Wet betreffende de rechten van vrijwilligersDovnload 100.53 Kb.
Pagina4/4
Datum24.08.2016
Grootte100.53 Kb.
1   2   3   4

1De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid


 • WAT?

Deze verzekering dekt de verzekerden tegen de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die zij jegens derden oplopen, wanneer zij zich in het "schoolleven" bevinden.

Hierbij bedoelt men: • de aansprakelijkheid die men oploopt – buiten elke contractuele verplichting – in toepassing van de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

 • de aansprakelijkheid ingevolge burenhinder enkel en alleen wanneer de schade te wijten is aan een plotse gebeurtenis.

Gezien de specificiteit van het schoolleven, worden volgende risico's ook gewaarborgd:

 • schade veroorzaakt door producten verstrekt door de omschreven instelling vb eetwaren, dranken, schoolbenodigdheden.

 • schade veroorzaakt aan de roerende goederen waarvoor de verzekeringsnemer of de omschreven instelling als bewaarnemer aansprakelijk zou zijn.

 • schade die verzekerden-stagiairs veroorzaken aan de voorwerpen die hun door de personen bij wie zij hun stage verrichten, toevertrouwd worden om het voorwerp uit te maken van een werk of als werkinstrument, uitgezonderd de schade aan de voertuigen waarvoor de wetgeving op de verplichte verzekering van toepassing is.

Voor deze waarborg dient evenwel een bijpremie betaald.

 • Onder bepaalde voorwaarden, schade aangericht door vuur, brand, ontploffing, rook of water (niet te verwarren met de waarborg objectieve aansprakelijkheid).

 • de aansprakelijkheid van de personen die leerlingen onder hun bewaking hebben of houder zijn van een voertuig, wanneer deze leerlingen, zonder medeweten van hun ouders een voertuig besturen zonder de daartoe wettelijk vereiste leeftijd te hebben bereikt.

Wat niet verzekerd is, wordt eveneens hernomen in de algemene voorwaarden.

Wij raden de schooldirecties aan deze uitsluitingen, die kunnen verschillen van maatschappij tot maatschappij, grondig na te lezen en de omvang ervan nauwkeurig in te schatten.

Zij staan meestal vermeld bij de omschrijving der waarborg, maar tevens in de bepalingen gemeenschappe­lijk aan alle waarborgen.

Zo raden wij onze klanten aan hun polis grondig na te kijken bij de organisatie van fancy-fairs, opendeur­dagen, uitstappen, reizen, al dan niet met beoefening van bepaalde 'gevaarlijke' sporten.

Sommige risico's kunnen verzekerd zijn, al dan niet mits betaling van bijpremies (en dus vooraf aan te vragen).

Bij twijfel, raadpleeg uw verzekeraar. • HOEVEEL?

Na te kijken in uw polis.

 • WIE?

Onder deze waarborg voorzien wij als verzekerden:

  1. de verzekeringsnemer

  2. de omschreven instelling nl.

   • het schoolcomité

   • het bureau van de administratieve commissie

   • de inrichtende macht

   • de autoriteiten waarvan deze instelling zou kunnen afhangen.

  3. de leden van de directie en van het personeel van de omschreven instelling

    • personen belast met een tijdelijke opdracht

    • personen belast door de directie van de instelling met toezicht op leerlingen, o.a. in de schoolbus, zelfs wanneer het leerlingen van andere instellingen betreft.

  4. de leerlingen van de omschreven instelling en hun ouders voor zover zij er burgerrechtelijk aansprakelijk voor zijn.

  5. de natuurlijke personen die het oudercomité vormen.

  6. de personen, eigenaars, huurders of gebruikers van gebouwen of materieel ter beschikking gesteld van de omschreven instelling of gebruikt door deze laatste.
 • BENADEELDE DERDE

Als derde kan optreden elke andere persoon dan dezen hernomen in het vorige punt onder a en b.

M.a.w. de verzekeringsnemer en de omschreven instelling kan nooit tegelijkertijd én derde én verzekerde zijn.

Anderzijds zijn bvb. leerkrachten en leerlingen derden opzichtens elkaar, alsook de schoolinstelling en de leerlingen.

Deze derde ook benadeelde of begunstigde genaamd, heeft een eigen recht tegen de verzekeraar.

Dit betekent dat hij/zij zich rechtstreeks tot de B.A.-verzekeraar kan wenden om de eis tot schadevergoeding te formuleren en eventueel uitbetaling te bekomen, op voorwaarde uiteraard het bewijs van een fout in hoofde van de schoolinstelling te bewijzen.

2De waarborg objectieve aansprakelijkheid


 • WAT?

De wet van 30.07.1979 en haar uitvoeringsbesluiten voorziet in hoofde van alle personen die met inrichtingen bestemd voor het publiek te maken hebben een verplichte onderschrijving van een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering.

In geval van brand of ontploffing worden zij aansprakelijk gesteld ook wanneer hen geen enkele fout kan verweten worden voor de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden veroorzaakt.

Dit noemt men de objectieve aansprakelijkheid.

Wie deze verplichte aansprakelijkheidsverzekering niet afsluit wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

In geval van veroordeling, kan de rechter eveneens de sluiting van de betrokken inrichting bevelen voor de duur van een maand tot maximum 1 jaar.

Dergelijke polis kan afzonderlijk worden onderschreven, doch het Interdiocesaan Centrum incorporeert deze waarborg in 'de klassieke schoolpolis'.
 • HOEVEEL?

Per schadegeval is een maximum bedrag voorzien voor:

 • lichamelijke letsels;

 • materiële schade.

Deze bedragen zijn geïndexeerd.


 • WIE IS VERZEKERD?

Als verzekerde wordt beschouwd de privaatrechtelijke persoon die de waarborg aangaat, in zijn hoedanigheid van organisator van het onderwijs of van de beroepsvorming in de instelling omschreven in de bijzondere voorwaarden.


 • WIE IS DERDE?

Elke andere persoon dan de verzekerde.

Kan echter nooit een vergoeding bekomen: • die persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval krachtens artikel 1382 tot 1386 bis van het B.W.

 • de verzekeringsonderneming die, in uitvoering van een andere waarborg dan deze waarborg, de geleden schade vergoed heeft.

 • de persoon die van elke aansprakelijkheid ontheven is krachtens artikel 18 van de wet van 3.7.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De derde heeft een eigen recht tegen de verzekeraar.

Dit betekent dat hij/zij zijn/haar vordering rechtstreeks tot de maatschappij kan richten.


3Lichamelijke ongevallen


 • WAT?

Een ongeval is de aantasting van de lichamelijke gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis.

Wordt hiermee gelijkgesteld: • de aantasting van de lichamelijke gaafheid te wijten aan:

 • het onvrijwillig inademen van gassen of dampen of aan de absorptie, bij vergissing, van giftige stoffen;

 • verdrinking;

 • deelneming aan de redding van personen of goederen in nood;

 • een aanranding.

  • de herniae, spierverrekkingen en -scheuren voortvloeiend uit een plotse inspanning.

  • de infectie t.g.v. een gedekt ongeval langs een bestaande kwetsuur.

  • de ziekten die het rechtstreeks gevolg zijn van een gedekt ongeval.
 • WIE?

Wie verzekerd is wordt in de bijzondere voorwaarden vermeld. Men kan bepaalde categorieën voorzien.


 • WANNEER?

Het ongeval moet zich voordoen tijdens het schoolleven van de omschreven instelling of op de weg van en naar de school.

De waarborg blijft van toepassing zelfs indien de verzekerde op het ogenblik van het schadegeval gebruik maakt van een gemeenschappelijk vervoermiddel, van een privé-voertuig als bestuurder of passagier, van een fiets of en motorfiets.
 • HOEVEEL?

De bedragen die voorzien betreffen:

 • Medische kosten

 • Kapitaal 'overlijden'

 • Blijvende Invaliditeit

De bedragen zijn geïndexeerd.


 • PRESTATIES

Medische kosten

De maatschappij zal tussenkomen ten belope van het bedrag voorzien in de bijzondere voorwaarden onder aftrek van de prestaties voortvloeiend uit de sociale verzekering voor volgende behandelingskosten: • de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten;

 • de kosten van massage;

 • de kosten van orthopedische apparaten en protheses
  (onder bepaalde voorwaarden);

 • vervoerkosten van de verzekerde op de dag van het ongeval per ernstig schadegeval;

 • de begrafeniskosten;

 • repatriërings- en opsporingskosten.

Deze hiervoor opgenomen punten zijn niet limitatief; de modaliteiten waaronder zij toegepast worden, worden beschreven in de algemene voorwaarden.
Blijvende Invaliditeit

Wanneer naar aanleiding van een ongeval een leerling een blijvende invaliditeit overhoudt, dan wordt het bedrag voorzien in de bijzondere voorwaarden vermenigvuldigd met de graad van invaliditeit die door de raadsdokter van de maatschappij weerhouden wordt.

De definitieve graad van invaliditeit wordt geschat onder verwijzing naar de officiële Belgische invaliditeitenschaal in voege bij de consolidatie.

Consolidatie der letsels treedt op wanneer er geen wijziging in de situatie meer zal voorkomen, nóch een verbetering, nóch een verslechtering.


Overlijden

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval zal een bepaald kapitaal 'overlijden' worden uitbetaald.

Dit kapitaal is slechts éénmaal betaalbaar, zelfs indien er meerdere begunstigden zijn.

Wie de begunstigden zijn wordt eveneens in de algemene voorwaarden bepaald.

Het zijn meestal de echtgenoot van de verzekerde, de kinderen en andere afstammeling die voor een vóóroverleden kind opkomen, de bloedverwanten in opgaande lijn, broers en zusters en hun kinderen.


 • UITSLUITINGEN

De maatschappij kan bepalen onder welke voorwaarden zij niet tussenkomt.

Zo worden meestal volgende uitsluitingen voorzien: • de gevolgen van zelfmoord of poging tot zelfmoord;

 • de ongevallen overkomen ten gevolge van staat van dronkenschap van de verzekerde, ten gevolge van abusief gebruik van geneesmiddelen of gebruik van verdovende middelen, niet voorgeschreven door een geneesheer;

 • de gevolgen van oorlogsgebeurtenissen.

Belangrijk is dat men ook de algemene uitsluitingen nagaat; immers voor het beoefenen van bepaalde sporttakken zijn er, ofwel uitsluitingen voorzien of dienen er bijpremies betaald.

Welke met bijpremie en welke zijn uitgesloten?Steeds uitgesloten: deltavliegen, parapenting, valschermspringen, zweefvliegen, ULM, benjispringen, sporten met gebruik van motorrijtuigen.

Mits bijpremie: gevechts- en verdedigingssporten, behalve oosterse gevechtssporten, diepzeeduiken buiten België, speleologie of alpinisme buiten België, wintersporten (50 km v. Belgische grens), ski, bobsleigh, skeleton, rodelslee.

Kart of quad in gesloten omloop en zonder wedstrijd- of snelheidsgeest..


4Verzekering 'rechtsbijstand'


 • WAT?

De waarborg 'rechtsbijstand' bestaat er in dat de maatschappij bijstand verleent aan de omschreven instelling en dit volgens de bedragen voorzien in de bijzondere voorwaarden.

Het betreft de tenlastenemingen van alle kosten en honoraria van advocaten, experten, deurwaarders, alsook van alle gerechtskosten.

Men onderscheidt twee soorten: actieve en passieve rechtsbijstand.

Actieve rechtsbijstand

In dit geval zal de maatschappij haar waarborg verlenen aan de instelling met het oog op de uitoefening van een minnelijke- of gerechtelijke verhaalsvordering ten overstaan van derden die, terwille van de schade die zij aan de omschreven instelling in haar activiteit veroorzaakt hebben, tegenover haar een burgerlijke aansprakelijkheid oplopen.Passieve rechtsbijstand

Hier zal de maatschappij haar waarborg verlenen wanneer de verzekerde vervolgd wordt voor een daad die aanleiding kan geven tot toepassing van de waarborg 'burgerlijke aansprakelijkheid', wanneer de benadeelde derden reeds vergoed werden en wanneer de strafrechterlijke verdediging van de verzekerde dus niet meer ten laste komt van de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid.
 • WIE?

 1. De actieve rechtsbijstand wordt verleend ten aanzien van de omschreven onderwijsinstelling.

 2. De passieve rechtsbijstand wordt verleend aan de personen die in de waarborg 'burgerlijke aansprakelijkheid' de hoedanigheid van verzekerde hebben.
 • WIE IS DERDE?

Elke andere persoon dan degene die in de waarborg 'burgerlijke aansprakelijkheid' de hoedanigheid van verzekerde heeft.


 • HOEVEEL?

De verzekerde bedragen worden vermeld in de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis.


 • PRESTATIES

Bij geschil heeft de verzekerde de vrije keuze van advocaat of van iedere andere persoon, die de vereiste kwalificaties heeft, krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; het betreft dus eveneens de vrije keuze van expert.

Het kan gebeuren dat, nopens een te voeren procedure, de maatschappij en de verzekerde er een verschillende mening op nahouden. Dit probleem wordt opgelost door toepassing van de objectiviteits­clausule.

Wat houdt dit in?

De verzekerde raadpleegt een raadsman van zijn keuze.

Indien de advocaat het standpunt van de maatschappij bevestigt, wordt de helft van de kosten en honoraria van deze raadpleging aan de verzekerde terugbetaald.

Indien de verzekerde, tegen het advies van deze raadsman op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan dit dat hij zou bekomen hebben indien hij het standpunt van de maatschappij had gevolgd, dient laatstgenoemde haar waarborg te verlenen en de kosten en honoraria van de raadpleging die ten laste van de verzekerde gebleven zouden zijn, terug te betalen.

In alle geval verbindt de verzekerde er zich toe de maatschappij omtrent de evolutie van het dossier in te lichten.

Indien echter de geraadpleegde raadsman de stelling van de verzekerde bevestigt, is de maatschappij er toe gehouden – ongeacht de afloop van de procedure – haar waarborg te verlenen, met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.


5Premieberekening


Voor de berekening van de premie zijn er 5 componenten.

Zij hebben telkens betrekking op een waarborg nl. de B.A., de Medische Kosten, de waarborg 'Individuele', de waarborg 'Rechtsbijstand' en de waarborg 'Objectieve Aansprakelijkheid'.

Er wordt een premie aangerekend per leerling en per personeelslid.

De premie varieert al naargelang men te doen heeft met gewoon onderwijs, technisch onderwijs, industrieel onderwijs e.d.


6Bijkomende waarborgen


Op de polis B.A.-Onderwijsinstellingen kan een uitbreiding genomen worden voor volgende waarborgen:

 1. Tijdelijke verzekering manifestatie

Schoolinstellingen organiseren vaak fancy-fairs, sportdagen, opendeurdagen en andere activiteiten.

Het is ten zeerste aangeraden na te gaan of de polis B.A.-Onderwijsinstellingen dergelijke activiteiten ambtshalve dekt, dan wel of er een speciale verzekering/uitbreiding dient voorzien.

Onder manifestatie verstaat men een publieke- of privé-vergadering van religieuze-, culturele-, sportieve- of recreatieve aard die wordt georganiseerd met inbegrip van montage- en demontagewerken voor zover zij verricht worden 5 dagen vóór of 5 dagen na de verzekeringsperiode die bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden.

Deze polis laat U ook toe een verzekering te onderschrijven voor vrijwilligers die tijdens deze manifestatie behulpzaam zijn.


 1. De veiligheidspolis

Het Interdiocesaan Centrum heeft een specifieke polis uitgewerkt 'de veiligheidspolis' genaamd waarin vergoedingen voorzien worden in volgende gevallen:

  1. Voor leerkrachten wiens dossier nog niet volledig in orde is bij het Ministerie i.v.m. hun benoeming.

  2. Voor leerkrachten wiens ongevallen geweigerd worden als arbeidsongeval door het Ministerie.

  3. Voor de lonen boven het wettelijk plafond.

  4. Voor werklozen, vrijgesteld van stempelcontrole, en voor vrijwilligers.

Hier worden formules aangeboden waarbij een vergoeding, gelijkaardig aan deze van de arbeidsongevallen, wordt verleend op basis van een overeengekomen loon.

1De aansprakelijkheidsregeling – en de verzekeringsregeling gaan pas in voege op 1 januari 2007. Wij raden u aan om voldoende tijd te nemen en hiervoor niet overhaast een verzekeringsovereenkomst af te sluiten.

2De B.A. van de vrijwilligers is meestal gedekt in de polis B.A.-Onderwijsinstellingen. Uiteraard moet u hieromtrent uw verzekeraar contacteren. De polis B.A.-Onderwijsinstellingen kan ook gedeeltelijke dekking verlenen in haar waarborg 'ongevallenverzekeringen' in zoverre de vrijwilligers uitdrukkelijk opgenomen worden in het begrip 'verzekerden'.

Wanneer het gaat om "occasionele" medewerkers die bvb. deelnemen aan een manifestatie, dan kan hiervoor eventueel en polis 'manifestaties' worden onderschreven.Meer algemene informatie over Verzekeringen vindt u in bijlage.

3Deze regeling geldt ook voor de personeelsleden in het onderwijs die genieten van een TBS 55 plus.

4BRON: Interdiocesaan Centrum, dienst Verzekeringen, Guimardstraat 72, 1040 BRUSSEL
Zie ook website www.interdio.be, dienst Verzekeringen

5W. Van Gerven; Verbintenissenrecht deel 2.1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina