Wet betreffende de rechten van vrijwilligersDovnload 100.53 Kb.
Pagina2/4
Datum24.08.2016
Grootte100.53 Kb.
1   2   3   4

3De aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie


De organisatie is aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken bij de uitvoering van hun opdracht, behalve in geval van bedrog, zware schuld of een veelvuldig terugkerende lichte fout van de vrijwilliger. Het gaat hier om een vergelijkbare regeling als voor de werknemers, verbonden via arbeidsovereenkomst.

De aansprakelijkheid inzake fouten van vrijwilligers is beperkt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De organisatie staat dus niet in voor strafrechtelijke fouten van haar vrijwilligers.

Wel strekt de aansprakelijkheid van de organisatie zich uit tot feiten begaan tijdens de verplaatsingen van en naar de activiteiten van het vrijwilligerswerk.

Een afwijking van de aansprakelijkheidsregeling vastleggen, die nadeliger uitvalt voor de vrijwilliger, wordt expliciet verboden.

De regeling voor feitelijke verenigingen verdient een speciale aandacht! In de feitelijke vereniging die minstens één werknemer in dienst heeft, geniet de vrijwilliger van de immuniteitsregeling zoals hierboven beschreven. Daarbij zou het volstaan dat de koepelorganisatie van een lokale afdeling dit personeelslid in dienst heeft. In de feitelijke vereniging die geen personeelslid in dienst heeft blijft de vrijwilliger persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt in uitvoering van zijn vrijwilligerswerk. Zulke vrijwilliger moet dus terugvallen op zijn familiale polis indien hij die heeft afgesloten.

4Verzekering vrijwilligerswerk 1 2


De organisatie is verplicht een verzekering af te sluiten tot dekking van de risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk. De verzekering dekt minimaal de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

De dekking voor lichamelijk schade en rechtsbijstand blijft facultatief maar kan door de Koning verplicht worden voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.

De nadere modaliteiten van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van het vrijwilligerswerk zullen nog bij koninklijk besluit worden uitgewerkt.

Tevens voorziet de wet in een aanpassing van de familiale verzekering. Momenteel is de verzekering BA Familiale nog geen wettelijk verplichte verzekering.

De vrijwilligerswet voorziet dat het vrijwilligerswerk in de familiale polissen wordt opgenomen, als aanvullende dekking voor zaken die door de verplichte verzekering worden uitgesloten (vb. zware fout of terugkerende lichte fout). Daartoe wordt het vrijwilligerswerk in de polis BA Familiale beschouwd als behorende tot de private sfeer. Aan vrijwilligers wordt de raad gegeven om hun verzekeraar B.A.-familiale op de hoogte te brengen van het opgenomen vrijwilligerswerk.

5Vergoedingen voor het vrijwilligerswerk


Het principe is dat vrijwilligerswerk onbezoldigd is. De kosten die de vrijwilliger maakt voor de organisatie waarvoor hij dit vrijwilligerswerk verricht, kunnen echter worden terugbetaald door de organisatie. Er kan gekozen worden tussen het systeem van forfaitaire onkostenvergoeding of het bewijzen van de reële onkosten.

Ingeval van forfaitaire onkostenvergoeding, mogen bepaalde plafonds niet overschreden worden. De huidige – geïndexeerde – maximumbedragen zijn: 27,37 EUR per dag en 1.094,79 EUR per jaar.

Opgelet: bij het overschrijden van de forfaitaire plafonds zonder bewijs van reële kosten, wordt men niet meer als vrijwilliger beschouwd.

6Toegankelijkheid voor mensen met een sociale uitkering


De wet schrijft voor onder welke voorwaarden en formaliteiten een uitkeringsgerechtigde vrijwilligerswerk mag doen en desgevallend de vergoeding daarvoor mag cumuleren met zijn uitkering.

1)Werklozen


Voor de werklozen volstaat een voorafgaande schriftelijke aangifte bij de RVA. De directeur van het werkloosheidsbureau kan de uitoefening van de activiteit verbieden of inperken indien:

  • de activiteit niet voldoet aan de omschrijving van vrijwilligerswerk als bedoeld in deze wet;

  • de activiteit een dusdanige omvang, aard of frequentie heeft dat het nog bezwaarlijk vrijwilligerswerk kan genoemd worden;

  • de werkloze door de uitoefening van vrijwilligerswerk, minder beschikbaar zou zijn voor de arbeidsmarkt.

Indien de directeur binnen de twee weken na ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing neemt, dan wordt de vrijwillige activiteit met behoud van uitkeringen geacht aanvaard te zijn.

Een aantal zaken worden nog verduidelijkt via koninklijk besluit.


2)Bruggepensioneerden 3


Voor de bruggepensioneerden en de halftijds bruggepensioneerden geldt dezelfde regeling als deze van toepassing op de werklozen.

3)Arbeidsongeschikten


Arbeidsongeschikten kunnen vrijwilligerswerk doen met behoud van hun uitkering mits voorafgaande toelating van de adviserende geneesheer. Het is evident dat een arbeidsongeschikt personeelslid niet als vrijwilliger kan aangesteld worden voor het vervullen van gelijkaardige werkzaamheden.

4)Leefloon


Principieel zijn vrijwilligerswerk en de erbij horende vergoeding verenigbaar met het recht op een leefloon. De nadere voorwaarden worden nog bepaald bij koninklijk besluit.

5)Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden


Principieel zijn vrijwilligerswerk en de erbij horen vergoeding verenigbaar met het recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Ook hier zal een koninklijk besluit nog de nadere voorwaarden bepalen.


6)Gewaarborgd inkomen voor bejaarden


Een onkostenvergoeding voor de bejaarde vrijwilliger is combineerbaar met een uitkering als de plafonds van de vergoeding niet worden overschreden.

7)Gezinsbijslagen


Principieel zijn vrijwilligerswerk en de erbij horende vergoeding combineerbaar met een (gewaarborgde) gezinsbijslag.

Ook hier geldt dat bepaalde voorwaarden nog bij koninklijk besluit zullen worden uitgewerkt.
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina