Wmo 2015 en Jeugdwet) Periode januari t/m maart 2015 (Q1 2015) Afdeling Welzijnszaken Vastgesteld door college B&W: 28 juli 2015Dovnload 480.33 Kb.
Pagina1/7
Datum23.07.2016
Grootte480.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Kwartaalrapportage Sociaal Domein

(Wmo 2015 en Jeugdwet)

Periode januari t/m maart 2015 (Q1 2015)

Afdeling Welzijnszaken

Vastgesteld door college B&W: 28 juli 20151. INLEIDING

1. INLEIDING 2
2 INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 4
2.1 Welke maatwerkvoorzieningen hebben we ingekocht? 4

2.2 Met welke organisaties is een overeenkomst gesloten? 5

2.3 Op welke wijze vindt de betaling van aanbieders plaats? 5

2.4 Wat hadden we al ingekocht aan maatwerkvoorzieningen? 6

2.5 Rapportages van gecontracteerde aanbieders 6

2.6 Hoe vindt de toegang en toeleiding plaats? 6

2.6.1 Loket Heemstede: nadere informatie 7

2.6.2 Wat zijn de ervaringen vanuit de toegang (Loket Heemstede) ? 7

2.7 Informatie over de inzet en bekostiging van maatwerkvoorzieningen (nieuw) 9

2.7.1 Uitgaven (nieuwe) maatwerkvoorzieningen Wmo ten opzichte van budget 11

2.7.2 Transformatieplannen 12

2.7.3 Klachten, calamiteiten en bezwaren 12

2.7.4 Bureau Facit 13

2.8 Vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woonvoorzieningen 13

2.8.1 Uitgaven vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woonvoorzieningen t.o.v. budget 14

2.9 Beschermd wonen 14
3 INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN DE JEUGDWET 15
3.1 Welke individuele voorzieningen hebben we ingekocht? 15

3.2 Met welke organisaties is een overeenkomst gesloten? 15

3.2.1 Landelijk werkende instellingen 17

3.3 Op welke wijze vindt de betaling van aanbieders plaats? 17

3.3.1 Eerste tranche 17

3.3.2 Tweede tranche 18

3.3.3 Derde tranche 18

3.3.4 Landelijk werkende instellingen 18

3.4 Beschikbare budgetten 18

3.5 Gesprekken met gecontracteerde instellingen 19

3.5.1 Kwartaalrapportages van gecontracteerde aanbieders 19

3.6 Hoe vindt de toegang en toeleiding plaats? 19

3.6.1 CJG Heemstede: nadere informatie 20

3.6.2 Wat zijn de ervaringen vanuit de toegang (CJG)? 20

3.7 Informatie over de inzet en bekostiging van individuele voorzieningen 22

3.7.1 Eerste tranche: Jeugd- en opvoedhulp (solidariteit) 22

3.7.2 Tweede tranche: Begeleiding, behandeling, (kortdurend) verblijf 22

3.7.3 Derde tranche: Jeugd-GGZ en Dyslexiezorg 23

3.7.4 Transformatie 24

3.8 Klachten, calamiteiten en bezwaren 24

3.9 Beschermingstafel 25

3.10 Veilig Thuis 25

1. INLEIDING
Aanleiding

Er is als gevolg van de decentralisaties op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet per 2015 sprake van nieuwe taken, nieuwe cliënten én de noodzaak tot transformatie. De monitoring van de uitvoering is daarom belangrijk. Zoals in het Beleidsplan Sociaal Domein aangegeven zullen we per kwartaal rapporteren over de uitvoering van de nieuwe taken. In de voorliggende notitie rapporteren we over de periode januari tot en met maart 2015 (Q1). We onderscheiden hierbij de kwantitatieve en kwalitatieve informatie.


De voorliggende rapportage beperkt zich tot informatie op het vlak van de nieuwe taken in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. De informatie met betrekking tot de Participatiewet over het eerste kwartaal 2015 wordt nog separaat aangeboden. Gelet op de integraliteit streven we ernaar om vanaf het tweede kwartaal 2015 één rapportage op te stellen met betrekking tot Wmo, Jeugdwet én Participatiewet.
Naast de genoemde rapportages wordt het beleid jaarlijks door ons geëvalueerd. Conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein zal de eerste evaluatie van het beleid worden gepresenteerd in het eerste kwartaal van 2016.
Doel

Doel van de rapportages die we per kwartaal gaan presenteren, is het verkrijgen van inzicht in de uitvoering van de taken op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo volgens de daartoe met aanbieders contractueel vastgelegde afspraken én volgens de uitgangspunten van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018. (onder andere het bieden van maatwerk).


Opbouw rapportage

In hoofdstuk 2 treft u de informatie aan over de uitvoering met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. We schetsen in dit hoofdstuk zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens (over aanbod, toegang en toeleiding). Tevens geven we een financieel overzicht. In hoofdstuk 3 gaan we in op de kwantitatieve en kwalitatieve informatie met betrekking tot de individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Ook hierbij richten we ons op het aanbod, de toegang en de toeleiding en geven we een financieel overzicht.


Bronnen

De voorliggende rapportage is gebaseerd op:  • Kwartaalrapportages van en gesprekken met de aanbieders Wmo en Jeugd

  • Rapportages over de voortgang van de transformatieplannen van de aanbieders Wmo

  • Informatie vanuit het Loket Heemstede (toegang en toeleiding)

  • Informatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede (toegang en toeleiding)

  • Informatie vanuit de IASZ (factuurinformatie, aantal cliënten)


Ontwikkeling en nuancering

De aanbieders geven in de door hen ingediende rapportages alle aan dat de aandacht de afgelopen periode met name gericht is geweest op een zorgvuldige overgang, waarbij de zorgcontinuïteit voor de cliënt voorop heeft gestaan. Daarnaast is veel energie gestoken in de noodzakelijke wijzigingen in de administratie: registratiesystemen, afstemming met een groot aantal opdrachtgevers (in plaats van enkele zorgkantoren en/of zorgverzekeraars en/of provincie), wijzigingen in de organisaties (andere werkwijzen en andere organisatiestructuur).


Voor de gemeentelijke organisatie geldt dat de inzet gedurende het eerste kwartaal van 2015 in belangrijke mate gericht is geweest op de toegang en toeleiding van de nieuwe doelgroepen, de doorontwikkeling van CJG en Loket Heemstede, de deskundigheidsbevordering van medewerkers en op het inregelen van de administratie en de daarbij behorende processen.

Het bovenstaande is - bij zowel aanbieders als gemeente - op dit moment nog in ontwikkeling. Zo is nog niet bij alle aanbieders de software zodanig aangepast dat factureren via de landelijke systemen mogelijk is. Gelet op het beperken van de administratieve lasten in deze overgangsfase zijn de aanbieders vrij gelaten in de wijze van rapporteren. Het bovenstaande betekent tevens dat er op dit moment veel gegevens aanwezig zijn, maar dat deze nog niet in alle gevallen volledig zijn. Het beeld dat wordt geschetst dient met deze nuancering te worden bezien.


Tevens wordt in dit verband opgemerkt dat er, gelet op het feit dat dit de eerste rapportage is, geen vergelijking met een eerdere periode mogelijk is. Voor zover het beeld volledig is, kunnen er bovendien geen conclusies voor het hele jaar worden getrokken, omdat er bij de inkoop nadrukkelijk is in ingezet op een gewenste transformatiebeweging.
Zowel voor de Wmo als voor de Jeugdwet geldt dan ook dat het komen tot een volwaardige kwartaal- en jaarrapportage wordt gezien als een ontwikkelingstraject van aanbieders én gemeenten gezamenlijk.

2. INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING……………………..

In 2014 is op bovenregionaal niveau (gemeenten van Zuid-Kennemerland en IJmond) een intensief inkoopproces uitgevoerd gericht op de verwerving van nieuwe maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


Met het oog op een zorgvuldige overgang hebben we in ons verwervingsproces ingezet op het continueren van de ondersteuning door de huidige aanbieders. Met als uitgangspunt een zachte landing voor cliënten en organisaties (in de vorm van 2-jarige contracten met een eenzijdige gemeentelijk optie tot verlenging met 2 x 1 jaar). Dit inkoopproces heeft ertoe geleid dat in september 2014 met 30 aanbieders een contract is gesloten.
In dit kader wordt opgemerkt dat de Wmo 2015 een overgangsrecht kent, inhoudende dat personen die op 31 december 2014 AWBZ-zorg hadden, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit - maar uiterlijk tot het einde van 2015 - onder de Wmo 2015 het recht behouden op de zorg die de indicatie aangeeft. Het overgangsrecht houdt overigens niet in dat de cliënt recht heeft op levering van de ondersteuning door dezelfde aanbieder als vóór 2015
2.1 Welke maatwerkvoorzieningen hebben we ingekocht?

De volgende maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo zijn door ons ingekocht:


1. A. Huishoudelijke ondersteuning

B. Individuele begeleiding bij de huishoudelijke ondersteuning

2. Kortdurend verblijf

3. Begeleiding Individueel

4. Begeleiding groep (inclusief vervoer)
Met betrekking tot de Begeleiding Individueel en de Begeleiding Groep is het aanbod - gelet op de vereiste expertise - per doelgroep ingekocht. We onderscheiden hierbij de volgende doelgroepen:
- Volwassenen met matige tot zware psychiatrische problematiek

- Volwassenen met een matige tot zware verstandelijke beperking

- Volwassenen met een matige tot zware lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte

- Volwassenen die ten gevolge van het ouder worden kampen met beperkingen (waaronder psychogeriatrische problematiek)
Ingekochte (nieuwe) maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning

A

Kortdurend verbljif

B

Begeleiding individueel voor volwassenen met psychiatrische problematiek

C

Begeleiding individueel voor volwassenen met een verstandelijke beperking

D

Begeleiding individueel voor volwassenen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte

E

Begeleiding individueel voor volwassenen met beperkingen door het ouder worden (inclusief psychogeriatrische problematiek)

F1

Huishoudelijke ondersteuning

F2

(Eenvoudige) begeleiding bij huishoudelijke ondersteuning

G1

Begeleiding groep voor volwassenen met psychiatrische problematiek

G2

Begeleiding groep voor volwassenen met een verstandelijke beperking

G3

Begeleiding groep voor volwassenen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte

G4

Begeleiding groep voor volwassenen met beperkingen door het ouder worden (inclusief psychogeriatrische problematiek  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina