Wijkraad Kleverpark maandelijkse vergaderingDovnload 18.64 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte18.64 Kb.

Wijkraad Kleverpark maandelijkse vergaderingNotulen 7 maart om 20:00 uur

NME Haarlem (Natuur- en Milieu Educatie) | Kleverlaan 9Leden: Adriaan van Boheemen (AB/v), Bob Hilarius (BH/s), Kommer Sneeuw (KS/p),
Robert Stuurman (RS), Johan Wessel (JW).

Gasten: Anouk Ceelen en Michiel Vlot (Velserstraat)
Vergaderdata 2015/2016:
7 sep – 5 okt – 2 nov – 7 dec – 4 jan – 1 feb – 7 mrt – 4 apr – 9 mei – 6 jun – 4 jul
 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
  (kijk voor de alle beschikbare stukken op agenda op de site)
  Toevoegen: Grijze wegen n.a.v. actie wijkraden Schalkwijk. 2. Verslag 1 februari 2016.
  N.a.v. het verslag: Gasten zijn verrast door het wijkraadslidmaatschap van Robert Stuurman. Dat is niet volgens de benoemingsregels gegaan. Toegelicht wordt dat Robert kandidaat lid is en formeel in een komende jaarvergadering kan worden verkozen.
  Verslag akkoord. 3. Actielijst. (zie hieronder)
  Alle punten staan op de agenda. 4. Herinrichting Velserstraat.
  Discussie mede n.a.v. het antwoord op de e-mail van 3/2 “resultaten opinie peiling en vragen/afspraken” over de vermeende rol van de wijkraad. De bewoners van de Velserstraat houden het gevoel dat hun belangen ondergeschikt worden gemaakt aan die van bijv. Fietsersbond en Connexxion. De wijkraad onderschrijft dat niet, maar ziet onze rol vooral breder, ook belang voor de hele wijk of passanten door de wijk behartigen en soms wijkoverschrijdend. Een kwestie van interpretatie van ‘het behartigen van de belangen van de wijk’.
  Ook over openheid (uitgangspunt van de wijkraad) wordt verschillend gedacht. Zo hebben we via de agenda van de commissie Beheer op 25/2 kennis genomen van de bewonersbrief van 4/2 aan deze commissie. De bewoners stellen dit schrijven te hebben aangekondigd. Een ieder stelt dat openheid nodig is en verder zal worden betracht.
  Op 18/2 hebben Kommer, Bob en Johan een oriënterend gesprek met Theo Mulder (procesmanager Haarlem) en Ivo Cuperus (ingehuurd technisch projectleider) gevoerd. De gemeente wilde eerst met alle stakeholders apart kennis maken. Een plan is er nog niet. Het conceptverslag van de gemeente en onze eigen indrukken verschillen dusdanig dat we daarover eerst in gesprek willen. Een waardig verslag van deze afspraak is dus nog niet voorhanden. Wordt vervolgd. 5. T-kruising Verspronckweg/Goltziusstraat.
  Er komt vanuit de gemeente een enquête in de nabije omgeving over mogelijke oplossingen, al dan niet in combinatie:
  – opofferen 2 parkeerplaatsen Verspronckweg
  – tweerichtingsverkeer in Goltziusstraat tussen de vd Vinne en Jan Steen
  – afsluiten Goltziusstraat aan Verspronckzijde
  – alles bij het oude laten. 6. Verspronckweg Noord.
  Er komen geen drempels (alleen visueel). Wel de toezegging af en toe snelheidsmetingen te verrichten.

  Ingelast agendapunt:

  Grijze wegen.
  De 4 wijkraden van Schalkwijk hebben in de commissie Beheer een pleidooi gehouden een eind te maken aan allerlei verschillende soorten wegen met de daarbij behorende regels, waarvan er een aantal door de politie simpelweg niet gehandhaafd wordt. Het gaat hier dus om inrichting, snelheid en dat soort zaken. Er is geen peil meer op te trekken. Wethouder Sikkema komt met een nota. Maar dit gaat dan niet alleen om Schalkwijk maar gemeentebreed, mogen we verwachten.
 1. Haarlemmer Kweektuin.
  De overeenkomst tussen Stichting en gemeente wordt medio maart ondertekend. De gemeente blijft eigenaar en de Stichting voert de regie. Tijdens NL-Doet is er een rondleiding met wethouder Jeroen van Spijk en het Haarlems Dagblad.
  Horeca is in voorbereiding; opening april/mei met een happening.
  De “Kaatsbaan” is verkocht aan Stadsherstel en de opknapbeurt is gestart. 2. Voormalig Sterrencollege.
  Verkoop door eigenaar is ingezet. Diverse partijen zijn nu wel geïnteresseerd en verkennen de mogelijkheden. Mogelijk gaat er dan toch wat gebeuren. Wie partijen zijn is niet bekend, maar een gegadigde is een ontwikkelaar met speciale belangstelling voor onderdeel supermarkt. 3. HOV Noord.
  Stuk was in de cie Beheer. Inspraakperiode inmiddels afgelopen. Kritiek van bewoners en politiek op weghalen VRI's, van Fietsersbond op onvoldoende rekening met fietsers. Rover tevreden met 3 minuten tijdwinst en een beetje anti Fietsersbond. Op naar Definitief Ontwerp. 4. Formulieren afrekening/verantwoording wijkraadskosten/bewonersondersteuning 2015.
  De benodigde handtekeningen zijn gezet en de formulieren worden opgestuurd. 5. Gebiedsprogramma 2017-2021.
  Velserstraat-rotonde Kleverlaan-Marnixstraat als een logisch geheel, een eenheid?
  We blijven voorstander van een integrale aanpak, zeker op ontwerpniveau. Uitvoering kan dan nog altijd gefaseerd worden opgepakt. 6. Rondvraag.
  Niets.
Bob Hilarius, 22 maart 2016

Actielijst


bij agenda van

bij notulen van 7 maart 2016


Datum-#

Wie

Actie

Status

150907-1

JW

Wijkbord in Partner Platform

151005: In behandeling bij Francien/Menno


Loopt


151207-1

MD
BH

Check bij vdVinne-groep voorstel kruising Verspronck-Goltzius
160201: Check status bij Frank Kool van OGV

160307: Er komt een gemeentelijke enquête.Klaar


151207-2

KS

Officiële inspraakreactie Verspronckweg Noord
160201: Ingediend medio december 2015. DO afwachten.
160307: Het DO voorziet niet in drempels.Klaar
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina