Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese ParlementDovnload 20.9 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte20.9 Kb.

/


Nederlandse kiescollege

Kanton : ..............

Kantonhoofdbureau C

_____


Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement

------------
Artikel 12, § 5,
§ 4. Op de kantonhoofdbureaus, de stemopnemingsbureaus en de stembureaus is artikel 95, §§2 tot 12, van het Kieswetboek van toepassing.
Artikel 15, 1°,
2°. De secretaris wordt door de voorzitter aangewezen uit de kiezers van het kanton wat betreft de kantonhoofdbureaus

Artikel 95, § 7, van het Kieswetboek.
§ 7. Het kantonhoofdbureau bestaat uit de voorzitter, vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters, door de voorzitter aangewezen uit de kiezers van de kantonhoofdplaats en een secretaris.
Artikel 95, § 10, derde lid, van het Kieswetboek.
Met geldboete van 50 tot 200 euro (vermenigvuldigd met de huidige opdeciemen) wordt gestraft de bijzitter of de plaatsvervangende bijzitter die binnen de bepaalde tijd de reden van zijn verhindering niet opgeeft, of die zonder wettige reden nalaat het hem opgedragen ambt te vervullen.
Artikel 95, § 11, van het Kieswetboek.
De kandidaten mogen geen deel uitmaken van een bureau.
N.B.: De secretaris is niet stemgerechtigd.

FORMULIER C/9
VERKIEZING VAN HET

EUROPESE PARLEMENT

VAN 25 MEI 2014

Brief van de voorzitter

van het Kantonhoofdbureau C

aan de bijzitters van dit bureau.

______
Te..……........... , ………........... 2014

Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb de eer U te melden, dat ik U overeenkomstig artikel 95, § 7, van het Kieswetboek aangewezen heb als bijzitter (of plaatsvervangend bijzitter) in het Kantonhoofdbureau C van .................... dat zal zetelen te....................
U wordt dientengevolge verzocht U op ......... om ... uur, ten zetel van dat bureau aan te melden, .........

................. straat, nr. ...


Vervolgens dient U tegenwoordig te zijn op de vergaderingen waarvan de data en de uren U later zullen medegedeeld worden.
U gelieve mij onderstaand ontvangbewijs, behoorlijk ondertekend, terug te zenden of me binnen de achtenveertig uren uw verschoningsgronden bekend te maken.

De voorzitter,
PS : Gelieve uw rekening bij te hebben voor de uitbetaling van uw presentiegeld na de verkiezing.
Aan de Heer, Mevrouw, ........................................te ..................................................................………………………

N.B. De briefwisseling van de voorzitters hetzij onder elkander, hetzij met de vrederechter of met de bijzitters, plaatsvervangende bijzitters en secretarissen van de kiesbureaus wordt portvrij verzonden. De vermelding "Kieswet" dient bovenaan de adreszijde aangebracht. Het adres moet bovendien de hoedanigheid van de geadresseerde en van de afzender vermelden en door laatstgenoemde ondertekend zijn.

__________________________________________________________________________


ONTVANGSTBEWIJS

(Af te scheuren en terug te sturen aan Mevrouw, Mijnheer, ............... voorzitter van het Kantonhoofdbureau C te ............. , straat ................. nr. ...).VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

De ondergetekende, (naam) ........................................,

(adres) ...........................................................

aangewezen als bijzitter (of plaatsvervangend bijzitter) bij het Kantonhoofdbureau C van ........................, verklaart de brief ontvangen te hebben van de voorzitter van dat bureau dd. ................. , waardoor zij/hij van deze aanwijzing in kennis gesteld wordt.


Te ...........……………....... , .……………................ 2014

Handtekening.C/9 – Gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 – www.verkiezingen.fgov.be


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina