Wij beloven ende sweerenDovnload 0.51 Mb.
Pagina1/9
Datum23.08.2016
Grootte0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bron: BHIC, Toegang 7697, Oud Gemeentearchief Veghel, inv. nr. 67, resoluties van het dorpsbestuur dd. 4 maart 1700 - 5 februari 1711
De eerste aanzet voor deze regesten werd gemaakt door René Huiskamp. Deze werden aangevuld en uitgebreid door Martien van Asseldonk

Fol. 2-2v, 1699 Eed van de schepenen

Wij beloven ende sweeren


 • dat wij de Heeren Staeten Generael van de Geunieerde Provintien, sijnde en blijvende bij de ware Christelijke Gereformeerde religie, gehouw ende getrouw sullen wesen;

 • dat wy deselve Heeren Staeten Generael, onse Souverain Overigheyt, in haren bevelen sullen respecteeren ende gehoorsamen naar behooren;

 • dat wy den schout gestelt over onse stadt, vrijheijt, heerlijkheijt ofte dorpe, ofte nog te stellen, voor soo veel hem in reghtmatigheijt soude mogen aengaen, behulpelijk sullen sijn;

 • dat wij respectivelijk goede ende regtvaardige justitie sullen administreren ende doen administreren, sonder eenigh faveur, dissimulatie ofte verdragh;

 • dat wy allen saken dewelke behooren secreet te blijven, bij ons sullen behouden, ter tijt en wijlen toe deselve na regten sullen mogen geopent werden;

 • dat wij de armen soo wel als rijke sonder onderschijt ofte respeet, naar onse beste kennisse ende wetenschap in goede conscientie regt sullen doen;

 • dat wij aen genen parthijen raekende hunnen differenten van de welke voor onse scheepenstoel proces is, ofte hier namaels sal komen, raet ofte daet in sullen geven;

 • dat wij int bijsonder ons punctuelijk sullen reguleren ende luijden daar over wij gestelt zijn regieren nae den inhoudt van desen;

 • voorts dat wij de predicanten, rectors, voorlesers, kosters, schoolmeesters ende all andere persoonen van de Ware Christelijke Gereformeerde Religie sijnde ende daervan professie doende, ofte deselve toegedaan wesende, ten allen tijden sullen helpen protegeren ende beschermen tegens alle gewelt, overlast, dadelyckheyt, injurien ofte bespottinge, sulcx dat wij hun daer van nae onse beste vermogen clachteloos sullen houden ende doen houden,

 • soo waerlijck helpe ons Godt almachtigh.

De schepeneed wordt afgelegd door: • 4-3-1700 Jacob Martens van Tillaar

 • 1-2-1701 Dirck van Eert

 • 30-6-1707 Henrick Claes Roelofs

 • 22-3-1708 Anthony Dirck Tijbos en Jan Ariens

 • 4-5-1708 Hogard Amelissen van Dieperbeeck

 • 24-1-1709 Corstiaen Teunisse van de Ven en Ariaen Aert Goorts van Middegael

 • 23-1-1710 Jacob Mattheus van Tillaer en Jacob van de Pol

Fol. 4-4v, 1699 Eed van de secretarissen

Wij beloven ende sweeren


 • Dat wij de Heeren Heeren Staeten Generael van de Geunieerde Provintien, sijnde en blijvende bij de ware Christelijke Gereformeerde religie, gehouw ende getrouw sullen wesen;

 • dat wy deselve Heeren Staeten Generael, onse Souverain Overigheyt, in haren bevelen sullen respecteeren ende gehoorsamen naar behooren;

 • dat wy den schout gestelt over onse stadt, vrijheijt, heerlijkheijt ofte dorpe, ofte nog te stellen, voor soo veel hem in reghtmatigheijt soude mogen aengaen, behulpelijk sullen sijn;

 • dat wij respectivelijk goede ende regtvaardige justitie sullen administreren ende doen administreren, sonder eenigh faveur, dissimulatie ofte verdragh;

 • dat wy allen saken dewelke behooren secreet te blijven, bij ons sullen behouden, ter tijt en wijlen toe deselve na regten sullen mogen geopent werden;

 • dat wij de armen soo wel als rijke sonder onderschijt ofte respeet, naar onse beste kennisse ende wetenschap in goede conscientie regt sullen doen;

 • dat wij aen genen parthijen raekende hunnen differenten van de welke voor onse scheepenstoel proces is, ofte hier namaels sal komen, raet ofte daet in sullen geven;

 • dat wij int bijsonder ons punctuelijk sullen reguleren ende luijden daar over wij gestelt zijn regieren nae den inhoudt van desen;

 • voorts dat wij de predicanten, rectors, voorlesers, kosters, schoolmeesters ende all andere persoonen van de Ware Christelijke Gereformeerde Religie sijnde ende daervan professie doende, ofte deselve toegedaan wesende, ten allen tijden sullen helpen protegeren ende beschermen tegens alle gewelt, overlast, dadelyckheyt, injurien ofte bespottinge, sulcx dat wij hun daer van nae onse beste vermogen clachteloos sullen houden ende doen houden,

 • belovende mede getrouwigheyt int schryven van allen schabinale actens en hetgene verders tot de secretarije toestaet

Den bovenstaande eedt hebben de navolgende persoonen aan het officie afgeleijt • Gijsbertus de Jong, secretaris van Schyndel anno 1677

 • Abraham Tempelaer, secretaris van Nuenen, Gerwen en Opwetten 6-6-1684

 • Pieter Molemakers, substituut secetaris van St. Oedenrode 14-12-1690

 • Adriaan Willem Rijers, secretaris van Aarle-Rixtel 22-12-1694

 • Willem de Wit, secretaris van Baackel, 21-9-1697

 • Pieter Molemakers, secretaris van Nederwetten in 1697

 • N.N. van der Hurck, secretaris van Tongeren 17-2-1698

 • Pieter de Cort, secretaris van Baackel 2-6-1700

 • Gerrit de Jong, substituut secretaris Schijndel 2-12-1706 in handen van de heer de O. Villers

 • Johannes Wilhelmus Rijers, Aarle-Rixtel 7-2-1707

 • Matthijs Nieckens, secretaris van Vechel 26-5-1707

Fol. 5-5v, 1699 Eedt van de borgemeesteren

Wij belooven ende sweeren


 • Dat wy de ceelen en andere reëlen en personnele hefboecken die by de regenten sullen worden uytgegeven neerstelijk sullen ophaelen en invorderen ende daermede betalen en voldoen des dorps intresten en pagten en daar wij verders sullen werden geordonneert, sonder dat de gemeynte eenige kosten ofte schadeb daar door sal komen te leyden

 • Dat ook van onse administratie op den behoorlijke tijt sullen doen goede reeckeninge, bewys et reliqua, onse uijtgaeve met goede quitantie en behoorlijke documenten verifierende

 • Ende dat weij voor alles sullen doen ende doen doen het geene vroome en eerlijke borgermeesteren ten meesten voordeele van de gemeijnte toestaat ende behooren et doen,

 • onder verbant van onse persoonen ende goederen hebbende ende verkrijgende,

 • waarmede dan sijn geleijt in ban en vreede, uijt kragte vant welke niemant hun in hare bedieninge sal hebben te turberen ofte te molesteren met woorden ofte met wercken, directelijk oft indirectelijk, op pene van sestigh goude realen, van outs daer tot staande

De eed van de borgemeesters werd opgelegd door: • Op 9-2-1699 Aart Arien Olislagers, Lambert Jansen van der Heijden, Aart Donckers, Lambert van Boxmeer

 • Op 9-2-1700 Teunis Hendrick Lamberts van der Ven, Zeger Hendrick Zeger Donckers, Hendrick Hendricks van der Heijden en Jan Claassen Rademaacker

 • Op 9-2-1701 Lambert Teunis Hendrick Lamberts, Lambert Thijssen van Vorstenbos, Jan Rombout Jacobs en Jan Peter Goorts van Erp, loco Lijsken sijn moeder

 • Op 7-2-1702 Daendel Jan Rutten, Jan Leunis Peters, Thonij Dielis Hoppenbrouwes en Thijs Peter Goorts

 • Op 4-2-1703 Claas Gerit Aarts, Jacob Jan Thijssen de Jonge, Peter Hendrick Willem Aarts en Laurens Baltus Laurensen

 • Op 4-2-1704 Jan Rut Cluijtmans, Gijsbert Jan Teunis de Smidt, Tonij Jan Teunis van Eert, Jan Aart Reijnders

 • 11-2-1705 Rut Lambert Gerrit Stevens, Jan Aart Donckers, Evert Frederick Evers en Jacob Jan Jacob Hendrickmans

 • Op 8-2-1706 Jan Jan Gerrits van der Heijden, Jan Paulus Simons, Jan Arien Ariens, Dirck Jansen in den Elsen

 • Op 7-2-1707 Reijnder Jan Willems, Corstiaen Teunis Lamberts van de Ven, Peter Peters Teunis Hendricx en Goort Hendrick Gerrits

 • Op 9-2-1708 Michiel Arien Donckers, Peter Roeffen, Jacob Willem Santvoorts de Smidt met sijne broeder en Peter Jan Tijssen van den Hurck

 • Op 7-2-1709 Jan Philips Aent Beeckelaer, Lambert Henrick Lamberts van de Ven, Aelberts Aert Janssen en Peter Gerrit Janssen inde Elssen

 • Op 12-2-1710 Peter Tijs Lamberts, Peter Jan Teunis van Eert, Dirck Jacob Martens van Tillaer, en Hendrick Claes Marcelissen

 • 10-2-1711 Zeger Hendrick Zeger Donckers, Aert Pauwelsen van Heeswijck, Cornelis Boermans, en Hendrick Sijmons Veijdeven

Fol. 6 -7, 1699 Eedt van de Agtmannen

Wy beloven ende sweeren


 • Dat wij de Heeren Heeren Staeten Generael van de Geunieerde Provintien, sijnde en blijvende bij de ware Christelijke Gereformeerde religie, gehouw ende getrouw sullen wesen;

 • dat wy deselve Heeren Staeten Generael, onse Souverain Overigheyt, in haren bevelen sullen respecteeren ende gehoorsamen naar behooren;

 • dat wy den schout gestelt over onse stadt, vrijheijt, heerlijkheijt ofte dorpe, ofte nog te stellen, voor soo veel hem in reghtmatigheijt soude mogen aengaen, behulpelijk sullen sijn;

 • dat wy allen saken dewelke behooren secreet te blijven, bij ons sullen behouden, ter tijt en wijlen toe deselve na regten sullen mogen werden geopent;

 • dat wij de predicanten, rectors, voorlesers, kosters, schoolmeesters ende all andere persoonen van de Ware Christelijke Gereformeerde Religie sijnde ende daervan professie doende, ofte deselve toegedaan wesende, ten allen tijden sullen helpen protegeren ende beschermen tegens alle gewelt, overlast, dadelyckheyt, injurien ofte bespottinge, sulcx dat wij hun daer van nae onse beste vermogen klachteloos sullen houden ende doen houden,

 • ende dat wij in het bewint ende bestier van des dorps saeken sullen doen en handelen, soo als ten meeste profyte en voordeele van de gemeynte bevonden sak worden te behooren, ende in alles ons gedragen soo als voomen en eerlijke agtmannen toestaat ende behooren te doen, onder verbant van onse persoonen ende goederen, hebbende ende verkrijgende,

 • waer mede sij dan sijn geleijt den ban en vreede wuijt kragte van dewelke niemant in hare functie sal hebben te turberen ofte te molesteren, directelijk ofte indirectelijk, met woorden ofte met werken op pene van sestigh goude realen van outs daer toe staande

De volgende agtmannen hebben deze eed afgelegd: • Op 9-2-1699 Jan Joorden Donckers, Anthony Dirck Tibos

 • Op 9-2-1700 Jan Aarts van der Mee, Willem Lamberts van Boxmeer, Aart Arien Olislaegers

 • Op 9-2-1701 Jan Claessen Rademaecker, Teunis Hendrick Lamberts van de Ven

 • Op 7-2-1702 Ariaan Arien Boermans, Lambert Teunis Hendrick Lamberts en Jan Peter Goorts van Erp

 • Op 5-2-1703 Daendel Jan Rutten, Thijs Peter Goorts, Jan Leunis Peters, Thonij Dielis Hopenaers

 • Op 5-2-1704 Jan Aarts van der Mee,

 • Op 26-8-1704 Jan Jan Thijssen van der Hurck

 • Op 11-2-1705 Jan Rut Cluijtmans, Gijsbert Jan Teunis de Smit, Tonij Jan Tonis van Eert

 • Op 8-2-1706 Rut Lambert Gerrit Stevens, Jan Aert Donckers, Evert Frederick Evers, Jacob Jan Jacob Hendrickmans

 • Op 7-2-1707 Jan Paulus Sijmons, Jan Ariens den Hoevenaar

 • Op 3-5-1708 Adriaen Boermans, Lambert Arien Willems, Corstiaen Jan Theunissen van de Ven

 • Op 28-1-1709 Gerrit Aert Schuppens

 • Op 4-2-1709 Peter Roeffen, Jacob Willems van de Zantvoort de Smith, Michiel Arien Donckers, Reijnder Jan Willems

 • Op 12-2-1710 Lamert Henricx van de Ven en Jan Philipssen

 • Op 10-2-1711 Dirck Jacob van den Tillaer, Peter Thijs Lamberts en Peter Jan Teunis van Eert

Fol. 8, 1699 Eedt van de geswoorens en schutters

Wij belooven ende wij sweeren


 • dat wij de ordonnanti ende kaarte deser gemeijnte naar onse uijtterste vermoogen sullen doen observeren, mainteneren en nakomen

 • dat wij de persoonen die der tegens verbreuken ofte misdoen sullen corrigeren ende muleteren nae den inhoude van deselve

 • ende dat wij nog uijt vrintschap, nog uijt vijantschap, nog door eenigh ander middel ons sullen laeten beweegen, off doen gedoogen get gene onbehoorlijk ofte daer tegen strijdigh bevonden mogte werden, maer ter contrarie in alles ons gedraegen soo als eerlyke en vroome geswoorens toestaat en behooren te doen

 • waarmede dan sijn geleijt in ban en vreede uijt kragte vant welke niemandt hun int bedienen en waarnemen haarder functie sal hebben te turberen ofte te molesteren, directelyk oft indirectelijk met woorden off met werken, op pene van sestigh goude realen van outs daer toe staande

De volgende personen hebben deze eed afgelegd: • Op 7-2-1702 Gerrit Jan Goossens en Joost van de Pol

 • Op 4-2-1704 Teunis Daendels en Ariaan Gijsberts

 • Op 14-7-1707 Jan Eijmerts als schutter

 • Op 25-1-1710 Adriaen Dielissen van Hoorn en Sijmon Andriessen

Fol. 9-9v, 1699 Eedt van de vorsters en ondervorsters

Wij beloven ende sweeren


 • dat ik de Heeren Staeten Generael van de Geunieerde Provintien, sijnde en blijvende bij de ware Christelijke Gereformeerde religie, gehouw ende getrouw sullen wesen;

 • dat ik deselve Heeren Staeten Generael, onse Souverain Overigheyt, in haren bevelen sullen respecteeren ende gehoorsamen naar behooren;

 • dat ik alle ende een igelijk ingesetenen voor soo veel in mij is behulpig sal wesen;

 • dat ik allen saecken die mij worden toevertrouwt en aanbevoolen om secreet te houden, bij mij sal behouden, ter tijt en wijlen toe deselve sullen mogen werden geopenbaart;

 • dat ik mij sal informeren ende naukeurigh ondersoecken doen naer alle feyten, moetwil en voorvallende boeten ende amenden, ende deselve den heeren officiers aenbrengen ende bekent maecken na inhoude van de placaten sonder eenige oogluijkinge, dissimulatie, verdragh ofte clandestine compositie met imant te houden, directelijk ofte indirectelijk

 • dat ik den heere officier ende scheepenen en andere regenten in haare beveelen sal onderdanigh ende gehoorsaem wesen ende die ten allen tijden ten dienste staan

 • Voorts dat ik van alle dagementen, insinuatien en generalijk alle exploiden goede opregte ende waeragtige relacen sal geven, ende daer van behoorlyk notitie houden, omme een ider sulx aengaande daer van in tijden en wijlen te konnen dienen

 • Ende voorts alles sal doen gelijk een getrouw vorster schuldigh is ende behoort te doen

De volgende personen hebben deze eed aan de officier afgelegd:
 • Michiel ten Bos, vorster van Aarle, op 6-11-1680

 • Jan van de Sant, vorster van Erp, op 27-3-1683

 • Teunis Tonissen van Bree, vorster van Lierop op 3-8-1688

 • Juriaen Beckers, ondervorster van Roij op 9-6-1700

 • Dirck van den Berg, vorster van Someren op 5-11-1688

 • N. van Schaick, vorster van Aarle op 25-8-1691

 • Jacob van Geelkercken, vorster van Mierlo op 18-2-1695

 • Jan Dircks van Thiel, vorster van Nuenen, Gerwen en Wetten op 3-6-1695

 • Hugo Heijlgers, vorster van Schijndel op 22-11-1696

 • Jan Cornelis van Geelkerken, substituut vorster van Mierlo op 21-7-1697

 • Isaac ten Bos, vorster van Aarle op 8-3-1698

 • Frans Tempelaar, substituut vorster Mierlo op 22-7-1700

 • Jacobus van Homburg, als ondervorster van Oedenrode op 18-5-1706

Fol. 10-10v, 1699 Eedt van tappers en brouwers

Ick beloove ende sweere


 • dat ick in alles, soo veel mij aangaat sal observeren ende bij de mijnen doen observeren, de ordonnantie op de gemeene middelen gemaackt

 • ende dat ick niet en sal frauderen ofte doen frauderen den impost op elcke specie gestelt, directelijck ofte indirectelijck

De volgende personen hebben deze eed afgelegd: • Op 11-10-1698: Cornelis van der Hagen, Peter Grrits Ariens, Anthony Spierincx, Aart Ariens de Leest, Goort Vercuijlen

 • Op 13-10-1698: Thomas Hendrick Thomassen, Jan Lamberts van Boxmeer

 • Op 5-6-1699: Willem Lamberts van Boxmeer

 • Op 3-11-1700: Willem Lamberts van Boxmeer, Anthonij Spierinx, Goort Vercuijlen, Aart Ariens de Leest, Peter Daandels van Bergeijk, Peter Gerrit Ariens, Willem Jacob Gielens, Tonij Dirck Tibos

 • Op 6-12-1701: Tonij Dirck Tibos, Peter Gerrits Ariens, Peter Daendels van Bergeijk

Fol. 11, 1699 Eedt van de slagters

Ik beloove ende sweere dat ick geen beesten sal slaan ofte steecken, ten zij mij eerst gebleecken sal sijn bij eenig biljet ofte teecken, dat vant selve beest den twaalfsten penninck betaalt is
De volgende personen hebben deze eed afgelegd:


 • Op 18-11-1698 Aart Goorts

Fol. 12, 2-8-1708 Verpondingbeurders

Op 2-8-1708 hebben Jan Claessen Rademaecker en Jan Claes Marcelissen hun eed afgelegd als verpondinghbeurders over 1707, ende hebben belooft den dorpe uijt schade te houden ende te achtervolgen de conditien die van oudts daer toe syn geordonneert, deselve altijt opgebeurt heeft onder verbandt van haere persoonen ende goederen, hebbende ende vercrygende, ten eijnde haere administratie behoorlycke reeckeninge, bewys et reliqua

Fol. 12v Eedt van de kerckmeesters

Ick beloove ende sweere


 • dat ick de incomsten van de kercke naerstelyck sal ophaelen ende invorderen,

 • ende daer de nootsaeckelycke reparatie doen aen de kercke daer het meest vereijsschen sal

 • dat ik mij sal reguleren soo veel het doenlijk is naer de articulen en poincten die gemaeckt ende myn ter handen gestelt sijn raeckende de administratie van de kerckelijcke goederen

 • dat ik nae verloop van twee jaeren die ick activelijck sal hebben bedient van mijnen ontfanck ende uijtgaeve sal doen goede reeckeninge, bewijs et reliqua,

 • ende mij daerinne, ende in mijne geheele administratie sal gedraegen, soo als een vroom ende eerlijck kerckmeester toestaet en in oprechtigheijt ende trouwe behoort te doen onder verbant van mijn persoonen ende goederen, hebbende ende vercrijgende

De volgende personen hebben hun eed als kerkmeester afgelegd: • Op 17-11-.. meester Johan Bel en Goort Jan Goorts

 • Op 19-7-1709 Peter Gerit Adriaen

 • Op 1-5-1710 Goort Aert Goorts

Fol. 13, 1699, Eedt van de armmeesters

Ick beloove ende sweere


 • Dat ick de inkomsten van den armetaaffel naarstelijck sal ophaelen en invorderen ende daar van behoorlijck onderhout en uijtreijckinge doen aan de arme menschen, naer dat haeren noodt vereijst ende de inkomsten sullen leijden

 • Dat ik mij sal reguleren, voor soo veel het doenlijck is, nae de articulen en poincten die gemaackt en mij ter handt gestelt sijn, raackende de administratie van de arme goederen

 • Dat ick nae verloop van twee jaeren die ick actuelijck sal hebben bedient van mijnen ontfang ende uijtgaeve dal doen goede reeckening, bewijs et reliqua,

 • ende mij daarinne en in mijne geheele adminsitratie sal gedraegen, soo als een vroom ende eerlijck armmeester toestaat, en in opregtigheijt ende trouwe behoort te doen onder verbant van myn persoon en goederen, hebbende en verkrijgende

De volgende personen hebben hun eed als armmeesters afgelegd: • Op 12-11-1699 Hogaart Amelissen van Diepenbeeck

 • Op 6-12-1701 Jan Joorden Donckers

 • Op 19-11-1707 Thomas Henrick Thomassen

 • Op 23-10-1710 Art Jan Theunis van Eert

Fol. 14, 13-9-1698 Karrediensten

Bevel van de gouverneur 's Bosch van 13-9-1698, om 6 losse paarden die van Peelland besteld zijn voor het transport van bagage van de prins van Nassau op zondag 14 september naar Den Bosch. Van Veghel zijn gevaren Paulus Aarts en Jan Rutten Cluijtmans, voor 2-2-0 per dag

Fol. 14-14v, 27-10-1698 Karrediensten

Zijne Majesteid, de koning van Groot Britannie (Willem III) beveelt aan kwartierschout Villers om 16 paarden te leveren ten dienste van keurvorst van Beieren en om deze in Sint-Oedenrode in gereedheid te houden. Het werden bij nader order 25 paarden. Op de 28e zijn naar Roij vertrocken: Michiel Arien Donckers, Hendrick Mattheus Aarts, Leunis Leunissen, Dirck van de Donck, Aart Teunis van Eert, Gerrit Hendrick Lamberts en Lambert Ariens, die daar tot 1 november gebleven zijn. Op die dag zijn ze naar Erp vertrokken, vanaf waar de vier eerste ‘sijn voorgespannen’ naar Grave, en de drie laatsten weer naar huis zijn gegaan.

Fol. 14v, 10-11-1698 Karrediensten

Zijne majesteit ordonneer de heer Villers, kwartierschout van Peelland, weer 25 paarden te versorgen voor de dienst van de keurvorst van Beijeren en die in Erp in gereedheid te houden

Fol. 14v-15, 5-2-1699 Borgemeesters en achtmannen

De volgende personen worden genomineerd als nieuwe borgemeesters:

Door de oude borgemeesters: Willem Lamberts van Boxmeer, Jan Thijs Jacob Tijssen, Peter Daandels van Bergeijck, Hendrick Lamberts van de Ven met Lambert sijnen soon

Door de agtmannen: Aart Donckers, Jan Simens de Smidt, Aart Arien Olislagers, Willem Hendricks

Door de schepenen: Jan Jan Gerits van der Heijden, Reijndert Jan Willems, Hoogaart Melissen van Dieperbeeck, Zeger Hendrick Donckers


Waar uit tot borgemeesters gekozen zijn: Aart Arien Olislagers, Willem Lamberts van Boxmeer, Aart Donckers, Han Jan Gerits van der Heijden
Voor het laarste jaar zijn gecontinueerd als agtmannen: Arien Willem Meeuwissen, Hendrick Simons, Tonij Jan Teunis Olislagers. Voor het tweede jaar zijn gecontinueerd: Hendrick Claes Marcelis en Michiel Arien Donckers. Voor het eerste jaar zijn aangesteld tot agtmannen: Peter Willem Hendricks, Jan Joorden Donckers, Tonij Dirck Tibos

Fol. 15, 17-6-1699 Taxatie

Taxatie door schepenen Cornelis van der Hagen, Arien Smits, Jan Jansen van der Hurck, Jan Tijssen, Gerard Vermeulen, Hendrick van Kilsdonck en Marten Oppers, ter instantie van de rentmeester der Geestelijke Goederen Van Heurn, involge de resolutie van 14-5-1699 van de Raad van State, van de goederen opgegeven door deurwaarder van de de Raad van State Harmen Kraemers


 • Een acker, groot ontrent 5 ½ lopens, gelegen in 2 percelen, gehorende aan de pastorie, gebruikt door Daendel Jan Rutten, getaxeerd op 350-0-0

 • Een acker groot 3 lopens, gehorende aan de pastorie, gebruikt door Peter Leenders, getaxeerd op 175-0-0

 • Een buunder weyde gelegen in de Gemene beemden, gehorende aan de castrale mis, gebruikt door Aart van Vechel, getaxeerd op 25-0-0

 • Een stucxken hoijlant, gehoorende aan St. Anthonis altaer, gebruikt door Zeger Hendrick Donckers, getaxeerd op 50-0-0

 • Een stuck lants genaamd de Groote St. Teunis acker, groot 6 lopens, gebruikt door Zeger Hendrick Donckers, getaxeerd op 350-0-0

 • De Kleijne St. Anthonis acker, groot 1 ½ loopens, gebruijkt door Peter Leenders, getaxeerd op 75-0-0

 • Een hoijbeemt gehorende aan St. Agataes altaar, gebruikt door Hendrick Claes Marcelissn, getaxeerd op 9-0-0

Fol. 16-16v, 9-7-1699 Verpachting

De borgemeesters van 1699 verpachten voor de contributie en verponding het hooi van wijlen Helena Toten, gelegen int Aabroeck, hooiende met Jan Daandels van Bergeijck cum suis  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina