Wgga bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007Dovnload 32.39 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte32.39 Kb.
WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

Agrichem Deltamethrin, toelatingsnummer 11263 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel
 1. in de teelt van appels en peren, kersen en pruimen;

 2. in de teelt van rode bessen, zwarte bessen, kruisbessen en druiven;

 3. in de teelt van aardbeien, bramen en frambozen;

 4. in de teelt van aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloe­nen, paprika's en tomaten;

 5. in de teelt van kropsla, ijsbergsla, kropandijvie, knolvenkel, rammenas, radijs, koolraap, consumptieraap, spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, koolrabi, boerenkool, uien, prei, erwten, veldbonen, landbouwstambonen, aardappelen, granen, suiker- en voederbieten, blauwmaanzaad, vlas, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, koolzaad en karwij;

 6. in de teelt van asperges, mits toegepast na het steken;

 7. in de teelt van champignons;

 8. in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewas­sen en vaste planten;

 9. in de teelt van bloembolgewassen en bolbloemgewassen;

 10. in de teelt van graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvel­den met dien verstande dat:

1. in de graszaadteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden;

 1. weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid;

Gevaarlijk voor bijen bij toepassingsconcentraties groter dan 250 ml middel/ha. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product bij toepassingsconcentraties boven 250 ml middel/ha niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen.


Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:2 dagen voor champignons;

3 dagen voor aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloenen, paprika's en tomaten;

4 dagen voor aardbeien;

1 week voor de overige consumptiegewassen uitgezonderd kropsla, ijsbergsla en kropandijvie;

2 weken voor kropsla, ijsbergsla en kropandijvie.

4 weken voor granen.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING
Attentie:

Het middel is zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen, derhalve het middel zodanig toepassen dat het niet in oppervlaktewater terecht kan komen.


Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling.

Het middel werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet in het blad door; wel penetreert het in de waslaag. De nawerking op plantenmateriaal is lang. Het middel werkt vooral tegen rupsen, doch is daarnaast werkzaam tegen vele andere insecten en bezit nevenwerking tegen bladluizen voorzover deze goed met het middel in aanraking komen. Bij een specifieke luisaantasting dient hiervoor een speciaal bladluisbestrijdingsmiddel te worden toegepast.ToepassingenAppels en peren
Vóór de bloei, ter bestrijding van rupsen van de wintervlinder, vruchtblad­roller, heggebladroller, voorjaarsuil, spinselmot en wants; nevenwerking tegen bladluis (appelgrasluis en rose appelluis);

Zodra de bladluizen een sterke krulling van het blad veroorzaken, is menging met een bladluismiddel noodzakelijk


Kort nà de bloei, ter bestrijding van dan nog voorkomende rupsen, alsmede wants, perebladvlo en bladluis (zie voor luis opmerking bij vóór de bloei bespuiting). Met deze bespuiting wordt ook de 1e generatie van de bladmineerder bestreden.
Half juni, ter bestrijding van perebladvlo, rupsen van de 1e generatie vruchtbladroller, fruitmot, bladmineerders, appelglasvlinder en appelvouw­mijnmot; nevenwerking tegen bladluis (groene appeltakluis).

Door de lange werkingsduur kan voor de bestrijding van de 1e generatie van de bladmineerder worden volstaan met één bespuiting.


In juli en augustus, ter bestrijding van perebladvlo, rupsen van de 2e generatie van vruchtbladroller, bladmineerders, appelglasvlinder en appel­vouwmijnmot; nevenwerking tegen bladluis (groene appeltakluis).

Omdat Agrichem Deltamethrin niet in het blad doordringt moet het worden toegepast voordat de eerste eieren van de bladmineerder uitkomen.Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).
Bij gebruik van nevelapparatuur dient de concentratie zodanig te worden verhoogd dat dezelfde hoeveelheid per ha wordt toegepast.
Appels en peren, tegen gevlekte lapsnuitkever.

Wanneer begin april de kever wordt waargenomen -of het beschadigingsbeeld van afgevreten bast, blad en knoppen wordt geconstateerd- enkele bespuitin­gen uitvoeren. Hierbij stam en takken goed raken.Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).
Druiven, kersen en pruimen, ter bestrijding van diverse rupsensoorten, waaronder mineerrupsen.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).
Rode bessen, zwarte bessen en kruisbessen, ter bestrijding van rupsen van de bonte bessenvlinder, bladrollers en de bastaardrups van de besseblad­wesp: toepassing kort voor de bloei en na de bloei als de eispiegels uitkomen; wantsen: toepassing bij het verschijnen van de larven.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).
Het is vrijwel zeker dat bij het juiste bestrijdingsmoment van deze insecten sommige bessen in bloei staan. Dat betekent dat een bespuiting vóór de bloei mogelijk te vroeg is en direct na de bloei herhaald moet worden.
Aardbeien, ter bestrijding van aardbeibloesemkever, trips en rupsen.

Dosering, 0,02% (20 ml per 100 liter water).
Bramen en frambozen, ter bestrijding van aardbeibloesemkever en frambozeke­ver;

één keer spuiten 10 à 14 dagen vóór de bloei en/of één keer spuiten kort vóór de bloei gevolgd door een keer spuiten vlak na de bloei;

rupsen (o.a. bladroller): toepassing vóór de bloei en eventueel eerste generatie vruchtbladroller (± half juni);

wantsen: vóór de bloei bij het uitkomen van de eieren.Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).
Aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloenen, paprika's en tomaten, ter bestrijding van rupsen, bladroller, kaswittevlieg, mineervlieg en trips; nevenwerking tegen bladluis.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) of 100 ml per 1000 m² bij gebruik van
straalmotorspuit.
De behandeling enige malen herhalen met een interval van plm. 7 dagen.
Kropsla, ijsbergsla en kropandijvie, ter bestrijding van rupsen.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) of 100 ml per 1000 m² bij gebruik van een
straalmotorspuit.
Knolvenkel, ter bestrijding van rupsen en mineervlieg.

Dosering: 0,3 liter per ha.
Rammenas (rettich), radijs, koolraap en consumptieraap, ter bestrijding van rupsen en trips; nevenwerking tegen bladluis.

Spuiten zodra aantasting optreedt.Dosering: 0,3 liter per ha.
Spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, koolrabi en boerenkool, ter bestrijding van koolrupsen, koolmot en bladrollers; nevenwerking tegen bladluis en bij spruitkool ook tegen de late koolvlieg.

Spuiten zodra eerste vreterij zichtbaar wordt.

Ter bestrijding van koolgalmug het middel toepassen zodra de eerste eitjes zijn afgezet.
De bespuiting zonodig herhalen.
N.B.: Voor een afdoende bestrijding van bladluis (melige koolluis, perzikbladluis) is menging met een specifiek bladluismiddel noodzakelijk.

Dosering: 0,3 liter per ha.
Prei en uien, ter bestrijding van preimot, trips en mineervlieg.

Dosering: 0,3 liter per ha.
Erwten en veldbonen, ter bestrijding van de bladrandkever.

Zodra vreterij van de bladrandkever aan de blaadjes van de jonge planten wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.Dosering: 0,3 liter per ha.
Erwten, ter bestrijding van trips en erwtepeulboorder
Dosering: 0,3 liter per ha.
Landbouwstambonen ter bestrijding van trips.

Dosering: 0,3 liter per ha.
Suiker- en voederbieten, ter bestrijding van trips en rupsen

Dosering: 0,3 liter per ha.

De bestrijding van trips kan het beste worden uitgevoerd wanneer de tripsen op de jonge plantjes worden waargenomen.


Rupsen die in de maand augustus hier en daar worden aangetroffen kunnen soms een aanzienlijke hoeveelheid blad wegvreten. De schade valt doorgaans mee. In een enkel geval kan bestrijding gewenst zijn.
Vlas, blauwmaanzaad, ter bestrijding van trips.

Dosering: 0,3 liter per ha.
Bladrammenas, bladkool en stoppelknollen, ter bestrijding van rupsen.

Dosering: 0,3 liter per ha.
Asperges, tegen aspergekever en aspergevlieg.

- in 1- en 2-jarige velden:

Zodra de stengels boven de grond komen.
- in productievelden:

Direct na de oogst. De behandeling desgewenst herhalen.Dosering: 0,3 liter per ha.
Koolzaad, ter bestrijding van de koolzaadglanskever.

Zodra voor de bloei van het gewas gemiddeld 3-5 glanskevers per plant aanwezig zijn een behandeling uitvoeren.

Als het gewas bloeit is een bestrijding niet zinvol meer.

Dosering: 0,2 liter per ha.
Koolzaad, ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever.

Vanaf het moment dat de eerste hauwen gevormd zijn een behandeling uitvoe­ren zodra gemiddeld per plant 1 of meer snuitkevers aanwezig zijn.

Nadat alle hauwen zijn gevormd, is een bestrijding niet zinvol meer.

Dosering: 0,2 liter per ha.
Karwij, ter bestrijding van de karwijmot.

Zodra de eerste rupsjes zich in de schermen inspinnen een behandeling uitvoeren.Dosering: 0,2 liter per ha.

Champignonteelt, ter bestrijding van champignonvliegen en -muggen.
Spuitbehandeling

Dosering: 30 ml in 50-100 liter water per 100 m² teeltoppervlak.

Hiervan ongeveer twee-derde gedeelte op de bedden en een-derde gedeelte voor de rest van de cel (vloer, plafond, bekisting en muren).


Het is aan te bevelen het middel op de bedden onder lage druk en in de rest van de cel onder hoge druk toe te passen.
Tijdstip van toepassing:

Na het afdekken tot en met de oogst met inachtname van de veiligheidstermijn.


Ruimtebehandeling:

Met straalmotorspuit of elektrische verdampers.Dosering: 3 ml per 100 m3 celinhoud.
Toelichting:

Tijdens de behandeling en enige tijd daarna moeten de champignons droog blijven. Vanaf het moment van behandeling de ventilatie en circulatie gedurende 1 uur stopzetten en de verlichting inschakelen.


Aardappelen, ter bestrijding van larven van de Coloradokever

Dosering: 0,3 liter per ha.
Pootaardappelen, ter bestrijding van virusoverdracht (o.a. bladrolvirus) door bladluizen.

Toepassen zodra 90% van de planten is opgekomen.

De behandeling 14 dagen later herhalen.

Dosering: 0,4 liter per ha.
Granen, ter bestrijding van bladluizen

Een bespuiting uitvoeren als tenminste 70% van de halmen met bladluizen is bezet.


Een gecombineerde bestrijding van bladluizen en afrijpingsziekten is verantwoord wanneer bij begin bloei tenminste 30% van de halmen met bladluizen is bezet.

Dosering: 0,25 liter per ha.
Bloemisterijgewassen, ter bestrijding van rupsen, bladrollers, mineervlieg, trips en kaswittevlieg; nevenwerking tegen bladluis.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) of 100 ml per 1000 m² bij gebruik van een
straalmotorspuit.

Behandeling enige malen herhalen met een interval van 5-7 dagen.


Voor de bestrijding van de zgn. Floridarups (Spodoptera exigua) is een dosering van 50-100 ml Agrichem Deltamethrin per 100 liter water, of 150-200 ml per 1000 m² bij gebruik van straalmotorspuit noodzakelijk.

De eerste behandeling uitvoeren in de hoogst aangegeven dosering, zeker als er grote rupsen aanwezig zijn; de volgende behandelingen eventueel in een lagere dosering uitvoeren.

De behandeling om de 5-10 dagen herhalen, in totaal tenminste 6 handelingen uitvoeren.
Voor de bestrijding van dop- en schildluizen:

Dosering: 0,05-0,1% (50 -100 ml per 100 liter water).
In het algemeen zal de laagste dosering voldoende zijn. Bij een zware aantasting is de hogere dosering aan te bevelen.

Boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van diverse rupsen (o.a. spinselmotten, bastaardsatijnvlinder, bladroller, trips, bladmineer­der, eiketopgalmug, dennelotrups).

Spuiten zodra aantasting optreedt.

Bij rupsen van bastaardsatijnvlinder eventueel ook spuiten in de nazomer voordat de rupsen zich inspinnen.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).

Gladiolen, ter bestrijding van trips (gewasbespuiting).

Dosering: 0,3 liter per ha.
Tulp en hyacint, ter bestrijding van verspreiding van non-persistente virussen.
Het middel vanaf de eerste week van mei wekelijks toepassen. Bij tulpen bespuitingen voortzetten tot de tweede en derde week van juni en bij hyacinten tot één week voor het oogsten.

Dosering: 0,4 liter per ha.
Lelies, ter beperking van verspreiding van non-persistente virussen.

Het middel vanaf de eerste week van mei toepassen; in mei, juni en juli wekelijks toepassen; in augustus/september om de 10 dagen.Dosering: 0,4 liter per ha.
Gecombineerd toepassen met minerale olie kan het effect verbeteren.

Voor de dosering van minerale olie raadpleegt men de voorlichting.


Graszaadteelt, graszodenteelt en in weiland, ter bestrijding van larven van de rouwvlieg.

Bij voorkeur spuiten met veel water; regen kort na de toepassing heeft een gunstig effect op de bestrijding. De bestrijding dient in de herfst te worden uitgevoerd. Om de kans op contact van het middel met de larven te vergroten, verdient het aanbeveling weiland eerst te slepen en geen drijfmest kort voor de bespuiting aan te brengen.


N.B. : Het middel heeft geen effect op emelten.

Dosering: 0,3 liter per ha.
Graszaadteelt van veldbeemd, ter bestrijding van de graszaadgalmug.

De 1e bespuiting dient circa één week na begin eiafzetting te worden uitge­voerd; op overjarige percelen dient de bepuiting na 14 dagen te worden herhaald.Op 1e jaars percelen kan met één bespuiting worden volstaan, na verwijde­ring van de dekvrucht.

Dosering: 0,5 liter per ha.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina