Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina10/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

De zorg voor de kinderen


Zie voor een uitgebreide beschrijving en verantwoording van de zorg:

-zorgplan 2011- (website www.haanstraschool.nl)


De zorg op klassenniveau.


De leerkracht vormt zich in het dagelijkse contact en door spontane observaties een beeld van het sociaal emotioneel welbevinden, de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Naast deze observaties maakt de leerkracht gebruik van systeemmatige signalering d.m.v. de toetsen uit de methodes die in de groepen 3 t/m 8 gebruikt worden; ze geven de leerkracht een indruk van de wijze waarop de leerstof bij het kind is overgekomen. Indien nodig gaat de leerkracht met het kind in gesprek voor verdere diagnose.

Dit signaleren en diagnosticeren geeft de leerkracht handvatten zijn onderwijs voor dit kind qua inhoud, aanbieding, verwerking en hoeveelheid vorm te geven en eventueel aan te passen binnen de kaders die de groep biedt. De leerkracht registreert dit in het digitale leerlingvolgsysteem Esis B. De speciale opdrachten die kinderen uitvoeren –dagopening, boekbespreking etc.– krijgen een plek in het portfolio. Kinderen waarvan de leerkracht vermoedt dat er extra zorg nodig is, worden ingebracht in de zorggroep. In de zorggroep wordt vervolgens een diagnose gemaakt op basis van de hulpvraag van de leerkracht, toetsen en observaties. Vervolgens wordt in samenspraak met de leerkracht een hulpplan opgesteld. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.


De zorg op schoolniveau

Ons methodeonafhankelijke leerlingvolgsysteem (Esis B) beoogt een toegevoegde waarde aan het dagelijks signaleren van de leerkracht. De toetsing wordt gedaan aan de hand van een toetsrooster dat ieder jaar wordt gemaakt. We maken gebruik van de volgende toetsinstrumenten:Indien nodig tijdens de kleuterperiode, wordt op individuele basis gebruik gemaakt van diverse bij het Cito behorende toetsen: Taal voor Kleuters, Ordenen, Tijd en ruimte, de begrippentoets of de TAK.Voor de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een apart observatieblad dat twee keer per jaar wordt ingevuld. Met ingang van 2012-2013 is het programma SCOL in gebruik genomen.  • Cito-toetsen rekenen, spelling en begrijpend lezen
  • Technisch lezen

Voor het technisch lezen wordt de DMT (Drie minuten Toets) gebruikt.  • Pi-rekenen

Dit zijn temporekentoetsen, waarbij de automatisering van plus-, min-, keer- en deelsommen getoetst wordt.


  • Entreetoets

In april of mei maken de kinderen van groep 7 de entreetoets van het Cito. Hieraan wordt vier ochtenden gewerkt.


  • Cito-eindtoets

De Haanstra gebruikt haar toetsgegevens niet om kinderen onderling te vergelijken. Het kind wordt bezien in zijn eigen ontwikkeling in de wetenschap dat die lang niet altijd zo gelijkmatig verloopt als sommige modellen ons willen doen geloven.

Toetsen zijn momentopnamen en over wat ze precies toetsen is al menige discussie gevoerd. De gegevens van het LVS hebben vooral een signaalfunctie en kunnen aanleiding zijn voor verder gesprek, observatie, evaluatie, hypothese- of planvorming.

Het doorspreken van de klassen


Vier keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Naast de groepssfeer (werk- en sociaal klimaat) wordt tijdens die bespreking elk kind en zijn ontwikkeling doorgesproken. De gegevens van het LVS en de dagelijkse observaties van de leerkracht worden daarbij ingebracht.

Deze bespreking heeft een signalerings- en inventarisatiefunctie en kan (wanneer een kind, een groep of een vakgebied extra aandacht en/of zorg nodig lijkt te hebben) aanleiding zijn voor vervolgafspraken. Toetsgegevens worden in het team besproken en geanalyseerd. Voor te ontwikkelen terreinen worden deelanalyses gemaakt. Deze zijn in te zien bij de directie.


De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en werken krijgen die in eerste instantie in de stamgroep van de eigen leerkracht. Hierbij kan de leerkracht de hulp van de intern begeleider inroepen of het kind aanmelden voor een bespreking in de zorggroep.

Als er sprake is van ernstige of langdurige problemen, wordt in de zorggroep besloten de hulp van de remedial teaching, leesouders of leerlingtutoren in te roepen. Al deze hulp is van tijdelijke aard; remedial teaching wordt, afhankelijk van de aard en resultaten van de gegeven hulp, slechts voor een bepaalde tijd gegeven. Onze school heeft een zorgplan opgesteld waarin de procedure uitgebreid wordt beschreven. In het schooljaar 2010-2011 en 2011-2012 stond de nascholing op de Haanstraschool in het teken van ‘zorg in de groep’. De leerkrachten ontwikkelen met elkaar een aanpak en een organisatie waarin binnen de klassensituatie voor kinderen die dat nodig hebben een stukje ‘zorg op maat’ gegeven kan worden. Vanaf het schooljaar 2012-2013 gaat het team aan de slag met activerende werkvormen. Binnen de structuur van de klas gebruikt de leerkracht verschillende ‘tools’ om het rendement en de effectiviteit van instructiemomenten te vergroten.

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (KOV) is er op school apart beleid gemaakt. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning van een taakleerkracht. Om zo helder mogelijk vast te kunnen stellen wie wel of niet in aanmerking kan komen voor deze extra ondersteuning hebben we een stappenplan voor aanmelding ontwikkeld.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina