Wie behoren tot de Ahl al-Bayt ?Dovnload 20.71 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte20.71 Kb.

Wie behoren tot de Ahl al-Bayt ?
Het is bewezen dat tot de Familie van de Profeet (s) – ook wel Ahl al-Bayt, ‘Itrah en Aal genoemd - zijn dochter Fatima al-Zahra’, haar echtgenoot Imam ‘Ali, en hun kinderen Hasan and Husayn (‘a) behoren. De leden van deze Familie van vijf, met de Profeet Muhammad (s) aan het hoofd, waren diegenen die leefden in de tijd toen de Koraanse verzen omtrent hun deugdzaamheid aan de Profeet (s) geopenbaard werden. Echter, negen andere Imams van de nakomelingen van Imam al-Husayn (‘a) behoren ook tot deze Familie, waarvan de laatste Imam al-Mahdi (‘a) is. De Profeet (s) zei:

 • "Ik en Ali en al-Hasan en al-Husayn en negen van de nakomelingen van al-Husayn zijn de gezuiverden en de onfeilbaren." [al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, (Beirut, 1978), pagina 160. Het is zo dat al-Juwayni’s grootheid als een geleerde van hadith getuigd is door al-Dhahabi in Tadhkirat al-Huffaz, volume 4, pagina 298, en ook door Ibn Hajar al-‘Asqalani in al-Durar al-Kaminah, volume 1, pagina 67]

 • "Ik ben de leider van de Profeten en ‘Ali ibn Abi Talib is de leider van de opvolgers, en na mij zal ik 12 opvolgers hebben, de eerste van hen is ‘Ali ibn Abi Talib en de laatste van hen is al-Mahdi." [al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, page 160]

 • "Al-Mahdi is één van ons Ahl al-Bayt" en "al-Mahdi zal van mijn familie zijn, van de nakomelingen van Fatima" [Ibn Majah, al-Sunan, volume 2, pagina 519, nummers 4085-6; Abu Dawud, al-Sunan, volume 2, pagina 207]


En de vrouwen van de Profeet (s) ?
De vers over de zuivering " O huisgenoten (Ahl al-Bayt), God wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken. " was geopenbaard aan de Profeet (s) in het huis van zijn vrouw Umm Salama (moge Allah tevreden met haar zijn); de Profeet riep al-Hasan, al-Husayn, Fatima and ‘Ali, en hij verzamelde hen bijelkaar en bedekte hen met de mantel. Toen zei hij, "O Allah, dit is mijn Ahl al-Bayt, dus onthoudt elke onzuiverheid van de Ahl al-Bayt, en zuiver hen met een perfecte zuivering." Umm Salama zei, "Ben ik met hun, O Boodschapper van Allah?" De Profeet (s) zei, "Jij blijft op je plaats, en jij bent deugdzaam."

 • al-Tirmidhi, al-Sahih, volume 5, pagina’s 351 en 663

 • al­Hakim al­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, volume 2, pagina 416. Hij verklaart dat het sahih is in navolging van de criteria van al-Bukhari

 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, volume 5, pagina 197

Het begin van vers 33:33 en de daarop gevolgde verklaring gaan over de vrouwen van de Profeet (s), als bewijs daarop is dat de vorm in de vrouwelijke vorm staat. Echter, in de vers van de zuivering, verandert het geslacht van vrouwelijk naar de mannelijke of gemixte geslacht. Dit laat ook zien dat het om een onafhankelijk openbaring gaat die over verschillende mensen gaat.


Leer meer over de authentieke Islam uitgelegd door de Ahl al-Bayt, bezoek:

http://al-islam.org/faq/


O huisgenoten (Ahl al-Bayt), God wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.
[Vers over Zuivering Qur’an 33:33]

Profeet Muhammad (s) was gevraagd door zijn Metgezellen:

“Hoe moeten we zegeningen voor u doen?” … Hij zei:

“Zeg: ‘O Allah! Zend Uw zegeningen op Muhammad en de Familie van Muhammad, net zoals U Uw zegeningen zond aan Abraham en de Familie van Abraham, voorwaar ben jij de Meest Lofwaardige, de Meest Prachtige.’”

[Sahih al-Bukhari, volume 4, boek 55, nummer 589]

Waarom de Familie van de Profeet (s) volgen?

De Shi'ah geloven dat de twee erfenissen van Profeet Muhammad (s) de Qur'an en de Ahl al-Bayt (specifieke leden van zijn familie) zijn. De Ahl al-Bayt zijn de bron voor de authentieke Sunnah van de Profeet (s). Alleen door de verkregen instructie van deze twee bronnen kan een Moslim volwaardige leiding verkrijgen.
Profeet Muhammad’s Nalatenschap
Ik sta op het punt om de roep van de dood te beantwoorden. Voorwaar, Ik laat aan jullie twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter: de Boek van Allah en mijn Ahl al­Bayt. Voorwaar, deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot ze naar mij terugkomen bij de wand van de Vijver.”
Deze authentieke hadith van Profeet Muhammad (s) is overgeleverd door meer dan 30 van zijn Metgezellen en opgenomen door een groot aantal Sunni geleerden. Enkele van de bekende bronnen van deze hadith zijn:

 • al­Hakim al­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn (Beirut), volume 3, pagina’s 109-110, 148, en 533). Hij benadrukt dat de overlevering sahih is in navolging van de criteria van al­Bukhari en Muslim; al­Dhahabi heeft deze oordeel bevestigd.

 • Muslim, al-Sahih, (English translation), boek 031, nummers 5920-3

 • al­Tirmidhi, al-Sahih, vol. 5, pagina’s 621-2, nummers 3786 en 3788; vol 2, p. 219

 • al-Nasa'i, Khasa'is’Ali ibn Abi Talib, hadith nummer 79

 • Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, volume 3, pagina’s 14, 17, 26; volume 3, pagina 26, 59; volume 4, pagina 371; volume 5, pagina’s 181-2, 189-190

 • Ibn al­'Athir, Jami` al­'usul, volume 1, pagina 277

 • Ibn Kathir, al­Bidayah wa al­nihayah, volume 5, pagina 209. Hij citeert al-Dhahabi en verklaart deze hadith als sahih.

 • Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim , volume 6, pagina 199

 • Nasir al-Din al-Albani, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha (Kuwait: al-Dar al-Salafiyya), volume 4, pagina’s 355-8. Hij maakt een lijst op met overleveringen die hij betrouwbaar vindt.

Er zijn nog veel meer bronnen voor deze hadith die niet op deze lijst staan.


Zei de Profeet (s) niet “Ik laat jullie het Boek van Allah en mijn Sunnah achter” ?
Dit is een populaire misverstand. Het feit is dat er geen betrouwbare basis is voor deze stelling dat gezegd zou zijn door de Profeet (s) in zijn laatse toespraak. Het is compleet afwezig in alle zes Sihah boeken!! De versie in Malik’s Muwatta’, Ibn Hisham’s Sirat Rasul Allah, en van hem in al-Tabari’s Ta’rikh, zijn allen incomplete reeks van overleveringen met een aantal links in de reeks die ontbreken! De andere versies die wel een complete reeks van overleveringen (isnad) hebben – die in de kleine minderheid zijn – hebben allemaal overleveraars die unaniem zeer obetrouwbaar genomen worden door grote Sunni geleerden van rijal. Deze opmerkelijke feiten kunnen bevestigd worden door mensen die geïnteresseerd zijn in onderzoek door te verwijzen naar de relevante boeken.
Zonder twijfel, niemand doet de suggestie dat de Sunnah van de Profeet (s) niet gevolgd moet worden. Zoals eerder beschreven, de Profeet (s) wenste voor de Moslims om te verwijzen naar zijn Ahl al-Bayt als een betrouwbare, zuivere en onfeilbaar bron voor zijn Sunnah.

Wat is er zo bijzonder aan de Familie van de Profeet (s) ?
Toen de vers "(O Muhammad) Zeg, 'Ik vraag u geen loon voor (mijn prediking), behalve liefde van verwanten.'" (42:23) was geopenbaard, vroegen de Moslims aan de Profeet: "Wie zijn deze nabije families van u wiens liefde verplicht op ons is?" Hij beantwoordde, "'Ali, Fatima, en hun twee zonen."

 • al­Hakim al­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, volume 2, pagina 444

 • al-Qastallani, Irshad al-Sari Sharh Sahih al-Bukhari, volume 7, pagina 331

 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, volume 6, pagina 6-7

 • al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma’ani, volume 25, pagina 31-2

De positie van waardigheid en deugdzaamheid van de Ahl al-Bayt was verder bevestigd door de Qur’an tijdens de discussie met de Christenen van Najran. Toen de volgende vers was geopenbaard "Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: "Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk roepen; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van God roepen over degenen, die liegen.." (3:61), de Profeet (s) riep ‘Ali, Fatima, al-Hasan en al-Husayn en zei: ‘O Allah, dit is mijn Familie (Ahli)’. • Muslim, al-Sahih, (English translation), boek 031, nummer 5915

 • al­Hakim al­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, volume 3, pagina 150. Hij verklaart dat het sahih is in navolging van de criteria van al-Bukhari en Muslim.

 • Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, volume 7, pagina 60

 • al-Tirmidhi, al-Sahih, kitab al-manaqib, volume 5, pagina 596

 • Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, volume 1, pagina 185

 • al-Suyuti, History of Khalifas Who Took The Right Way, (London, 1995), pagina 176


Is het niet genoeg om respect te tonen naar de Ahl al-Bayt ?
Is het voldoende om aleen respect te tonen aan de Qur’an? De Moslims hebben geen keuze dan dit te volgen, want het gaat om een bron van Goddelijke leidingas, in al hun zaken. Profeet Muhammad (s) liet twee dingen achter als zijn nalatenschap aan de Moslims, en beloofde dat deze twee nooit zullen scheiden van elkaar tot de Dag des Oordeels. Door de Ahl al-Bayt met de Qur’an te verbinden, vertelde de Profeet (s) ons dat we niet alleen respect moeten tonen aan hen, maar ook hun als uitleg te gebruiken voor de Islamitische doctrine, gebruiken, hadith en tafsir
Aanschouw! Mijn Ahl al-Bayt is als de Ark van Noah. Wie daar aan boord gaat is gered, en wie zich ervan afkeert is vergaan

 • al­Hakim al­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, volume 3, p. 151 en volume 2, pagina 343. Hij verklaart dat het sahih is in navolging van de criteria van Muslim

 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, volume 1, pagina’s 71-72

 • Ibn Hajar al-Makki, al-Sawa’iq al-Muhriqa, pagina 140. Hij verklaart dat deze overlevering is overgeleverd door vele overleveringen die elkaar sterk bevestigden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina