Werkverzuim aanpakkenDovnload 13.3 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte13.3 Kb.

HRM-TOETSINGSLIJST VOOR DE KMO-WERKGEVER /


Werkverzuim aanpakken


Ziekte van werknemers en werkverzuim zijn een vervelende en ook dure aangelegenheid voor uw onderneming. Deze toetsinglijst leert u deze problematiek beter in te schatten. Immers werkverzuim kan ook een signaal zijn dat er iets misloopt in uw onderneming. Kijk na hoe u omgaat met werkverzuim en evalueer of de suggesties in deze toetsinglijst u niet kunnen helpen ziekteverzuim in uw onderneming te voorkomen of in te dijken.
1. WAT IS ZIEKTEVERZUIM?

 • Ziek is niet altijd ziek. Een belangrijk deel (35%) van het verzuim gaat zonder meer om voldoende ernstige aandoening of ziekte: het witte verzuim. Een erg beperkt aandeel (5%) van het verzuim is het resultaat van regelrechte fraude van uw personeel: het zwarte verzuim. Het grootste deel van het ziekteverzuim is te omschrijven als grijs verzuim (60%). Deze medewerkers voelen zich om gezondheidsredenen onvoldoende in staat om te komen werken. Toch is thuisblijven hier een keuze. Mits een goed verzuimbeleid kan u deze groep echter beperken.

 • Lang versus kort: Onderscheidt bij werkverzuim ‘langdurig ziekteverzuim’ en ‘veelvuldige, maar korte ziekmeldingen.’ Arbeidsongevallen en langdurige arbeidsongeschiktheid door letsels opgelopen door of op het werk moeten u in het bijzonder zorgen baren, maar ook frequent kort ziekteverzuim is een alarmsignaal.

2. METEN IS WETEN: VOLG HET VERZUIMGEDRAG OP

Onderzoek het verzuimgedrag in uw onderneming. Doe beroep op de gegevens die uw sociaal secretariaat kan leveren. Let daarbij op personen, zoekt naar patronen, bepaalde jobs of afdelingen. Betrek hierbij ook uw leidinggevenden.


 • Ziekteverzuim percentage. Weet u hoeveel werkuren er verloren gaan door ziekteverzuim in uw bedrijf? In België bedraagt het ziekteverzuimpercentage ongeveer 5%. Van elke 20 werknemers zit er dus altijd minstens één thuis wegens ‘ziek’. Als uw bedrijf hier sterk boven zit dringt een nader onderzoek zich op.

 • Verzuimfrequentie. Weet u ook hoe vaak medewerkers zich ziek melden? Meer dan drie kwart van de werknemers is nooit of slechts uitzonderlijk afwezig wegens ziekte. Medewerkers die gedurende een jaar drie maal of meer een doktersbriefje binnenbrengen zijn mogelijk probleemgevallen.

3. WEES U BEWUST VAN DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM

Te vaak zien we op tegen de tijd en de kosten om aan preventie te doen. Absenteïsme brengt echter ook grote uitgaven met zich mee. • Gewaarborgd loon. Medewerkers die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of ongeval hebben in principe recht op gewaarborgd loon vanwege de werkgever, gedurende een periode van 30 kalenderdagen. Nadien pas volgt een uitkering van de ziekte- of invaliditeitsverzekering.

 • Andere kosten. Zieke werknemers brengen ook aanzienlijke andere kosten met zich. U zit met de administratie, u moet voor vervangen trachten te zorgen (b.v. een uitzendkracht) en in sommige gevallen ziet u een opdracht en omzet verloren gaan. Deskundigen gaan er vanuit dat de totale kosten voor ziekteverzuim 2,5 maal het brutoloon van de zieke werknemer bedragen.

De werkelijke kosten voor ziekteverzuim zijn niet zomaar te becijferen. Er zijn immers ook gevolgen voor de kwaliteit en de productiviteit die uw bedrijf levert als een waardevolle medewerker uitvalt. Maar een ernstig arbeidsongeval of ziekte is vooral een drama voor uw medewerker en zijn gezin. Dit laat u als KMO-werkgever geheel niet onberoerd.
4. OORZAKEN VAN VERZUIM: GEEN SPELLETJE ZWARTEPIETEN

Verzuim treft vooral u als werkgever. De oorzaken kunnen veelvuldig zijn en liggen voor een stuk ook buiten uw bedrijf: • Individu. Persoonsgebonden factoren spelen duidelijk een rol bij verzuim: de fysieke en psychische toestand van een persoon, de privé situatie van uw medewerkers en hun leefgewoonten buiten het werk.

 • Maatschappij. Ook de brede sociaal-economische trends bepalen mede het ziekteverzuim: de intensivering van werk en leven, de algemene waardering van ‘werken’ in onze cultuur en de ontwikkelingen in wetgeving en sociale zekerheid.

 • Bedrijf. De organisatie van het werk speelt echter ook een voorname rol: de arbeidssituatie waarin uw medewerkers moeten presteren maar ook de manier waarop in uw bedrijf wordt omgegaan met gezondheid en verzuim.

Als werkgever bent u zeker niet alleen verantwoordelijk voor de gezondheid van uw personeel. U hebt er echter alle belang bij om te doen wat u kunt om ziekteverzuim te voorkomen.
5. LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOORKOMEN

 • Risico’s niet weglachen. De belangrijkste oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid door het werk zijn arbeidsongevallen en in toenemende mate ook aandoeningen van het bewegingapparaat (o.a. rugklachten, RSI) en psychische zieken (depressie, burn out,…).

 • Ergonomie en stress. Een klassiek preventiebeleid met alleen oog voor arbeidsveiligheid is vandaag de dag onvoldoende. Aandacht voor ergonomie op de werkplek en voor mogelijke oorzaken van werkstress bieden meer zekerheid voor de gezondheid van uw personeel.

 • Aandacht voor herintegratie. Medewerkers die langere tijd ziek zijn ervaren vaak een grote drempel om terug aan de slag te gaan. Houdt daarom contact tijdens de ziekteperiode en onderzoek met uw medewerker op welke manier deze zich eventueel ‘kalmpjes aan’ terug kan inwerken. Dit kan de duur van de afwezigheid verkorten.

6. OMGAAN MET VEELVULDIGE ZIEKMELDINGEN

Als u te maken heeft met een probleem van frequente ziekmeldingen zijn er vaak ingrepen op verschillende domeinen nodig.


 • Sluitende verzuimmelding. Leg duidelijke regels op over bij wie men zich ziek moet melden (eis ook dat medewerkers dit persoonlijk doen) en over het inleveren van het dokterbriefje.

 • Bezoek van de controle-arts. Schakel eventueel een dienst voor afwezigheidcontrole in. U kunt dit doen voor ‘probleemgevallen’ maar een meer systematische controle voorkomt soms wrevel.

 • Bedrijfscultuur. Heel wat ondernemers praten niet over verzuim en vaak vindt het personeel het ‘normaal’ dat ieder op zijn beurt eens ziek valt. Wees duidelijk en tolereer geen onnodige ziektedagen.

 • Motivatieproblemen onderzoeken. Een striktere houding tegenover ziekteverzuim is niet voldoende. U moet eveneens open staan voor reële knelpunten die kunnen leiden tot motivatieproblemen en verzuim. Deze structurele oorzaken moet u ook zichtbaar aanpakken. Anders dreigt verzuim te evolueren tot verloop.

MEER INFORMATIE EN BIJSTAND. De meeste sociale secretariaten beschikken ook over een afdeling ‘afwezigheidcontrole’. Deze dienstverleners hebben een netwerk van controle-artsen en zij kunnen bedrijfsleiders ook adviseren bij de aanpak van verzuim op de werkplek. Voor het ontwikkelen van een preventiebeleid op het gebied van gezondheid op het werk kan u terecht bij de deskundigen (o.a. de arbeidsgeneesheer) van uw erkende externe preventiedienst.15/02/2005 – 2 pdhondt@serv.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina