotendeels gedekt door loonsubsidies die in het kader van de DAC-regularisatie worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Dat proces verliep echter zeer chaotisch: voorschotten op de loonsubsidies bleken veel te klein of kwamen veel te laat, hetgeen een enorme druk op de liquiditeitspositie van de Liga gaf. Tot tweemaal toe bleek de Liga niet in staat de lonen tijdig te betalen. Dankzij voorschotten en giften vanwege enkele leden werd aan deze crises telkens een mouw gepast, maar op een pijnlijke manier werd het ernstig gebrek aan financieel beleid blootgelegd.


Denkdag


Na de gesprekken met Imagine (zie hoger) werd het plan opgevat een bezinningsdag te organiseren, waarbij de Liga een grondige analyse zou kunnen maken van zichzelf en een aantal beleidsopties voor de toekomst zou kunnen vastleggen.

Door gebrek aan belangstelling voor zowel het opzet als de voorbereiding werd deze dag tot tweemaal toe uitgesteld. Deze zal uiteindelijk plaatsvinden in 2003.

 1. Financiën

Gezien de uiterst precaire financiële toestand waarin de Liga zich al jaren bevindt, en het feitelijk failliet waarmee de Liga in het najaar geconfronteerd werd, ging er heel wat aandacht naar financiën in 2002.


Financieel comité


Begin 2002 besloot de bestuurraad tot oprichting van een financieel comité. Dit comité kwam tweemaal samen, zonder veel concrete resultaten. Onrechtstreeks gevolg was wel het (hernieuwde) engagement van enkele leden van de Algemene Vergadering, hetgeen leidde tot een financiële doorlichting einde 2002 enerzijds, en het opvolgen van een aanvraag tot financiële steun vanwege het GOB anderzijds.

Uitzonderlijke opbrengsten


Eén bestuurder schonk de Liga temidden de looncrisis een bedrag van 10.000 euro.

Het GOB kende einde 2002 een subsidie toe aan de Liga ten bedrage van 10.000 euro.

Enkele leden werden bereid gevonden voorschotten op de loonsubsidies te lenen aan de Liga. Daarnaast schonken enkele leden sommen geld ter ondersteuning van concrete activiteiten. De 1000 namen actie bracht 3.000 euro op.

Daarnaast ontving de Liga een éénmalige subsidie vanwege de Nationale Loterij van 2.500 euro wegens stopzetting van die wijze van subsidiëring.

Coördinatie van het onderzoeksproject leverde 10.000 euro aan werkingsgelden op, en aangerekende administratieve kosten m.b.t. provinciale subsidies voor twee Ierse ngo’s brachten 2.500 euro op.

Een subsidieaanvraag ter ondersteuning van de werking bij het provinciebestuur van Antwerpen werd afgewezen, idem voor een aanvraag tot ondersteuning van de werking rond detentie bij minister Vogels.

Bovendien kon de Liga rekenen op gratis dienstverlening vanwege Albert Nys Outreach (website) en Imagine (advies). Daarbij valt de kosteloze inbreng van raadsleden, leden of sympathisanten aan activiteiten, of het gebruik van eigen middelen voor de werking vanwege de staf, niet te onderschatten.

Er werden voornamelijk strikt noodzakelijke kosten gemaakt, lopende reeksen van tijdschriften werden opgezegd, verzendingen werden meestal uitsluitend via e-mail gedaan, evenementen waren meestal kostendekkend via inschrijvingsgelden, enz., waardoor de werkingskosten gedrukt werden.Uitzonderlijke kosten


De korte-termijnlening die werd aangegaan bij Netwerk Vlaanderen in 2001, en die einde 2001 had moeten worden terugbetaald, leverde initieel een terugbetalingsprobleem op. Gebruikmakend van de werkingssubsidies voor 2002 werd deze lening dan toch volledig terugbetaald.

De loonkosten waren in 2002 uitzonderlijk hoog o.w.v. de regularisatie van de DAC-projecten waardoor de Liga zelf in de loonkosten moest voorzien. Hiervoor ontving de Liga loonsubsidies die echter niet ver genoeg reikten. Een afrekening van de tekorten volgt in 2003. De druk op de liquiditeit en het constante gebrek aan middelen hadden een enorm impact op de werking en motivatie van alle betrokkenen, en legden ook een gebrekkig financieel beleid bloot.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina