Werkplan medezeggenschapsraad cbs ’t Loo 2015- 2016Dovnload 70.71 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte70.71 Kb.


WERKPLAN
Medezeggenschapsraad
CBS ’t Loo
2015- 2016

Zelhem, september 2015


Inleiding


Doelstelling

Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2015 – 2016.


Citaat uit de schoolgids

Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR). De bevoegdheid van de MR is gebaseerd op twee rechten, nl. het adviesrecht en instemmingsrecht. De MR richt zich op het beleid op schoolniveau. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De MR van onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden vanuit de personeelsgeleding en twee leden vanuit de oudergeleding.


Personeelsgeleding:

  • Yvonne Jansen

  • Wendy Lovink


Oudergeleding:

  • Werner Teerink

  • Femke Bruggink

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren wordt steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Veel onderwerpen die op school van belang zijn, komen via de MR aan bod.


De MR streeft ook kwaliteitsbevordering van het beleid na. Door mee te denken over beslissingen, willen wij ervoor zorgen dat er meer aspecten van een bepaald onderwerp aan de orde komen en dat het eindresultaat compleet is.
Alle medezeggenschapsraden binnen onze scholengroep GelderVeste hebben ook een gemeenschappelijk overlegorgaan, de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), voor overleg over bovenschoolse onderwerpen.

Kortom

Als MR gaan we uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de gezamenlijke belangen van kinderen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur. De MR wil graag in openheid en respect overleg voeren over beleid dat de grondslag vormt voor een organisatie waar goed onderwijs wordt geboden.Visie


We willen als MR betrokken worden bij vernieuwingen. We denken dat de kwaliteiten van personeel en ouders goed benut kunnen worden in de beleidsvorming. We willen als MR niet alleen adviseren, maar ook graag participeren. We zullen de schoolleider gevraagd, maar ook ongevraagd adviseren. We volgen actief het beleid van de schoolleider. Naast het behandelen van de ieder jaar terugkerende beleidsonderdelen kiezen we per jaar een aantal speerpunten, waaraan extra tijd zal worden besteed.

Werkafspraken


De werkafspraken betreffen afspraken over communicatie, informatie, overleg en notulen.

1.1Communicatie


De interne communicatie binnen de MR geschiedt bij voorkeur via e-mail met inachtneming van de spelregels voor het gebruik van e-mail. De MR is via persoonlijk contact (vergadering, op school) of via de mail bereikbaar voor vragen, suggesties en dergelijke. E-mail : mr@delooschool.nl
Vertrouwelijke stukken worden bij voorkeur in een envelop via de (interne) post verstuurd (of via de leerlingen meegegeven).

1.2Vergadering


De vergaderingen worden in het gebouw van de Looschool gehouden.

We vergaderen regulier zo’n 6 à 7 keer per jaar.


De opening van de vergadering wordt bij toerbeurt verzorgd. In de bijlage is het vergaderschema voor dit jaar opgenomen.


1.3Onderwerpen


De onderwerpen worden o.a. afgeleid uit het werkplan voor de MR (de jaarplanning).
Daarnaast kunnen door MR-leden en door de schoolleider onderwerpen worden aangedragen, waarover de MR zich kan buigen. Onderwerpen worden bij voorkeur tevoren aangedragen via de mail (zie ook communicatie). De voorzitter zorgt voor de agenda en bepaalt in onderling overleg met de MR-leden de onderwerpen.

De schoolleider is (voorlopig) bij de vergadering aanwezig. Zij bespreekt in de vergadering punten vanuit het team en de directie. Zij verzorgt de aanlevering van stukken in samenspraak met de voorzitter.


1.4Agenda


De agenda wordt opgesteld door de voorzitter (zo nodig in samenspraak met de schoolleider en overige MR-leden).
De agenda wordt voorafgaande aan de vergadering via mail aan de MR-leden en aan de schoolleider verstuurd.
De data van de MR-vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief.

1.5Notulen


De notulen worden opgesteld door één van de MR leden uit de personeelsgeleding. De notulen bevatten een actielijst.
De notulist verstuurt het concept van de notulen naar de voorzitter. De voorzitter bekijkt de inhoud en stuurt de notulen door naar de MR-leden, de GMR vertegenwoordiger voor de Looschool en de schoolleider. Elk MR-lid bewaart de notulen gedurende 1 schooljaar. De notulen worden, gedurende 5 jaar, bewaart in Dropbox (MR directory).
In de eerstvolgende vergadering worden de notulen vastgesteld.

1.6Communicatie team


In de teamvergaderingen worden indien nodig actuele MR-zaken meegedeeld.

4. Geld


Het bevoegd gezag stelt gelden ter beschikking voor de scholing van de MR-leden.

Ieder personeelslid heeft volgens de CAO-PO recht op 60 uur voor MR-taken binnen het taakbeleid. De Directie van de Looschool kiest dit schooljaar voor 40 uur binnen het taakbeleid. Deze faciliteiten zijn aangevraagd bij de directie. De PMR geeft na afloop van elk schooljaar aan de werkgever een verantwoording van de wijze waarop deze faciliteiten daadwerkelijk zijn besteed.


  1. Speerpunten


Belangrijke aandachtspunten voor dit jaar:


  • Toetsen beleidsstukken

  • Vervolg Beweegwijs

  • Besluit nemen IEP-toets (nieuwe eindtoets) en nieuwe toetsen van het leerlingvolgsysteem

  • Besluit nemen opzet extra buitenschoolse activiteiten o.a. kamp groep 7, boerderijproject groep 4/5, zwemmen groep 3/4


Zie ook de jaarplanner en jaarplanning.

Bijlagen:Bijlage 1: Vergaderdata MR 2015-2016

Bijlage 2: Jaarplanner MR CBS ’t Loo 2015-2016

Bijlage 3: Adressen

Bijlage 1: Vergaderdata MR 2015-2016
Er zijn 6 vergaderdata gepland:


Dag

Datum

Opening

Notulen
Woensdag

16 september 2015

19.30 uurMR

Femke

Wendy
Dinsdag

13 oktober 2015

20.00 uurMR-OR

?

Yvonne (MR)
Woensdag

16 december 2015

19.30 uurMR

Yvonne

Wendy
Woensdag

16 maart 2016

19.30 uurMR

Wendy

Yvonne
Dinsdag

10 mei 2016

20.00 uurMR-OR

?

Wendy (MR)
Woensdag

22 juni 2016

19.30 uurMR

Sietske

Yvonne

Indien een werkvergadering of extra vergadering nodig mocht zijn dan wordt dit nader ingepland.Bijlage 2: Jaarplanner MR CBS ’t Loo 2015-2016
De activiteiten in de jaarplanner zijn in principe over schooljaren heen identiek.


Behandel Maand

Onderwerp

Rol MR

Opmerking

Augustus

Verkiezingen (indien nodig) :
Alleen als er meer kandidaten dan vacatures zijn. Procedure moet gereed zijn voor de zakelijke ouderavond
Vaststellen hoogte en bestemming ouderbijdrage

I-OPMR

In samenspraak met de OR

September

Zakelijke ouderavond
Uitslag van verkiezingen wordt bekend gemaakt. Verslaglegging door secretaris Ouderraad
Vaststellen schoolgids

I-OPMR

Sietske
Taakbeleid

I-PMR

Sietske
Taakverdeling MR


Werkplan MR

I-OPMR
Oktober

Vaststelling schoolplan (1x per 4 jaar)

I-OPMR

Eerstvolgende 2019

Mei

Vaststelling jaarplan komende schooljaar

I-OMRInzet formatie (schoolniveau)

I-PMRNascholingsplan

I-PMRKlassenindeling

InfoKandidaten MR werven


Verkiezingen voorbereiden (zie procedure)


Vakantieregeling

A-OPMREvaluatie werkplanJuni

Jaarverslag MR


Planning volgend schooljaar


Einde schooljaar


De jaarplanning van de MR wordt gebruikt als richtlijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De praktijk leert ook dat de planning in de loop van het jaar kan wijzigen of opschuift. Voor de actuele onderwerpen kan de agenda bekeken worden op het publicatiebord.Bijlage 3: Adressen
CBS ’t Loo

Cosmeastraat 2

7021 XW ZELHEM

Tel. 0314 621696

e-mail: directie@delooschool.nl

website: www.delooschool.nlContact MR
Werner Teerink

Bleek 6


7021 XE Zelhem

Mobiel: 06-11203129e-mail: mr@delooschool.nlPagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina