Wijziging huishoudelijk reglement der g. S. S. V. TjasDovnload 8.56 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte8.56 Kb.
Ingekomen stuk op 8 april

Ingestuurd door Laurens Smit
WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER G.S.S.V. TJAS
Disputen

Artikel 37

a. Oprichting van een dispuut geschiedt tijdens de algemene ledenvergadering in aanwezigheid van alle aanstaande dispuutsleden of bij gebreke daarvan, krachtens schriftelijke verklaring van de afwezige aanstaande dispuutsleden.

b. De aankomende leden van het dispuut overleggen schriftelijk de naam van het op te richten dispuut alsmede de namen van de aanstaande leden, de lidmaatschapsvoorwaarden en het doel aan het bestuur.

c. Een dispuut kan bestaan uit alleen mannen, alleen vrouwen of een mix van mannen en vrouwen.

d. Leden moeten lid geweest zijn van het bestuur of een commissie van Der G.S.S.V. Tjas.

e. Personen kunnen niet gelijktijdig lid zijn van het dispuut en plaatshebben in het bestuur van Der G.S.S.V. Tjas.

f. De disputen der vereniging bestaan uit ten minste zeven leden.

g. De leden kunnen besluiten het dispuut te splitsen indien het uit veertien of meer leden bestaat.Artikel 38

Een dispuut beoogt minimaal de volgende doelstellingen:

a. Mensen actiever bij Der G.S.S.V. Tjas te betrekken;

b. Contacten te creëren en te onderhouden met mensen die actief zijn/of geweest bij Der G.S.S.V. Tjas

c. Bij te dragen aan gezelligheid en gebondenheid binnen Der G.S.S.V. Tjas.
Artikel 39

a. Het dispuut heeft een bestuur.

b. Het bestuur bestaat uit tenminste een Preases, Abactis, en Fiscus

c. Het dispuut neemt zijn besluiten in vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

d. Alle leden dienen per mail minimaal twee weken van tevoren op de hoogte worden gesteld van plaats, datum en tijdstip de eerstvolgende bijeenkomst.

e. De dispuutsleden wijzen voor het verenigingsjaar dan wel een gedeelte daarvan in vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden een bestuur aan, dat bestaat uit een praeses, een abactis en een fiscus.

f. Het dispuut kent een dispuutsreglement, welke wordt vastgesteld en gewijzigd in vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij minimaal de helft van de dispuutsleden aanwezig dienen te zijn.

g. Het bestuur wordt aangesteld voor de termijn van één jaar.

h. Een bestuurslid kan maximaal een keer herkozen worden.

Artikel 40

De leden zijn verplicht:Artikel 41

a. Het dispuut kent:


- actieve leden;
- reünisten.

b. Onder reünisten wordt verstaan personen die hebben aangegeven aan de secretaris van het dispuut dat zij actief lid af willen worden, bijvoorbeeld in verband met afstuderen, verhuizen e.d. Verder wordt een actief lid automatisch reünist wanneer het lidmaatschap van Der G.S.S.V. Tjas wordt opgezegd. Onder actieve leden wordt verstaan zij die geen reünist zijn.

c. Reünisten zijn, onder voorafgaande opgave aan de secretaris, altijd welkom bij de dispuutsbijeenkomsten.

Artikel 42

a. De leden van het dispuut kunnen met gekwalificeerde meerderheid van minimaal drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen besluiten tot opheffing van het dispuut. Bij een zodanige opheffingsvergadering dienen minimaal vier vijfde van het aantal dispuutsleden aanwezig te zijn.b. In geval van onenigheid tussen het dispuutbestuur en de leden of tussen dispuutbestuursleden onderling kan een bestuurslid worden afgezet. Dit dient te gebeuren op de maandelijkse bijeenkomst bij tweederde meerderheid van stemmen. Over deze stemming worden de leden minimaal twee weken voor de bijeenkomst ingelicht.

c. De algemene ledenvergadering kan eveneens besluiten tot opheffing van het dispuut indien het belang van de vereniging door het dispuut wordt geschaad. Met dit besluit dient het voltallige bestuur in te stemmen, alsmede de meerderheid van de aanwezige leden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina