Werkingsverslag 2009 bapn (Periode 1 maart 2009 – 31 maart 2010) InleidingDovnload 108.4 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte108.4 Kb.BAPN Armoedebestrijding (BAPN)

Vooruitgangstraat 333/6 │ 1030 Brussel │ België


mail : info@bapn.be │ website : www.bapn.be

tel : +32 (0)2/265.01.53 │ fax : +32 (0)2/265.01.55Werkingsverslag 2009 BAPN
(Periode 1 maart 2009 – 31 maart 2010)


Inleiding

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (verder als BAPN in de tekst opgenomen) is reeds een 20tal jaren actief achter de schermen. Sinds 1 maart 2009 wordt het federaal besluit voor een periode van drie jaar goedgekeurd en krijgt BAPN daarmee voor de eerste keer ook financiële steun voor de federale beleidsbeïnvloeding, met een enveloppe van €100.000 voor het eerste werkjaar. Bovendien werd reeds op 4 juli 2008 het federaal plan armoedebestrijding goedgekeurd door de federale regering en wordt BAPN door de staatssecretaris armoedebestrijding mee aangewezen als partner om dit plan mee te verwezenlijken.


Deze stappen wijzen niet alleen op een erkenning van het reeds gevoerde werk van BAPN, maar vooral op de nood om hierin verder en dieper te gaan op Belgisch niveau en zeker in voorbereiding op het Europees jaar van Armoede in 2010, waarin België ook in de tweede helft het voorzitterschap op zich genomen heeft. De kracht van BAPN toont zich door de participatieve manier van werken met mensen in armoede op alle terreinen en van begin tot eind (participatie als een constante in heel haar werking). België wordt binnen Europa nu reeds als ‘good practice’ genoemd met betrekking tot de participatie van mensen in armoede in het kader van de beleidsbeïnvloeding. Met een versterkte samenwerking op Belgisch niveau kunnen we dit nog beter waar maken en ook verder uitdragen.
Opdat BAPN zou slagen in haar opzet heeft ze in 2009 een belangrijke oefening gedaan om na te denken over de toekomst en de richting die ze wil uitgaan, dit voor de periode 2009-2011. In wat volgt leest u daarom de strategische en operationele doelen die BAPN samen met de regionale netwerken en EAPN wil nastreven en die een grotere transparantie over onze werking toelaten. Deze doelen geven een impressie over wie we zijn, wat we doen, waar we in geloven en wat we willen verwezenlijken in de toekomst.
De opstelling van deze doelen en de richting die we willen uitgaan, wordt mee aangegeven en ondersteund door de drie regionale netwerken die deel uitmaken van BAPN;

 • Brusselse partners

 • Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté

 • Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen

Binnen het Waals Netwerk is er een overleg opgestart met het Duitstalige gebied. Op die manier verwezenlijkt BAPN haar nationale karakter; ze bestrijkt Brussel, het Duitstalig gebied van België, Vlaanderen en Wallonië.

Naast de federale basisenveloppe van 100.000 euro, konden we in 2009 voor het realiseren van onze doelen werken met een aanvullend budget van 3000 euro voor de realisatie van het evenement rond 17 oktober 2009, van 50.000 euro ten behoeve van de voorbereiding van de 8e Europese ontmoeting en van ongeveer 90.000 euro voor het Europese PROGRESS-dossier.


U houdt het werkingsverslag 2009 in uw handen, we laten u dus aan de hand van onze planning 2009-2011 weten wat BAPN in haar eerste werkingsjaar van 1 maart 2009 tot en met 31 maart 2010 hiervan gerealiseerd heeft.

Dit jaarverslag omvat volgende delen : 1. Voorstelling BAPN

 2. Behaalde resultaten werkingsjaar 2009

 3. Bijlagen

A. Voorstelling BAPN

Hoe ziet BAPN eruit
BAPN is een verbindingsorgaan en pompt de kennis die in de netwerken en verenigingen waar armen het woord nemen aanwezig is, op. Het is dus geen zelfvoorzienend orgaan dat produceert. BAPN wil een faciliterende rol spelen in overleg en afstemming in de nationale strijd tegen armoede. Bedoeling is niet om een aparte nieuwe structuur boven de huidige regionale netwerken te creëren, maar de samenwerking die doorheen de jaren binnen BAPN organisch gegroeid is en nog steeds groeit, verder te versterken en te expliciteren. In de uitwerking wil dit concreet zeggen dat medewerkers van BAPN ook verbonden zijn met (één van) de drie regionale netwerken. De drie regionale netwerken zijn de leden van BAPN. Daarbij zetten we onze ogen in dezelfde richting, om samen gemeenschappelijke doelen te bereiken, met respect voor ieders eigenheid en autonomie. De participatie van mensen in armoede is hierbij fundamenteel en doorslaggevend.
Daarnaast voedt BAPN haar verschillende regionale netwerken ook met de beleidsmaterie die aanwezig is op federaal niveau. Het gaat dus om een dubbele beweging waarin BAPN het verbindingsorgaan is; de informatiestroom van elke regionaal netwerk naar BAPN en de informatiestroom van de federale regering naar de verschillende netwerken toe.
Bovendien maakt het nationale karakter van BAPN het ook mogelijk als hefboom om de verbinding met Europa te maken. Als lid van het Europees Netwerk, the European Anti-Poverty Network (EAPN), is er dus ook op Europees vlak sprake van informatie-uitwisseling.


Missie
BAPN zet alles in zijn werk om de armoede nationaal en structureel te bestrijden vanuit en samen met de verenigingen waar armen het woord nemen en relevante partners uit het middenveld. BAPN onderneemt acties en formuleert beleidsaanbevelingen en tracht op die manier de bestaande sociale, politieke en economische structuren te veranderen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. BAPN streeft naar een beleid dat ook voor mensen in armoede een gunstig beleid is. Een beleid dat hen op korte termijn kan helpen de moeilijkheden in hun dagelijks leven te overkomen en dat op lange termijn armoede onmogelijk maakt.

Via een positieve beeldvorming en communicatie (jaarlijks toegespitst op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede) probeert BAPN het stigmatiserend beeld over mensen in armoede geleidelijk aan te doorbreken.
Visie

BAPN is een belangrijk orgaan tussen mensen in armoede, externe partners, organisaties die werken rond armoedebestrijding en de federale (zelfs Europese) overheid. Deze strategische plaats die BAPN inneemt zorgt ervoor dat de strijd tegen armoede een groter draagvlak krijgt. We willen op die manier een grotere impact op beleid en derden verwezenlijken. BAPN bundelt de krachten van haar drie regionale netwerken om aan beleidsbeïnvloeding te doen, gaat in dit proces partnerschappen aan met derden en weet op die manier een gedragen inhoud bij de federale en Europese overheden aan te kaarten. Omgekeerd zorgt BAPN ook voor terugkoppeling van de beslissingen en evoluties genomen op dit niveau naar de regionale netwerken en verenigingen waar armen het woord nemen. In dit hele proces behartigt en verdedigt BAPN de belangen van mensen in armoede, waarbij de participatie van deze doelgroep absoluut noodzakelijk is. In al de evenementen, acties, beleidsaanbevelingen,… die BAPN doet, wordt vertrokken van mensen in armoede, want hoe kan men een degelijk beleid – d.w.z. een beleid dat in se armoede onmogelijk maakt - voeren wanneer mensen in armoede zelf niet kunnen deelnemen aan beslissingen die hen aanbelangen en hun eigen leven beïnvloeden. De drie regionale netwerken, die samen BAPN vormen, zijn dus van cruciaal belang; via hun verenigingen en de kennis van de beleidsmedewerkers brengen zij hun expertise binnen, waarop BAPN door haar verbindingsrol een grotere slagkracht op het (federaal en Europees) beleid kan verzekeren.B. Behaalde resultaten werkingsjaar 2009

1 Strategische doelstelling 1: BAPN bouwt haar werking als verbindingsorgaan verder uit

1.1 Operationele doelstelling 1: BAPN ontwikkelt haar werking zodat participatie van verenigingen waar armen het woord nemen verzekerd is
Bij elk project, activiteit,evenement,… dat door BAPN georganiseerd wordt én bij elk beleidsvoorstel dat op federaal en Europees niveau door BAPN wordt gedaan, wordt via de regionale netwerken vertrokken van en bij mensen in armoede;
Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

1.1.A. De mate waarin verenigingen/mensen in armoede aanwezig zijn op vergaderingen, acties, evenementen,… van BAPN.
Op volgende vergaderingen, acties en evenementen van BAPN waren mensen in armoede aanwezig en betrokken:

 • Voorbereiding op en terugkoppeling van de 8e Europese ontmoeting : de vergaderingen vonden plaats op : 03/02/2009, 20/02/2009, 02/03/2009, 16/03/2009, 31/03/2009, 20/04/2009, 02/06/2009, 08/09/2009, 13/10/2009, 7/12/20O9

 • Voorbereiding van de 9e Europese ontmoeting : 14/01/2010, 29/01/2010, 25/02/2010, 9/03/2010

 • De voorbereiding op de werkgroep Acties van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie (NAPIncl) : 31/03/2009, 02/06/2009, 13/10/2009, 07/12/2009

 • Voorbereiding en aanwezigheid op het Colloquium NAPIncl van 22/09/2009

 • Voorbereidende activiteiten voor het evenement 29 januari 2010 rond de Lissabon-strategie : 2/07/09, 18/08/09, 1/09/09, 21/09/09, 9/10/09, 13/10/09, 22/10/09, 30/10/09, 10/11/09, 25/11/09, 26/11/09, 3/12/09; 8/01/10, 12/01/10, 14/01/10, 21/01/10, 22/01/10, 25/01/10, 26/01/10, 27/01/10

 • Evenement Lissabon-strategie : ‘Strategie voor Europa vanaf 2010’ te Leuven, Provinciegebouw Vlaams-Brabant, 29/01/2010

 • Vervolg-activiteiten rond de Lissabon-strategie met mensen in armoede: bezoek aan Straatsburg en contacten met Vlaams Minister Lieten, Europees Commissaris De Gucht, Europees Commissaris Andor en Europarlementslid Kathleen Van Brempt (8-10/03/2010) en voorbereidende vergadering dd. 2 maart 2010; Presentatie van het document aan de Europarlementsleden in het Europees Parlement (25/02/2010)

 • Voorbereidende activiteiten voor het evenement rond het Progress-project: focusgroepen op regionaal vlak met verenigingen en mensen in armoede (8/09, 20/10, 27/10, 17/11, 8/12); nationale kruisontmoeting (15/12); Voorbereidingen met de verenigingen en mensen in armoede voor het evenement van 26/02/2010: 8/02/2010, 23/02/2010 (2 verg), 24/02/2010

 • Evenement Progress : ‘Recht op gezondheid hertekenen’ te Brussel, Nationale Bank, 26/02/2010

 • Vergaderingen met federale administraties samen met de ervaringsdeskundigen van de federale overheid en van de netwerken

  • Met FOD Binnenlandse zaken werd samengewerkt rond een voorbereidende vormingsmodule in verband met het informeren en sensibiliseren van mensen in armoede om te gaan kiezen.

  • Met FOD Binnenlandse zaken werd samen gewerkt rond het referentieadres : de rol van de bevolkingsdienst en OCMW’s enerzijds en een duidelijk informatiepakket voor de daklozen in België

 • Vergaderingen rond het jaarlijks evenement van 17 oktober 2009 (een nationale werkgroep o.l.v. de coördinator van BAPN) : samen met de regionale netwerken en partners werd de themakeuze, campagne en het nationale evenement in Brussel samen met en op basis van de voorstellen van de mensen in armoede uitgewerkt : 23/04/09, 07/07/09, 29/09/09, 09/10/09 (zie ook Indicatoren 3.2.)

 • Nationaal evenement van 17 oktober 2009: ‘Werelddag Verzet tegen Armoede’ te Brussel georganiseerd met diverse partners (zie Indicator 3.2.B)

 • Opstart voor het jaarlijks evenement 17 oktober 2010: Met de verschillende regionale, federale en Europese vertegenwoordigers en mensen in armoede werden er reeds vergaderingen georganiseerd rond de samenwerking voor de week rond 17 oktober 2010 qua thema, campagne en centraal moment (17/12/2009, 17/03/10) (zie ook Indicatoren 3.2)

 • Voorbereidende vergaderingen “Euromarsen” samen met de mensen in armoede (ook vanuit andere Europese landen) : dit betreft voorbereidende vergaderingen op de Euromarsen die gaan doorgaan rond het weekend van 17 oktober 2010 : 22/09/2009, 27/10/2009, 03/11/2009, 04/11/2009, 10/11/2009, 24/11/2009, 15/01/2010

 • Voorbereidende vergaderingen rond Evenement Huisvesting 26 maart 2010 : 3/07/2009, 8/12/2009, 12/01/2010, 25/02/2010

 • Nationaal evenement Huisvesting ‘Europa moet het recht op wonen voor iedereen waarmaken’ te Luik, 26 maart 2010

 • Voorbereidende planningsvergadering rond ‘Werk/ Geen werk’ 10 september 2010 : 3/07/2009


1.1.B. Het team zal tegen 2010 een stappenplan hebben uitgestippeld om een ervaringsdeskundige in dienst te nemen, zodat in de toekomst structureel kan gewerkt worden in tandem.
In 20O9 hebben we met het team samengewerkt in tandem met de ervaringsdeskundigen van de regionale netwerken en met mensen in armoede uit de verenigingen. Dit is een eerste fase.
Vanuit BAPN is er een sterke nood om ervaringsdeskundigen permanent in het team te hebben om zo in duo vanuit een participatieve visie, in woord en in daad, de dossiers en vergaderingen op federaal niveau sterker en intensiever uit te bouwen.
Ook uit de respons vanuit de meerdere contacten met federale en Europese administraties en politici maken we op dat deze doordrongenheid van participatie door mensen in armoede aan beleidsdossiers een sterke meerwaarde is die BAPN geeft.
Tijdens de maandelijkse overlegvergaderingen van BAPN met POD Maatschappelijke integratie is de brugfunctie van de ervaringsdeskundigen vanuit federale overheid en BAPN reeds aan bod geweest in kader van het uitvoeren van het federaal armoedeplan (verdieping van het project ervaringsdeskundigen).
1.1.C. Op elke actie, evenement, vergadering,… van BAPN nemen mensen in armoede het woord.
Zie 1.1.A. : op elk evenement van BAPN waar mensen in armoede aanwezig zijn, nemen zij ook het woord.
1.1.D. BAPN zorgt dat de stem van mensen in armoede in elke beleidsaanbeveling kan worden aangetoond.


 • Het dossier ‘Europa met toekomst’ is het resultaat is van een participatieproces met mensen in armoede. Dit beleidsdossier toont duidelijk de opzet en realisatie van dit project waarin de stem van mensen in armoede te horen is:

  • In het dossier wordt telkens vertrokken van de getuigenissen van mensen in armoede uit de verschillende verenigingen waar armen het woord nemen. Van elk van deze gesprekken is er een verslag.

  • De verslagen van de Overleggroep werk en sociale economie van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen, waarin de verenigingen vertegenwoordigd zijn.

 • In de beleidsnota’s van de Belgische delegatie voor de 8e Europese ontmoeting van mensen in armoede werden de aanbevelingen gebundeld uit de voorbereidende vergaderingen van mensen in armoede (zie 1.1 A)

 • Op basis van het proces met de mensen in armoede rond de voorbereiding van de 8e Europese ontmoeting van mensen in armoede werden tevens beleidsaanbevelingen geformuleerd in het inhoudelijk eindverslag ten behoeve van de POD Maatschappelijke Integratie.

 • In het kader van het Progress-dossier wordt de sociale zekerheid, sociale bescherming en sociale inclusie van mensen in armoede besproken. De hoofdfocus ligt hier op gezondheid. Op basis van hun eigen ervaringen en getuigenissen, formuleren mensen in armoede concrete aanbevelingen betreffende recht op gezondheid en een efficiënt systeem van sociale zekerheid.1.2 Operationele doelstelling 2: BAPN bouwt haar werking als verbindingsorgaan tussen de verschillende regionale netwerken verder uit
Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

1.2.A. De Raad Van Bestuur (met vertegenwoordiging van de regionale netwerken) van BAPN vindt plaats om de twee maand.
Tweemaandelijks heeft een raad van bestuur plaats. De raad van bestuur bepaalt de strategische lijnen die BAPN samen met zijn regionale partners wil uitwerken. De raad van bestuur is intussen uitgebreid met het Brussels Platform Armoede zodat ook de Nederlandstalige Brusselse verenigingen die werken in Brussel mee besturen.
Daarnaast is er een Bureau operationeel dat telkens voor de Raad van Bestuur doorgaat.
De Raad van Bestuur had plaats op : 16/11/2009, 11/02/2009, 11/03/2009, 29/04/2009, 27/05/2009, 25/06/2009, 16/09/2009, 12/10/2009, 18/11/2009, 11/01/2010, 17/03/2010
1.2.B. De Algemene vergadering (met vertegenwoordiging van de regionale netwerken) van BAPN vindt twee keer per jaar plaats.
De algemene vergadering heeft de statuten aangepast in afstemming van de vernieuwde werking en ook uitbreiding voorzien voor de Duitstalige gemeenschap. Ook partnerships met andere federale armoedebestrijdingsorganisaties zijn één van de aandachtspunten.
De Algemene vergadering had plaats op : 16/01/2009 (uitzonderlijke AG), 25/06/2009, 12/10/2009, 17/03/2010
1.2.C. 11 keer per jaar (maandelijks met uitzondering van de zomervakantie) vindt er binnen BAPN een coördinatieoverleg plaats waarop de verschillende regionale netwerken vertegenwoordigd zijn.
Aan een maandelijkse ritme wordt de operationele doelstellingen gezamenlijk voorbereid, uitgewerkt en opgevolgd. Ook de wederzijdse communicatie en taakafspraken tussen de regionale netwerken en het Europees netwerk (EAPN ) komen systematisch aan bod.
Het coördinatieoverleg had plaats op : 13/05/2009, 4/06/2009, 03/07/2009, 26/08/2009, 16/09/2009, 21/10/2009, 18/11/2009, 7/01/2010, 11/02/2010.
Wekelijks heeft ook een teamvergadering plaats, waarin de operationalisering van de doelstellingen wordt geconcretiseerd en het coördinatieoverleg wordt voorbereid.
1.2.D. Binnen BAPN wordt één medewerker aangeduid die de verbinding maakt met één van de regionale netwerken om het netwerk te ondersteunen in haar werking en uitvoering van projecten.
Voor een inhoudelijk zo efficiënt mogelijke werking, is gebleken dat een bijgestuurde methodiek meer van toepassing is: één medewerker volgt de algemene zaken nauwer op met betrekking tot een bepaalde regio, maar alle medewerkers werken actief met de diverse netwerken samen met betrekking tot de inhoudelijke materie waarmee zij bezig zijn.
1.2.E. BAPN organiseert kruisontmoetingen tussen de verschillende regionale netwerken en hun projecten en maakt de uitwisseling van good practices mogelijk, minstens 1 kruisontmoeting per project/thema.
Kruisontmoetingen kunnen verschillende vormen aannemen naargelang de ritmes en de mogelijkheden van de verschillende netwerken. Gezien deze steeds met de mensen in armoede doorgaan, kan u deze data ook onder 1.1.A terugvinden.

 • Voor het Lissabon-project: kruisontmoeting op donderdag 22 oktober met Wallonië in het VN in Brussel + voorbereidende vergadering hiervoor op vrijdag 9 oktober in Namen met RWLP; Nationaal evenement op 29 januari 2010

 • Voor de 8e Europese ontmoeting : elke voorbereidende vergadering is een nationale ontmoetingen.

 • Voor het Progress-dossier: na voorbereidende vergaderingen in de verschillende regio’s (Brussel, Vlaanderen en Wallonië), in de vorm van focusgroepen, vond een nationale kruisontmoeting plaats waar de betrokkene verenigingen en mensen in armoede samenkwamen voor een nationale uitwisseling (15/12/2009), en een kruisontmoeting met de stakeholders erbij op 26 februari 2010.

 • Voor het evenement Huisvesting : op 26 maart 2010

 • Voor het evenement Werk/ Geen werk op 10 september 2010: eerste planning op 3/07/2009


1.2.F. Van het coördinatieoverleg wordt een verslag gemaakt waardoor de verschillende regionale netwerken geïnformeerd worden over federale en Europese aangelegenheden.
Zie bijlagen bij 1.2 .C.

1.3 Operationele doelstelling 3: BAPN zorgt voor fondsenwerving
Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

1.3.A. BAPN realiseert tegen 2011 een erkenning voor belastingsvrije giften.
Gezien we geen nog geen structurele subsidiëring hebben, konden we dit in deze werkingsperiode nog niet aanvragen.
1.3.B. BAPN zoekt naar bijkomende financiële middelen voor haar eigen werking en die van de regionale netwerken.


 • Via de Vanackere stichting in Brugge zijn er onderhandelingen lopende om een jaarlijkse donatie te krijgen voor BAPN.

 • Project Prins Filipfonds : 2000 euro voor een vertaalkoffer

 • Cera-fonds : Er werd een projectaanvraag ingediend voor een actie-onderzoek rond armoede bij mensen van buitenlandse origine in België. Wegens onvoldoende beleidsmatige co-financiering, ging dit niet door. Het verdere verloop voor een analoog regionaal project verloopt via het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.2 Strategische doelstelling 2: BAPN levert kwalitatief beleidsbeïnvloedend werk af in het kader van de armoedebestrijding


  1. Operationele doelstelling 1: BAPN diept een aantal beleidsthema’s proactief uit in samenwerking met de regionale netwerken en met partnerorganisaties, met het oog op beleidsbeïnvloeding in het kader van armoedebestrijding. De proactieve thema’s zijn werk, gezin, gezondheid, inkomen, participatie, wonen en energie zijn gebaseerd op het federaal besluit en de Europese besluiten/ontmoetingen.


Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

2.1.A. Voor elk proactief thema zal een rapport met beleidsaanbevelingen worden gemaakt
THEMA WERK:

 • Uitgave dossier ‘Europa met toekomst. Strategie voor een duurzame groei post 2010” in NL, FR en ENG.

 • Samenvattend pamflet van 1 blz. met de 10 aanbevelingen in NL en FR.

THEMA GEZIN : in 2010 in het kader van gevolgen van armoede voor kinderen en hun gezin


THEMA GEZONDHEID :

 • aanbevelingen (117) uit het nationaal kruismoment van 15/12/2009.

 • Herwerkte aanbevelingen (26) voor het nationaal kruismoment met de stakeholders op 26 februari 2010

THEMA INKOMEN : • Zie hierboven onder ‘werk’ : In de publicaties rond “Europa met toekomst. Strategie voor een duurzame groei post 2010” werd het thema inkomen ook behandeld.

THEMA PARTICIPATIE : • 8e Europese ontmoeting. Er werd door BAPN een Nederlandstalige brochure gemaakt van deze ontmoeting

 • In het inhoudelijk eindverslag van de 8e Europese ontmoeting werden beleidsaanbevelingen geformuleerd omtrent o.a. participatie

 • Er werd in 2009 onderzocht hoe middelen konden voorzien worden voor een actieonderzoek rond de armoede bij mensen van allochtone origine, dit op participatieve wijze. Er werden tot nu toe onvoldoende middelen gevonden om dit op Belgisch niveau kwalitatief te realiseren. Eén van de doelstellingen was beleidsaanbevelingen formuleren om te komen tot (beleids)participatie van deze doelgroepen.

THEMA WONEN EN ENERGIE: • 8e Europese ontmoeting : beleidsaanbevelingen rond dit thema werd door de Belgische delegatie gebracht op de 8e Europese ontmoeting

 • document ‘Toegang tot en het uitoefenen van het recht op huisvesting in Europa’ (26/03/2010)2.1.B. Voor elk proactief thema zal een evenement plaatsvinden
THEMA WERK/INKOMEN: evenement te Leuven op 29 januari 2010 ‘Europa met toekomst. Een Strategie voor een duurzaam Europa post 2010.’
THEMA GEZONDHEID :

15 december 2009 (nationale kruisontmoeting) en 26 februari 2010 (nationale ontmoeting met stakeholders erbij)


THEMA PARTICIPATIE: voorbereiding en deelname aan de 8e Europese ontmoeting van mensen in armoede op 15 en 16 mei 2009.
THEMA WONEN EN ENERGIE:

 • Aanbevelingen rond wonen en energie werden door de Belgische delegatie gebracht op de 8e Europese ontmoeting.

 • Nationaal evenement Huisvesting ‘Europa moet het recht op wonen voor iedereen waarmaken’ te Luik, 26 maart 2010


2.1.C. Het percentage van het aantal opgevolgde proactieve beleidsadviezen ten opzichte van het aantal ingediende proactieve beleidsadviezen.
Momenteel kunnen we hier nog weinig over zeggen. We zullen dit in 2011 bekijken, een jaar na onze evenementen, gezien de politiek ook de tijd nodig heeft om zaken te verwerken.
Contacten met de federale administraties :

 • Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken:

3 projecten : communicatie rond CO-bestrijding, referentieadres en verkiezingen

- verkiezingen en referentieadres : 2 modules worden ontwikkeld afhankelijk van de noden van de regio’s, in samenwerking met de regionale netwerken.

- CO-bestrijding : met de verenigingen zal gekeken worden voor verspreiding brochure


 • Federale overheidsdienst Justitie:

Deelname werkgroep Huurwaarborg in functie van de evaluatie van de wet op de huurwaarborg.

 • Consultatieronden in het kader van de voorbereiding op het Belgisch voorzitterschap:

BAPN was aanwezig op elk consultatiemoment in 2009 met het Belgisch maatschappelijk middenveld in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap 2010: in 2009 : 2/03, 16/03, 30/03, 4/05, 19/05, 27/05, 9/06/2009; in 2010 : 23/02/2010, 11/03/2010 (Kabinet Delizée, Courard en Kabinet Onkelinx), 12/03/2010 (Milquet)
In het kader van ‘Europa met toekomst. Strategie voor een duurzame groei post 2010’ werd het dossier besproken met volgende beleidsmensen:

 • Kabinet Vlaams Minister-President Peeters (5/01/2010)

 • Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Gelijke kansen van de Europese Commissie (17/02/2010)

 • Belgische Europarlementariërs (25/01/2010)

 • Kabinet Minister Vanackere en Staatssecretaris Chastel (1/03/2010)

 • Kabinet Leterme (23/03/2010) i.s.m. EAPN

 • Kabinet President van de Europese Raad Van Rompuy (29/03/2010) i.s.m. EAPN en Social Platform

 • Prinses Astrid en Staatssecretaris Courard (30/03/2010)


2.1.D. Het aantal beleidsadviezen dat BAPN per proactief thema brengt op federaal en Europees niveau.
THEMA WERK:

 • 10 beleidsadviezen algemeen (3 voor werk, 7 als reactie op de Europese strategie) , maar onderliggend aan die grote hoofdaanbevelingen, tal van kleine en specifieke adviezen om het hoofdadvies te realiseren.

THEMA INKOMEN : • Aanbevelingen rond schulden op de Dag zonder Krediet (28/11/2009, 24/03/2010)

 • Aanbevelingen van 17 oktober 2009 rond minimum inkomen

 • Aanbeveling 6 in Lissabon-strategie

 • Campagne Adequaat Inkomen i.s.m. EAPN

THEMA PARTICIPATIE • Aanbevelingen in de 8e Europese ontmoeting naar Europa en naar de lidstaten (bijlage inhoudelijk eindverslag BAPN + eerste aanbeveling van EAPN)

 • Aanbeveling 4 in Lissabon-strategie

THEMA WONEN EN ENERGIE • Aanbevelingen in de 8e Europese ontmoeting en de voorbereiding ervan: aanbevelingen naar europa en op federaal niveau : 9 beleidsaanbevelingen met betrekking tot wonen, 6 beleidsaanbevelingen met betrekking tot de basisdiensten rond energie

 • 9 aanbevelingen aan Europa in het document ‘Europa moet het recht op wonen waarmaken’

THEMA GEZONDHEID & SOCIALE ZEKERHEID • Uitwerken en versterken van 24 aanbevelingen tijdens stakeholders-ontmoeting (26/02/2010)  1. Operationele doelstelling 2: BAPN volgt x andere beleidsthema’s reactief op in samenwerking met haar regionale en Europese netwerken en met partnerorganisaties, en met het oog op beleidsbeïnvloeding in het kader van armoedebestrijding.


Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

2.2.A. Eénmaal per jaar wordt voor één van de reactieve thema’s een rapport met beleidsaanbevelingen gemaakt


 • Structurele fondsen: deelname aan de EAPN-werkgroep Structurele Fondsen (30 mei 2009 in Brussel, 5-6 november 2009 in Vilnius en 20/02/2010 in Dublin); deelname aan debat met Europees volksvertegenwoordiger (18 december 2009); Stakeholder Learning Dialogue Event” - Ex-post evaluation of the 2000-2006 ESF support to the Open Method of Coordination in Social Protection and Social Inclusion (20/10/2009)

 • nota BAPN aan participation toolkit EAPN toegevoegd – verslag van 9/09/2009


2.2.B. Het percentage van het aantal opgevolgde reactieve beleidsadviezen ten opzichte van het aantal ingediende reactieve beleidsadviezen.
Op het overleg van POD Maatschappelijke Integratie en BAPN van 1 juli 2009 werd een stand van zaken van de 56 maatregelen inzake het Federaal Armoedeplan opgemaakt en concrete afspraken werden bekeken qua opvolging door beide partijen.
2.2.C. Het aantal beleidsadviezen dat BAPN per reactief thema brengt op federaal en Europees niveau.
Op 15 september 2009 had met het kabinet Courard en het volledige BAPN-netwerk een overleg plaats waarin de beleidsmatige opvolging over het federaal armoedeplan werd geconcretiseerd.
Zie ook Indicator 2.1.C.

2.3 Operationele doelstelling 3: BAPN volgt i.s.m. POD en op basis van het federaal besluit volgende zaken samen op met Steunpunt: armoedebarometer, hervorming van de Europese armoede-enquête (EU SILC), aspect armoede in DOEB-test (duurzame ontwikkelingstest), verdieping van het project ervaringsdeskundigen, jaarlijkse prijs voor armoedebestrijding en Europese dienstenrichtlijn.
Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

2.3.A. Het aantal actieve bijdragen van BAPN aan één van de bovenstaande projecten


 • DOEB-test: Op 2 september 2009 ging een expertenoverleg door waaraan BAPN-coördinator heeft deelgenomen.

 • Bekendmaking van de oproep voor de federale prijs voor armoedebestrijding voor 2009 en voor 2010 via de regionale netwerken aan de verenigingen en zetelen in de selectiejury.

 • Expertenseminarie ‘Kinderarmoede’ door POD Maatschappelijke Integratie (13/01/2010)

 • Werkgroep Indicatoren FOD Sociale zekerheid in het kader van de federale armoedebarometer en het opzetten van een leesgroep (16/03/2010)

 • Studiebezoek van de opleiding ervaringsdeskundigen (Brussel) aan BAPN i.v.m. missie, visie en werking BAPN in het kader van het federaal plan armoedebestrijding


2.3.B. Het aantal berichtgevingen van BAPN over deze projecten naar de regionale netwerken
Deze berichtgevingen verliepen via het coördinatieoverleg, de raad van bestuur en de algemene vergadering van BAPN, evenals per mail.
2.4 Operationele doelstelling 4: BAPN bouwt samenwerkingsverbanden en netwerken uit met diverse overheidspartners en partners uit het middenveld
Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

2.4.A. Het aantal samenwerkingsverbanden van BAPN met het middenveld op federaal en Europees niveau: Steunpunt Armoedebestrijding, Feantsa, ATD, vakbonden, werkgeversorganisaties,...
In functie van het Lissabon-dossier :

 • Met ACV-CSC + ABVV/FGTB + ACLVB/CGSLB : consultatieronde ter voorbereiding van het dossier op 28 oktober 2009.

 • Met Social Platform (Anne Hoel, Ariella De Gennarro)

 • Met Europese Beweging Belgie (Lin Vanwayenbergh)

 • KAJ-Nationaal, jongeren en tewerkstelling, te Brussel-Sint-Gillis, proefproject

 • Interne studiedag van het ACV: presentatie van het dossier (4/03/2010)

In functie van het Progress-project : • deelname aan studiedag « inégalités sociales et des déterminants sociaux-éco de la santé » van Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (13 november 2009)

 • verdere samenwerking met Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (25/03/2010)

 • contact met meerdere middenveldorganisaties, o.a. Koning Boudewijnstichting betreffende “verouderen & armoede” (15/02/2010)

In het kader van de voorbereiding van de consensusconferentie Daklozen 10 december 2010: • Feantsa

 • POD MI

 • Front Commun (Chez-Nous en Dak)

 • Dynamo Brussel

In het kader van het opstarten van het project Armoede bij mensen van buitenlandse origine zijn er verschillende contacten gelegd met o.a. Cera, KBS, samenlevingsopbouw (Stebo Limburg), om een breed draagvlak te creëren voor dit thema.


Inhoudelijke bijdrage aan diverse panels :

 • Federale armoedebestrijding en Europa, Europese Beweging België te Dublin, 19 en 20/11/2009

 • Federale armoedebestrijding en Europa, Verenigde Naties, 25/11/2009

 • Gender en armoede, Nederlandstalige Vrouwenraad, 27/11/2009

 • Federale armoedebestrijding en Europa, Social Platform, 1/12/2009

 • Middagdebat Europa en armoede, Europese Beweging, 18/02/2010

 • Werking BAPN en Lissabon post-2010, Informatieve Studiedag POD Maatschappelijke integratie, 2/03/2010

 • EAPN International Conference: “Building Social Europe” (Dublin): 19/02/2010

Inhoudelijke bijdrage in de vorm van artikels: • De gids op maatschappelijk gebied, tijdschrift van het ACW, in hun gids van januari 2010 : “Het huidige beleid van de Europese Unie levert geen resultaat in de strijd tegen armoede”

 • TerZake, praktijkblad voor lokaal beleid, inspraak en samenlevingsopbouw, in hun cahier van maart 2010: “2010, Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Visie en evenementen 2010 van BAPN”

In het kader van diverse beleidsthema’s hebben we ook regelmatige samenwerking en overleg met het Koninklijk Hof en met de Nationale Bank.


Er is een samenwerking met de Wetenschapswinkels van de VUB en de UA in het kader van masterproeven in het academiejaar 2009-2010 van 1 studente media en 2 studenten journalistiek.
2.4.B. Op een maandelijks overleg legt BAPN verantwoording af aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
Deze overlegmomenten vonden plaats op : 25/03/2009, 22/04/2009, 27/05/2009, 01/07/2009, 30/09/2009, 27/11/2009, 5/01/2010, 10/02/2010, 17/03/2010.
2.4.C. BAPN neemt deel aan en/of zorgt via haar regionale netwerken en verenigingen voor haar vertegenwoordiging op de volgende werkgroepen van het Steunpunt: water, energie, camping, socio-professionele inschakeling, gezondheid en onderwijs.
In dit werkjaar vonden in het Steunpunt volgende werkgroepen plaats waar BAPN en zijn netwerken in onderling overleg elkaar vertegenwoordigen:

 • energie en water: deelname aan vergaderingen (5 x WG Water; 4 x WG Energie)

 • begeleidingscommissie ‘algemeen’ : tweemaandelijkse vergadering rond het tweejaarlijks rapport en het samenwerkingsakkoord.

 • begeleidingscommissie EY2010 : tweemaandelijkse bijeenkomst in het kader van het Europees Jaar van de Armoedebestrijding en het Belgisch Voorzitterschap 2010.


2.4.D. BAPN neemt deel aan en/of zorgt via haar regionale netwerken en verenigingen voor haar vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering van Eapn en de volgende werkgroepen van Eapn: sociale inclusie, werkgelegenheid en structurele fondsen.


 • Structurele fondsen: 30/05/2009, 20/10/2009, 5-6/11/2009

 • Werkgelegenheid: 15/03/2009, 30/05/2009, 21/11/2009

 • Sociale Inclusie: 27/02/2009, 30/05/2009,14/11/2009

 • Algemene vergadering te Wenen: 11-12/06/2009

 • Raad van Bestuur: (EXCO) : 20-21/03/2009, 10 en 13/06/2009, 4/12/2009

 • EAPN International Conference: “Building Social Europe” (Dublin): 19/02/2010

 • Seminarie Financiën en Communicatie van EAPN: 19-20/03/2010

Naast deze vergaderingen heeft BAPN nog overlegmomenten met EAPN in het kader van de voorbereiding van de rondetafel Sociale Inclusie en armoedebestrijding 18-19 oktober 2010 (15/02/2010, 24/03/2010) van de voorbereiding van het evenement Minimum Inkomen en Sociale Standaarden (23-24 september 2010) (6/01/2010).2.4.E. Het aantal samenwerkingsverbanden van BAPN dat gerealiseerd wordt in het kader van de voorbereiding (2009), uitvoering (2010) en evaluatie (2011) van het Europees Jaar van de Strijd tegen armoede 2010.
Zoals hierboven beschreven in punt 2.4.A
2.4.F. Het aantal uitwisselingsmomenten van good practices van BAPN met andere landen/nationale netwerken.


 • nota BAPN aan participation toolkit EAPN – verslag van 9/09/2009

 • Participar : Europees dossier op het vlak van participatie, via samenwerking met het Vlaams Netwerk gerealiseerd.

 • Dossier uitwisseling Roemenië-Spanje-België : via het Waals Netwerk Armoedebestrijding gerealiseerd.

 • Brussel 12/12/2009, bijeenkomst nationaal coördinatoren 9e Europese Ontmoeting van mensen in armoede, organisatie door EAPN

3 Strategische doelstelling 3: BAPN maakt armoede(bestrijding) zichtbaar en bewerkstelligt daarvoor positieve beeldvorming bij het brede publiek
3.1 Operationele doelstelling 1: BAPN ontwikkelt een communicatiestrategie waarin de communicatiestromen naar de verschillende netwerken en partners duidelijk zijn
Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

3.1.A. Ontwerp van een communicatieplan waarin de verschillende samenwerkings-verbanden met BAPN en de positie van BAPN worden uitgediept.
Op het team, coördinatieoverleg en raad van bestuur van BAPN werden de eerste communicatieafspraken gemaakt. Een verder ontwerp wordt via het BAPN-team uitgewerkt.

3.1.B. Opstart van de website van BAPN.
De website is opgestart: www.bapn.be, met:

- kalender 2010

- Franse en Nederlandse pagina

- opvolging van onze activiteiten: Lissabon, gezondheid, Europese ontmoeting, 17 oktober

- linkenpagina naar onze partners

3.1.C. Er wordt een logo ontwikkeld en actief gemaakt in de communicatie van BAPN (papier, website, briefwisseling,…).


 • Eigen logo klaar in samenwerking met de firma Kubis

 • Eigen huisstijl voor webpagina, briefpapier, visitekaartjes, mapjes,… in samenwerking met de firma Kubis

 • Eigen stijl voor de BAPN-activiteiten voor EY 2010 in samenwerking met grafisch bureau Onraad3.1.D. BAPN zet een nieuwsbrief op waarin intern naar de regionale netwerken en partners – gecommuniceerd wordt van het reilen en zeilen van BAPN en haar federale en Europese partners.
De link werd op de website geactiveerd voor de nieuwsbrief.

3.1.E. De activiteitenkalender van BAPN komt terecht op de website van EAPN.

De activiteitenkalender van BAPN is online op de eigen website, op deze van EAPN en werd doorgegeven aan de website rond EY 2010 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

  1. Operationele doelstelling 2: BAPN sensibiliseert het grote publiek in samenwerking met de regionale netwerken, met als centraal punt de jaarlijkse manifestatie op 17 oktober als internationale dag van verzet tegen armoede.


Indicator + realisatie werkingsjaar 2009:

3.2.A. Updaten van de pagina van 17 oktober (voor 2009)
Dit gebeurde in voorbereiding van de activiteiten van 17 oktober 2009, als deel van de website van BAPN.

3.2.B. Het aantal partnerorganisaties dat meestapt in de acties van BAPN voor 17 oktober 2009 en 2010
Samenwerking met andere organisaties op het vlak van het evenement :

Gezinsbond, Amnesty international, ABVV, diverse culturele centra in Vlaanderen, OCMW’s, Verenigde Verenigingen, Brandpunt 23, Club cultures, De Link, De Cargo, Beursschouwburg, Vlaams Netwerk voor Verenigingen waar Armen het woord nemen, Brussel Platform Armoede, Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté, Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, Centre Culturel Breughel, ATD Vierde Wereld, Collectif Solidarité contre l’Exclusion, La Source, Oxfam-Wereldwinkels, ABVV, ACV, ACW, de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, Flora, EAPN, Sociaal Platform en Euromarsen.


Samenwerking met beleidsmensen :

Philippe COURARD (Federale Regering, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding)

Evelyne HUYTEBROECK (Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Minister van Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Huisvesting)

Emir KIR (Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) bevoegd voor Professionele Vorming, Cultuur, Leerlingenvervoer, Sociale Actie, Gezin, Sport en Internationale Betrekkingen)

Ingrid LIETEN (Regering van het Vlaamse Gewest, Viceminister-president en Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding)

Eliane TILLIEUX (Regering van het Waalse Gewest, Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances)3.2.C. Er wordt een draaiboek opgesteld dat als handleiding dient voor de jaarlijkse organisatie van het evenement op 17 oktober.
Het draaiboek is terug te vinden in het verslag van de voorbereidende vergadering van 9 oktober 2009.

3.2.D. Het aantal keer dat BAPN media-aandacht krijgt.
BAPN heeft met het evenement van 17 oktober 2009 media-aandacht gekregen in alle Belgische kwaliteitskranten, diverse tijdschriften, de nationale en regionale televisiezenders, diverse websites. Dit communicatieproject werd versterkt door het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen als promotor in het dossier van de Nationale Loterij.

C. Bijlagen
Op bijgevoegde CD-Rom werden de bijlagen gerangschikt per indicator. Indien bij een volgende indicator een bijlage eveneens relevant zou zijn, werd dit niet opnieuw herhaald.

U vindt er bijlagen bij volgende indicatoren :


1.1.A : verslaggeving van de diverse vergaderingen, acties en evenementen

2.1.A : rapporten

2.1.B : programma’s van de evenementen

2.1.D : beleidsadviezen

2.4.A : artikels

2.4.B : verslaggeving van de vergaderingen van de POD Maatschappelijke Integratie met

BAPN

2.4.D : verslaggeving van de werkgroepen van EAPN door BAPN geparticipeerd2.4.F : uitwisseling van good-practices op Europees niveau

3.1.E : activiteitenkalender van BAPN 2010


Brussel, 31 maart 2010
Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina